Oświęcim: Wykonanie rozbiórki budynków komunalnych przy ul. Górnickiego 20 i Berka Joselewicza 14 w Oświęcimiu


Numer ogłoszenia: 241916 - 2013; data zamieszczenia: 24.06.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Budynków Mieszkalnych , ul. gen. Józefa Bema 12, 32-602 Oświęcim, woj. małopolskie, tel. 033 8425615, faks 033 8424051.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.zbm.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie rozbiórki budynków komunalnych przy ul. Górnickiego 20 i Berka Joselewicza 14 w Oświęcimiu.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia: Zadanie nr 1-rozbiórka budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego (komórek lokatorskich) zlokalizowanego przy ul. Górnickiego 20 w Oświęcimiu na działkach nr 1922/3, 1922/9, 1923/3 oraz 1923/4. Parametry techniczne budynku mieszkalnego: Powierzchnia zabudowy - 90,06 m2 Powierzchnia użytkowa - 116,99 m2 Kubatura budynku - 403,54 m3 Wysokość do kalenicy - ~9,17 m Parametry techniczne budynku gospodarczego: Powierzchnia zabudowy - 29,55 m2 Powierzchnia użytkowa - 22,98 m2 Kubatura - 54,00 m3 Wysokość do kalenicy - ~2,60 m Dostęp do posesji od strony wejścia możliwy jest jedynie przez sąsiednią posesję gdzie znajdują się stanowiska parkingowe właścicieli posesji sąsiedniej Szczegółowy zakres robót określony został w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze robót, które stanowią załącznik nr 1;2 do SIWZ. Zadanie nr 2 - rozbiórka budynku komunalnego przy ul. Berka Joselewicza 14 w Oświęcimiu na działkach nr 2219;2220 i 2215 . Parametry techniczne budynku mieszkalnego: Powierzchnia zabudowy budynku - 165,20 m2; Kubatura budynku - 1.278,00 m3; Powierzchnia użytkowa - 255,12 m2; Wysokość budynku - 8,52 m. Zakres robót obejmuje: - budynek komunalny; - chodnik; - ogrodzenie; - przebudowa przyłącza kablowego; - uporządkowanie terenu, plantowanie i zazielenienie. Szczegółowy zakres robót określony został w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze robót, które stanowią załącznik nr 3;4 i 5 do SIWZ. 1.Każdy z Wykonawców ma obowiązek sprawdzenia dokumentacji projektowej określającej przedmiot zamówienia, w tym przedmiar robót. 2.Przesłane przez zamawiającego przedmiary należy traktować jako pomocnicze do określenia ceny oferty, natomiast podstawę wyceny stanowi zakres robót objęty projektem budowlanym dotyczącym przedmiotu przetargu oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 3.Każdy z wykonawców powinien dokonać wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków lokalizacji placu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, oraz w celu uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.11.00.00-1.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.08.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga od wykonawców wpłaty wadium


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - PZP, wzór druku oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa Pełnomocnik wykonawców, w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną).


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek udziału dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy - PZP), Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów: -wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum jedną robotę budowlaną podobną do objętych przedmiotem zamówienia.Za robotę budowlaną podobną Zamawiający uzna pracę polegającą na wykonaniu rozbiórki budynku/obiektu, o kubaturze nie mniejszej niż 1.000,00 m3 wraz z podaniem ich rodzaju i wartości , daty i miejsca wykonania. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty wskazane w wykazie zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykaz wykonanych robót budowlanych należy sporządzić wg wzoru druku stanowiącego załącznik Nr 7 do SIWZ. (W przypadku podmiotów występujących wspólnie warunek ten Wykonawcy mogą spełniać łącznie lub co najmniej jeden z Wykonawców).


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek udziału dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP), Wykonawca musi wskazać do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i posiadają uprawnienia budowlane w zakresie: konstrukcyjno-budowlanym i robót elektrycznych- wzór druku oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. (W przypadku podmiotów występujących wspólnie warunek ten Wykonawcy mogą spełniać łącznie lub co najmniej jeden z Wykonawców).


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek udziału dotyczący posiadania wymaganej sytuacji ekonomicznej i finansowej (art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy - PZP), Zamawiający wymaga, złożenia następujących dokumentów: -opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - o wartości ubezpieczenia nie mniejszej niż 1. 000. 000,00 zł. Do oferty należy dołączyć potwierdzenie opłacenia polisy lub fakt jej opłacenia musi wynikać z treści dokumentu.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.zbm.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Zarząd Budynków Mieszkalnych, ul.Bema 12,32-602 Oświęcim,pokój nr 9..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
08.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Budynków Mieszklanych, ul. Bema 12, 32-602 Oświęcim, pokój nr 3..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Oświęcim: Wykonanie rozbiórki budynków komunalnych przy ul. Górnickiego 20 i Berka Joselewicza 14 w Oświęcimiu.


Numer ogłoszenia: 286052 - 2013; data zamieszczenia: 22.07.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 241916 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Budynków Mieszkalnych, ul. gen. Józefa Bema 12, 32-602 Oświęcim, woj. małopolskie, tel. 033 8425615, faks 033 8424051.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie rozbiórki budynków komunalnych przy ul. Górnickiego 20 i Berka Joselewicza 14 w Oświęcimiu..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia: Zadanie nr 1-rozbiórka budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego (komórek lokatorskich) zlokalizowanego przy ul. Górnickiego 20 w Oświęcimiu na działkach nr 1922/3, 1922/9, 1923/3 oraz 1923/4. Parametry techniczne budynku mieszkalnego: Powierzchnia zabudowy - 90,06 m2 Powierzchnia użytkowa - 116,99 m2 Kubatura budynku - 403,54 m3 Wysokość do kalenicy - ~9,17 m Parametry techniczne budynku gospodarczego: Powierzchnia zabudowy - 29,55 m2 Powierzchnia użytkowa - 22,98 m2 Kubatura - 54,00 m3 Wysokość do kalenicy - ~2,60 m Dostęp do posesji od strony wejścia możliwy jest jedynie przez sąsiednią posesję gdzie znajdują się stanowiska parkingowe właścicieli posesji sąsiedniej Szczegółowy zakres robót określony został w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze robót, które stanowią załącznik nr 1;2 do SIWZ. Zadanie nr 2-rozbiórka budynku komunalnego przy ul. Berka Joselewicza 14 w Oświęcimiu na działkach nr 2219;2220 i 2215 . Parametry techniczne budynku mieszkalnego: Powierzchnia zabudowy budynku - 165,20 m2; Kubatura budynku - 1.278,00 m3; Powierzchnia użytkowa - 255,12 m2; Wysokość budynku - 8,52 m. Zakres robót obejmuje: -budynek komunalny; -chodnik; -ogrodzenie; -przebudowa przyłącza kablowego; -uporządkowanie terenu, plantowanie i zazielenienie. Szczegółowy zakres robót określony został w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze robót, które stanowią załącznik nr 3;4 i 5 do SIWZ. 1.Każdy z Wykonawców ma obowiązek sprawdzenia dokumentacji projektowej określającej przedmiot zamówienia, w tym przedmiar robót. 2.Przesłane przez zamawiającego przedmiary należy traktować jako pomocnicze do określenia ceny oferty, natomiast podstawę wyceny stanowi zakres robót objęty projektem budowlanym dotyczącym przedmiotu przetargu oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 3.Każdy z wykonawców powinien dokonać wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków lokalizacji placu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, oraz w celu uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.11.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.07.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ENERGOKON-Plus Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 41-200 Sosnowiec, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 123759,46 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  113300,88


 • Oferta z najniższą ceną:
  113300,88
  / Oferta z najwyższą ceną:
  183342,38


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. gen. Józefa Bema 12, 32-602 Oświęcim
woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: zbm@zbm.pl
tel: 338 425 615
fax: 338 424 051
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-07-07
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 24191620130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-06-23
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 54 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zbm.pl
Informacja dostępna pod: Zarząd Budynków Mieszkalnych, ul.Bema 12,32-602 Oświęcim,pokój nr 9.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wykonanie rozbiórki budynków komunalnych przy ul. Górnickiego 20 i Berka Joselewicza 14 w Oświęcimiu. ENERGOKON-Plus Sp. z o.o.
Sosnowiec
2013-07-22 113 300,00