Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Budowa obiektu rekreacyjno - wypoczynkowego przy ul. Kusocińskiego w Łodzi.


Numer ogłoszenia: 245488 - 2010; data zamieszczenia: 11.08.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Robót Budowlanych , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa obiektu rekreacyjno - wypoczynkowego przy ul. Kusocińskiego w Łodzi..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa obiektu rekreacyjno - wypoczynkowego przy ul. Kusocińskiego w Łodzi. Zamówienie polega na wykonaniu: placu zabaw, skate parku, siłowni, ustawieniu stołu do tenisa stołowego, stołu do gry w szachy i chińczyka, bramki z koszem, wybudowaniu fontanny i toru rowerowego oraz zagospodarowania terenu..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.21.21.40-9, 45.11.27.20-8, 45.23.13.00-8.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat robót budowlanych, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, robót:, których przedmiotem było: a) wykonanie co najmniej jednego terenu rekreacyjno - wypoczynkowego (np. plac zabaw, siłownia, skate park) o wartości nie mniejszej niż 240.000,00 PLN brutto; b) wykonanie dwóch fontann o wartości nie mniejszej niż 150.00 PLN brutto każda; c) ułożenie nawierzchni z kostki betonowej w jednym obiekcie o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 PLN brutto. Wymienione w pkt a, b, c prace nie muszą dotyczyć jednego obiektu. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie ich łączne doświadczenie. Ocena spełniania przedstawionego powyżej warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości co najmniej 100.000,00 PLN. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca musi złożyć opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku. Ocena spełniania przedstawionego powyżej warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Celem potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, żąda on przedłożenia w ofercie oświadczenia Wykonawcy, że urządzenia, które zamontuje na terenie obiektu spełniają warunki norm wymienionych w opisie technicznym projektu budowlanego ogródka jordanowskiego dla dzieci (obiektu rekreacyjno - wypoczynkowego przy ul. Kusocińskiego/Sandomierskiej w Łodzi dz. Nr 55/5 obręb P-26.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.uml.lodz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
www.uml.lodz.pl.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
26.08.2010 godzina 10:00, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi, 90-532 Łódź, ul. ks. Ignacego Skorupki 21.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 261404 - 2010; data zamieszczenia: 23.08.2010


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
245488 - 2010 data 11.08.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Robót Budowlanych, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, fax. 42 638 48 77.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4.

 • W ogłoszeniu jest:
  26.08.2010 godzina 10:00, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi, 90-532 Łódź, ul. ks. Ignacego Skorupki 21.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  30.08.2010 godzina 10:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi, 90-532 Łódź, ul. ks. Ignacego Skorupki 21.


Numer ogłoszenia: 265194 - 2010; data zamieszczenia: 25.08.2010


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
245488 - 2010 data 11.08.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Robót Budowlanych, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, fax. 42 638 48 77.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  II.I.3.

 • W ogłoszeniu jest:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa obiektu rekreacyjno - wypoczynkowego przy ul. Kusocińskiego w Łodzi. Zamówienie polega na wykonaniu: placu zabaw, skate parku, siłowni, ustawieniu stołu do tenisa stołowego, stołu do gry w szachy i chińczyka, bramki z koszem, wybudowaniu fontanny i toru rowerowego oraz zagospodarowania terenu..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa obiektu rekreacyjno - wypoczynkowego przy ul. Kusocińskiego w Łodzi. Zamówienie polega na wykonaniu: placu zabaw, siłowni, ustawieniu stołu do tenisa stołowego, stołu do gry w szachy i chińczyka, bramki z koszem, wybudowaniu fontanny i toru rowerowego oraz zagospodarowania terenu..

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4.

 • W ogłoszeniu jest:
  26.08.2010 godzina 10:00, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi, 90-532 Łódź, ul. ks. Ignacego Skorupki 21..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  31.08.2010 godzina 10:00, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi, 90-532 Łódź, ul. ks. Ignacego Skorupki 21..


Łódź: Budowa obiektu rekreacyjno - wypoczynkowego przy ul. Kusocińskiego w Łodzi


Numer ogłoszenia: 298930 - 2010; data zamieszczenia: 20.09.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 245488 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Robót Budowlanych, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa obiektu rekreacyjno - wypoczynkowego przy ul. Kusocińskiego w Łodzi.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa obiektu rekreacyjno - wypoczynkowego przy ul. Kusocińskiego w Łodzi. Zamówienie polega na wykonaniu: placu zabaw, siłowni, ustawieniu stołu do tenisa stołowego, stołu do gry w szachy i chińczyka, bramki z koszem, wybudowaniu fontanny i toru rowerowego oraz zagospodarowania terenu.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.21.21.40-9, 45.11.27.20-8, 45.23.13.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.09.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Grupa Sieciowa Artur Gruszczyński, Piotrkowska 291 m. 10a, 93-004 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 613338,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  798000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  798000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  798000,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-08-26
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 24548820100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-08-11
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 60 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: www.uml.lodz.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
45212140-9 Obiekty rekreacyjne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Budowa obiektu rekreacyjno - wypoczynkowego przy ul. Kusocińskiego w Łodzi Grupa Sieciowa Artur Gruszczyński
Piotrkowska 291 m. 10a, 93-004 Łódź, woj. łódzkie
2010-09-20 798 000,00