Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Rawa Mazowiecka: Transport uczniów na zajęcia zawodowe, wycieczki, oraz staże zagraniczne w ramach projektu Mechatronik zawód przyszłości. Projekt realizowany przez Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.


Numer ogłoszenia: 247660 - 2011; data zamieszczenia: 17.08.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej , ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 46 815 41 41, faks 46 815 41 41.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.rawa-kopernik.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: zespół szkół.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Transport uczniów na zajęcia zawodowe, wycieczki, oraz staże zagraniczne w ramach projektu Mechatronik zawód przyszłości. Projekt realizowany przez Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych związanych z przewozem uczniów na zajęcia zawodowe, wycieczki, oraz staże zagraniczne w ramach projektu Mechatronik zawód przyszłości. Projekt realizowany przez Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Usługa będzie realizowana w ramach zadania 1 i zadania 4 projektu. Cześć I (około 3 500 km) realizowana w ramach zadania 1 - współpraca ponadnarodowa. a) usługa dotycząca 2 -tygodniowego stażu językowego Transport 30 - 32 uczniów oraz 3 opiekunów na staż językowy do partnera zagranicznego - szkoły w Dessau - Roblau (Niemcy). Przewidywany termin - styczeń 2012r. Transport 30 - 32 uczniów oraz 3 opiekunów w trakcie 2 - tygodniowego pobytu na terenie Niemiec Transport 30 - 32 uczniów oraz 3 opiekunów po zakończeniu stażu w Niemczech do siedziby Zamawiającego b) usługa dotycząca tygodniowego stażu zawodowego Transport 30 - 32 uczniów oraz 3 opiekunów na tygodniowy staż zawodowy do partnera zagranicznego - szkoły w Dessau - Roblau (Niemcy). Przewidywany termin - czerwiec 2012r. Transport 30 - 32 uczniów oraz 3 opiekunów w trakcie pobytu na terenie Niemiec Transport 30 - 32 uczniów oraz 3 opiekunów po zakończeniu stażu w Niemczech do siedziby Zamawiającego Cześć II (około 5 000 km) realizowana w ramach zadania 4 - organizacja i realizacja kształcenia w zawodzie mechatronik Transport 30 - 32 uczniów oraz 2 opiekunów raz tygodniu na zajęcia zawodowe do ŁCDNiKP w Łodzi oraz odwóz po skończonych zajęciach do siedziby Zamawiającego (ilość wyjazdów w czasie całego projektu - 29) Transport 30 - 32 uczniów oraz 3 opiekunów na wycieczki do zakładów pracy (miejscowości docelowe: Łódź, Warszawa, Toruń) w terminach podanych przez Zamawiającego. Transport 30 - 32 uczniów oraz 2 opiekunów w ciągu tygodnia na staż zawodowy do firmy Herco w Cielądzu oraz odwóz po skończonych zajęciach do siedziby Zamawiającego (5 wyjazdów) 1. Usługa obejmuje: a) Podstawienie autokaru w miejscu i czasie uzgodnionym w porozumieniu z Zamawiającym b) Przewóz uczniów trasami wyznaczonymi przez Wykonawcę. c) Dostarczenie faktury do siedziby Zamawiającego w ciągu trzech dni od wykonania usługi 2. Przewozy uczniów odbywać się mogą wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2005, Nr 108,poz.908 z późn. zm.) i innych przepisach związanych z przewozem osób, w tym ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2007, Nr 125, poz. 874 z późn. zm.). 3. W przypadku awarii środka transportu wykonawca zabezpiecza pojazd zastępczy spełniający w/w wymagania. 4. Wykonawca ubezpiecza autobusy i pasażerów od wszelkich szkód mogących powstać podczas przewozu i pozostających w związku z przewozem. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów związanych z eksploatacją i używaniem pojazdów własnych. 5. Wykonawca zapewnia uczniom bezpieczny przewóz tzn. odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny. 6. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za przewóz uczniów na zasadach obowiązujących w ruchu pasażerskim i określonych prawem przewozowym. 7. Zamawiający pokrywa koszty wyżywienia i noclegów kierowcy podczas pobytu w Niemczech..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
60.10.00.00-9.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.03.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca posiada ważne zezwolenie lub licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób wydane na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Z 2007 r. Nr 12 poz.874 z póź. zm.),


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) zrealizował co najmniej 5 usług odpowiadających rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia,


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca posiada potencjał techniczny niezbędny do wykonywania zamówienia tj. autobusy klasy turystycznej z klimatyzacją , których data produkcji nie jest wcześniejsza niż 2000rok. Wykaz pojazdów przewidzianych do wykonywania usługi, (kserokopie dowodów rejestracyjnych, ubezpieczenia OC, ważnych badań technicznych pojazdów)


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wymaga się, aby Wykonawca dysponował osobami, które posiadają uprawnienia do prowadzenia autokarów i w ciągu co najmniej 5 ostatnich lat pracowały na stanowisku kierowcy autokaru. Do wykazu należy załączyć wykaz kwalifikacji zawodowych i doświadczenia kierowców


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca przedłoży polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej 100.000,00 zł


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy (wzór oferty) - zał. nr 1 do SIWZ, Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych przepisem art. 22 ust. 1 PZP - zał. nr 2 do SIWZ. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy - zał. nr 3 do SIWZ. Wykaz usług wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat - zał. Nr 4 do SIWZ Wykaz pojazdów przeznaczonych do realizacji zamówienia - zał. nr 5 do SIWZ Wykaz osób które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia - zał. nr 6 do SIWZ Zaparafowany projekt (wzór) umowy - zał. nr 7 do SIWZ.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń: 1. Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. 2. Wystąpienia konieczności zmiany osób (śmierć, choroba, rezygnacja lub inne zdarzenia losowe) przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia. 3. Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian w realizacji przedmiotu umowy poprzez przesunięcie w czasie, uszczegółowienie, spowodowane obiektywnymi czynnikami, niezależnymi od Wykonawcy, uniemożliwiającymi realizację przedmiotu umowy zgodnie z pierwotnymi założeniami. 4. Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami: a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu zamówienia umowy zgodnie z harmonogramem, b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. Zmiana nr rachunku bankowego), c) zmiany danych teleadresowych, d) zmiana obowiązującej stawki podatku VAT, e) rezygnacja przez zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.rawa-kopernik.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Zwolińskiego 46.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
29.08.2011 godzina 11:00, miejsce: Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Zwolińskiego 46 - sekretariat.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Rawa Mazowiecka: Transport uczniów na zajęcia zawodowe, wycieczki, oraz staże zagraniczne w ramach projektu Mechatronik zawód przyszłości. Projekt realizowany przez Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.


Numer ogłoszenia: 294884 - 2011; data zamieszczenia: 19.09.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 247660 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 46 815 41 41, faks 46 815 41 41.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Zespół szkół.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Transport uczniów na zajęcia zawodowe, wycieczki, oraz staże zagraniczne w ramach projektu Mechatronik zawód przyszłości. Projekt realizowany przez Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych związanych z przewozem uczniów na zajęcia zawodowe, wycieczki, oraz staże zagraniczne w ramach projektu Mechatronik zawód przyszłości. Projekt realizowany przez Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Usługa będzie realizowana w ramach zadania 1 i zadania 4 projektu. Cześć I (około 3 500 km) realizowana w ramach zadania 1 - współpraca ponadnarodowa. a) usługa dotycząca 2 -tygodniowego stażu językowego Transport 30 - 32 uczniów oraz 3 opiekunów na staż językowy do partnera zagranicznego - szkoły w Dessau - Roblau (Niemcy). Przewidywany termin - styczeń 2012r. Transport 30 - 32 uczniów oraz 3 opiekunów w trakcie 2 - tygodniowego pobytu na terenie Niemiec Transport 30 - 32 uczniów oraz 3 opiekunów po zakończeniu stażu w Niemczech do siedziby Zamawiającego b) usługa dotycząca tygodniowego stażu zawodowego Transport 30 - 32 uczniów oraz 3 opiekunów na tygodniowy staż zawodowy do partnera zagranicznego - szkoły w Dessau - Roblau (Niemcy). Przewidywany termin - czerwiec 2012r. Transport 30 - 32 uczniów oraz 3 opiekunów w trakcie pobytu na terenie Niemiec Transport 30 - 32 uczniów oraz 3 opiekunów po zakończeniu stażu w Niemczech do siedziby Zamawiającego Cześć II (około 5 000 km) realizowana w ramach zadania 4 - organizacja i realizacja kształcenia w zawodzie mechatronik Transport 30 - 32 uczniów oraz 2 opiekunów raz tygodniu na zajęcia zawodowe do CDNiKP w Łodzi oraz odwóz po skończonych zajęciach do siedziby Zamawiającego (ilość wyjazdów w czasie całego projektu - 29) Transport 30 - 32 uczniów oraz 3 opiekunów na wycieczki do zakładów pracy ( miejscowości docelowe: Łódź, Warszawa, Toruń) w terminach podanych przez Zamawiającego. Transport 30 - 32 uczniów oraz 2 opiekunów w ciągu tygodnia na staż zawodowy do firmy Herco w Cielądzu oraz odwóz po skończonych zajęciach do siedziby Zamawiającego (5 wyjazdów) 1.Usługa obejmuje: a)Podstawienie autokaru w miejscu i czasie uzgodnionym w porozumieniu z Zamawiającym b)Przewóz uczniów trasami wyznaczonymi przez Wykonawcę. c)Dostarczenie faktury do siedziby Zamawiającego w ciągu trzech dni od wykonania usługi 2.Przewozy uczniów odbywać się mogą wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2005, Nr 108,poz.908 z późn. zm.) i innych przepisach związanych z przewozem osób, w tym ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2007, Nr 125, poz. 874 z późn. zm.). 3.W przypadku awarii środka transportu wykonawca zabezpiecza pojazd zastępczy spełniający w/w wymagania. 4.Wykonawca ubezpiecza autobusy i pasażerów od wszelkich szkód mogących powstać podczas przewozu i pozostających w związku z przewozem. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów związanych z eksploatacją i używaniem pojazdów własnych. 5.Wykonawca zapewnia uczniom bezpieczny przewóz tzn. odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny. 6.Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za przewóz uczniów na zasadach obowiązujących w ruchu pasażerskim i określonych prawem przewozowym. 7.Zamawiający pokrywa koszty wyżywienia i noclegów kierowcy podczas pobytu w Niemczech..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
60.10.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Projekt Mechatronik zawód przyszłości jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Cześć I (około 3 500 km) realizowana w ramach zadania 1 - współpraca ponadnarodowa.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Tomaszowie Mazowieckim Spólka z o.o., ul. Dworcowa 6, Tomaszów Mazowiecki, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 14259,26 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  13837,96


 • Oferta z najniższą ceną:
  13837,96
  / Oferta z najwyższą ceną:
  13837,96


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Cześć II (około 5 000 km) realizowana w ramach zadania 4 - organizacja i realizacja kształcenia w zawodzie mechatronik


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Skierniewich Spółka z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 79, Skierniewice, 96-100 Skierniewice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 17592,59 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  15277,78


 • Oferta z najniższą ceną:
  15277,78
  / Oferta z najwyższą ceną:
  15277,78


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: zsceziu@hoga.pl
tel: 46 815 41 41
fax: 46 815 41 41
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-08-29
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 24766020110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-08-17
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 580 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.rawa-kopernik.pl
Informacja dostępna pod: Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Zwolińskiego 46
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Cześć I (około 3 500 km) realizowana w ramach zadania 1 - współpraca ponadnarodowa. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Tomaszowie Mazowieckim Spólka z o.o.
ul. Dworcowa 6, Tomaszów Mazowiecki, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie
2011-09-19 13 837,00
Cześć II (około 5 000 km) realizowana w ramach zadania 4 - organizacja i realizacja kształcenia w zawodzie mechatronik Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Skierniewich Spółka z o.o.
ul. Jana III Sobieskiego 79, Skierniewice, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie
2011-09-19 15 277,00