Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Budowa zbiornika retencyjno-widokowego WOJSKA POLSKIEGO na rzece Łódce przy ASP w Łodzi


Numer ogłoszenia: 248253 - 2012; data zamieszczenia: 23.11.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Robót Budowlanych , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa zbiornika retencyjno-widokowego WOJSKA POLSKIEGO na rzece Łódce przy ASP w Łodzi.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: - zdjęcie i hałdowanie humusu, - ułożenie drogi technologicznej wzdłuż rzeki i zbiornika na odcinku od ul. Pankiewicza do ul. Palki z odgałęzieniem do ul. Wojska Polskiego - uporządkowanie koryta rzeki Łódki od ul. Pankiewicza do km 15+944 (10 m poniżej ujścia rowu powierzchniowego) * dno umocnić płytami żelbetowymi ażurowymi 175x100x15 cm * skarpy do wysokości 1,5m umocnić narzutem kamiennym w płotkach faszynowych 1,5x1,5 m ułożonym na geowłókninie. - rozbiórka 2 kładek dla pieszych i (kopca) z (estakadą) - wykonanie robót ziemnych w czaszy zbiornika - uszczelnienie czaszy zbiornika matą bentonitową, ukształtowanie dna i skarp - roboty konstrukcyjne - budowla piętrząco - upustowa , stojak Mnicha z leżakiem o800 przyczółkiem wlotowym i wylotowym, oraz przelewem powierzchniowym z rowem odpływowym, - wykonanie kinety rzeki Łódki w czaszy zbiornika wraz z umocnieniami - wykonanie umocnień skarp zbiornika - roboty wykończeniowe - humusowanie, obsiew nasionami traw skarp i obrzeży zbiornika, rozbiórka drogi technologicznej Powierzchnia zbiornika w linii brzegu - 11 239 m2.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.24.72.70-3, 45.24.60.00-3, 45.11.13.00-1.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli: - 2 roboty budowlane polegające na budowie zbiorników wodnych, - wartość każdej z ww. roboty budowlanej winna wynosić min 800 000 PLN.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zobowiązany jest wykazać, że dysponuje: - 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w specjalizacji budowle hydrotechniczne lub obiekty budowlane melioracji wodnych i - 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika robót w zakresie rozbiórki kopca oraz części estakady, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub do kierowania robotami w specjalności mostowej Uwaga 1. Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz.1623 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r. Nr 83, poz.578 ze zm.) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, upoważniające do kierowania robotami w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. 2. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje , zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2008, Nr 63 poz. 394)


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszcza się zmianę zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach dotyczących: 1. zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia spowodowane okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego lub Inwestora zastępczego lub okolicznościami niezależnymi od Inwestora zastępczego lub od Zamawiającego jak i od Wykonawcy np.: konieczność przesunięcia terminu przekazania placu budowy, wykonaniem robót dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy, 2. zmiany zakresu przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1 wzoru umowy oraz sposobu (technologii) wykonania przedmiotu umowy, nie powodująca zmiany istotnego zakresu przedmiotu zamówienia, przy czym w/w zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. zmiana dokumentacji projektowej, zaistniałe warunki faktyczne na terenie budowy, wpływające na zakres lub sposób (technologię) wykonania przedmiotu umowy tj. warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, 3. zmiany wynagrodzenia brutto, wyszczególnionego w § 6 ust. 1 wzoru umowy w przypadku zmiany stawki procentowej podatku od towarów i usług VAT na przedmiot niniejszej umowy, 4. zmiany zakresu rzeczowego i wartości etapów robót, o których mowa w § 6 ust.4 wzoru umowy, w przypadkach określonych w pkt.2.3 paragrafu 15 wzoru umowy, 5. zmiany zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następstwie przypadków, o których mowa w pkt.2.1 i pkt.2.3 paragrafu 15 wzoru umowy, 6. zmiany osób, o których mowa w § 7 wzoru umowy w przypadkach: śmierci, choroby lub zdarzeń losowych, niewywiązywania się tych osób z obowiązków wynikających z umowy oraz gdy konieczność zmiany wynika z przyczyn niezależnych od stron (np. rezygnacja), 7. zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujące potrzebę zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
10.12.2012 godzina 12:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź Sekretariat pok. 8.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamawiający nie przewiduje: 1 zawarcia umowy ramowej, 2 składania ofert wariantowych, 3 rozliczania w walutach obcych, 4 aukcji elektronicznej, 5 dynamicznego systemu zakupów, 6 zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 7 prawa opcji na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. 8 udzielenia zamówień uzupełniających.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 492772 - 2012; data zamieszczenia: 05.12.2012


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
248253 - 2012 data 23.11.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Robót Budowlanych, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, fax. 42 638 48 77.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  II.1.3.

 • W ogłoszeniu jest:
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: - zdjęcie i hałdowanie humusu, - ułożenie drogi technologicznej wzdłuż rzeki i zbiornika na odcinku od ul. Pankiewicza do ul. Palki z odgałęzieniem do ul. Wojska Polskiego - uporządkowanie koryta rzeki Łódki od ul. Pankiewicza do km 15+944 (10 m poniżej ujścia rowu powierzchniowego) * dno umocnić płytami żelbetowymi ażurowymi 175x100x15 cm * skarpy do wysokości 1,5 m umocnić narzutem kamiennym w płotkach faszynowych 1,5x1,5 m ułożonym na geowłókninie. - rozbiórka 2 kładek dla pieszych i (kopca) z (estakadą) - wykonanie robót ziemnych w czaszy zbiornika - uszczelnienie czaszy zbiornika matą bentonitową, ukształtowanie dna i skarp - roboty konstrukcyjne - budowla piętrząco - upustowa , stojak Mnicha z leżakiem o800 przyczółkiem wlotowym i wylotowym, oraz przelewem powierzchniowym z rowem odpływowym, - wykonanie kinety rzeki Łódki w czaszy zbiornika wraz z umocnieniami - wykonanie umocnień skarp zbiornika - roboty wykończeniowe - humusowanie, obsiew nasionami traw skarp i obrzeży zbiornika, rozbiórka drogi technologicznej Powierzchnia zbiornika w linii brzegu - 11 239 m2.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: - zdjęcie i hałdowanie humusu, - ułożenie drogi technologicznej wzdłuż rzeki i zbiornika na odcinku od ul. Pankiewicza do ul. Palki z odgałęzieniem do ul. Wojska Polskiego - uporządkowanie koryta rzeki Łódki od ul. Pankiewicza do km 15+944 (10 m poniżej ujścia rowu powierzchniowego) * dno umocnić płytami żelbetowymi ażurowymi 175x100x15 cm * skarpy do wysokości 3,00 m umocnić narzutem kamiennym w płotkach faszynowych 1,5x1,5 m ułożonym na geowłókninie. - rozbiórka 2 kładek dla pieszych i (kopca) z (estakadą) - wykonanie robót ziemnych w czaszy zbiornika - uszczelnienie czaszy zbiornika matą bentonitową, ukształtowanie dna i skarp - roboty konstrukcyjne - budowla piętrząco - upustowa , stojak Mnicha z leżakiem o800 przyczółkiem wlotowym i wylotowym, oraz przelewem powierzchniowym z rowem odpływowym, - wykonanie kinety rzeki Łódki w czaszy zbiornika wraz z umocnieniami - wykonanie umocnień skarp zbiornika - roboty wykończeniowe - humusowanie, obsiew nasionami traw skarp i obrzeży zbiornika, rozbiórka drogi technologicznej Powierzchnia zbiornika w linii brzegu - 11 239 m2.

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4.

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2012 godzina 12:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź Sekretariat pok. 8.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.12.2012 godzina 12:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź Sekretariat pok. 8.


Łódź: Budowa zbiornika retencyjno-widokowego WOJSKA POLSKIEGO na rzece Łódce przy ASP w Łodzi.


Numer ogłoszenia: 81978 - 2013; data zamieszczenia: 27.02.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 248253 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Robót Budowlanych, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa zbiornika retencyjno-widokowego WOJSKA POLSKIEGO na rzece Łódce przy ASP w Łodzi..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: - zdjęcie i hałdowanie humusu, - ułożenie drogi technologicznej wzdłuż rzeki i zbiornika na odcinku od ul. Pankiewicza do ul. Palki z odgałęzieniem do ul. Wojska Polskiego - uporządkowanie koryta rzeki Łódki od ul. Pankiewicza do km 15+944 (10 m poniżej ujścia rowu powierzchniowego) * dno umocnić płytami żelbetowymi ażurowymi 175x100x15 cm * skarpy do wysokości 3,00 m umocnić narzutem kamiennym w płotkach faszynowych 1,5x1,5 m ułożonym na geowłókninie. - rozbiórka 2 kładek dla pieszych i (kopca) z (estakadą) - wykonanie robót ziemnych w czaszy zbiornika - uszczelnienie czaszy zbiornika matą bentonitową, ukształtowanie dna i skarp - roboty konstrukcyjne - budowla piętrząco - upustowa , stojak Mnicha z leżakiem o800 przyczółkiem wlotowym i wylotowym, oraz przelewem powierzchniowym z rowem odpływowym, - wykonanie kinety rzeki Łódki w czaszy zbiornika wraz z umocnieniami - wykonanie umocnień skarp zbiornika - roboty wykończeniowe - humusowanie, obsiew nasionami traw skarp i obrzeży zbiornika, rozbiórka drogi technologicznej Powierzchnia zbiornika w linii brzegu - 11 239 m2..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.24.72.70-3, 45.24.60.00-3, 45.11.13.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
25.02.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
16.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Konsorcjum: Przedsiebiorstwo Inżynierii Środowiska i Melioracji EKOMEL S.A. MOLEWSKI sp. z o.o., ul. Targowa 16/18, 99-200 Poddębice, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3563244,44 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1940658,48


 • Oferta z najniższą ceną:
  1940658,48
  / Oferta z najwyższą ceną:
  4389000,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-12-10
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 24825320120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-11-23
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 355 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45246000-3 Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
45247270-3 Budowa zbiorników
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Budowa zbiornika retencyjno-widokowego WOJSKA POLSKIEGO na rzece Łódce przy ASP w Łodzi. Konsorcjum: Przedsiebiorstwo Inżynierii Środowiska i Melioracji EKOMEL S.A. MOLEWSKI sp. z o.o.
ul. Targowa 16/18, 99-200 Poddębice, woj. łódzkie
2013-02-27 1 940 658,00