Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Wykonanie zabiegów sanitarno-pielęgnacyjnych na starodrzewiu parkowym


Numer ogłoszenia: 244164 - 2012; data zamieszczenia: 10.07.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie zabiegów sanitarno-pielęgnacyjnych na starodrzewiu parkowym.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabiegów sanitarno-pielęgnacyjnych na starodrzewiu parkowym rosnącym na terenie miasta Łodzi. Zakres prac obejmuje: - usuwanie gałęzi obumarłych oraz nadłamanych; - usuwanie zainfekowanych konarów i gałęzi oraz jemioły; - usuwanie gałęzi kolidujących z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi; - przycięcie gałęzi w celu utrzymania formowanego kształtu korony; - na bieżąco: wywożeniu większych gałęzi i zrąbkowaniu pozostałych; - porządkowanie terenu bezpośrednio po zakończeniu prac w danym obiekcie (miejscu) (zwłaszcza przed dniami wolnymi); w razie potrzeby rekultywację terenu; - oznakowanie drzew przy których wykonano zabiegi..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
77.21.15.00-7.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.11.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
nie dotyczy


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, że należycie wykonał (tj. zakończył) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: dla części 1 - co najmniej 2 usługi leczniczo-pielęgnacyjne na drzewach rosnących na terenach wpisanych do rejestru zabytków o wartości minimum 50.000 PLN brutto każda; dla części 2 - co najmniej 1 usługę leczniczo-pielęgnacyjną na drzewach o wartości minimum 30.000 PLN brutto; Pod pojęciem - usługi leczniczo-pielęgnacyjne - Zamawiający rozumie pewien zakres czynności ogrodniczych prowadzących do poprawy lub nie pogorszenia kondycji zdrowotnej drzewa tj: - usuwanie gałęzi obumarłych oraz nadłamanych; - usuwanie zainfekowanych konarów i gałęzi oraz jemioły; - usuwanie gałęzi kolidujących z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi; - przycięcie gałęzi w celu utrzymania formowanego kształtu korony. W przypadku złożenia oferty na dwie części zamówienia, Wykonawca winien wykazać, na potwierdzenie spełnienia ww. warunków, doświadczenie wymagane dla części 1 zamówienia. Jeżeli Wykonawca na potwierdzenie ww. warunków wykaże usługi obejmujące również inne niż wymagany zakres, winien określić (podać w wykazie) wartość usługi o pożądanym zakresie, np. w przypadku wykazania usługi określonej ogólnie jako ogrodnicza, należy w wykazie usług określić wartość prac leczniczo-pielęgnacyjnych drzew. Uwaga: Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie: a) średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, b) jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać dysponowanie: dla części 1: a) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia/kwalifikacje do kierowania pracami konserwatorskimi lub pracami restauratorskimi polegającymi na zabezpieczeniu, uzupełnieniu, rekonstrukcji lub konserwacji parków zabytkowych albo innego rodzaju zorganizowanej zieleni zabytkowej, posiadającą tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera uzyskany po ukończeniu wyższych studiów obejmujących wiadomości w tym zakresie oraz odbyła po ukończeniu tych studiów, co najmniej 12-miesięczną praktykę zawodową przy konserwacji i pielęgnacji tego rodzaju zabytków wpisanych do rejestru zabytków, b) co najmniej dwoma osobami posiadającymi uprawnienia/kwalifikacje do wykonywania prac o charakterze technicznym, polegających na zabezpieczeniu, uzupełnieniu, rekonstrukcji lub konserwacji parków zabytkowych albo innego rodzaju zorganizowanej zieleni zabytkowej i posiadającymi świadectwo ukończenia szkoły średnie zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodach związanych z pielęgnacją zieleni albo odbyły co najmniej 12-miesięczną praktykę zawodową przy pielęgnacji tego rodzaju zabytków wpisanych do rejestru zabytków, UWAGA: Zamawiający dopuszcza wykazanie, na potwierdzenie kwalifikacji osób określonych w pkt a) i b) odpowiednich uprawnień nabytych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, zgodnie z § 31 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. Nr 987, poz. 165). W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008r. Nr 63, poz. 394 ze zm.) dla części 2: - co najmniej dwoma osobami posiadającymi co najmniej średnie wykształcenie ogrodnicze i odbyli, co najmniej 12 - miesięczną praktykę zawodową przy pielęgnacji drzew. UWAGA: W przypadku złożenia oferty na dwie części zamówienia Wykonawca winien wykazać dysponowanie osobami wymaganymi dla części 1.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie III.4.3.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty te winny być wystawione nie wcześniej niż w terminie określonym w punkcie III.4.3.1 .


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
18.07.2012 godzina 08:45, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamawiający nie przewiduje: -zawarcia umowy ramowej, - rozliczania w walutach obcych, - dynamicznego systemu zakupów, - zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. - prawa opcji na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Leczenie starodrzewia w parkach zabytkowych.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabiegów sanitarno-pielęgnacyjnych na starodrzewiu w parkach zabytkowych.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  77.21.15.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.11.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Leczenie starodrzewia w parkach niezabytkowych.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówieni jest wykonanie zabiegów sanitarno-pielęgnacyjnych na starodrzewiu parkowym.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  77.21.15.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.11.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Łódź: Wykonanie zabiegów sanitarno-pielęgnacyjnych na starodrzewiu parkowym


Numer ogłoszenia: 341290 - 2012; data zamieszczenia: 11.09.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 244164 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie zabiegów sanitarno-pielęgnacyjnych na starodrzewiu parkowym.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabiegów sanitarno-pielęgnacyjnych na starodrzewiu parkowym rosnącym na terenie miasta Łodzi. Zakres prac obejmuje: - usuwanie gałęzi obumarłych oraz nadłamanych; - usuwanie zainfekowanych konarów i gałęzi oraz jemioły; - usuwanie gałęzi kolidujących z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi; - przycięcie gałęzi w celu utrzymania formowanego kształtu korony; - na bieżąco: wywożeniu większych gałęzi i zrąbkowaniu pozostałych; - porządkowanie terenu bezpośrednio po zakończeniu prac w danym obiekcie (miejscu) (zwłaszcza przed dniami wolnymi); w razie potrzeby rekultywację terenu; - oznakowanie drzew przy których wykonano zabiegi.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
77.21.15.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Leczenie starodrzewia w parkach zabytkowych


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
7.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
4.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Ogrodniczych Sylwester & Rafał Pawlak s.c., ul. Zbiorcza 2a, 92-332 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 238400,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  174636,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  82069,20
  / Oferta z najwyższą ceną:
  348000,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Leczenie starodrzewia w parkach niezabytkowych


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
8.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
4.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Drogi i Ogrody Sp. z o. o., ul. Aleksandrowska 67/93, 91-205 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 78000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  88920,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  42120,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  108000,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-07-18
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 24416420120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-07-10
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 135 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
77211500-7 Usługi pielęgnacji drzew
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Leczenie starodrzewia w parkach zabytkowych Zakład Usług Ogrodniczych Sylwester
ul. Zbiorcza 2a, 92-332 Łódź, woj. łódzkie
2012-09-11 174 636,00
Leczenie starodrzewia w parkach niezabytkowych Drogi i Ogrody Sp. z o. o.
ul. Aleksandrowska 67/93, 91-205 Łódź, woj. łódzkie
2012-09-11 88 920,00