Oświęcim: Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniach komunalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym usytuowanym na osiedlu im .rtm. Pileckiego 32 i 34 w Oświęcimiu


Numer ogłoszenia: 244785 - 2010; data zamieszczenia: 08.09.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Budynków Mieszkalnych , ul. gen. Józefa Bema 12, 32-602 Oświęcim, woj. małopolskie, tel. 033 8425615, faks 033 8424051.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.zbm.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniach komunalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym usytuowanym na osiedlu im .rtm. Pileckiego 32 i 34 w Oświęcimiu.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniach komunalnych na osiedlu im. rotmistrza Pileckiego w budynkach nr 32 i 34 w Oświęcimiu Ogólna charakterystyka obiektu i robót: - Budynek nr 32 i 34 mieszkalny, wielorodzinny, dwukondygnacyjny, podpiwniczony z użytkowym poddaszem, 3 klatkowy wykonany w technologii tradycyjnej. - Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku nr 32 w 9 mieszkaniach komunalnych o numerach: 5, 10, 17, 18, 21, 22, 26, 27, 29. - Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku nr 34 w 9 mieszkaniach komunalnych o numerach: 1, 2, 6, 8, 11, 13, 20, 26, 29, podłączenie istniejącej instalacji mieszkaniowej do nowej instalacji c.o. w lokalach nr 25 i 27 oraz wymianę grzejników w mieszkaniu nr 27. Na przedmiot zamówienia składa się : - Wykonanie instalacji z rur miedzianych łączonych przez lutowanie, - Montaż grzejników z członów aluminiowych włoskiej firmy Fondital, typ SERIR (przy zastosowaniu grzejników innego producenta należy porównać ich moc cieplną,) - Rozruch i regulacja instalacji c.o., - Towarzyszące roboty budowlane. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją stanowi załącznik nr 1 i 2 (załączniki zawierają: przedmiar robót , STWiOR, rysunki i projekt wykonawczy)do SIWZ.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.30.00.00-0, 45.33.11.00-7.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.11.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie w/w warunku wykonawca winien wykazać wykonanie co najmniej dwóch robót odpowiadającym swoim rodzajem i wartością robotą stanowiącym przedmiot zamówienia (wg zał. nr 4 do SIWZ).


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie w/w warunku wykonawca przedstawi wykaz osób ,które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z ich kwalifikacjami zawodowymi,doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia (wg zał. nr 5 do SIWZ).


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.zbm.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Zarząd Budynków Mieszkalnych, 32-600 Oświęcim, ul.Bema 12.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
22.09.2010 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Budynków Mieszkalnych,32-602 Oświęcim, ul.Bema 12, pokój nr 3.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Oświęcim: Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniach komunalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym usytuowanym na osiedlu im .rtm. Pileckiego 32 i 34 w Oświęcimiu.


Numer ogłoszenia: 272735 - 2010; data zamieszczenia: 04.10.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 244785 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Budynków Mieszkalnych, ul. gen. Józefa Bema 12, 32-602 Oświęcim, woj. małopolskie, tel. 033 8425615, faks 033 8424051.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniach komunalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym usytuowanym na osiedlu im .rtm. Pileckiego 32 i 34 w Oświęcimiu..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniach komunalnych na osiedlu im. rotmistrza Pileckiego w budynkach nr 32 i 34 w Oświęcimiu . Ogólna charakterystyka obiektu i robót: Budynek nr 32 i 34 mieszkalny, wielorodzinny, dwukondygnacyjny, podpiwniczony z użytkowym poddaszem, 3 klatkowy wykonany w technologii tradycyjnej. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku nr 32 w 9 mieszkaniach komunalnych o numerach: 5, 10, 17, 18, 21, 22, 26, 27, 29. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku nr 34 w 9 mieszkaniach komunalnych o numerach: 1, 2, 6, 8, 11, 13, 20, 26, 29, podłączenie istniejącej instalacji mieszkaniowej do nowej instalacji c.o. w lokalach nr 25 i 27 oraz wymianę grzejników w mieszkaniu nr 27..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.30.00.00-0, 45.33.11.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.10.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usługowo-Handlowy TERMAKO Marian Kowalczyk, {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 92092,39 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  81735,37


 • Oferta z najniższą ceną:
  81735,37
  / Oferta z najwyższą ceną:
  83366,07


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. gen. Józefa Bema 12, 32-602 Oświęcim
woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: zbm@zbm.pl
tel: 338 425 615
fax: 338 424 051
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-09-21
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 24478520100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-09-07
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 69 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zbm.pl
Informacja dostępna pod: Zarząd Budynków Mieszkalnych, 32-600 Oświęcim, ul.Bema 12
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniach komunalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym usytuowanym na osiedlu im .rtm. Pileckiego 32 i 34 w Oświęcimiu. Zakład Usługowo-Handlowy TERMAKO Marian Kowalczyk
Zator, Palczowice 99
2010-10-04 81 735,00