Lublin: Przebudowa budynku szkoły przy ul. Kurantowej 5 w Lublinie na potrzeby filii Zespołu Szkół nr 4 dla dzieci z autyzmem


Numer ogłoszenia: 2409 - 2016; data zamieszczenia: 11.01.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:

V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Lublin , Pl. Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, woj. lubelskie, tel. 81 4663000, faks 81 4663001.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.bip.lublin.eu


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa budynku szkoły przy ul. Kurantowej 5 w Lublinie na potrzeby filii Zespołu Szkół nr 4 dla dzieci z autyzmem.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku szkoły przy ul. Kurantowej 5 w Lublinie na potrzeby filii Zespołu Szkół nr 4 dla dzieci z autyzmem. 2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 2.1. Zakres zamówienia obejmuje: 1) w branży budowlanej: a) roboty rozbiórkowe, b) przebudowa budynku szkoły wraz z robotami wykończeniowymi, c) termomodernizacja budynku, d) remont i przebudowa zagospodarowania terenu działki szkolnej oraz małej architektury, e) wycinka i przesadzenie drzew i krzewów, f) budowa i przebudowa ogrodzenia szkoły od strony ul. Kurantowej wraz z wykonaniem bramy ppoż. na sąsiedniej działce przedszkolnej nr 25-5, g) wywóz i utylizacja gruzu, 2) w branży sanitarnej: a) wykonanie instalacji wod.-kan., centralnej ciepłej wody, cyrkulacji i instalacji hydrantowej, b) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego, c) wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji, d) wykonanie instalacji gazowej, 3) w branży elektrycznej: a) przebudowę układu pomiarowego, b) wykonanie i montaż tablic rozdzielczych i instalacji WLZ, c) wykonanie instalacji oświetleniowej, gniazd wtykowych, siłowej, d) wykonanie instalacji zasilania i sterowania odbiorów technologicznych, e) wykonanie instalacja odgromowej, f) wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych i ochrony przed dotykiem pośrednim, g) wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych, h) wykonanie instalacji teleinformatycznej, i) wykonanie instalacji przyzywowej, j) wykonanie instalacji monitoringu, k) wykonanie sprawdzeń i pomiarów nowych instalacji.


II.1.5)

   przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.33.20.00-3, 45.33.30.00-0, 45.33.10.00-6, 45.33.12.10-1, 45.31.00.00-3, 45.34.30.00-3, 45.31.43.20-0, 45.31.20.00-7.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.10.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 36 600,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy sześćset złotych)


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy, którzy wykażą się wykonaniem minimum 2 robót budowlanych obejmujących budowę lub przebudowę budynku o wartości brutto co najmniej 1 500 000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych brutto) każda z robót budowlanych (dla robót budowlanych rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 1 500 000,00 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów), w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy, którzy wykażą dysponowanie osobą-ami posiadającą-ymi odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności: a) konstrukcyjno - budowlanej, b) instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, c) instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (podstawa prawna: art.14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., -Dz.U.2013.1409 j.t.)


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  1. Wykaz winien wskazywać wykonanie minimum 2 robót budowlanych obejmujących budowę lub przebudowę budynku o wartości brutto co najmniej 1 500 000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych brutto) każda z robót budowlanych (dla robót budowlanych rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 1 500 000,00 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów), w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. 2. Złożone poświadczenia winny potwierdzać należyte wykonanie oraz wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowe ukończenie minimum 2 robót budowlanych obejmujących budowę lub przebudowę budynku o wartości brutto co najmniej 1 500 000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych brutto) każda z robót budowlanych (dla robót budowlanych rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 1 500 000,00 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów), w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Karty katalogowe oferowanych towarów (materiałów i urządzeń) równoważnych - w przypadku zaoferowania zastosowania towarów (materiałów i urządzeń) lub rozwiązań równoważnych


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Formularz ofertowy - w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. 2. Wykaz towarów (materiałów i urządzeń) równoważnych, określający ich nazwy (symbole, typy) oraz zawierający porównanie pomiędzy parametrami technicznymi i użytkowymi (jakościowymi i funkcjonalnymi) towarów (materiałów i urządzeń) opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i towarów (materiałów i urządzeń) oferowanych przez Wykonawcę - w przypadku zaoferowania zastosowania towarów (materiałów i urządzeń) równoważnych. 3. Opis rozwiązań równoważnych potwierdzający równoważność oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań w stosunku do rozwiązań opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - w przypadku zaoferowania zastosowania rozwiązań równoważnych 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). 5. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania wykonawcy lub wykonawca - w przypadku osób fizycznych. 6.Wykonawca w sytuacji, gdy polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 7. Dokument, wymagany w pkt 6 winien określać w szczególności:7.1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 7.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 7.3. charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 7.4. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 8. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w III.4.3), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Okres gwarancji - 5


IV.2.2)

   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy: 1) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym, 2) zmiana materiałów budowlanych, urządzeń lub technologii wykonania, w przypadku: a) niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej, lub wycofania z rynku tych materiałów lub urządzeń, b) pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów wykonania lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, c) pojawienia się nowszej technologii wykonania, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji lub kosztów wykonania umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, d) konieczności zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych wcześniej rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, e) podyktowane to będzie usprawnieniem procesu budowy lub zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie lub zmianą przepisów prawa, 3) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku: a) gdy zachowanie pierwotnie określonego terminu nie leży w interesie publicznym, b) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie, c) konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym, d) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót, e) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, f) konieczności zmiany finansowania i-lub rzeczowo - finansowych harmonogramów robót, g) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z przyjętą technologią, udokumentowanych w dzienniku budowy i potwierdzonych i potwierdzonych wyciągiem z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, h) błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie wymaga zmian lub poprawek naniesionych i zaakceptowanych przez projektanta, 4) zmniejszenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku zmniejszenia jego zakresu w razie zaistnienia sytuacji, o której mowa w ppkt. 1), 5) zmiana kosztorysu ofertowego robót wewnętrznych lub zewnętrznych w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w razie zaistnienia sytuacji, o której mowa w ppkt. 1) i odpowiednio do ppkt. 4), 6) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto. 2. Zmiany umowy przewidziane w pkt. 1 dopuszczalne są na następujących warunkach: 1) ad ppkt. 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu publicznego, 2) ad ppkt. 2) - zamiana na inne materiały lub urządzenia posiadające co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty, pod warunkiem nie zwiększania wynagrodzenia, 3) ad ppkt. 3) - zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy: lit. a) - o okres umożliwiający osiągnięcie uzasadnionego interesu publicznego, lit. b) - o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, lit. c) - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu, lit. d) - o okres niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień, lit. e) - o okres niezbędny do wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, lit. f) - w zakresie wynikającym ze zmian w planie finansowym Zamawiającego (budżetu Miasta) lub zmian w potrzebach Zamawiającego w zakresie jego uzasadnionego interesu, lit. g) - o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych, lit. h) - o okres niezbędny do uzgodnienia i naniesienia zmian lub poprawek przez projektanta, oraz okres niezbędny do wykonania robót będących konsekwencją wprowadzonych zmian lub poprawek, 4) ad ppkt. 4) - wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określone kwotą ryczałtową, zostanie odpowiednio zmniejszone na podstawie wyliczenia wartości zmniejszonego zakresu zamówienia dokonanego na podstawie protokołu zaawansowania robót i kosztorysu ofertowego robót wewnętrznych lub zewnętrznych, 5) ad ppkt. 5) - zmiana kosztorysu ofertowego robót wewnętrznych lub zewnętrznych nastąpi z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia, 6) ad ppkt. 6) - stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto, ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.lublin.eu

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Plac Litewski 1, pokój nr 3 po dokonaniu wpłaty 190 zł w kasie UM ul. Wieniawska 14 lub za zaliczeniem pocztowym (190 zł + koszty przesyłki).


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
26.01.2016 godzina 11:30, miejsce: Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Plac Litewski 1, pokój nr 3.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
1. Termin wykonania zamówienia - do dnia 31 października 2016r. z zastrzeżeniem, że do dnia 31 lipca 2016r. - roboty wewnętrzne, do dnia 31 października 2016r. - roboty zewnętrzne. 2. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszeniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia. 3. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są: 3.1. W zakresie przedmiotu zamówienia (branża budowlana): p. Aurelia Nowak - Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Lublin, ul. Podwale 3 pok. 78, telefon 81 466 24 69. 3.2. W zakresie przedmiotu zamówienia (branża elektryczna): p. Joanna Łosiewicz - Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Lublin, ul. Podwale 3 pok. 231, telefon 81 466 24 47. 3.3. W zakresie przedmiotu zamówienia (branża sanitarna): p. Joanna Dobosz - Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Lublin, ul. Podwale 3 pok. 246, telefon 81 466 24 66. 3.4. W zakresie procedury: p. Sylwia Brzezińska - Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Plac Litewski 1, pokój nr 3, telefon 81 466 30 19.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 8473 - 2016; data zamieszczenia: 22.01.2016


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
2409 - 2016 data 11.01.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Lublin, Pl. Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, woj. lubelskie, tel. 81 4663000, fax. 81 4663001.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.01.2016 godzina 11:30, miejsce: Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Plac Litewski 1, pokój nr 3.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.02.2016 godzina 10:30, miejsce: Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Plac Litewski 1, pokój nr 3.


Numer ogłoszenia: 10209 - 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
2409 - 2016 data 11.01.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Lublin, Pl. Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, woj. lubelskie, tel. 81 4663000, fax. 81 4663001.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.01.2016 godzina 11:30, miejsce: Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Plac Litewski 1, pokój nr 3.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.02.2016 godzina 11:30, miejsce: Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Plac Litewski 1, pokój nr 3.


Numer ogłoszenia: 11961 - 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
2409 - 2016 data 11.01.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Lublin, Pl. Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, woj. lubelskie, tel. 81 4663000, fax. 81 4663001.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.01.2016 godzina 11:30, miejsce: Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Plac Litewski 1, pokój nr 3.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.02.2016 godzina 11:30, miejsce: Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Plac Litewski 1, pokój nr 3.


Numer ogłoszenia: 12573 - 2016; data zamieszczenia: 05.02.2016


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
2409 - 2016 data 11.01.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Lublin, Pl. Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, woj. lubelskie, tel. 81 4663000, fax. 81 4663001.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.01.2016 godzina 11:30, miejsce: Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Plac Litewski 1, pokój nr 3.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.02.2016 godzina 11:30, miejsce: Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Plac Litewski 1, pokój nr 3.


Lublin: Przebudowa budynku szkoły przy ul. Kurantowej 5 w Lublinie na potrzeby filii Zespołu Szkół nr 4 dla dzieci z autyzmem


Numer ogłoszenia: 98296 - 2016; data zamieszczenia: 20.04.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 2409 - 2016r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Lublin, Pl. Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, woj. lubelskie, tel. 81 4663000, faks 81 4663001.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa budynku szkoły przy ul. Kurantowej 5 w Lublinie na potrzeby filii Zespołu Szkół nr 4 dla dzieci z autyzmem.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku szkoły przy ul. Kurantowej 5 w Lublinie na potrzeby filii Zespołu Szkół nr 4 dla dzieci z autyzmem. 2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 2.1. Zakres zamówienia obejmuje: 1) w branży budowlanej: a) roboty rozbiórkowe, b) przebudowa budynku szkoły wraz z robotami wykończeniowymi, c) termomodernizacja budynku, d) remont i przebudowa zagospodarowania terenu działki szkolnej oraz małej architektury, e) wycinka i przesadzenie drzew i krzewów, f) budowa i przebudowa ogrodzenia szkoły od strony ul. Kurantowej wraz z wykonaniem bramy ppoż. na sąsiedniej działce przedszkolnej nr 25-5, g) wywóz i utylizacja gruzu, 2) w branży sanitarnej: a) wykonanie instalacji wod.-kan., centralnej ciepłej wody, cyrkulacji i instalacji hydrantowej, b) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego, c) wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji, d) wykonanie instalacji gazowej, 3) w branży elektrycznej: a) przebudowę układu pomiarowego, b) wykonanie i montaż tablic rozdzielczych i instalacji WLZ, c) wykonanie instalacji oświetleniowej, gniazd wtykowych, siłowej, d) wykonanie instalacji zasilania i sterowania odbiorów technologicznych, e) wykonanie instalacja odgromowej, f) wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych i ochrony przed dotykiem pośrednim, g) wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych, h) wykonanie instalacji teleinformatycznej, i) wykonanie instalacji przyzywowej, j) wykonanie instalacji monitoringu, k) wykonanie sprawdzeń i pomiarów nowych instalacji.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.33.20.00-3, 45.33.30.00-0, 45.33.10.00-6, 45.33.12.10-1, 45.31.00.00-3, 45.34.30.00-3, 45.31.43.20-0, 45.31.20.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.03.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
24.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
4.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • POLEKSBUD TRADE Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 20-231 Lublin, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2032492,72 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2126939,60


 • Oferta z najniższą ceną:
  2126939,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3855599,50


 • Waluta:
  PLN .


Adres: Pl. Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin
woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: zamowienia@lublin.eu
tel: 814 663 000
fax: 814 663 001
Termin składania wniosków lub ofert:
2016-01-25
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 240920160
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2016-01-10
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 279 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 95%
WWW ogłoszenia: www.bip.lublin.eu
Informacja dostępna pod: Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Plac Litewski 1, pokój nr 3 po dokonaniu wpłaty 190 zł w kasie UM ul. Wieniawska 14 lub za zaliczeniem pocztowym (190 zł + koszty przesyłki)
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Przebudowa budynku szkoły przy ul. Kurantowej 5 w Lublinie na potrzeby filii Zespołu Szkół nr 4 dla dzieci z autyzmem POLEKSBUD TRADE Sp. z o.o.
Lublin
2016-04-20 2 126 939,00