TI Tytuł Polska-Opoczno: Usługi leśnictwa
ND Nr dokumentu 248729-2016
PD Data publikacji 19/07/2016
OJ Dz.U. S 137
TW Miejscowość OPOCZNO
AU Nazwa instytucji Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Opoczno
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 14/07/2016
DT Termin 05/08/2016
NC Zamówienie 4 - Usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 77200000 - Usługi leśnictwa
77210000 - Usługi pozyskiwania drewna
77211200 - Transport dłużyc na terenie lasów
OC Pierwotny kod CPV 77200000 - Usługi leśnictwa
77210000 - Usługi pozyskiwania drewna
77211200 - Transport dłużyc na terenie lasów
RC Kod NUTS PL115
IA Adres internetowy (URL) http://www.opoczno.lodz.lasy.gov.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

19/07/2016    S137    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Opoczno: Usługi leśnictwa

2016/S 137-248729

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Opoczno
Sitowa nr 15
Punkt kontaktowy: ul. Drzymały 28, 26-300 Opoczno
Osoba do kontaktów: Mirosław Krzysztofik
26-300 Opoczno
Polska
Tel.: +48 447551870
E-mail: miroslaw.krzysztofik@lodz.lasy.gov.pl
Faks: +48 447551870

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.opoczno.lodz.lasy.gov.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Opoczno
ul. Drzymały 28
Punkt kontaktowy: Opoczno, ul. Drzymały 28
Osoba do kontaktów: Mirosław Krzysztofik
26-300 Opoczno
Polska
Tel.: +48 447551870
E-mail: miroslaw.krzysztofik@lodz.lasy.gov.pl
Faks: +48 447551870
Adres internetowy: http://www.opoczno.lodz.lasy.gov.pl

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Opoczno
ul. Drzymały 28
Punkt kontaktowy: Opoczno, ul. Drzymały 28
Osoba do kontaktów: Mirosław Krzysztofik
26-300 Opoczno
Polska
Tel.: +48 447551870
E-mail: miroslaw.krzysztofik@lodz.lasy.gov.pl
Faks: +48 447551870
Adres internetowy: http://www.opoczno.lodz.lasy.gov.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo
ul. Drzymały 28
Punkt kontaktowy: Opoczno, ul. Drzymały 28
Osoba do kontaktów: Mirosław Krzysztofik
26-300 Opoczno
Polska
Tel.: +48 447551870
E-mail: miroslaw.krzysztofik@lodz.lasy.gov.pl
Faks: +48 447551870
Adres internetowy: http://www.opoczno.lodz.lasy.gov.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowości prawnej.
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: gospodarka leśna
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Usuwanie wiatrołomów i wiatrowałów w Nadleśnictwie Opoczno w 2016 roku.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Obszar administracyjny Nadleśnictwa Opoczno leśnictwo Rożenek i Myślibórz.

Kod NUTS PL115

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej polegające na pozyskaniu i zrywce drewna z wiatrołomów i wiatrowałów w ilości określonej szacunkowo na 78938,00 m³.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77200000, 77210000, 77211200

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 5 123 912,65 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Proszę podać opis takich opcji: Opcjonalnie Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 9. ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.
Szacunkowa wartość zamówienia przewidywanego do udzielenia w ramach Opcji bez VAT:
część zamówienia nr 1 – 227 312,64 PLN
część zamówienia nr 2 – 241 345,57 PLN
część zamówienia nr 3 – 236 980,11 PLN
część zamówienia nr 4 – 148 347,12 PLN.
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
w dniach: 100 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Leśnictwo Myślibórz rewir 2 i leśnictwo Rożenek rewir 7.
1)Krótki opis
Pozyskanie i zrywka drewna z wiatrołomów i wiatrowałów.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77200000, 77210000, 77211200

3)Wielkość lub zakres
Pozyskanie i zrywka drewna z wiatrołomów i wiatrowałów w ilości określonej szacunkowo na 19902,00 m³ (bez opcji).
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 136 563,21 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 100 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Leśnictwo Rożenek rewir 2 i 4.
1)Krótki opis
Pozyskanie i zrywka drewna z wiatrołomów i wiatrowałów.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77200000, 77210000, 77211200

3)Wielkość lub zakres
Pozyskanie i zrywka drewna z wiatrołomów i wiatrowałów w ilości określonej szacunkowo na 22330,00 m³ (bez opcji).
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 206 727,86 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 100 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Leśnictwo Rożenek rewir 1 i 6.
1)Krótki opis
Pozyskanie i zrywka drewna z wiatrołomów i wiatrowałów.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77200000, 77210000, 77211200

3)Wielkość lub zakres
Pozyskanie i zrywka drewna z wiatrołomów i wiatrowałów w ilości określonej szacunkowo na 22476,00 m³.
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 184 900,54 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 100 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: Leśnictwo Rożenek rewir 8.
1)Krótki opis
Pozyskanie i zrywka drewna z wiatrołomów i wiatrowałów.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77200000, 77210000, 77211200

3)Wielkość lub zakres
Pozyskanie i zrywka drewna z wiatrołomów i wiatrowałów. w ilości określonej szacunkowo na 14230,00 m³.
Szacunkowa wartość bez VAT: 741 735,58 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 100 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej niżej dla poszczególnych części zamówienia:
1.1. dla części 1 (leśnictwo Myślibórz rewir 2 i leśnictwo Rożenek rewir 7) w wysokości 34 000 PLN;
1.2. dla części 2 (leśnictwo Rożenek rewir 2 i 4) w wysokości 36 000 PLN;
1.3. dla części 3 (leśnictwo Rożenek rewir 1 i 6) w wysokości 35 000 PLN;
1.4. dla części 4 (leśnictwo Rożenek rewir 8) w wysokości 22 000 PLN.
Wykonawca powinien wnieść wadium odrębnie dla każdej części zamówienia na którą składa ofertę.
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
3.1. pieniądzu;
3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3.3. gwarancjach bankowych;
3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 359).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu – sposób przekazania: przelewem na konto Zamawiającego, Nadleśnictwo Opoczno, Sitowa 15, 26 – 300 Opoczno. PKO Bank Polski o/Opoczno Nr konta: 18 1020 3916 0000 0802 0079 2689 z dopiskiem: „Wadium w przetargu na usuwanie wiatrołomów i wiatrowałów w Nadleśnictwie Opoczno w 2016 roku – część zamówienia nr …. (leśnictwo …………………. rewir ……..)”
5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania rachunku Zamawiającego. Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w przypadku, gdy w ofercie będzie załączony przelew, a rachunek Zamawiającego w terminie składania ofert nie będzie uznany, tzn. pieniądze nie będą na rachunku Zamawiającego.
6. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi zawierać:
6.1. termin obowiązywania (musi obejmować okres związania ofertą począwszy od upływu terminu składania ofert);
6.2. kwotę (równa kwocie wadium);
6.3. jednoznacznie określonego gwaranta lub poręczyciela (wystawiający gwarancję lub poręczenia);
6.4. określonego beneficjenta gwarancji (PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Opoczno);
6.5. bezwarunkowość dysponowania poręczeniem lub gwarancją (gwarant lub poręczyciel zobowiązany jest do przekazania kwoty poręczenia lub gwarancji na pierwsze pisemne żądanie beneficjenta, na konto wskazane przez beneficjenta);
6.6. płatność na pierwsze żądanie (poręczyciel lub gwarant zobowiązany jest do przekazania kwoty gwarancji lub poręczenia na pierwsze pisemne żądania beneficjenta, zawierające oświadczenie dotyczące okoliczności określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp);
6.7. nieodwołalność gwarancji lub poręczenia (gwarant lub poręczyciel nie może odwołać zobowiązania wynikającego z udzielonej gwarancji lub poręczenia).
7. Brak w poręczeniu lub gwarancji jakiegokolwiek z powyższych elementów, jak również wprowadzenie warunków ograniczających Zamawiającego w korzystaniu z wadium, traktowane będzie jako nie wniesienie wadium i skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy. Wykluczone zostaną oferty w których wadium zostanie wniesione w innej formie niż określone przez Zamawiającego, wniesione w mniejszej niż określił Zamawiający wysokości.
8. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formie innej jak pieniądze należy złożyć w oddzielnej kopercie w tymczasowej siedzibie Zamawiającego w Opocznie, ul. Drzymały 28 ( sekretariat) przed upływem terminu składania ofert, natomiast jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem, należy załączyć do oferty.
Koperta powinna być opisana następująco:
Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Opoczno, Sitowa 15, 26-300 Opoczno
„Wadium w przetargu na usuwanie wiatrołomów i wiatrowałów w Nadleśnictwie Opoczno w 2016 roku – część zamówienia nr ….. (leśnictwo ………………………rewir ……..).”
Koperta oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.
9. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie:
9.1. wszystkim Wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp;
9.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego;
9.3. na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
10. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
11. Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca:
11.1. odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;
11.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
11.3. zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
1.Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie prac płatne będzie po odbiorze przedmiotu Zlecenia lub części przedmiotu Zlecenia, na podstawie faktury.
2.Wynagrodzenie stanowić będzie iloczyn wskazanych w Kosztorysie Ofertowym zawartym w Ofercie cen jednostkowych za poszczególne prace oraz ilości wykonanych prac.
3.Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 14 dni od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będą Protokoły Odbioru robót.
4.Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5.Podatek VAT naliczony zostanie w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
6.Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, przenieść na osobę trzecią jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy.
7.W przypadku zawarcia Umowy z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia, w terminie 7 dni od zawarcia Umowy, wskażą oni członka konsorcjum upoważnionego do wystawiania faktur i do odbioru wynagrodzenia w imieniu wszystkich członków konsorcjum. Dokonanie zapłaty na rachunek bankowy upoważnionego członka konsorcjum zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności w stosunku do wszystkich członków konsorcjum.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1.Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2.W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedłożyć kopię umowy regulującej współpracę Wykonawców.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: 1. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie tej części zamówienia, której realizację powierzy podwykonawcy.
2. Zmiana podwykonawcy podczas realizacji zamówienia możliwa będzie za zgodą Zamawiającego.
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1.W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, spełniający warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, którzy wykażą ich spełnianie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego, zgodnie z opisem zamieszczonym w sekcji III.2.1), III.2.2), III.2.3) niniejszego ogłoszenia oraz złożą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust 1 ustawy Pzp.
2.W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
3.W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2a ustawy Pzp.
4.W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp.
5.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp do oferty należy załączyć:
1)oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;
2)aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3)aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4)aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5)aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6)aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7)aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytoriom Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń -zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
7.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów,
1)o których mowa w pkt 5 ppkt 2, 3, 4, 6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b)nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płat nosaci lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c)nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
2)o których mowa w pkt 5 ppkt 5 i 7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub
administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert, gdy w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w tym punkcie, zastępuje się
je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji
Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.
8.W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24. ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
9. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie (np. konsorcjum) o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
10. Dokumenty składane są w oryginale lub kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę.
11. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub innych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie opisu spełniania warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunków dotyczących zdolności ekonomicznej. W celu oceny spełniania warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp dotyczącego znajdowania się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przedstawić informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej wymaganych przez Zamawiającego, zgodnie z art. 26 ust. 2c ustawy Pzp może przedstawić inny dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie warunku opisanego w pkt 6.2. SIWZ.
4. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przy ocenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego znajdowania się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, potencjał finansowy będzie podlegał sumowaniu.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 1. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże składając ofertę na 1 (jedną) część zamówienia, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 200 000 PLN.
2. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże składając oferty na 2 (dwie) części zamówienia, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 400 000 PLN.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
W celu oceny spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp, których opis sposobu oceny spełniania został zamieszczony w sekcji III.2.3) ogłoszenia „Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów” Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1) wykaz usług wykonanych (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych) w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami są: (1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być́ wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; (2) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wykazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania w/w dowodów.
2) wykaz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy wraz z informacją o podstawie dysponowania zasobami;
3). wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Warunek, o którym mowa w art. 22 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenie do wykonania zamówienia zostanie spełniony, jeśli:
1) Wykonawca wykaże składając ofertę na 1 (jedną) część zamówienia, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 (jedną) usługę (przez 1 usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) z zakresu gospodarki leśnej polegającą na pozyskaniu i zrywce drewna w ilości nie mniejszej niż 15000,00 m³;
2) Wykonawca wykaże składając oferty na 2 (dwie) część zamówienia, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 (jedną) usługę (przez 1 usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) z zakresu gospodarki leśnej polegającą na pozyskaniu i zrywce drewna w ilości nie mniejszej niż 30000,00 m³ lub alternatywnie w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie 2 (dwie) usługi z zakresu gospodarki leśnej polegające na pozyskaniu i zrywce drewna w ilości nie mniejszej niż 15000,00 m³ każda.
Zamawiający dopuszcza nie tylko zamówienia wykonane (tj. zakończone), ale również wykonywane. W takim przypadku część zamówienia już faktycznie wykonana musi wypełniać wymogi określone przez Zamawiającego w warunku wiedzy i doświadczenia.
2. Warunek, o którym mowa w art. 22 ust 1 pkt 3 ustawy Pzp dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia zostanie spełniony jeśli:
1)Wykonawca wykaże składając ofertę na 1 (jedną) część zamówienia, że dysponuje co najmniej 2 (dwoma) maszynami wielooperacyjnymi do pozyskania drewna i co najmniej 4 (czteroma) szt. ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna lub 2 (dwoma) forwarderami;;
2) Wykonawca wykaże składając oferty na 2 (dwie) części zamówienia, że dysponuje co najmniej 4 (czterema) maszynami wielooperacyjną do pozyskania drewna i co najmniej 8 (ośmioma) szt. ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna lub 4 (czteroma) forwarderami.
3. Warunek, o którym mowa w art. 22 ust 1 pkt 3 ustawy Pzp dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie spełniony jeśli:
1) Wykonawca wykaże składając ofertę na 1 (jedną) część zamówienia, że dysponuje co najmniej 2 (dwoma) osobami, które posiadają uprawnienia do obsługi maszyn wielooperacyjnych do pozyskania drewna i co najmniej 6 (sześcioma) osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z 24.8.2006 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz.U. nr 161, poz. 1141) lub wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej uznane zgodnie z przepisami ustawy z 18.3.2008 o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. nr 63, poz. 394 z późn. zm.);
2) Wykonawca wykaże składając oferty na 2 (dwie) części zamówienia, że dysponuje co najmniej 4 (czteroma) osobami, które posiadają uprawnienia do obsługi maszyn wielooperacyjnych do pozyskania drewna i co najmniej 12 (dwunastoma) osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z 24.8.2006 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz.U. nr 161, poz. 1141) lub wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej uznane zgodnie z przepisami ustawy z 18.3.2008 o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. nr 63, poz. 394 z późn. zm.).
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 60

2. Termin realizacji zamówienia w dniach kalendarzowych. Waga 30

3. Doświadczenie własne Wykonawcy. Waga 10

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZG4.270.13.2016
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
5.8.2016 - 12:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 5.8.2016 - 12:30

Miejscowość:

w tymczasowej siedzibie Zamawiajacego w Opocznie, ul. Drzymaly 28, pokój nr 1 (sekretariat).

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: https://www.uzp.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Zasady i tryb postępowania w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej zostały określone w dziale VI ustawy Pzp.
2. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane za pomocą faksu, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: https://www.uzp.pl
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14.7.2016
TITytułPolska-Opoczno: Usługi leśnictwa
NDNr dokumentu310145-2016
PDData publikacji07/09/2016
OJDz.U. S172
TWMiejscowośćOPOCZNO
AUNazwa instytucjiSkarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Opoczno
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany05/09/2016
NCZamówienie4 - Usługi
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RPLegislacja4 - Unia Europejska
TYRodzaj oferty9 - Nie dotyczy
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCKod CPV77200000 - Usługi leśnictwa
77210000 - Usługi pozyskiwania drewna
77211200 - Transport dłużyc na terenie lasów
OCPierwotny kod CPV77200000 - Usługi leśnictwa
77210000 - Usługi pozyskiwania drewna
77211200 - Transport dłużyc na terenie lasów
IAAdres internetowy (URL)http://www.opoczno.lodz.lasy.gov.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

07/09/2016    S172    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Opoczno: Usługi leśnictwa

2016/S 172-310145

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Opoczno
Sitowa nr 15
Punkt kontaktowy: ul. Drzymały 28, 26-300 Opoczno
Osoba do kontaktów: Mirosław Krzysztofik
26-300 Opoczno
Polska
Tel.: +48 447551870
E-mail: miroslaw.krzysztofik@lodz.lasy.gov.pl
Faks: +48 447551870


Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.opoczno.lodz.lasy.gov.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowości prawnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: gospodarka leśna
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Usuwanie wiatrołomów i wiatrowałów w Nadleśnictwie Opoczno w 2016 roku.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Obszar administracyjny Nadleśnictwa Opoczno leśnictwo Rożenek i Myślibórz.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej polegające na pozyskaniu i zrywce drewna z wiatrołomów i wiatrowałów w ilości określonej szacunkowo na 78938,00 m³.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77200000, 77210000, 77211200

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 3 891 695,40 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 60
2. Termin realizacji zamówienia w dniach kalendarzowych. Waga 30
3. Doświadczenie własne Wykonawcy. Waga 10
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZG4.270.13.2016
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia


Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 137-248729 z dnia 19.7.2016

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1 Część nr: 1 - Nazwa: Leśnictwo Myślibórz rewir 2 i leśnictwo Rożenek rewir 7.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
5.9.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Konsorcjum firm: „Las center” Kamil Wasiak (lider), „Partner” Zbigniew Wasiak.
Radoszyn 64
66-213 Skąpe
Polska
E-mail: wasiakzbigniew@op.pl
Tel.: +48 660799479

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 136 563,21 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 080 204 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 2
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 2 Część nr: 2 - Nazwa: Leśnictwo Rożenek rewir 2 i 4.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
31.8.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Konsorcjum firm: Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „Falco” Henryk Słowikowski (lider), Zakład Usług Leśnych Beata Skłodowska Dariusz Kaczyński Spółka Jawna, Przedsiębiorstwo Usług Leśnych „Lastech” Sp. z o.o.
ul. Olsztyńska 11F
12-122 Jedwabno
Polska
E-mail: biuro@falcojedwabno.pl
Tel.: +48 896213318

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 206 727,86 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 110 835 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 2
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Proporcja: 23 %
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: Prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna.
Zamówienie nr: 3 Część nr: 3 - Nazwa: Leśnictwo Rożenek rewir 1 i 6
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
31.8.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Konsorcjum firm: Zakład Usług Leśnych „Pilarex” Stanisław Szyc (lider), Zakład Usług Leśnych „Chynowo” Wiesław Lubiewski,
ul. Mątowska 5B
82-420 Ryjewo
Polska
E-mail: pilar@post.pl
Tel.: +48 552774431

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 184 900,54 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 089 335,40 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 2
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: 4 Część nr: 4 - Nazwa: Leśnictwo Rożenek rewir 8.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
31.8.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Konsorcjum firm: Sławomir Leyk Zakład Usług Leśnych (lider), Tadeusz Pobrucki Zakład Usług Leśnych „Zryw”
Rozłazino, ul. Leśna 9
84-218 Łęczyce
Polska
E-mail: anioslaw@wp.pl
Tel.: +48 502144669

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 741 735,58 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 611 890 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 2
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: https://www.uzp.pl
Faks: +48 224587700

VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: https://www.uzp.pl
Faks: +48 224587700

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
5.9.2016

Adres: ul. Sitowa nr 15, 26-300 Opoczno
woj. ŁÓDZKIE
Dane kontaktowe: email: miroslaw.krzysztofik@lodz.lasy.gov.pl
tel: +48 447551870
fax: +48 447551870
Termin składania wniosków lub ofert:
2016-08-05
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 24872920161
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2016-07-19
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 127000 ZŁ
Szacowana wartość* 4 233 333 PLN  -  6 350 000 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 4
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.opoczno.lodz.lasy.gov.pl
Informacja dostępna pod: Nierozpoznana
, 00-000 gdańsk, woj. mazowieckie
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
77200000-2 Usługi leśnictwa
77210000-5 Usługi pozyskiwania drewna
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Leśnictwo Myślibórz rewir 2 i leśnictwo Rożenek rewir 7. Konsorcjum firm: „Las center” Kamil Wasiak (lider), „Partner” Zbigniew Wasiak.
Radoszyn 64, 66-213 Skąpe, woj. LUBUSKIE
2016-09-05 1 080 204,00
Leśnictwo Rożenek rewir 2 i 4. Konsorcjum firm: Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „Falco” Henryk Słowikowski (lider), Zakład Usług Leśnych Beata Skłodowska Dariusz Kaczyński Spółka Jawna, Przedsiębiorstwo Usług Leśnych „Lastech” Sp. z o.o.
ul. Olsztyńska 11F, 12-122 Jedwabno, woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE
2016-08-31 1 110 835,00
Leśnictwo Rożenek rewir 1 i 6 Konsorcjum firm: Zakład Usług Leśnych „Pilarex” Stanisław Szyc (lider), Zakład Usług Leśnych „Chynowo” Wiesław Lubiewski,
ul. Mątowska 5B, 82-420 Ryjewo, woj. POMORSKIE
2016-08-31 1 089 335,00
Leśnictwo Rożenek rewir 8. Konsorcjum firm: Sławomir Leyk Zakład Usług Leśnych (lider), Tadeusz Pobrucki Zakład Usług Leśnych „Zryw”
Rozłazino, ul. Leśna 9, 84-218 Łęczyce, woj. POMORSKIE
2016-08-31 611 890,00