Warszawa: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby Urzędu m. st. Warszawy


Numer ogłoszenia: 241007 - 2013; data zamieszczenia: 14.11.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Stołeczne Warszawa , Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. (+48 22) 443 14 00, faks (+48 22) 443 14 02.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.um.warszawa.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby Urzędu m. st. Warszawy.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby Urzędu m. st. Warszawy..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.19.21.13-6.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 10.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium


III.2) ZALICZKI


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

  III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

  W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

  • inne dokumenty

   - w przypadku oferowania równoważnych materiałów eksploatacyjnych pisemne oświadczenie Wykonawcy, iż proponowane równoważne materiały eksploatacyjne posiadają parametry: fizyczne, techniczne, funkcjonalne i użytkowe nie gorsze niż materiały oryginalne i że ich użycie nie powoduje uszkodzenia urządzeń, w którym zostały zainstalowane.


  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  a) dokument (np. pełnomocnictwo, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub umowa spółki cywilnej, itp.), zawierający dane aktualne na dzień składania ofert, potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę właściwie umocowaną, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty. b) pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. c) Wykonawca zagraniczny składa dokumenty zgodnie z zapisami wyżej ze szczególnym uwzględnieniem, aby dokumenty złożone wraz z ofertą potwierdzały, iż oferta została podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

  SEKCJA IV: PROCEDURA


  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
  przetarg nieograniczony.


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1 - Cena - 40
  • 2 - jakość oferowanych materiałów - 60


  IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
  tak, adres strony, na której będzie prowadzona: http://aukcje.um.warszawa.pl Zamawiający zamyka aukcję elektroniczną, jeżeli w podstawowym czasie nie zostanie złożona żadna oferta lub, gdy w ciągu 3 minut od złożenia oferty przez jednego z Wykonawców nie zostanie złożona żadna inna oferta, jednakże nie wcześniej niż po upływie 15 minut od otwarcia aukcji. Datę i godzinę otwarcia i zamknięcia aukcji oraz pozostałe parametry aukcji elektronicznej, Zamawiający przekaże Wykonawcom w zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej.


  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  IV.4.1)
   
  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
  http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/wyszukiwarka.php

  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
  Biuro Zamówień Publicznych Urzędu m. st. Warszawy, ul. Senatorska 36, IV p., pok. 12, 00-095 Warszawa, Numer Sprawy: ZP/MK/271/II-241/13..


  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
  22.11.2013 godzina 12:00, miejsce: Biuro Zamówień Publicznych Urzędu m. st. Warszawy, ul. Senatorska 36, IV p., pok. 12, 00-095 Warszawa, Numer Sprawy: ZP/MK/271/II-241/13..


  IV.4.5) Termin związania ofertą:
  okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
  Zamawiającym jest Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, w imieniu którego postępowanie prowadzi Biuro Administracyjno-Gospodarcze Urzędu m.st. Warszawy we współpracy z Biurem Zamówień Publicznych Urzędu m.st. Warszawy, przy udziale komisji przetargowej. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest: - Mirosław Karaś - Biuro Zamówień Publicznych, tel.: 22 443-14-12, fax: 22 443-14-02 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Senatorskiej 36, w pok. Nr 16 (Sala Konferencyjna), IV piętro, w dniu 22 listopada 2013r. o godzinie 13:00...


  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
  nie


  Warszawa: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby Urzędu m. st. Warszawy.


  Numer ogłoszenia: 270501 - 2013; data zamieszczenia: 12.12.2013

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


  Zamieszczanie ogłoszenia:
  obowiązkowe.


  Ogłoszenie dotyczy:
  zamówienia publicznego.


  Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
  tak, numer ogłoszenia w BZP: 241007 - 2013r.


  Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
  nie.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


  I. 1) NAZWA I ADRES:
  Miasto Stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. (+48 22) 443 14 00, faks (+48 22) 443 14 02.


  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
  Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby Urzędu m. st. Warszawy..


  II.2) Rodzaj zamówienia:
  Dostawy.


  II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby Urzędu m. st. Warszawy..


  II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.21.13-6.

  SEKCJA III: PROCEDURA


  III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
  Przetarg nieograniczony


  III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
   nie

  SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
  09.12.2013.


  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
  4.


  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
  0.


  IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • JM DATA s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej., {Dane ukryte}, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
  (bez VAT): 199593,50 PLN.


  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


  • Cena wybranej oferty:
   220573,24


  • Oferta z najniższą ceną:
   194093,50
   / Oferta z najwyższą ceną:
   278656,17


  • Waluta:
   PLN.

  Adres: Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
  woj. mazowieckie
  Dane kontaktowe: email: mkaras@um.warszawa.pl
  tel: +48 22 4431400
  fax: +48 22 4431402
  Termin składania wniosków lub ofert:
  2013-11-21
  Dane postępowania
  ID postępowania BZP/TED: 24100720130
  ID postępowania Zamawiającego:
  Data publikacji zamówienia: 2013-11-13
  Rodzaj zamówienia: dostawy
  Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
  Czas na realizację: 18 dni
  Wadium: -
  Oferty uzupełniające: NIE
  Oferty częściowe: NIE
  Oferty wariantowe: NIE
  Przewidywana licyctacja: TAK
  Ilość części: 1
  Kryterium ceny: 40%
  WWW ogłoszenia: www.um.warszawa.pl
  Informacja dostępna pod: Biuro Zamówień Publicznych Urzędu m. st. Warszawy, ul. Senatorska 36, IV p., pok. 12, 00-095 Warszawa, Numer Sprawy: ZP/MK/271/II-241/13.
  Okres związania ofertą: 30 dni
  Kody CPV
  30192113-6 Wkłady drukujące
  Wyniki
  Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
  Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby Urzędu m. st. Warszawy. JM DATA s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej.
  Warszawa
  2013-12-12 220 573,00