Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Warszawa: Dostawę kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 2 930 Mg, do poszczególnych jednostek organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego, z podziałem na 8 części


Numer ogłoszenia: 24042 - 2013; data zamieszczenia: 17.01.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie , ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.mzdw.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawę kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 2 930 Mg, do poszczególnych jednostek organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego, z podziałem na 8 części.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Dostawę kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 2 930 Mg, do poszczególnych jednostek organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego, z podziałem na 8 części.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
14.21.00.00-6.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 8.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.03.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Wykonawca przystępujący do przetargu nie jest obowiązany do wnoszenia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli Wykonawcy wykażą, że: 1) wykonali w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną dostawę kruszyw łamanych o wartości nie mniejszej niż: 1. dla części 1 - 23 000,00 zł brutto, 2. dla części 2 - 20 000,00 zł brutto, 3. dla części 3 - 7 000,00 zł brutto, 4. dla części 4 - 27 000,00 zł brutto, 5. dla części 5 - 33 000,00 zł brutto, 6. dla części 6 - 32 000,00 zł brutto, 7. dla części 7 - 28 000,00 zł brutto, 8. dla części 8 - 45 000,00 zł brutto,


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 5 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia; Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 10, ppkt 3, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionych nie wcześniej niż w terminie właściwym dla dokumentu zastępowanego oświadczeniem. 11. Dokumenty załączone do oferty muszą spełniać następujące wymogi: 11.1. Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem (z tym, że dokument o którym mowa w pkt. 10 ppkt. 5 (Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu ...) winien być złożony przez Wykonawcę w oryginale). 11.2. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 11.3. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski 11.4. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy składają łącznie, zaś dokumenty wymienione w pkt. 10 ppkt. 3 (aktualny odpis z włąściwego rejestru ...) składa każdy z wykonawców, a dokumenty o których mowa w pkt. 10 ppkt.4 (wykaz wykonanych dostaw ...) mogą być złożone przez wykonawców łącznie.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Strony ustalają, że zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w sytuacjach: a) Zmiany organizacji spełniania świadczenia w zakresie: - zmiana zasad dokonywania odbiorów świadczonych dostaw. b) Płatności -zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy. c) Pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy: - siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; - rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami;


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.mzdw.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 pok. 206, 207.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
28.01.2013 godzina 10:00, miejsce: w kancelarii ogólnej w siedzibie Zamawiajacego.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 320 Mg, do Rejonu Drogowego MZDW Gostynin - Płock do wykonania remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 320 Mg, do Rejonu Drogowego MZDW Gostynin - Płock do wykonania remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  14.21.00.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.03.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 265 Mg, do Rejonu Drogowego MZDW Ciechanów do wykonania remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 265 Mg, do Rejonu Drogowego MZDW Ciechanów do wykonania remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  14.21.00.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.03.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 100 Mg, do Rejonu Drogowego MZDW Grodzisk Mazowiecki do wykonania remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 100 Mg, do Rejonu Drogowego MZDW Grodzisk Mazowiecki do wykonania remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  14.21.00.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.03.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 375 Mg, do Rejonu Drogowego MZDW Ostrołęka, do wykonania remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 375 Mg, do Rejonu Drogowego MZDW Ostrołęka, do wykonania remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  14.21.00.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.03.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 450 Mg, do Rejonu Drogowego MZDW Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki do wykonania remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 450 Mg, do Rejonu Drogowego MZDW Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki do wykonania remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  14.21.00.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.03.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
6
NAZWA:
Dostawa kruszyw łamanych w ilości 430 Mg, do Rejonu Drogowego MZDW Węgrów - Siedlce, do wykonania remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa kruszyw łamanych w ilości 430 Mg, do Rejonu Drogowego MZDW Węgrów - Siedlce, do wykonania remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  14.21.00.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.03.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
7
NAZWA:
Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 385 Mg, do Rejonu Drogowego MZDW Radom, dla wykonania remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 385 Mg, do Rejonu Drogowego MZDW Radom, dla wykonania remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  14.21.00.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.03.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
8
NAZWA:
Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 605 Mg, do Rejonu Drogowego MZDW Otwock - Piaseczno, dla wykonania remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 605 Mg, do Rejonu Drogowego MZDW Otwock - Piaseczno, dla wykonania remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  14.21.00.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.03.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Warszawa: Dostawę kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 2 930 Mg, do poszczególnych jednostek organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego, z podziałem na 8 części- nr postępowania 003/13


Numer ogłoszenia: 117884 - 2013; data zamieszczenia: 25.03.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 24042 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawę kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 2 930 Mg, do poszczególnych jednostek organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego, z podziałem na 8 części- nr postępowania 003/13.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawę kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 2 930 Mg, do poszczególnych jednostek organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego, z podziałem na 8 części..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
14.21.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 320 Mg, do RD MZDW Gostynin - Płock do wykonania remontów cząstkowych nawierzchni dróg woj.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.02.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe REMBET Sp.z o.o., ul. Bokserska 77, Warszawa, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 38720,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  38572,80


 • Oferta z najniższą ceną:
  38572,80
  / Oferta z najwyższą ceną:
  44870,40


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 265 Mg, do RD MZDW Ciechanów do wykonania remontów cząstkowych nawierzchni dróg woj.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.02.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FETRA Sp.z o.o., ul. Zabraniecka 5, Warszawa, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 32145,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  34265,59


 • Oferta z najniższą ceną:
  34265,59
  / Oferta z najwyższą ceną:
  45731,40


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 100 Mg, do RD MZDW Grodzisk Maz. do wykonania remontów cząstkowych nawierzchni dróg woj.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.02.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
7.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe REMBET Sp.z o.o., ul. Bokserska 77, Warszawa, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 12100,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  11070,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  11070,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  14268,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 375 Mg, do RD MZDW Ostrołęka, do wykonania remontów cząstkowych nawierzchni dróg woj.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.02.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FETRA Sp.z o.o., ul. Zabraniecka 5, Warszawa, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 45475,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  47616,38


 • Oferta z najniższą ceną:
  47616,38
  / Oferta z najwyższą ceną:
  68357,25


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 450 Mg, do RD MZDW Wołomin - Nowy Dwór Maz. do wykonania remontów cząstk. nawierzchni dróg woj.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.02.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
7.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe REMBET Sp.z o.o., ul. Bokserska 77, Warszawa, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 54550,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  51598,50


 • Oferta z najniższą ceną:
  51598,50
  / Oferta z najwyższą ceną:
  71647,50


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
Dostawa kruszyw łamanych w ilości 430 Mg, do RD MZDW Węgrów - Siedlce, do wykonania remontów cząstkowych nawierzchni dróg woj.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.02.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe REMBET Sp. zo.o., ul. Bokserska 77, Warszawa, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 52570,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  57090,45


 • Oferta z najniższą ceną:
  57090,45
  / Oferta z najwyższą ceną:
  73652,40


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 385 Mg, do RD MZDW Radom, dla wykonania remontów cząstkowych nawierzchni dróg woj


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.02.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
7.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • LAJON Tadeusz Zając Spółka Jawna, ul. Szobiszowicka 5/5, Gliwice, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 46805,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  46407,90


 • Oferta z najniższą ceną:
  46407,90
  / Oferta z najwyższą ceną:
  58584,90


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
8   


Nazwa:
Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 605 Mg, do RD MZDW Otwock - Piaseczno, dla wykonania remontów cząst. nawierzchni dróg woj


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.02.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
7.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe REMBET Sp. z o.o., ul. Bokserska 77, Warszawa, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 73545,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  70263,75


 • Oferta z najniższą ceną:
  70263,75
  / Oferta z najwyższą ceną:
  98750,55


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@mzdw.pl
tel: 22 244 90 00
fax: 22 244 90 13
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-01-28
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 2404220130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-01-17
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 62 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 8
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.mzdw.pl
Informacja dostępna pod: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 pok. 206, 207
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
14210000-6 Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 320 Mg, do RD MZDW Gostynin - Płock do wykonania remontów cząstkowych nawierzchni dróg woj. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe REMBET Sp.z o.o.
ul. Bokserska 77, Warszawa, woj. Polska
2013-03-25 38 572,00
Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 265 Mg, do RD MZDW Ciechanów do wykonania remontów cząstkowych nawierzchni dróg woj. FETRA Sp.z o.o.
ul. Zabraniecka 5, Warszawa, woj. Polska
2013-03-25 34 265,00
Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 100 Mg, do RD MZDW Grodzisk Maz. do wykonania remontów cząstkowych nawierzchni dróg woj. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe REMBET Sp.z o.o.
ul. Bokserska 77, Warszawa, woj. Polska
2013-03-25 11 070,00
Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 375 Mg, do RD MZDW Ostrołęka, do wykonania remontów cząstkowych nawierzchni dróg woj. FETRA Sp.z o.o.
ul. Zabraniecka 5, Warszawa, woj. Polska
2013-03-25 47 616,00
Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 450 Mg, do RD MZDW Wołomin - Nowy Dwór Maz. do wykonania remontów cząstk. nawierzchni dróg woj. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe REMBET Sp.z o.o.
ul. Bokserska 77, Warszawa, woj. Polska
2013-03-25 51 598,00
Dostawa kruszyw łamanych w ilości 430 Mg, do RD MZDW Węgrów - Siedlce, do wykonania remontów cząstkowych nawierzchni dróg woj. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe REMBET Sp. zo.o.
ul. Bokserska 77, Warszawa, woj. Polska
2013-03-25 57 090,00
Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 385 Mg, do RD MZDW Radom, dla wykonania remontów cząstkowych nawierzchni dróg woj LAJON Tadeusz Zając Spółka Jawna
ul. Szobiszowicka 5/5, Gliwice, woj. Polska
2013-03-25 46 407,00
Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 605 Mg, do RD MZDW Otwock - Piaseczno, dla wykonania remontów cząst. nawierzchni dróg woj Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe REMBET Sp. z o.o.
ul. Bokserska 77, Warszawa, woj. Polska
2013-03-25 70 263,00