Pilchowice: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Szpitala w Pilchowicach, nr spr 19/ZP/2013


Numer ogłoszenia: 249065 - 2013; data zamieszczenia: 22.11.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach , ul. Dworcowa 31, 44-145 Pilchowice, woj. śląskie, tel. 32 331 99 03, faks 32 331 99 08.


  • Adres strony internetowej zamawiającego:
    www.szpital-pilchowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Szpitala w Pilchowicach, nr spr 19/ZP/2013.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
zamówienie dotyczy kompleksowej dostawy energii elektrycznej dla szpitala w Pilchowicach w ilości szacunkowej 250MWh na dwa lata.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09.30.00.00-2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
nie dotyczy


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

    • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Warunek będzie spełniony jeżeli wykonawca dołączy do oferty kopię, poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;. W przypadku jeśli Wykonawca jest jedynie producentem energii- oświadczenie o zawartej Generalnej Umowie Dystrybucyjnej z operatorem Systemu Dystrybucyjnego , ważna na cały okres trwania umowy.


  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

    • Zamawiający nie stawia warunków szczegółowych, wymaga jedynie dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt III.4 Ocena spełnienia warunku na zasadzie spełnia/ nie spełnia


  • III.3.3) Potencjał techniczny


    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

    • Zamawiający nie stawia warunków szczegółowych, wymaga jedynie dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt III.4 Ocena spełnienia warunku na zasadzie spełnia/ nie spełnia


  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

    • Zamawiający nie stawia warunków szczegółowych, wymaga jedynie dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt III.4 Ocena spełnienia warunku na zasadzie spełnia/ nie spełnia


  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

    • Zamawiający nie stawia warunków szczegółowych, wymaga jedynie dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt III.4 Ocena spełnienia warunku na zasadzie spełnia/ nie spełnia


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszcza się zmiany stawek brutto w przypadku urzędowej zmiany wysokości podatku VAT lub ustawowej zmianie opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym. Ceny i stawki opłat dystrybucji będą zgodnie z taryfą lokalnego OSD zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.szpital-pilchowice.pl , www.propublico.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach, 44-145 Pilchowice, ul. Dworcowa 31.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
02.12.2013 godzina 10:00, miejsce: sekretariat szpitala w Pilchowicach.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Pilchowice: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Szpitala w Pilchowicach, nr spr 19/ZP/2013


Numer ogłoszenia: 7707 - 2014; data zamieszczenia: 14.01.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 249065 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach, ul. Dworcowa 31, 44-145 Pilchowice, woj. śląskie, tel. 32 331 99 03, faks 32 331 99 08.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Szpitala w Pilchowicach, nr spr 19/ZP/2013.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
zamówienie dotyczy kompleksowej dostawy energii elektrycznej dla szpitala w Pilchowicach w ilości szacunkowej 250MWh na dwa lata.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09.30.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
24.12.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 117600,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


  • Cena wybranej oferty:
    129281,86


  • Oferta z najniższą ceną:
    129281,86
    / Oferta z najwyższą ceną:
    129281,86


  • Waluta:
    PLN.

Adres: Dworcowa 31, 44-145 Pilchowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: szpital@szpital-pilchowice.pl
tel: 32 331 99 03
fax: 32 331 99 08
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-12-01
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 24906520130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-11-21
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 759 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.szpital-pilchowice.pl
Informacja dostępna pod: Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach, 44-145 Pilchowice, ul. Dworcowa 31
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Szpitala w Pilchowicach, nr spr 19/ZP/2013 TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o.
Gliwice
2014-01-14 129 281,00