Katowice: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej: Zad. 1 - Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 7 SUM GCM im. prof. Leszka Gieca w Katowicach


Numer ogłoszenia: 240259 - 2014; data zamieszczenia: 19.11.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca , ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 359 84 07, faks 32 202 95 01.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.gcm.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej: Zad. 1 - Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 7 SUM GCM im. prof. Leszka Gieca w Katowicach.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 7 SUM GCM im. prof. Leszka Gieca w Katowicach Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załącznik 2b i Załącznik 4 do SIWZ. Przedmiot i warunki realizacji zamówienia winny być zgodne z zasadami określonymi w koncesjach, a także zgodne z Taryfą Wykonawcy i Taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie. Wymagania Zamawiającego określa Załącznik nr 2b i 4 do SIWZ..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09.00.00.00-3, 09.30.00.00-2, 09.31.00.00-5.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • posiadają aktualną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie obrotu energia elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Zamawiający oceni spełnianie przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu stwierdzeniem: SPEŁNIA albo NIE SPEŁNIA w oparciu o wymagane dokumenty oraz oświadczenia i zawarte w nich informacje. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 23 Pzp, muszą łącznie spełnić warunek wymieniony w art. 22 ust. 1 pkt 1 Pzp.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie konkretyzuje opisu sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku, a dokona oceny spełniania przez Wykonawcę tego warunku udziału w postępowaniu stwierdzeniem: SPEŁNIA albo NIE SPEŁNIA, w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 23 Pzp, muszą łącznie spełnić warunek wymieniony w art. 22 ust. 1 pkt 2 Pzp.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie konkretyzuje opisu sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku, a dokona oceny spełniania przez Wykonawcę tego warunku udziału w postępowaniu stwierdzeniem: SPEŁNIA albo NIE SPEŁNIA, w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 23 Pzp, muszą łącznie spełnić warunek wymieniony w art. 22 ust. 1 pkt 3Pzp.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie konkretyzuje opisu sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku, a dokona oceny spełniania przez Wykonawcę tego warunku udziału w postępowaniu stwierdzeniem: SPEŁNIA albo NIE SPEŁNIA, w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 23 Pzp, muszą łącznie spełnić warunek wymieniony w art. 22 ust. 1 pkt 3Pzp.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie konkretyzuje opisu sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku, a dokona oceny spełniania przez Wykonawcę tego warunku udziału w postępowaniu stwierdzeniem: SPEŁNIA albo NIE SPEŁNIA, w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 23 Pzp, muszą łącznie spełnić warunek wymieniony w art. 22 ust. 1 pkt 4 Pzp


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W odniesieniu do każdego Zadania: Opis przedmiotu zamówienia sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ - w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 23 Pzp, dokumenty te składa pełnomocnik tych Wykonawców; Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ, - złożone w formie oryginału; W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument ten składa pełnomocnik tych Wykonawców; a) aktualną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie obrotu energia elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, - złożoną w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty te składają Wykonawcy, którzy potwierdzają spełnianie warunku w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, którego dotyczą; Formularz oferty o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik do SIWZ, - złożony w formie oryginału, W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument ten składa pełnomocnik tych Wykonawców; Formularz cenowy o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik do SIWZ, - złożony w formie oryginału, W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument ten składa pełnomocnik tych Wykonawców; Listę podmiotów należących do grupy kapitałowej albo informację o braku przynależności do grupy kapitałowej, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik do SIWZ, - złożoną w formie oryginału, W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument ten składa pełnomocnik tych Wykonawców, a złożony dokument musi dotyczyć wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) -złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem; Dokumenty złożone w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 a Pzp, wymienione w pkt 6.1 SIWZ; Dokumenty złożone w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Pzp, wymienione w pkt 6.2 SIWZ; Dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, wymienione w pkt 3.4 SIWZ; Oświadczenie, w którym Wykonawca wykaże, że informacje zastrzeżone w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeśli dotyczy)

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - termin rozpatrywania wniosków lub reklamacji Zamawiającego w sprawie rozliczeń i udzielania odpowiedzi - 5


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiany cen i opłat w Taryfie OSD oraz taryfie Wykonawcy wprowadzone w trybie określonym przez Prawo energetyczne nie wymagają aktualizacji Umowy. O zmianach cen i stawek opłat Zamawiający będzie informowany w sposób ustalony w przepisach Prawa energetycznego i Kodeksu Cywilnego. 2. Oprócz zmian, o których mowa w pkt 1 Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartych w umowie w wypadku: a) zmiany osób upoważnionych do kontaktów; b) zmiany rachunku bankowego i innych danych stron; c) zmiany stawki podatku VAT wynikającej ze zmiany przepisów prawa; d) gdy w toku realizacji umowy wystąpią zmiany stanu prawnego uniemożliwiające wykonywanie umowy na dotychczasowych warunkach; e) wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwia wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; f) konieczność zmiany charakterystyki energetycznej odbioru.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.gcm.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca 40-635 Katowice, ul. Ziołowa 45/47.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
27.11.2014 godzina 09:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca 40-635 Katowice, ul. Ziołowa 45/47.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Katowice: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej


Numer ogłoszenia: 1783 - 2015; data zamieszczenia: 07.01.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 240259 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca, ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 359 84 07, faks 32 202 95 01.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 7 SUM GCM im. prof. Leszka Gieca w Katowicach Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załącznik 2b i Załącznik 4 do SIWZ. 3.2. Przedmiot i warunki realizacji zamówienia winny być zgodne z zasadami określonymi w koncesjach, a także zgodne z Taryfą Wykonawcy i Taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie. Wymagania Zamawiającego określa Załącznik nr 2b i 4 do SIWZ..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09.00.00.00-3, 09.30.00.00-2, 09.31.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Zad. 1 - Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 7 SUM GCM im. prof. Leszka Gieca w Katowicach


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.12.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Tauron Sprzedaż GZE Sp. z.o.o, {Dane ukryte}, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 162601,63 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  162511,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  162511,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  162511,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Ziołowa 45-47, 40-635 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: postepowania@gcm.pl
tel: 32 359 84 07
fax: 32 202 95 01
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-11-26
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 24025920140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-11-18
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 34 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 95%
WWW ogłoszenia: www.gcm.pl
Informacja dostępna pod: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca 40-635 Katowice, ul. Ziołowa 45/47
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
09000000-3 Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
09310000-5 Elektryczność
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zad. 1 - Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 7 SUM GCM im. prof. Leszka Gieca w Katowicach Tauron Sprzedaż GZE Sp. z.o.o
Gliwice
2015-01-07 162 511,00