Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Przygotowanie i zrealizowanie przedsięwzięcia artystycznego o nazwie: XI Festiwal Nowego Polskiego Kina w Odessie promującego Miasto Łódź jako prężny ośrodek sztuki filmowej w dniach 01 - 08.09.2010r.


Numer ogłoszenia: 246916 - 2010; data zamieszczenia: 11.08.2010

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przygotowanie i zrealizowanie przedsięwzięcia artystycznego o nazwie: XI Festiwal Nowego Polskiego Kina w Odessie promującego Miasto Łódź jako prężny ośrodek sztuki filmowej w dniach 01 - 08.09.2010r..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie i zrealizowanie przedsięwzięcia artystycznego o nazwie: XI Festiwal Nowego Polskiego Kina w Odessie promującego Miasto Łódź jako prężny ośrodek sztuki filmowej w dniach 01 - 08.09.2010 r. XI Festiwal Nowego Kina Polskiego w Odessie jest imprezą twórczo-artystyczną i jest realizowana nieprzerwalnie od roku 2000 przez Muzeum Kinematografii w Łodzi (od pierwszej edycji), które jest pomysłodawcą i wykonawcą wydarzeń bardzo dobrze odbieranych zarówno przez media, jak i przez widzów, dla których jest to jedyna możliwość kontaktu ze współczesną polską kulturą. Jest to oryginalny autorski projekt prowadzony przez Muzeum Kinematografii, mający na celu promocję Łodzi i Polski, poprzez organizację pokazów najlepszych filmów fabularnych, z których część zrealizowano w Łodzi. Wobec tego inny przedmiot nie może zorganizować tego przedsięwzięcia. Celem jest przedstawienie publiczności Odessy najnowszych polskich filmów wybranych spośród ważnych dla polskiej kinematografii dokonań. Wśród propozycji znajdują się zawsze tytuły bardzo ściśle związane z łódzkim środowiskiem filmowym i historią Łodzi. Miasto Łódź jest prężnym ośrodkiem sztuki filmowej, którą warto promować poza granicami kraju. XI Festiwal Nowego Kina Polskiego w Odessie odbędzie się w dniach 1-8 września 2010r. Podczas festiwalu zostaną zaprezentowane osiem najnowszych, nagrodzonych filmów polskich (dokładny opis znajduje się w ofercie Wykonawcy). Każdemu seansowi będzie towarzyszyć wybrany film krótkometrażowy. Zostaną także pokazane etiudy zrealizowane w PWSFT i T oraz filmy krótkie z innych łódzkich wytwórni. W ramach Festiwalu odbędzie się recital łódzkiego aktora Lecha Dyblika oraz spotkanie z Panem Włodzimierzem Niderhausem producentem i koproducentem filmów: Różyczka, General Nil, Zero, Rewers. Przedmiotem zamówienia jest również zorganizowanie wystawy, w miejscu prezentacji filmów w Odessie pt. 100 lat kina polskiego w plakacie filmowym. Będzie to planszowa wystawa, prezentująca około 25 wybranych plakatów, związanych z historią Łodzi filmowej. Wystawa realizowana będzie z wykorzystaniem materiałów filmowych, będących w posiadaniu Muzeum Kinematografii w Łodzi. Z roku na rok Muzeum doskonali formułę Festiwalu, który cieszy się co raz większym zainteresowaniem miłośników kina na Ukrainie..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
92.13.00.00-1.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  W ramach współpracy z miastami partnerskimi przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i zrealizowanie, w dniach od 01.09.2010 do 08.09.2010 r. przedsięwzięcia artystycznego o nazwie XI Festiwal Nowego Kina w Odessie, promującego Miasto Łódź jako prężny ośrodek sztuki filmowej. Zgodnie z art.. 67 ust. 1 pkt.1 lit. c ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli usługa może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej. XI Festiwal Nowego Kina Polskiego w Odessie jest imprezą twórczo-artystyczną i jest realizowana nieprzerwalnie od roku 2000 przez Muzeum Kinematografii w Łodzi, które jest pomysłodawcą i wykonawcą wydarzenia. Wobec tego inny przedmiot nie może zorganizować tego przedsięwzięcia. Celem jest przedstawienie publiczności Odessy najnowszych polskich filmów wybranych spośród ważnych dla polskiej kinematografii dokonań. Wśród propozycji znajdują się zawsze tytuły bardzo ściśle związane z łódzkim środowiskiem filmowym i historią Łodzi. Miasto Łódź jest prężnym ośrodkiem sztuki filmowej, którą warto promować poza granicami kraju. XI Festiwal Nowego Kina Polskiego w Odessie odbędzie się w dniach 1-8 września 2010r. Podczas festiwalu zostaną zaprezentowane osiem najnowszych, nagrodzonych filmów polskich Każdemu seansowi będzie towarzyszyć wybrany film krótkometrażowy. Zostaną także pokazane etiudy zrealizowane w PWSFT i T oraz filmy krótkie z innych łódzkich wytwórni. W ramach Festiwalu odbędzie się recital łódzkiego aktora Lecha Dyblika oraz spotkanie z Panem Włodzimierzem Niderhausem producentem i koproducentem filmów: Różyczka, General Nil, Zero, Rewers. Przedmiotem zamówienia jest również zorganizowanie w ramach XI Festiwal Nowego Kina Polskiego wystawy, pt. 100 lat kina polskiego w plakacie filmowym. Będzie to planszowa wystawa, prezentująca około 25 wybranych plakatów, związanych z historią Łodzi filmowej. Wystawa realizowana będzie z wykorzystaniem materiałów filmowych, będących w posiadaniu Muzeum Kinematografii w Łodzi. Z roku na rok Muzeum doskonali formułę Festiwalu, który cieszy się co raz większym zainteresowaniem miłośników kina na Ukrainie. Możliwość udzielenia zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt 1 lit. c związana jest z niepowtarzalnością każdego przejawu działalności twórczej i artystycznej, co niewątpliwie również jest istotą niniejszego zamówienia. Okoliczności powyższe wypełniają znamiona przesłanki określonej w art. 67 ust.1 pkt 1 lit. c ustawy Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • Muzeum Kinematografii, ul.Plac Zwycięstwa 1, 90-312 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


Numer ogłoszenia: 256752 - 2010; data zamieszczenia: 19.08.2010


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
246916 - 2010 data 11.08.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, fax. 42 638 48 77.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  II.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.13.00.00-1.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.13.00.00-1; 92.31.20.00-1.


Łódź: Przygotowanie i zrealizowanie przedsięwzięcia artystycznego o nazwie: XI Festiwal Nowego Polskiego Kina w Odessie promującego Miasto Łódź jako prężny ośrodek sztuki filmowej w dniach 01-08.09.2010 r.


Numer ogłoszenia: 268662 - 2010; data zamieszczenia: 27.08.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 246916 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przygotowanie i zrealizowanie przedsięwzięcia artystycznego o nazwie: XI Festiwal Nowego Polskiego Kina w Odessie promującego Miasto Łódź jako prężny ośrodek sztuki filmowej w dniach 01-08.09.2010 r..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i zrealizowanie przedsięwzięcia artystycznego o nazwie: XI Festiwal Nowego Polskiego Kina w Odessie promującego Miasto Łódź jako prężny ośrodek sztuki filmowej w dniach 01-08.09.2010 r..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
92.13.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26.08.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Muzeum Kinematografii, ul. Pl. Zwycięstwa 1, 90-312 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 20491,80 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  25000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  25000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  25000,00


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  XI Festiwal Nowego Kina Polskiego w Odessie jest imprezą twórczo - artystyczną i jest realizowana nieprzerwanie od roku 2000 przez Muzeum Kinematografii w Łodzi, które jest popmyslodawcą i wykonawcą wydarzenia. Wobec tego inny podmiot nie może zorganizować tego przedsięwzięcia.Celem jest przedstawienie publiczności Odessy najnowszych polskich folmów wybranych spośród ważnych dla polskiej kinematografii dokonań oraz wystawy pt. 100 lat kina polskiego w plakacie filmowym. Możliwośc udzielenie zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej w tym trybie jest związana z niepowtarzalnością każdego przejawu działalności twórczej i artstycznej, co niewątpliwie również jest istotą niniejszego zamówienia. Okoliczności powyższe wypełniają znamiona przesłanki określone w art. 67 ust.1 pkt. 1 lit.c ustawy Prawo zamówień publicznych.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 24691620100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-08-11
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia:
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
92130000-1 Usługi projekcji filmów
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Przygotowanie i zrealizowanie przedsięwzięcia artystycznego o nazwie: XI Festiwal Nowego Polskiego Kina w Odessie promującego Miasto Łódź jako prężny ośrodek sztuki filmowej w dniach 01-08.09.2010 r. Muzeum Kinematografii
ul. Pl. Zwycięstwa 1, 90-312 Łódź, woj. łódzkie
2010-08-27 25 000,00