Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Dołhobyczów: Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - dostosowanie toalet dla potrzeb dzieci w Szkole Podstawowej w Dołhobyczowie i Szkole Podstawowej w Hulczu


Numer ogłoszenia: 241030 - 2014; data zamieszczenia: 18.07.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Dołhobyczów , ul. Spółdzielcza 2a, 22-540 Dołhobyczów, woj. lubelskie, tel. 084 6532524, faks 084 6532524.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.dolhobyczow.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - dostosowanie toalet dla potrzeb dzieci w Szkole Podstawowej w Dołhobyczowie i Szkole Podstawowej w Hulczu.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostosowanie toalet dla potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Hulczu i Szkole Podstawowej w Dołhobyczowie. Zadanie I Dostosowanie toalet dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz wymiana urządzeń w toalecie dla personelu w Szkole Podstawowej w Hulczu. Realizacja tej części zamówienia obejmuje dostawę oraz montaż następujących elementów: nakładki zmniejszające obwód ustępu, podesty do toalet i umywalek, podajniki na mydło, podajniki na ręczniki papierowe, półki na kubeczki, lustra, umywalki, miski ustępowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 10 do SIWZ. Termin wykonania zamówienia: 30.09.2014r. Zadanie II Dostosowanie toalet dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz wymiana urządzeń w toalecie dla personelu w Szkole Podstawowej w Dołhobyczowie. Realizacja tej części zamówienia obejmuje dostawę oraz montaż następujących elementów: nakładki zmniejszające obwód ustępu, podesty do toalet i umywalek, podajniki na mydło, podajniki na ręczniki papierowe, lustra, umywalki, miski ustępowe, brodzik, podgrzewacz do wody, mieszacz do wody, suszarki do rąk, uchwyty na papier. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 11 do SIWZ. Termin wykonania zamówienia: 30.09.2014r. Wszystkie w/w roboty budowlane obejmują dostawę materiałów i urządzeń niezbędnych do ich wykonania. Przed przystąpieniem do przetargu Zamawiający sugeruje dokonanie wizji lokalnej na miejscu realizacji zamówienia. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 10 i 11 do SIWZ. Zgodnie z Ustawą, informuję, że Zamawiający dopuszcza zmianę urządzeń i materiałów występujących w załączniku nr 10 i 11 do SIWZ, na urządzenia i materiały o nie gorszych parametrach technicznych, wytrzymałościowych i użytkowych. Wszystkie urządzenia, materiały, elementy i technologie powinny posiadać przewidziane prawem i odpowiednimi przepisami dopuszczenia, atesty i certyfikaty.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.33.24.00-7, 39.71.00.00-2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 2.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia tj. w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, wykonania minimum dwóch robót odpowiadających rodzajem i wartością robocie będącej przedmiotem zamówienia. Za robotę odpowiadającą swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, Zamawiający uzna roboty budowlane polegające na wykonaniu toalet. Za robotę odpowiadającą swoją wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, Zamawiający uzna roboty o wartości min. 5.000,00 zł brutto każda. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów: wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; wg załącznika nr 7 do SIWZ. Sporządzony wykaz musi zawierać co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 5.000,00 zł brutto każda. Ocena spełnienia tego warunku dokonana będzie przez Zamawiającego na podstawie złożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń, z których jednoznacznie musi wynikać, iż w/w warunki wykonawca spełnił, stosując formułę: spełnia - nie spełnia


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga dysponowania osobą zdolną do wykonania zamówienia tj. dysponowania co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi. oświadczenie o posiadaniu uprawnień wg załącznika nr 3 do SIWZ. Ocena spełnienia tego warunku dokonana będzie przez Zamawiającego na podstawie złożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń, z których jednoznacznie musi wynikać, iż ww. warunki wykonawca spełnił, stosując formułę: spełnia - nie spełnia


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ wraz kalkulacją kosztów- (załącznik nr 12 i 13 do SIWZ) tj. opis robót, ilość, cenę jednostkową oraz wartość pozycji. 2.W przypadku udziału podwykonawców załącznik nr 4 do SIWZ. 3.Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia - załącznik nr 8 do SIWZ jeżeli dotyczy. 4. W przypadku ustanowienia pełnomocnika - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty polegających na: Zmianie rozwiązań technologicznych na wniosek Wykonawcy, w trakcie prowadzenia inwestycji. Dopuszcza się je tylko w przypadku gdy, proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od przewidzianego. Zmiany wymagają uzgodnienia z inspektorem nadzoru i akceptacji Zamawiającego. Zmianie osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w SIWZ. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy oraz określa warunki zmian: a)Zamawiający może zawiesić wykonanie umowy na okoliczność wniesienia odwołania b)Zamawiający może przedłużyć termin wykonania robót budowlanych o czas niezbędny do rozpatrzenia odwołania, jeżeli wystąpi. c)Dopuszcza się wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. d)Zmiany treści Umowy związanej ze zmianą podatku VAT


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.dolhobyczow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy Dołhobyczów ul. Spółdzielcza 2a 22-540 Dołhobyczów.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
04.08.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Dołhobyczów ul. Spółdzielcza 2a 22-540 Dołhobyczów Sekretariat.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Dostosowanie toalet dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz wymiana urządzeń w toalecie dla personelu w Szkole Podstawowej w Hulczu.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Realizacja tej części zamówienia obejmuje dostawę oraz montaż następujących elementów: nakładki zmniejszające obwód ustępu, podesty do toalet i umywalek, podajniki na mydło, podajniki na ręczniki papierowe, półki na kubeczki, lustra, umywalki, miski ustępowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 10 do SIWZ.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.00.00.00-7, 45.33.24.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.09.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Dostosowanie toalet dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz wymiana urządzeń w toalecie dla personelu w Szkole Podstawowej w Dołhobyczowie.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Realizacja tej części zamówienia obejmuje dostawę oraz montaż następujących elementów: nakładki zmniejszające obwód ustępu, podesty do toalet i umywalek, podajniki na mydło, podajniki na ręczniki papierowe, lustra, umywalki, miski ustępowe, brodzik, podgrzewacz do wody, mieszacz do wody, suszarki do rąk, uchwyty na papier. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 11 do SIWZ..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.00.00.00-7, 45.33.24.00-7, 39.71.00.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.09.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.


Adres: ul. Spółdzielcza , 22-540 Dołhobyczów
woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: rozwoj@vp.pl
tel: 846 532 524
fax: 846 532 524
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-08-04
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 24103020140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-07-18
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 57 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.dolhobyczow.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Gminy Dołhobyczów ul. Spółdzielcza 2a 22-540 Dołhobyczów
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
39710000-2 Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego
45000000-7 Roboty budowlane
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych