TI Tytuł Polska-Toruń: Usługi hotelarskie
ND Nr dokumentu 244547-2014
PD Data publikacji 18/07/2014
OJ Dz.U. S 136
TW Miejscowość TORUŃ
AU Nazwa instytucji Fundacja Tumult
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 16/07/2014
DT Termin 31/07/2014
NC Zamówienie 4 - Usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 3 - Oferta całościowa lub częściowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 55100000 - Usługi hotelarskie
55110000 - Hotelarskie usługi noclegowe
55120000 - Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji
OC Pierwotny kod CPV 55100000 - Usługi hotelarskie
55110000 - Hotelarskie usługi noclegowe
55120000 - Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji
RC Kod NUTS PL613
IA Adres internetowy (URL) www.tumult.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

18/07/2014    S136    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Toruń: Usługi hotelarskie

2014/S 136-244547

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Fundacja Tumult
Rynek Nowomiejski 28
Punkt kontaktowy: Fundacja Tumult
Osoba do kontaktów: Agnieszka Swoińska
87-100 Toruń
POLSKA
Tel.: +48 566210019-107
E-mail: camerimage@camerimage.pl
Faks: +48 566522197

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.tumult.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Fundacja
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Rekreacja, kultura i religia
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Świadczenie usług hotelarskich na terenie Bydgoszczy dla gości, organizatorów, współorganizatorów, pozostałych współpracowników oraz wolontariuszy Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 17: Usługi hotelarskie i restauracyjne

Kod NUTS PL613

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
liczba maksymalna uczestników planowanej umowy ramowej: 5

Czas trwania umowy ramowej

Okres w miesiącach: 48

Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej

Szacunkowa wartość bez VAT: 340 836,46 EUR
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Świadczenie usług hotelarskich na terenie Bydgoszczy dla gości, organizatorów, współorganizatorów, pozostałych współpracowników oraz wolontariuszy Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage.
Celem postępowania jest zawarcie umowy ramowej, której przedmiotem jest świadczenie usług hotelarskich na terenie Bydgoszczy dla gości, organizatorów, współorganizatorów, pozostałych współpracowników oraz wolontariuszy Międzynarodowych Festiwali Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage w latach 2014-2017.
W ramach zamówienia przewidziano podział na następujące części (zadania):
Część I: usługi hotelarskie obejmujące nocleg wraz ze śniadaniem w hotelu o standardzie odpowiadającym co najmniej kategorii **** zgodnie z Rozporządzeniem, na terenie Bydgoszczy.
Część II: usługi hotelarskie obejmujące nocleg wraz ze śniadaniem w hotelu o standardzie odpowiadającym co najmniej kategorii *** zgodnie z Rozporządzeniem, na terenie Bydgoszczy.
Część III: usługi hotelarskie obejmujące nocleg wraz ze śniadaniem w hotelu o standardzie odpowiadającym co najmniej kategorii ** zgodnie z Rozporządzeniem, na terenie Bydgoszczy.
Część IV: usługi hotelarskie obejmujące nocleg w obiekcie hotelarskim (hostelu) na terenie Bydgoszczy.
Część V: usługi hotelarskie obejmujące nocleg w obiekcie hotelarskim (apartamentach) na terenie Bydgoszczy.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

55100000, 55110000, 55120000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartość 207 tys EUR.
Szacunkowa wartość bez VAT: 340 836,46 EUR
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 48 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Świadczenie usług hotelarskich na terenie Bydgoszczy dla gości, organizatorów, współorganizatorów, pozostałych współpracowników oraz wolontariuszy Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage
1)Krótki opis
Usługi hotelarskie obejmujące nocleg wraz ze śniadaniem w hotelu o standardzie odpowiadającym co najmniej kategorii **** zgodnie z Rozporządzeniem, na terenie Bydgoszczy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

55100000, 55110000, 55120000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 48 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Świadczenie usług hotelarskich na terenie Bydgoszczy dla gości, organizatorów, współorganizatorów, pozostałych współpracowników oraz wolontariuszy Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage
1)Krótki opis
Usługi hotelarskie obejmujące nocleg wraz ze śniadaniem w hotelu o standardzie odpowiadającym co najmniej kategorii *** zgodnie z Rozporządzeniem, na terenie Bydgoszczy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

55100000, 55110000, 55120000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 48 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Świadczenie usług hotelarskich na terenie Bydgoszczy dla gości, organizatorów, współorganizatorów, pozostałych współpracowników oraz wolontariuszy Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage
1)Krótki opis
Usługi hotelarskie obejmujące nocleg wraz ze śniadaniem w hotelu o standardzie odpowiadającym co najmniej kategorii ** zgodnie z Rozporządzeniem, na terenie Bydgoszczy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

55100000, 55110000, 55120000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 48 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: Świadczenie usług hotelarskich na terenie Bydgoszczy dla gości, organizatorów, współorganizatorów, pozostałych współpracowników oraz wolontariuszy Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage
1)Krótki opis
Usługi hotelarskie obejmujące nocleg w obiekcie hotelarskim (hostelu) na terenie Bydgoszczy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

55100000, 55110000, 55120000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 48 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5 Nazwa: Świadczenie usług hotelarskich na terenie Bydgoszczy dla gości, organizatorów, współorganizatorów, pozostałych współpracowników oraz wolontariuszy Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage
1)Krótki opis
Usługi hotelarskie obejmujące nocleg w obiekcie hotelarskim (apartamentach) na terenie Bydgoszczy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

55100000, 55110000, 55120000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Rozliczenia z Wykonawcą będą przeprowadzane w oparciu o zasady określone w umowie ramowej oraz umowa wykonawczych.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w rozumieniu art. 23 ustawy Pzp (oryginał pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza należy załączyć do oferty). Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia Zamawiający może zażądać przedstawienia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie formułuje w tym zakresie zasad sposobu oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu. Dokumentem składanym na potwierdzenie spełniania warunku jest oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający nie formułuje w tym zakresie zasad sposobu oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu. Dokumentem składanym na potwierdzenie spełniania warunku jest oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
FT-ZP-2/2014
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
31.7.2014 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 31.7.2014 - 10:30

Miejscowość:

Toruń.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): MEDIA DESK.
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone dziale VI ustawy Pzp.
2. Wykonawca może w terminie 5 dni od otrzymania informacji o czynności lub zaniechaniu Zamawiającego niezgodnym z przepisami ustawy, poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy.
3. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji, Zamawiający może powtórzyć czynność albo dokonać czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16.7.2014
TI Tytuł Polska-Toruń: Hotelarskie usługi noclegowe
ND Nr dokumentu 350451-2014
PD Data publikacji 15/10/2014
OJ Dz.U. S 198
TW Miejscowość TORUŃ
AU Nazwa instytucji Fundacja Tumult
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 10/10/2014
NC Zamówienie 4 - Usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 55110000 - Hotelarskie usługi noclegowe
55120000 - Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji
55130000 - Inne usługi hotelarskie
OC Pierwotny kod CPV 55110000 - Hotelarskie usługi noclegowe
55120000 - Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji
55130000 - Inne usługi hotelarskie
IA Adres internetowy (URL) www.tumult.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

15/10/2014    S198    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Toruń: Hotelarskie usługi noclegowe

2014/S 198-350451

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Fundacja Tumult
Rynek Nowomiejski 28
Osoba do kontaktów: Agnieszka Swoińska
87-100 Toruń
POLSKA
Tel.: +48 566210019-107
E-mail: camerimage@camerimage.pl
Faks: +48 566522197

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.tumult.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Fundacja
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Rekreacja, kultura i religia
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Świadczenie usług hotelarskich na terenie Bydgoszczy dla gości, organizatorów, współorganizatorów, pozostałych współpracowników oraz wolontariuszy Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 17: Usługi hotelarskie i restauracyjne
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Świadczenie usług hotelarskich na terenie Bydgoszczy dla gości, organizatorów, współorganizatorów, pozostałych współpracowników oraz wolontariuszy Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage. Celem postępowania jest zawarcie umowy ramowej, której przedmiotem jest świadczenie usług hotelarskich na terenie Bydgoszczy dla gości, organizatorów, współorganizatorów, pozostałych współpracowników oraz wolontariuszy Międzynarodowych Festiwali Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage w latach 2014–2017.
W ramach zamówienia przewidziano podział na następujące części (zadania):
Część I: usługi hotelarskie obejmujące nocleg wraz ze śniadaniem w hotelu o standardzie odpowiadającym co najmniej kategorii **** zgodnie z Rozporządzeniem, na terenie Bydgoszczy.
Część II: usługi hotelarskie obejmujące nocleg wraz ze śniadaniem w hotelu o standardzie odpowiadającym co najmniej kategorii *** zgodnie z Rozporządzeniem, na terenie Bydgoszczy.
Część III: usługi hotelarskie obejmujące nocleg wraz ze śniadaniem w hotelu o standardzie odpowiadającym co najmniej kategorii ** zgodnie z Rozporządzeniem, na terenie Bydgoszczy.
Część IV: usługi hotelarskie obejmujące nocleg w obiekcie hotelarskim (hostelu) na terenie Bydgoszczy.
Część V: usługi hotelarskie obejmujące nocleg w obiekcie hotelarskim (apartamentach) na terenie Bydgoszczy.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

55110000, 55120000, 55130000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 1 185 925,70 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
FT-ZP-2/2014
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 136-244547 z dnia 18.7.2014

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: FT-ZP-2/2014 Część nr: 1 - Nazwa: Świadczenie usług hotelarskich na terenie Bydgoszczy dla gości, organizatorów, współorganizatorów, pozostałych współpracowników oraz wolontariuszy Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
1.8.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Hotel "Słoneczny Młyn" Sp. z o.o. Spółka komandytowa
{Dane ukryte}
96-515 Teresin
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 424 400 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: FT-ZP-2/2014 Część nr: 1 - Nazwa: Świadczenie usług hotelarskich na terenie Bydgoszczy dla gości, organizatorów, współorganizatorów, pozostałych współpracowników oraz wolontariuszy Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
1.8.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Hotele Grupy Budizol S.A.
{Dane ukryte}
87-800 Włocławek
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 544 800 EUR
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Zamówienie nr: FT-ZP-2/2014 Część nr: 2 - Nazwa: Świadczenie usług hotelarskich na terenie Bydgoszczy dla gości, organizatorów, współorganizatorów, pozostałych współpracowników oraz wolontariuszy Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
1.8.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Przedsiębiorstwo Hotelarsko-Turystyczne BRDA Sp. z o.o.
{Dane ukryte}
85-010 Bydgoszcz
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 134 402,98 EUR
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Zamówienie nr: FT-ZP-2/2014 Część nr: 3 - Nazwa: Świadczenie usług hotelarskich na terenie Bydgoszczy dla gości, organizatorów, współorganizatorów, pozostałych współpracowników oraz wolontariuszy Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
1.8.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Przedsiębiorstwo Hotelarsko-Turystyczne 'BRDA" Sp. z o.o.
{Dane ukryte}
85-010 Bydgoszcz
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 30 400,49 EUR
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Zamówienie nr: FT-ZP-2/2014 Część nr: 4 - Nazwa: Świadczenie usług hotelarskich na terenie Bydgoszczy dla gości, organizatorów, współorganizatorów, pozostałych współpracowników oraz wolontariuszy Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
1.8.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

F.H.U "Anspol" Anna Szuda
{Dane ukryte}
89-200 Szubin
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 13 681,09 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Zamówienie nr: FT-ZP-2/2014 Część nr: 4 - Nazwa: Świadczenie usług hotelarskich na terenie Bydgoszczy dla gości, organizatorów, współorganizatorów, pozostałych współpracowników oraz wolontariuszy Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
1.8.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Wyższa Szkoła Gospodarki
{Dane ukryte}
85-229 Bydgoszcz
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 18 241,46 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Zamówienie nr: FT-ZP-2/2014 Część nr: 5 - Nazwa: Świadczenie usług hotelarskich na terenie Bydgoszczy dla gości, organizatorów, współorganizatorów, pozostałych współpracowników oraz wolontariuszy Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
1.8.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Stich
{Dane ukryte}
85-009 Bydgoszcz
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 19 999,98 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Media Desk.
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.
2. Wykonawca może w terminie 5 dni od otrzymania informacji o czynności lub zaniechaniu Zamawiającego niezgodnym z przepisami ustawy, poinformować Zamawiajacego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy.
3. W przypadku uznania zasadności przekazania informacji, Zamawiający może powtórzyć czynności albo dokonać czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10.10.2014

Adres: ul. Rynek Nowomiejski 28, 87-100 Toruń
woj. kujawsko - pomorskie
Dane kontaktowe: email: gosia@camerimage.pl
tel: +48 566210019-103
fax: +48 566522197
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-07-31
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 24454720141
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-07-18
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 48 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 5
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.tumult.pl
Informacja dostępna pod: Fundacja TUMULT
Rynek Nowomiejski 28, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
55100000-1 Usługi hotelarskie
55110000-4 Hotelarskie usługi noclegowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Świadczenie usług hotelarskich na terenie Bydgoszczy dla gości, organizatorów, współorganizatorów, pozostałych współpracowników oraz wolontariuszy Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage Hotel "Słoneczny Młyn" Sp. z o.o. Spółka komandytowa
Teresin
2014-08-01 424 400,00
Świadczenie usług hotelarskich na terenie Bydgoszczy dla gości, organizatorów, współorganizatorów, pozostałych współpracowników oraz wolontariuszy Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage Hotele Grupy Budizol S.A.
Włocławek
2014-08-01 2 301 725,00
Świadczenie usług hotelarskich na terenie Bydgoszczy dla gości, organizatorów, współorganizatorów, pozostałych współpracowników oraz wolontariuszy Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage Przedsiębiorstwo Hotelarsko-Turystyczne BRDA Sp. z o.o.
Bydgoszcz
2014-08-01 567 835,00
Świadczenie usług hotelarskich na terenie Bydgoszczy dla gości, organizatorów, współorganizatorów, pozostałych współpracowników oraz wolontariuszy Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage Przedsiębiorstwo Hotelarsko-Turystyczne 'BRDA" Sp. z o.o.
Bydgoszcz
2014-08-01 128 436,00
Świadczenie usług hotelarskich na terenie Bydgoszczy dla gości, organizatorów, współorganizatorów, pozostałych współpracowników oraz wolontariuszy Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage F.H.U "Anspol" Anna Szuda
Szubin
2014-08-01 13 681,00
Świadczenie usług hotelarskich na terenie Bydgoszczy dla gości, organizatorów, współorganizatorów, pozostałych współpracowników oraz wolontariuszy Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage Wyższa Szkoła Gospodarki
Bydgoszcz
2014-08-01 18 241,00
Świadczenie usług hotelarskich na terenie Bydgoszczy dla gości, organizatorów, współorganizatorów, pozostałych współpracowników oraz wolontariuszy Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage Stich
Bydgoszcz
2014-08-01 19 999,00