Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

TI Tytuł Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych
ND Nr dokumentu 245812-2013
PD Data publikacji 23/07/2013
OJ Dz.U. S 141
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji R - Agencja/Biuro regionalne lub lokalne
DS Dokument wysłany 18/07/2013
DD Termin składania wniosków o dokumentację 09/09/2013
DT Termin 09/09/2013
NC Zamówienie 4 - Zamówienie publiczne na usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 66514110 - Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych
66515200 - Usługi ubezpieczenia własności
OC Pierwotny kod CPV 66514110 - Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych
66515200 - Usługi ubezpieczenia własności
RC Kod NUTS PL12
IA Adres internetowy (URL) www.mzdw.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

23/07/2013    S141    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych

2013/S 141-245812

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
Osoba do kontaktów: Anna Goebel
00-048 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 222449000
E-mail: przetargi@mzdw.pl
Faks: +48 222449013

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.mzdw.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Budownictwo i obiekty komunalne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
„Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, oraz ubezpieczenie w zakresie OC, AC/KR, NNW floty pojazdów MZDW, w okresie od 1.1.2014r. do 31.12.2014 r., z podziałem na dwie części” - nr postępowania 077/13.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 6: Usługi finansowe a) Usługi ubezpieczeniowe b) Usługi bankowe i inwestycyjne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: województwo mazowieckie

Kod NUTS PL12

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, oraz ubezpieczenie w zakresie OC, AC/KR, NNW floty pojazdów MZDW, w okresie od 1.1.2014r. do 31.12.2014 r., z podziałem na dwie części.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

66514110, 66515200

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, oraz ubezpieczenie w zakresie OC, AC/KR, NNW floty pojazdów MZDW, w okresie od 1.1.2014r. do 31.12.2014 r., z podziałem na dwie części.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: CZĘŚĆ 1 – Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie
1)Krótki opis
Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

66514110, 66515200

3)Wielkość lub zakres
Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: CZĘŚĆ 2 - ubezpieczenie w zakresie OC, AC/KR, NNW floty pojazdów Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie
1)Krótki opis
ubezpieczenie w zakresie OC, AC/KR, NNW floty pojazdów Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

66514110, 66515200

3)Wielkość lub zakres
ubezpieczenie w zakresie OC, AC/KR, NNW floty pojazdów Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Część 1 - Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
1. MZDW zobowiązuje się zapłacić (UBEZPIECZYCIELOWI) każdorazową roczną składkę naliczoną według składek i stawek podanych w złożonej ofercie w oparciu o aktualną w danym roku sumę ubezpieczenia. Należność będzie uregulowana przelewem na konto (UBEZPIECZYCIELA) w banku nr , w terminach określonych w polisach ubezpieczenia.
2. Składka wynikająca z oferty cenowej będzie płatna według poniższej zasady :
Składka płatna za roczny okres ubezpieczenia na podstawie faktury obejmującej składki naliczone przez Ubezpieczyciela w terminie do dnia 31 stycznia 2014 roku.
3. W przypadku, kiedy ma miejsce :
3.1. doubezpieczenie wartości mienia po szkodzie,
3.2. uzupełnienie lub odnowienie limitów,
3.3. zwiększenie majątku MZDW,
należna składka zostanie obliczona według SIWZ oraz składek i stawek określonych w ofercie cenowej ........ (UBEZPIECZYCIELA) ....................... złożonej w postępowaniu o zamówienie publiczne na ubezpieczenie MZDW.
Powyższa składka zostanie zapłacona w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.
Część 2- Ubezpieczenie floty pojazdów Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie
1. MZDW zobowiązuje się zapłacić (UBEZPIECZYCIELOWI) roczną składkę naliczoną według składek i stawek podanych w złożonej ofercie w oparciu o aktualną w danym roku sumę ubezpieczenia. Należność będzie uregulowana przelewem na konto (UBEZPIECZYCIELA) w banku nr , w terminach określonych w umowach ubezpieczenia.
2. Składka wynikająca z oferty cenowej będzie płatna według poniższych zasad.
2.1. Zapłaty składki (raty składki), o której mowa w pkt. 1 Ubezpieczający będzie dokonywał na podstawie faktury wystawionej przez Ubezpieczyciela. Faktura będzie obejmować składki (raty składki), naliczone przez Ubezpieczyciela w danym miesiącu dla pojazdów włączanych do ubezpieczenia w miarę upływu terminu ważności aktualnych polis, z jednoczesnym zachowaniem zasady, że składki należne za ubezpieczenie nowo nabytych pojazdów w danym miesiącu będą płatne do 10 dnia miesiąca następnego, z wyjątkiem składki, w odniesieniu do pojazdów włączanych do ubezpieczenia z dniem 01 stycznia 2014 roku, która to będzie płatna w terminie do 31 stycznia 2014 roku.
4. Pojazdom zgłaszanym do ubezpieczenia w ramach umowy obejmującej ubezpieczenia OC, AC, NW, ASS Ubezpieczyciel udzieli ochrony ubezpieczeniowej od chwili ich zgłoszenia do ostatniego dnia ważności obowiązywania umowy generalnej.
Składka za ubezpieczenia OC/AC/NW/ASS zostanie naliczona według stawek właściwych w ofercie, proporcjonalnie do udzielonego okresu ochrony, przyjmując, że składka za każdy rozpoczęty dzień ochrony wynosi 1/365 składki rocznej.
5. Rozliczenie składki za ubezpieczenie pojazdów nastąpi po zakończeniu okresu obowiązywania polisy generalnej w czasie obowiązywania umowy o wykonanie zamówienia publicznego, przy czym różnica pomiędzy składką należną a składką zapłaconą zostanie naliczona do 15 dnia licząc od dnia zakończenia polisy generalnej.
6. Ustala się następujące zasady dotyczące naliczania i określania składki w czasie obowiązywania umowy o wykonanie zamówienia publicznego za ubezpieczenia zawarte na podstawie niniejszego postępowania:
6.1 Składka za ubezpieczenie pojazdów w zakresie OC, NNW oraz AC i KR, ASS określona zostanie w odniesieniu do poszczególnego pojazdu. Składka zostanie naliczona za roczny okres trwania umowy ubezpieczenia.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
3.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
3.3 W przypadku wykonawców występujących wspólnie warunki określone w pkt 3.1. wykonawcy mogą spełnić wspólnie, zaś żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1.
3.4. Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności jeżeli wykonawca wykaże, iż posiada uprawnienie do wykonywania działalności ubezpieczeniowej.
1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
3. lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informację o tym, że nie należy do krupy kapitałowej;
4. potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji;
5. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
7. aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
8. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
9. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
10. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10 i 11 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5 – 8 oraz 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczącego niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5 – 8 oraz 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przez upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
Zamawiający prosi o ułożenie i zszycie składanych dokumentów w podanej wyżej kolejności.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 10 ppkt. 5, ppkt. 6, ppkt. 7, oraz ppkt. 10 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 10 ppkt. 11 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8 oraz pkt. 10 i 11 ustawy.
Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem, wystawione nie wcześniej niż w terminie właściwym dla dokumentu zastępowanego oświadczeniem.
11. Dokumenty załączone do oferty muszą spełniać następujące wymogi:
11.1 Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty
11.2 Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
11.3 Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być złożone
wraz z tłumaczeniem na język polski.
11.4 W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy składają łącznie, zaś dokumenty wymienione w pkt 3,4,5,6,7,8,9,10 składa każdy z wykonawców.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
077/13
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 9.9.2013 - 10:00
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
9.9.2013 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 9.9.2013 - 10:30

Miejscowość:

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
1. Wymagany termin realizacji Zamówienia: od 1.1.2014r. do 31.12.2014r.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587702
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie zgodnym z art. 182 ustawy Pzp.
1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronnie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Pzp - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę - ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18.7.2013
TI Tytuł Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych
ND Nr dokumentu 277814-2013
PD Data publikacji 17/08/2013
OJ Dz.U. S 159
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji R - Agencja/Biuro regionalne lub lokalne
DS Dokument wysłany 14/08/2013
DD Termin składania wniosków o dokumentację 09/09/2013
DT Termin 09/09/2013
NC Zamówienie 4 - Zamówienie publiczne na usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 66514110 - Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych
66515200 - Usługi ubezpieczenia własności
OC Pierwotny kod CPV 66514110 - Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych
66515200 - Usługi ubezpieczenia własności
RC Kod NUTS PL12

17/08/2013    S159    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych

2013/S 159-277814

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, Osoba do kontaktów: Anna Goebel, Warszawa00-048, POLSKA. Tel.: +48 222449000. Faks: +48 222449013. E-mail: przetargi@mzdw.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 23.7.2013, 2013/S 141-245812)

Przedmiot zamówienia:
CPV:66514110, 66515200

Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych

Usługi ubezpieczenia własności

Zamiast: 

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

Powinno być: 

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

8.1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 25 200,00 zł – Część 1

4 800,00 zł – Część 2

8.2. Wadium może być wniesione w następujących formach:

pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr 25 1050 1025 1000 0023 2544 7569

( w tytule przelewu należy podać nazwę Wykonawcy i numer postępowania).

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

gwarancjach bankowych,

gwarancjach ubezpieczeniowych,

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

8.3. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego w kancelarii ogólnej.

8.4. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

8.5. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które

w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego.

8.6. Jeżeli przed upływem terminu składania ofert Wykonawca wycofa się z przetargu, Zamawiający dokona zwrotu wadium w terminie 5-ciu dni od daty pisemnego zawiadomienia o wycofaniu się.

8.7. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania.


TI Tytuł Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych
ND Nr dokumentu 297613-2013
PD Data publikacji 05/09/2013
OJ Dz.U. S 172
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji R - Agencja/Biuro regionalne lub lokalne
DS Dokument wysłany 03/09/2013
DD Termin składania wniosków o dokumentację 09/09/2013
DT Termin 09/09/2013
NC Zamówienie 4 - Zamówienie publiczne na usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 66514110 - Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych
66515200 - Usługi ubezpieczenia własności
OC Pierwotny kod CPV 66514110 - Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych
66515200 - Usługi ubezpieczenia własności
RC Kod NUTS PL12

05/09/2013    S172    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych

2013/S 172-297613

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, Osoba do kontaktów: Anna Goebel, Warszawa00-048, POLSKA. Tel.: +48 222449000. Faks: +48 222449013. E-mail: przetargi@mzdw.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 23.7.2013, 2013/S 141-245812)

Przedmiot zamówienia:
CPV:66514110, 66515200

Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych

Usługi ubezpieczenia własności

Zamiast: 

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących

Część 1 - Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich

1. MZDW zobowiązuje się zapłacić (UBEZPIECZYCIELOWI) każdorazową roczną składkę naliczoną według składek i stawek podanych w złożonej ofercie w oparciu o aktualną w danym roku sumę ubezpieczenia. Należność będzie uregulowana przelewem na konto (UBEZPIECZYCIELA) w banku nr , w terminach określonych w polisach ubezpieczenia.

2. Składka wynikająca z oferty cenowej będzie płatna według poniższej zasady :

Składka płatna za roczny okres ubezpieczenia na podstawie faktury obejmującej składki naliczone przez Ubezpieczyciela w terminie do dnia 31 stycznia 2014 roku.

3. W przypadku, kiedy ma miejsce :

3.1. doubezpieczenie wartości mienia po szkodzie,

3.2. uzupełnienie lub odnowienie limitów,

3.3. zwiększenie majątku MZDW,

należna składka zostanie obliczona według SIWZ oraz składek i stawek określonych w ofercie cenowej ........ (UBEZPIECZYCIELA) ....................... złożonej w postępowaniu o zamówienie publiczne na ubezpieczenie MZDW.

Powyższa składka zostanie zapłacona w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.

Część 2- Ubezpieczenie floty pojazdów Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie

1. MZDW zobowiązuje się zapłacić (UBEZPIECZYCIELOWI) roczną składkę naliczoną według składek i stawek podanych w złożonej ofercie w oparciu o aktualną w danym roku sumę ubezpieczenia. Należność będzie uregulowana przelewem na konto (UBEZPIECZYCIELA) w banku nr , w terminach określonych w umowach ubezpieczenia.

2. Składka wynikająca z oferty cenowej będzie płatna według poniższych zasad.

2.1. Zapłaty składki (raty składki), o której mowa w pkt. 1 Ubezpieczający będzie dokonywał na podstawie faktury wystawionej przez Ubezpieczyciela. Faktura będzie obejmować składki (raty składki), naliczone przez Ubezpieczyciela w danym miesiącu dla pojazdów włączanych do ubezpieczenia w miarę upływu terminu ważności aktualnych polis, z jednoczesnym zachowaniem zasady, że składki należne za ubezpieczenie nowo nabytych pojazdów w danym miesiącu będą płatne do 10 dnia miesiąca następnego, z wyjątkiem składki, w odniesieniu do pojazdów włączanych do ubezpieczenia z dniem 01 stycznia 2014 roku, która to będzie płatna w terminie do 31 stycznia 2014 roku.

4. Pojazdom zgłaszanym do ubezpieczenia w ramach umowy obejmującej ubezpieczenia OC, AC, NW, ASS Ubezpieczyciel udzieli ochrony ubezpieczeniowej od chwili ich zgłoszenia do ostatniego dnia ważności obowiązywania umowy generalnej.

Składka za ubezpieczenia OC/AC/NW/ASS zostanie naliczona według stawek właściwych w ofercie, proporcjonalnie do udzielonego okresu ochrony, przyjmując, że składka za każdy rozpoczęty dzień ochrony wynosi 1/365 składki rocznej.

5. Rozliczenie składki za ubezpieczenie pojazdów nastąpi po zakończeniu okresu obowiązywania polisy generalnej w czasie obowiązywania umowy o wykonanie zamówienia publicznego, przy czym różnica pomiędzy składką należną a składką zapłaconą zostanie naliczona do 15 dnia licząc od dnia zakończenia polisy generalnej.

6. Ustala się następujące zasady dotyczące naliczania i określania składki w czasie obowiązywania umowy o wykonanie zamówienia publicznego za ubezpieczenia zawarte na podstawie niniejszego postępowania:

6.1 Składka za ubezpieczenie pojazdów w zakresie OC, NNW oraz AC i KR, ASS określona zostanie w odniesieniu do poszczególnego pojazdu. Składka zostanie naliczona za roczny okres trwania umowy ubezpieczenia.

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostepu do dokumentów: 9.9.2013 - 10:00

Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

9.9.2013 - 10:00

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

Data: 9.9.2013 - 10:30

Miejscowość:

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Powinno być: 

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących

Część 1 – Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

1. MZDW zobowiązuje się zapłacić (Ubezpieczycielowi) każdorazową roczną składkę naliczoną według składek i stawek podanych w złożonej ofercie w oparciu o aktualną w danym roku sumę ubezpieczenia. Należność będzie uregulowana przelewem na konto (Ubezpieczyciela) w banku nr, w terminach określonych w polisach ubezpieczenia.

2. Składka wynikająca z oferty cenowej będzie płatna według poniższej zasady:

Składka płatna za roczny okres ubezpieczenia na podstawie faktury obejmującej składki naliczone przez Ubezpieczyciela w terminie do dnia 31.1.2014 roku.

3. W przypadku, kiedy ma miejsce:

3.1. doubezpieczenie wartości mienia po szkodzie;

3.2. uzupełnienie lub odnowienie limitów;

3.3. zwiększenie majątku MZDW, należna składka zostanie obliczona według SIWZ oraz składek i stawek określonych w ofercie cenowej ........ (Ubezpieczyciela) ....................... złożonej w postępowaniu o zamówienie publiczne na ubezpieczenie MZDW.

Powyższa składka zostanie zapłacona w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.

Część 2- Ubezpieczenie floty pojazdów Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie

1. MZDW zobowiązuje się zapłacić (Ubezpieczycielowi) roczną składkę naliczoną według składek i stawek podanych w złożonej ofercie w oparciu o aktualną w danym roku sumę ubezpieczenia. Należność będzie uregulowana przelewem na konto (Ubezpieczyciela) w banku nr, w terminach określonych w umowach ubezpieczenia.

2. Składka wynikająca z oferty cenowej będzie płatna według poniższych zasad.

2.1. Zapłaty składki (raty składki), o której mowa w pkt 1 Ubezpieczający będzie dokonywał na podstawie faktury wystawionej przez Ubezpieczyciela. Faktura będzie obejmować składki (raty składki), naliczone przez Ubezpieczyciela w danym miesiącu dla pojazdów włączanych do ubezpieczenia w miarę upływu terminu ważności aktualnych polis, z jednoczesnym zachowaniem zasady, że składki należne za ubezpieczenie nowo nabytych pojazdów w danym miesiącu będą płatne do 10 dnia miesiąca następnego, z wyjątkiem składki, w odniesieniu do pojazdów włączanych do ubezpieczenia z dniem 1.1.2014 roku, która to będzie płatna w terminie do 31.1.2014 roku.

3. Pojazdom zgłaszanym do ubezpieczenia w ramach umowy obejmującej ubezpieczenia OC, AC, NW, ASS Ubezpieczyciel udzieli ochrony ubezpieczeniowej od chwili ich zgłoszenia do ostatniego dnia ważności obowiązywania umowy generalnej.

Składka za ubezpieczenia OC/AC/NW/ASS zostanie naliczona według stawek właściwych w ofercie, proporcjonalnie do udzielonego okresu ochrony, przyjmując, że składka za każdy rozpoczęty dzień ochrony wynosi 1/365 składki rocznej.

4. Płatność jest jednorazowa. W przypadku pojazdów włączanych do ubezpieczenia w trakcie trwania umowy generalnej płatność za faktyczny okres ubezpieczenia, z wyrównaniem do 31.12.2014. Składka z tytułu polis OC płatna w dwóch ratach, druga rata umarzana po rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron.

5. Ustala się następujące zasady dotyczące naliczania i określania składki w czasie obowiązywania umowy o wykonanie zamówienia publicznego za ubezpieczenia zawarte na podstawie niniejszego postępowania.

6. Składka za ubezpieczenie pojazdów w zakresie OC, NNW oraz AC i KR, ASS określona zostanie w odniesieniu do poszczególnego pojazdu. Składka zostanie naliczona za roczny okres trwania umowy ubezpieczenia.

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostepu do dokumentów: 26.9.2013 – 10:00

Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

26.9.2013 – 10:00

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

Data: 26.9.2013 – 10:30

Miejscowość:

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie


TI Tytuł Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych
ND Nr dokumentu 23314-2014
PD Data publikacji 22/01/2014
OJ Dz.U. S 15
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji R - Agencja/Biuro regionalne lub lokalne
DS Dokument wysłany 20/01/2014
NC Zamówienie 4 - Zamówienie publiczne na usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Udzielenie zamówienia
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 66514110 - Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych
66515200 - Usługi ubezpieczenia własności
OC Pierwotny kod CPV 66514110 - Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych
66515200 - Usługi ubezpieczenia własności
RC Kod NUTS PL12
IA Adres internetowy (URL) www.mzdw.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

22/01/2014    S15    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych

2014/S 015-023314

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
Osoba do kontaktów: Anna Goebel
00-048 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 222449000
E-mail: przetargi@mzdw.pl
Faks: +48 222449013

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.mzdw.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Budownictwo i obiekty komunalne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, oraz ubezpieczenie w zakresie OC, AC/KR, NNW floty pojazdów MZDW, w okresie od 01 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014 r., z podziałem na dwie części - nr postępowania 077/13.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 6: Usługi finansowe a) Usługi ubezpieczeniowe b) Usługi bankowe i inwestycyjne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: województwo mazowieckie.

Kod NUTS PL12

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, oraz ubezpieczenie w zakresie OC, AC/KR, NNW floty pojazdów MZDW, w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., z podziałem na dwie części.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

66514110, 66515200

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 1 137 800,39 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
077/13.
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S 141-245812 z dnia 23.7.2013

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1 Część nr: 1 - Nazwa: Część 1 – Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
8.11.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Towarzyswto Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A.
ul. Chmielna 85/87
00-805 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 260 000 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 955 662,26 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 2 Część nr: 2 - Nazwa: Część 2 – ubezpieczenie w zakresie OC, AC/KR, NNW floty pojazdów Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
8.11.2013
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
al. Jana Pawła II 24
00-133 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 240 000 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 182 138,13 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
1. wymagany termin realizacji Zamówienia: od 1.1.2014 do 31.12.2014;
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Urzedu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587702
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż:
1) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20.1.2014

Adres: ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@mzdw.pl
tel: 22 244 90 00
fax: 22 244 90 13
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-09-09
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 24581220131
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-07-23
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.mzdw.pl
Informacja dostępna pod: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie
Dokumentacja dostępna na wniosek. Termin składania wniosków o dokumentację: 09/09/2013
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
66514110-0 Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych
66515200-5 Usługi ubezpieczenia własności
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Część 1 – Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie Towarzyswto Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A.
ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2013-11-08 955 662,00
Część 2 – ubezpieczenie w zakresie OC, AC/KR, NNW floty pojazdów Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2013-11-08 182 138,00