Katowice: Poprawa jakości powietrza poprzez kompleksową termomodernizację obiektu Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach


Numer ogłoszenia: 246859 - 2012; data zamieszczenia: 22.11.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II , ul. Medyków 16, 40-752 Katowice, woj. śląskie, tel. (032) 207 15 32, faks (032) 2071546, 252 6303.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.gczdim.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Poprawa jakości powietrza poprzez kompleksową termomodernizację obiektu Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zadanie inwestycyjne pt Poprawa jakości powietrza poprzez kompleksową termomodernizację obiektu Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach (Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Działanie 5.3 Czyste Powietrze i Odnawialne Źródła Energii) Szczegółowo opis przedmiotu zamówienia został opisany w: a) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - Termomodernizacja segmentów K1, K2, K3 /budynek wysoki Szpitala/ obejmującej wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenia ścian oraz stropodachu b) Specyfikacji technicznej - dla przebudowy (modernizacji) węzła cieplnego CO, CT,CW Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach c) Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót oraz specyfikacji technicznej instalacji kolektorów słonecznych na podgrzew wody dla zespołu budynków Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach ul. Medyków 16 d) Projektach - (załącznik nr 2 do Decyzji 1195/10 z dnia 03.09.2010 Znak B III.7353 - 1049 -3/10/DT/52 Urzędu Miasta Katowice -Wydział Budownictwa numeracja stron nr 000001-000147) - budowlanym termomodernizacji segmentów K1, K2, K3 /budynek wysoki Szpitala/ obejmującej wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenia ścian oraz stropodachu, - budowlano wykonawczym przebudowy (modernizacji) węzła cieplnego, - projekcie budowlanym i wykonawczym wymiennikowni parowo- wodnej, bloki przygotowania C.W.U e) Projekcie budowlanym instalacji kolektorów słonecznych na podgrzewanie wody w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka (załącznik nr 2 do Decyzji 733/11 z dnia 24.06.2011 Znak B III.6740.856.2011.DT Urzędu Miasta Katowice -Wydział Budownictwa numeracja stron 00000001-00000087).


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.21.51.40-0, 45.00.00.00-7, 45.11.13.00-1, 45.42.10.00-4, 45.26.21.20-8, 45.31.12.00-2, 45.45.31.00-8, 45.30.00.00-0, 45.44.30.00-4, 45.40.00.00-1, 45.26.25.00-6, 45.44.21.00-8, 45.11.00.00-1, 45.42.00.00-7, 45.45.30.00-7, 45.45.00.00-6, 45.33.11.10-0, 45.33.10.00-6, 45.33.00.00-9.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1. Wykonawcy, którzy zamierzają przystąpić do przetargu, powinni obowiązkowo wnieść wadium przed terminem otwarcia ofert w wysokości: 64 000,00zł. 2. Wadium, można wnosić w jednej lub kilku następujących formach: w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42 poz. 275). 3. Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpłynięcia środków pieniężnych na konto Zamawiającego. Środki pieniężne należy wpłacić na następujące konto: Polbank EFG S.A 11234000099020903000000186


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu oceny spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zamówienia o podobnym charakterze co do przedmiotu jak i wartości zamówienia, tj: - wykonał co najmniej 3 roboty budowlane polegające na termomodernizacji budynku wraz z wymianą stolarki o wartości minimum 5 000 000,00 zł brutto każda i przedłoży dokument (-ty) potwierdzający (-ce), że robota (-ty) te została (-y) wykonana (-e) zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona (-e). - wykonał co najmniej 1 robotę budowlane polegającą na wykonaniu modernizacji/przebudowie kotłowni lub wymiennikowi ciepła oraz montażu i instalacji kolektorów słonecznych o wartości minimum 1 000 000,00 zł brutto i przedłoży dokument (-ty) potwierdzający (-ce), że robota (-ty) te została (-y) wykonana (-e) zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona (-e).


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu oceny spełnienia warunku, że Wykonawca dysponuje odpowiednim osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający wymaga, aby wykazał: - osobą posiadającą uprawnienia budowlane określone przepisami prawa budowlanego w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osoby posiadającej w/w uprawnienia - osobą posiadającą uprawnienia budowlane określone przepisami prawa budowlanego w zakresie kierowania robotami budowlanymi w branży sanitarnej lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osoby posiadającej w/w uprawnienia, - osobą posiadającą uprawnienia budowlane określone przepisami prawa budowlanego w zakresie kierowania robotami budowlanymi w branży elektrycznej lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osoby posiadającej w/w uprawnienia.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu oceny spełnienia warunku, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca musi wykazać, że: a) posiada przychód za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, w wysokości nie mniejszej niż 5 000 000,00 PLN (za każdy rok obrotowy), na podstawie Rachunku zysków i strat pozycja Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów lub Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi. b) posiada środki własne lub zdolność kredytową na kwotę min 4 000 000,00 zł. c) jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów Zamawiający wymaga przedłożenia informacji, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej tych podmiotów nie mniejszej niż 4 000 000,00 zł


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w trakcie jej trwania: 1.1 w zakresie terminu wykonania umowy w przypadku: działania siły wyższej, zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi uniemożliwiające wykonanie zadania, klęski żywiołowe, podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie ww. inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Działanie 5.3 zmieniającego zasady i terminy jej realizacji, zmiany kolejności wykonania części zamówienia 1.2 w zakresie terminów i warunków płatności w przypadku: ustalenia innych warunków płatności, nieprzewidzianego braku płynności finansowej u Zamawiającego aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia, zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, zmiany urzędowej stawki podatku VAT.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.gczd.katowice.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II ul. Medyków 16; 40-752 Katowice.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
07.12.2012 godzina 10:30, miejsce: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II ul. Medyków 16; 40-752 Katowice, kancelaria pok. 1.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Działanie 5.3 Czyste Powietrze i Odnawialne Źródła Energii.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
tak


Numer ogłoszenia: 489334 - 2012; data zamieszczenia: 04.12.2012


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
246859 - 2012 data 22.11.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II, ul. Medyków 16, 40-752 Katowice, woj. śląskie, tel. (032) 207 15 32, fax. (032) 2071546, 252 6303.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4.

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.12.2012.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2012.


II.2) Tekst, który należy dodać:


 • Miejsce, w którym należy dodać tekst:
  III.6.

 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
  Do oferty należy załączyć protokoły obliczeniowe dla typów stolarki okiennej opracowane wg. PN-EN ISO 10077-1 2006-2012 potwierdzające, iż oferowana stolarka okienna spełnia wymagania projektowe tj: stolarka z ramami PCV sześciokomorowymi o średnioważonym współczynniku ciepła min. U=1,1 W/m2 oprócz okien na granicy stref pożarowych ( elewacja wschodnia i zachodnia), które musza być wykonane w klasie odporności pożarowej EI 60.


Katowice: Poprawa jakości powietrza poprzez kompleksową termomodernizację obiektu Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.


Numer ogłoszenia: 51426 - 2013; data zamieszczenia: 07.02.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 246859 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II, ul. Medyków 16, 40-752 Katowice, woj. śląskie, tel. (032) 207 15 32, faks (032) 2071546, 252 6303.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Poprawa jakości powietrza poprzez kompleksową termomodernizację obiektu Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zadanie inwestycyjne pt Poprawa jakości powietrza poprzez kompleksową termomodernizację obiektu Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach (Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Działanie 5.3 Czyste Powietrze i Odnawialne Źródła Energii) Szczegółowo opis przedmiotu zamówienia został opisany w: a) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - Termomodernizacja segmentów K1, K2, K3 /budynek wysoki Szpitala/ obejmującej wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenia ścian oraz stropodachu b) Specyfikacji technicznej - dla przebudowy (modernizacji) węzła cieplnego CO, CT,CW Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach c) Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót oraz specyfikacji technicznej instalacji kolektorów słonecznych na podgrzew wody dla zespołu budynków Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach ul. Medyków 16 d) Projektach - (załącznik nr 2 do Decyzji 1195/10 z dnia 03.09.2010 Znak B III.7353 - 1049 -3/10/DT/52 Urzędu Miasta Katowice -Wydział Budownictwa numeracja stron nr 000001-000147) - budowlanym termomodernizacji segmentów K1, K2, K3 /budynek wysoki Szpitala/ obejmującej wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenia ścian oraz stropodachu, - budowlano wykonawczym przebudowy (modernizacji) węzła cieplnego, - projekcie budowlanym i wykonawczym wymiennikowni parowo- wodnej, bloki przygotowania C.W.U e) Projekcie budowlanym instalacji kolektorów słonecznych na podgrzewanie wody w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka (załącznik nr 2 do Decyzji 733/11 z dnia 24.06.2011 Znak B III.6740.856.2011.DT Urzędu Miasta Katowice -Wydział Budownictwa numeracja stron 00000001-00000087)..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.21.51.40-0, 45.00.00.00-7, 45.11.13.00-4, 45.42.10.00-4, 45.26.21.20-8, 45.31.12.00-2, 45.11.00.00-1, 45.42.00.00-7, 45.45.30.00-7, 45.45.00.00-6, 45.33.11.10-0, 45.33.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Działanie 5.3 Czyste Powietrze i Odnawialne Źródła Energii.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
06.02.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DAN POL M. Piechota Sp. jawna, {Dane ukryte}, 43-100 Tychy, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 6424634,09 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  6391080,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  5239000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  7244700,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Medyków 16, 40-752 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: zp@gczd.katowice.pl,
tel: (032)2071532,
fax: (032)2071546
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-12-06
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 24685920120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-11-21
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 358 dni
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.gczdim.katowice.pl
Informacja dostępna pod: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II ul. Medyków 16; 40-752 Katowice
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych
45262120-8 Wznoszenie rusztowań
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331110-0 Instalowanie kotłów
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45442100-8 Roboty malarskie
45443000-4 Roboty elewacyjne
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45453100-8 Roboty renowacyjne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Poprawa jakości powietrza poprzez kompleksową termomodernizację obiektu Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. DAN POL M. Piechota Sp. jawna
Tychy
2013-02-07 6 391 080,00