Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Warszawa: Dostawę kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 3 295 Mg, do poszczególnych jednostek organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego, z podziałem na 8 części- nr postępowania 003/14


Numer ogłoszenia: 24080 - 2014; data zamieszczenia: 21.01.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie , ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.mzdw.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawę kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 3 295 Mg, do poszczególnych jednostek organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego, z podziałem na 8 części- nr postępowania 003/14.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Dostawę kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 3 295 Mg, do poszczególnych jednostek organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego, z podziałem na 8 części.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
14.21.22.00-2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 8.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 15.04.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: Część 1 - 919 zł Część 2 - 873 zł Część 3 - 671 zł Część 4 - 667 zł Część 5 - 973 zł Część 6 - 1 174 zł Część 7 - 1 256 zł Część 8 - 1 484 zł 6.2. Wadium może być wniesione w następujących formach: - pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr 25 1050 1025 1000 0023 2544 7569 ( w tytule przelewu należy podać nazwę Wykonawcy i numer postępowania). - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 6.3.Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego w kancelarii ogólnej. 6.4. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 6.5. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. 6.6. Jeżeli przed upływem terminu składania ofert Wykonawca wycofa się z przetargu, Zamawiający dokona zwrotu wadium w terminie 5-ciu dni od daty pisemnego zawiadomienia o wycofaniu się. 6.7. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli Wykonawcy wykażą, że: 1) wykonali w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną dostawę kruszyw łamanych o wartości nie mniejszej niż: dla części 1 - 28 000,00 zł brutto, dla części 2 - 26 000,00 zł brutto, dla części 3 - 20 000,00 zł brutto, dla części 4 - 20 000,00 zł brutto, dla części 5 - 30 000,00 zł brutto, dla części 6 - 36 000,00 zł brutto, dla części 7 - 38 000,00 zł brutto, dla części 8 - 45 000,00 zł brutto,


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów ze wskazaniem zakresu dostępnych wykonawcy zasobów tych podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów tych podmiotów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z tymi podmiotami oraz ewentualnego zakresu i okresu udziału tych podmiotów w wykonaniu zamówienia; Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 4 (aktualny odpis z właściwego rejestru...), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionych nie wcześniej niż w terminie właściwym dla dokumentu zastępowanego oświadczeniem. 11. Dokumenty załączone do oferty muszą spełniać następujące wymogi: 11.1.Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 11.2.Pełnomocnictwo oraz dokument wymieniony w pkt. 10.6 (wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu...) powinny być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 11.3.Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 11.4.W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy składają łącznie, zaś dokumenty wymienione w pkt. 10 ppkt. 3 ( lista podmiotów....), ppkt. 4 (aktualny odpis z właściwego rejestru ...) i 6 ( wykonawca może polegać ...)składa każdy z wykonawców, a dokument o którym mowa w pkt. 10 ppkt. 5 (wykaz wykonanych dostaw...) mogą być złożone przez wykonawców łącznie.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony. 2. Strony ustalają, że zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w sytuacjach: a) Zmiany organizacji spełniania świadczenia w zakresie: - zmiana zasad dokonywania odbiorów świadczonych dostaw. b) Płatności -zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy. c) Pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy: - siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; - rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami;


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.mzdw.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, pokój 206,207.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
30.01.2014 godzina 10:00, miejsce: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, Kancelaria ogólna..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 380 Mg, do Rejonu Drogowego MZDW Gostynin - Płock. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 380 Mg, do Rejonu Drogowego MZDW Gostynin - Płock. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  14.21.22.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 15.04.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 360 Mg, do Rejonu Drogowego MZDW Ciechanów. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 360 Mg, do Rejonu Drogowego MZDW Ciechanów. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  14.21.22.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 15.04.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 275 Mg, do Rejonu Drogowego MZDW Grodzisk Mazowiecki. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 275 Mg, do Rejonu Drogowego MZDW Grodzisk Mazowiecki. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  14.21.22.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 15.04.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 275 Mg, do Rejonu Drogowego MZDW Ostrołęka. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 275 Mg, do Rejonu Drogowego MZDW Ostrołęka. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  14.21.22.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 15.04.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 400 Mg, do Rejonu Drogowego MZDW Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 400 Mg, do Rejonu Drogowego MZDW Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  14.21.22.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 15.04.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
6
NAZWA:
Dostawa kruszyw łamanych w ilości 480 Mg, do Rejonu Drogowego MZDW Węgrów - Siedlce. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego lub wydzielonej bazy..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa kruszyw łamanych w ilości 480 Mg, do Rejonu Drogowego MZDW Węgrów - Siedlce. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego lub wydzielonej bazy..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  14.21.22.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 15.04.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
7
NAZWA:
Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 515 Mg, do Rejonu Drogowego MZDW Radom. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 515 Mg, do Rejonu Drogowego MZDW Radom. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  14.21.22.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 15.04.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
8
NAZWA:
Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 610 Mg, do Rejonu Drogowego MZDW Otwock - Piaseczno. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 610 Mg, do Rejonu Drogowego MZDW Otwock - Piaseczno. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  14.21.22.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 15.04.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Warszawa: Dostawę kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 3 295 Mg, do poszczególnych jednostek organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego, z podziałem na 8 części- nr postępowania 003/14


Numer ogłoszenia: 102648 - 2014; data zamieszczenia: 26.03.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 24080 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawę kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 3 295 Mg, do poszczególnych jednostek organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego, z podziałem na 8 części- nr postępowania 003/14.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawę kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 3 295 Mg, do poszczególnych jednostek organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego, z podziałem na 8 części.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
14.21.22.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Część 1: Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 380 Mg, do Rejonu Drogowego MZDW Gostynin - Płock. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.02.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Transportowe, Sprzedaż Materiałów Budowlanych Jacek Gajda, ul. Palmowa 1, 97-300 Piotrków Trybunalski, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 45980,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  45291,06


 • Oferta z najniższą ceną:
  45291,06
  / Oferta z najwyższą ceną:
  56088,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Część 2: Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 360 Mg, do Rejonu Drogowego MZDW Ciechanów. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.02.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Fetra Sp. z o.o., ul. Zabraniecka 5, 03-872 Warszawa, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 43660,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  45631,59


 • Oferta z najniższą ceną:
  45631,59
  / Oferta z najwyższą ceną:
  66727,50


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Część 3: Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 275 Mg, do Rejonu Drogowego MZDW Grodzisk Mazowiecki. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.02.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Fetra Sp. z o.o., ul. Zabraniecka 5, 03-872 Warszawa, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 33575,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  31318,88


 • Oferta z najniższą ceną:
  31318,88
  / Oferta z najwyższą ceną:
  40799,72


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Część 4: Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 275 Mg, do Rejonu Drogowego MZDW Ostrołęka. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.02.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Fetra Sp. z o.o., ul. Zabraniecka 5, 03-872 Warszawa, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 33375,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  34317,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  34317,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  52648,61


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Część 5: Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 400 Mg, do Rejonu Drogowego MZDW Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.02.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Fetra Sp. z o.o., ul. Zabraniecka 5, 03-872 Warszawa, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 48680,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  45633,62


 • Oferta z najniższą ceną:
  45633,62
  / Oferta z najwyższą ceną:
  65150,89


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
Część 6: Dostawa kruszyw łamanych w ilości 480 Mg, do Rejonu Drogowego MZDW Węgrów - Siedlce. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego lub wydzielonej bazy


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.02.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Fetra Sp. z o.o., ul. Zabraniecka 5, 03-872 Warszawa, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 58700,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  61295,45


 • Oferta z najniższą ceną:
  61295,45
  / Oferta z najwyższą ceną:
  90054,33


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
Część 7: Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 515 Mg, do Rejonu Drogowego MZDW Radom. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.02.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe REMBET Sp. z o.o., ul. Nowy Służewiec 16, 02-699 Warszawa, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 62815,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  58773,83


 • Oferta z najniższą ceną:
  58773,83
  / Oferta z najwyższą ceną:
  78388,08


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
8   


Nazwa:
Część 8: Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 610 Mg, do Rejonu Drogowego MZDW Otwock - Piaseczno. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.02.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Fetra Sp. z o.o., ul. Zabraniecka 5, 03-872 Warszawa, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 74210,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  69496,23


 • Oferta z najniższą ceną:
  69496,23
  / Oferta z najwyższą ceną:
  102368,84


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@mzdw.pl
tel: 22 244 90 00
fax: 22 244 90 13
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-01-30
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 2408020140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-01-21
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 75 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 8
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.mzdw.pl
Informacja dostępna pod: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, pokój 206,207
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
14212200-2 Kruszywo
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Część 1: Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 380 Mg, do Rejonu Drogowego MZDW Gostynin - Płock. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego. Usługi Transportowe, Sprzedaż Materiałów Budowlanych Jacek Gajda
ul. Palmowa 1, 97-300 Piotrków Trybunalski, woj. Polska
2014-03-26 45 291,00
Część 2: Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 360 Mg, do Rejonu Drogowego MZDW Ciechanów. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego Fetra Sp. z o.o.
ul. Zabraniecka 5, 03-872 Warszawa, woj. Polska
2014-03-26 45 631,00
Część 3: Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 275 Mg, do Rejonu Drogowego MZDW Grodzisk Mazowiecki. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego. Fetra Sp. z o.o.
ul. Zabraniecka 5, 03-872 Warszawa, woj. Polska
2014-03-26 31 318,00
Część 4: Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 275 Mg, do Rejonu Drogowego MZDW Ostrołęka. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego. Fetra Sp. z o.o.
ul. Zabraniecka 5, 03-872 Warszawa, woj. Polska
2014-03-26 34 317,00
Część 5: Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 400 Mg, do Rejonu Drogowego MZDW Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego. Fetra Sp. z o.o.
ul. Zabraniecka 5, 03-872 Warszawa, woj. Polska
2014-03-26 45 633,00
Część 6: Dostawa kruszyw łamanych w ilości 480 Mg, do Rejonu Drogowego MZDW Węgrów - Siedlce. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego lub wydzielonej bazy Fetra Sp. z o.o.
ul. Zabraniecka 5, 03-872 Warszawa, woj. Polska
2014-03-26 61 295,00
Część 7: Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 515 Mg, do Rejonu Drogowego MZDW Radom. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe REMBET Sp. z o.o.
ul. Nowy Służewiec 16, 02-699 Warszawa, woj. Polska
2014-03-26 58 773,00
Część 8: Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 610 Mg, do Rejonu Drogowego MZDW Otwock - Piaseczno. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego Fetra Sp. z o.o.
ul. Zabraniecka 5, 03-872 Warszawa, woj. Polska
2014-03-26 69 496,00