Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: ZAMÓWIENIE DODATKOWE DO UMOWY WI/P/110615/2/1 Z DNIA 4 PAŹDZIERNIKA 2011 R. DLA ZADANIA PN.: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BUDOWY OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI SOŚNICOWICE, POLEGAJĄCE NA ZWIĘKSZENIU ZAKRESU DOKUMENTACJI, PRZYGOTOWANIU DODATKOWYCH OPRACOWAŃ, W TYM DODATKOWYCH PROJEKTÓW PODZIAŁU OK. 90 NIERUCHOMOŚCI.


Numer ogłoszenia: 247695 - 2012; data zamieszczenia: 22.11.2012

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ZAMÓWIENIE DODATKOWE DO UMOWY WI/P/110615/2/1 Z DNIA 4 PAŹDZIERNIKA 2011 R. DLA ZADANIA PN.: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BUDOWY OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI SOŚNICOWICE, POLEGAJĄCE NA ZWIĘKSZENIU ZAKRESU DOKUMENTACJI, PRZYGOTOWANIU DODATKOWYCH OPRACOWAŃ, W TYM DODATKOWYCH PROJEKTÓW PODZIAŁU OK. 90 NIERUCHOMOŚCI..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
ZAMÓWIENIE DODATKOWE DO UMOWY WI/P/110615/2/1 Z DNIA 4 PAŹDZIERNIKA 2011 R. DLA ZADANIA PN.: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BUDOWY OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI SOŚNICOWICE, POLEGAJĄCE NA ZWIĘKSZENIU ZAKRESU DOKUMENTACJI, PRZYGOTOWANIU DODATKOWYCH OPRACOWAŃ, W TYM DODATKOWYCH PROJEKTÓW PODZIAŁU OK. 90 NIERUCHOMOŚCI..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.32.00.00-7.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  1. Zgodnie z OPZ - załącznik nr 1 do SIWZ dla przedmiotowego zadania jako materiał wyjściowy należało przyjąć wariant północny II przebiegu drogi, przedstawiony i udostępniony w przygotowanych na zlecenie Zamawiającego opracowaniach: Wielowariantowa koncepcja lokalizacji obwodnicy miejscowości Sośnicowice - umowa WI/P/091104/1/1 z dnia 12.02.2010r. oraz Wielowariantowa koncepcja lokalizacji obwodnicy miejscowości Sośnicowice w zakresie dodatkowego wariantu północnego II - umowa WI/B/100915/1/1 z dnia 07.10.2010r. Zgodnie ze wskazanym wariantem obwodnica przebiegać miała na początkowym odcinku w odległości kilkuset metrów od autostrady A4, przez pola uprawne, lasy, nieużytki, częściowo istniejące drogi oraz bezpośrednio pod linią energetyczną wysokiego napięcia. W konsekwencji tego miały powstać obszary leśne rozdzielone autostradą i planowaną drogą wojewódzką, podzielone pola uprawne i pastwiska. Po podpisaniu umowy Wykonawca przystąpił do realizacji zamówienia i po przeprowadzeniu inwentaryzacji w terenie oraz pozyskaniu podkładów mapowych, przedstawił Zamawiającemu plany sytuacyjne z przebiegiem drogi w planie, opierając się na preferowanym wariancie północnym II, zgodnym z założeniami SIWZ. Jednocześnie Wykonawca przedstawił propozycję korekty przebiegu projektowanej obwodnicy, wskazując rozwiązanie alternatywne, pozwalające na znaczne ograniczenie kosztów budowy nowej drogi. 2. W trakcie prowadzonych uzgodnień Wykonawcy z Zamawiającym oraz jednostkami zewnętrznymi, w okresie od grudnia 2011 r. do maja 2012 r. rozpatrywano różne możliwości korekty trasy projektowanej drogi wojewódzkiej, kierując się przede wszystkim możliwością zmniejszenia kosztów budowy, jak również ograniczenia konfliktów społecznych, w związku z planowanym zajęciem terenów prywatnych pod projektowaną obwodnicę. Analiza założeń projektowych wskazanych w wariancie północnym II i możliwość korekty przebiegu drogi, pozwalająca na poprawę uwarunkowań społecznych, ekonomicznych i środowiskowych, spowodowała konieczność wykonania dodatkowego zakresu dokumentacji projektowej, w związku z potrzebą wydłużenia przebiegu nowego ciągu DW 408, o 670 m w porównaniu z rozwiązaniem pierwotnym (wariant północny II, wskazany w SIWZ). 3. Korekta przebiegu nowoprojektowanej drogi pozwoli na zmniejszenie kosztów budowy obwodnicy Sośnicowic, jak również znaczne ograniczenie pozostawienia terenów leśnych odciętych od całego obszaru lasu i pozbawienia terenu zamieszkującym tam zwierzętom. Zmiana trasy pozwoli również na zmniejszenie zajętości działek, stanowiących gospodarstwa rolne. Pierwotna koncepcja przewidywała rozdzielenie istniejących pastwisk i tym samym ograniczenie ich użytkowania. Skorygowana trasa DW 408 da możliwość ograniczenia budowy dodatkowych przejść dla zwierząt hodowlanych przez projektowaną obwodnicę. Dodatkowo ograniczy również koszty przebudowy istniejącej linii energetycznej wysokiego napięcia. Zgodnie z trasą północną II, droga przebiegać miała bezpośrednio pod przedmiotową siecią i koszt przebudowy linii WN szacowany był na poziomie 2,6 mln zł, natomiast w zmienionym wariancie kolizja z linią WN nie wystąpi. Pierwotna koncepcja zakładała ponadto wykonanie wiaduktu kolejowego nad projektowaną obwodnicą w ciągu istniejącego nasypu kolejowego (linia kolejowa KPK-LK 304) oraz obiektu mostowego nad rzeką Bierawka. Biorąc pod uwagę niweletę projektowanej obwodnicy oraz istniejące ukształtowanie terenu, takie rozwiązanie wymaga budowy przepompowni, w związku z możliwością zalewania drogi wojewódzkiej. Obsługa przepompowni wraz z zasilaniem wymaga poniesienia dodatkowych kosztów na etapie eksploatacji. Analizując rozwiązanie, stwierdzono, że w przypadku podniesienia rzędnej projektowanej drogi pod przedmiotowym wiaduktem, powyżej wysokości zalewania, konieczna byłaby przebudowa linii kolejowej na długości ok. kilkuset metrów. W związku z powyższym występuje konieczność zmiany miejsca przekroczenia rzeki Bierawka oraz linii kolejowej i przyjęcia rozwiązania uwzględniającego wykonanie estakady. 4. Zmiany przebiegu trasy wskazują na korzystniejsze uwarunkowania środowiskowe, m.in. z uwagi na możliwość ograniczenia zajętości lasów oraz pastwisk. Wykluczony zostanie problem, związany z możliwością zalewania terenów w okolicach rozlewiska rzeki Bierawki. Ponadto znacząco ograniczone zostaną koszty budowy nowej drogi. Efekty korekty przebiegu drogi jednoznacznie wskazują na konieczność przyjęcia do projektowania zmienionej trasy obwodnicy, pomimo konieczności jej wydłużenia. 5. Na etapie udzielenia zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania, Zamawiający nie był w stanie przewidzieć, iż konieczna będzie korekta przyjętego wariantu budowy drogi - północnego II. Przygotowując koncepcję, Wykonawca dysponuje ograniczonymi materiałami, ponadto zakres opracowywanych na zalecenie tut. Zarządu koncepcji nie obejmuje szczegółowej analizy rozwiązań technicznych, które przyjęte zostaną docelowo w projekcie budowlanym. Dopiero na tym etapie przygotowuje się mapę do celów projektowych i opracowuje plan sytuacyjny w skali 1:500, który pozwala na dokładną analizę możliwości zastosowania normatywnych parametrów trasy (np. zachowania minimalnych wartości promieni łuków czy krzywych przejściowych). Jednocześnie po rozpoczęciu projektowania prowadzono rozmowy z jednostkami zewnętrznymi, które zgłaszały swoje zastrzeżenia, uwzględniając przede wszystkim uwarunkowania społeczne i możliwość oprotestowania przebiegu drogi, jak również uwarunkowania środowiskowe. 6. Korekta trasy i wydłużenie nowoprojektowanej drogi pociąga za sobą konieczność zwiększenia nakładów prac projektowych, przy czym nie ma możliwości oddzielenia zamówienia dodatkowego (w którego skład wchodzi zwiększenie zakresu dokumentacji, przygotowanie dodatkowych opracowań, w tym m.in. dodatkowych projektów podziału 90 nieruchomości) od zamówienia podstawowego. W przypadku zlecenia opisanych robót odrębnemu Wykonawcy, konieczne będzie poniesienie niepotrzebnych i wysokich kosztów, m.in. w związku z potrzebą opracowania odrębnej mapy do celów projektowych czy rozdzielenia projektów branżowych, co w konsekwencji mogłoby spowodować zmianę założeń projektowych. Niemożliwe jest zatem rozdzielenie opracowania dokumentacji na poszczególnych Wykonawców np. wykonania części studium wykonalności, materiałów do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, opracowania części raportu o oddziaływaniu na środowisko, części projektu zagospodarowania terenu, projektu budowlanego czy wykonawczego itp. Zakres prac, jaki wynika z wydłużenia projektowanej drogi stał się konieczny w celu prawidłowego wykonania robót podstawowych objętych dokumentacją projektową, przy czym zakres ten nie był objęty zamówieniem podstawowym. 7. Zgodnie z zapisami art. 67, ust 1 pkt. 5 lit. B Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr. 113 poz. 759 z późn. zm.) uznano, iż możliwe jest udzielenie zamówienia z wolnej ręki. 8. Należałoby podkreślić, że wykonanie należycie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Łączna wartość prac nie przekroczy 50% wartości realizowanego zamówienia. Zakres zamówienia dodatkowego nie jest objęty zamówieniem podstawowym, a jego wykonanie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • MP - MOSTY SP. Z O.O., ul. Dekerta 18, 30-703 Kraków, kraj/woj. małopolskie.


Katowice: ZAMÓWIENIE DODATKOWE DO UMOWY WI/P/110615/2/1 Z DNIA 4 PAŹDZIERNIKA 2011 R. DLA ZADANIA PN.: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BUDOWY OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI SOŚNICOWICE, POLEGAJĄCE NA ZWIĘKSZENIU ZAKRESU DOKUMENTACJI, PRZYGOTOWANIU DODATKOWYCH OPRACOWAŃ, W TYM DODATKOWYCH PROJEKTÓW PODZIAŁU OK. 90 NIERUCHOMOŚCI.


Numer ogłoszenia: 259225 - 2012; data zamieszczenia: 07.12.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 247695 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ZAMÓWIENIE DODATKOWE DO UMOWY WI/P/110615/2/1 Z DNIA 4 PAŹDZIERNIKA 2011 R. DLA ZADANIA PN.: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BUDOWY OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI SOŚNICOWICE, POLEGAJĄCE NA ZWIĘKSZENIU ZAKRESU DOKUMENTACJI, PRZYGOTOWANIU DODATKOWYCH OPRACOWAŃ, W TYM DODATKOWYCH PROJEKTÓW PODZIAŁU OK. 90 NIERUCHOMOŚCI..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
ZAMÓWIENIE DODATKOWE DO UMOWY WI/P/110615/2/1 Z DNIA 4 PAŹDZIERNIKA 2011 R. DLA ZADANIA PN.: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BUDOWY OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI SOŚNICOWICE, POLEGAJĄCE NA ZWIĘKSZENIU ZAKRESU DOKUMENTACJI, PRZYGOTOWANIU DODATKOWYCH OPRACOWAŃ, W TYM DODATKOWYCH PROJEKTÓW PODZIAŁU OK. 90 NIERUCHOMOŚCI..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.32.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.12.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MP - MOSTY SP. Z O.O., ul. Dekerta 18, 30-703 Kraków, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 210549,77 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  109000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  109000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  109000,00


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  1. Zgodnie z OPZ - załącznik nr 1 do SIWZ dla przedmiotowego zadania jako materiał wyjściowy należało przyjąć wariant północny II przebiegu drogi, przedstawiony i udostępniony w przygotowanych na zlecenie Zamawiającego opracowaniach: Wielowariantowa koncepcja lokalizacji obwodnicy miejscowości Sośnicowice - umowa WI/P/091104/1/1 z dnia 12.02.2010r. oraz Wielowariantowa koncepcja lokalizacji obwodnicy miejscowości Sośnicowice w zakresie dodatkowego wariantu północnego II - umowa WI/B/100915/1/1 z dnia 07.10.2010r. Zgodnie ze wskazanym wariantem obwodnica przebiegać miała na początkowym odcinku w odległości kilkuset metrów od autostrady A4, przez pola uprawne, lasy, nieużytki, częściowo istniejące drogi oraz bezpośrednio pod linią energetyczną wysokiego napięcia. W konsekwencji tego miały powstać obszary leśne rozdzielone autostradą i planowaną drogą wojewódzką, podzielone pola uprawne i pastwiska. Po podpisaniu umowy Wykonawca przystąpił do realizacji zamówienia i po przeprowadzeniu inwentaryzacji w terenie oraz pozyskaniu podkładów mapowych, przedstawił Zamawiającemu plany sytuacyjne z przebiegiem drogi w planie, opierając się na preferowanym wariancie północnym II, zgodnym z założeniami SIWZ. Jednocześnie Wykonawca przedstawił propozycję korekty przebiegu projektowanej obwodnicy, wskazując rozwiązanie alternatywne, pozwalające na znaczne ograniczenie kosztów budowy nowej drogi. 2. W trakcie prowadzonych uzgodnień Wykonawcy z Zamawiającym oraz jednostkami zewnętrznymi, w okresie od grudnia 2011 r. do maja 2012 r. rozpatrywano różne możliwości korekty trasy projektowanej drogi wojewódzkiej, kierując się przede wszystkim możliwością zmniejszenia kosztów budowy, jak również ograniczenia konfliktów społecznych, w związku z planowanym zajęciem terenów prywatnych pod projektowaną obwodnicę. Analiza założeń projektowych wskazanych w wariancie północnym II i możliwość korekty przebiegu drogi, pozwalająca na poprawę uwarunkowań społecznych, ekonomicznych i środowiskowych, spowodowała konieczność wykonania dodatkowego zakresu dokumentacji projektowej, w związku z potrzebą wydłużenia przebiegu nowego ciągu DW 408, o 670 m w porównaniu z rozwiązaniem pierwotnym (wariant północny II, wskazany w SIWZ). 3. Korekta przebiegu nowoprojektowanej drogi pozwoli na zmniejszenie kosztów budowy obwodnicy Sośnicowic, jak również znaczne ograniczenie pozostawienia terenów leśnych odciętych od całego obszaru lasu i pozbawienia terenu zamieszkującym tam zwierzętom. Zmiana trasy pozwoli również na zmniejszenie zajętości działek, stanowiących gospodarstwa rolne. Pierwotna koncepcja przewidywała rozdzielenie istniejących pastwisk i tym samym ograniczenie ich użytkowania. Skorygowana trasa DW 408 da możliwość ograniczenia budowy dodatkowych przejść dla zwierząt hodowlanych przez projektowaną obwodnicę. Dodatkowo ograniczy również koszty przebudowy istniejącej linii energetycznej wysokiego napięcia. Zgodnie z trasą północną II, droga przebiegać miała bezpośrednio pod przedmiotową siecią i koszt przebudowy linii WN szacowany był na poziomie 2,6 mln zł, natomiast w zmienionym wariancie kolizja z linią WN nie wystąpi. Pierwotna koncepcja zakładała ponadto wykonanie wiaduktu kolejowego nad projektowaną obwodnicą w ciągu istniejącego nasypu kolejowego (linia kolejowa KPK-LK 304) oraz obiektu mostowego nad rzeką Bierawka. Biorąc pod uwagę niweletę projektowanej obwodnicy oraz istniejące ukształtowanie terenu, takie rozwiązanie wymaga budowy przepompowni, w związku z możliwością zalewania drogi wojewódzkiej. Obsługa przepompowni wraz z zasilaniem wymaga poniesienia dodatkowych kosztów na etapie eksploatacji. Analizując rozwiązanie, stwierdzono, że w przypadku podniesienia rzędnej projektowanej drogi pod przedmiotowym wiaduktem, powyżej wysokości zalewania, konieczna byłaby przebudowa linii kolejowej na długości ok. kilkuset metrów. W związku z powyższym występuje konieczność zmiany miejsca przekroczenia rzeki Bierawka oraz linii kolejowej i przyjęcia rozwiązania uwzględniającego wykonanie estakady. 4. Zmiany przebiegu trasy wskazują na korzystniejsze uwarunkowania środowiskowe, m.in. z uwagi na możliwość ograniczenia zajętości lasów oraz pastwisk. Wykluczony zostanie problem, związany z możliwością zalewania terenów w okolicach rozlewiska rzeki Bierawki. Ponadto znacząco ograniczone zostaną koszty budowy nowej drogi. Efekty korekty przebiegu drogi jednoznacznie wskazują na konieczność przyjęcia do projektowania zmienionej trasy obwodnicy, pomimo konieczności jej wydłużenia. 5. Na etapie udzielenia zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania, Zamawiający nie był w stanie przewidzieć, iż konieczna będzie korekta przyjętego wariantu budowy drogi - północnego II. Przygotowując koncepcję, Wykonawca dysponuje ograniczonymi materiałami, ponadto zakres opracowywanych na zalecenie tut. Zarządu koncepcji nie obejmuje szczegółowej analizy rozwiązań technicznych, które przyjęte zostaną docelowo w projekcie budowlanym. Dopiero na tym etapie przygotowuje się mapę do celów projektowych i opracowuje plan sytuacyjny w skali 1:500, który pozwala na dokładną analizę możliwości zastosowania normatywnych parametrów trasy (np. zachowania minimalnych wartości promieni łuków czy krzywych przejściowych). Jednocześnie po rozpoczęciu projektowania prowadzono rozmowy z jednostkami zewnętrznymi, które zgłaszały swoje zastrzeżenia, uwzględniając przede wszystkim uwarunkowania społeczne i możliwość oprotestowania przebiegu drogi, jak również uwarunkowania środowiskowe. 6. Korekta trasy i wydłużenie nowoprojektowanej drogi pociąga za sobą konieczność zwiększenia nakładów prac projektowych, przy czym nie ma możliwości oddzielenia zamówienia dodatkowego (w którego skład wchodzi zwiększenie zakresu dokumentacji, przygotowanie dodatkowych opracowań, w tym m.in. dodatkowych projektów podziału 90 nieruchomości) od zamówienia podstawowego. W przypadku zlecenia opisanych robót odrębnemu Wykonawcy, konieczne będzie poniesienie niepotrzebnych i wysokich kosztów, m.in. w związku z potrzebą opracowania odrębnej mapy do celów projektowych czy rozdzielenia projektów branżowych, co w konsekwencji mogłoby spowodować zmianę założeń projektowych. Niemożliwe jest zatem rozdzielenie opracowania dokumentacji na poszczególnych Wykonawców np. wykonania części studium wykonalności, materiałów do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, opracowania części raportu o oddziaływaniu na środowisko, części projektu zagospodarowania terenu, projektu budowlanego czy wykonawczego itp. Zakres prac, jaki wynika z wydłużenia projektowanej drogi stał się konieczny w celu prawidłowego wykonania robót podstawowych objętych dokumentacją projektową, przy czym zakres ten nie był objęty zamówieniem podstawowym. 7. Zgodnie z zapisami art. 67, ust 1 pkt. 5 lit. B Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr. 113 poz. 759 z późn. zm.) uznano, iż możliwe jest udzielenie zamówienia z wolnej ręki. 8. Należałoby podkreślić, że wykonanie należycie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Łączna wartość prac nie przekroczy 50% wartości realizowanego zamówienia. Zakres zamówienia dodatkowego nie jest objęty zamówieniem podstawowym, a jego wykonanie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 24769520120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-11-22
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
ZAMÓWIENIE DODATKOWE DO UMOWY WI/P/110615/2/1 Z DNIA 4 PAŹDZIERNIKA 2011 R. DLA ZADANIA PN.: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BUDOWY OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI SOŚNICOWICE, POLEGAJĄCE NA ZWIĘKSZENIU ZAKRESU DOKUMENTACJI, PRZYGOTOWANIU DODATKOWYCH OPRACOWAŃ, W T MP - MOSTY SP. Z O.O.
ul. Dekerta 18, 30-703 Kraków, woj. małopolskie
2012-12-07 109 000,00