Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Wykonanie zabiegów sanitarno - pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody i starodrzewiu parkowym


Numer ogłoszenia: 249141 - 2010; data zamieszczenia: 10.09.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  http://bip.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie zabiegów sanitarno - pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody i starodrzewiu parkowym.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabiegów sanitarno-pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody i starodrzewiu, rosnących na terenie miasta Łodzi, z podziałem na trzy zadania (części zamówienia): - Zadanie I: leczenie pomników przyrody ogółem 131 szt. drzew na terenie działania delegatury: Bałuty, Polesie, Widzew, - Zadanie II: leczenie starodrzewia w parkach zabytkowych ogółem 425 szt. drzew na terenie działania delegatury: Bałuty, Górna, Polesie, - Zadanie III: leczenie starodrzewia w parkach niezabytkowych ogółem 91 szt. drzew na terenie działania delegatury: Bałuty, Górna, Śródmieście, Widzew..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
77.21.15.00-7.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 3.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.11.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia winien wykazać, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał: a)dla zadania I - minimum dwie usługi leczniczo - pielęgnacyjne na drzewach rosnących na terenach wpisanych do rejestru zabytków lub drzewach pomnikowych o wartości, co najmniej 25.000 PLN brutto każda. b)dla zadania II - minimum dwie usługi leczniczo - pielęgnacyjne na drzewach rosnących na terenach wpisanych do rejestru zabytków lub drzewach pomnikowych o wartości, co najmniej 25.000 PLN brutto każda. c)dla zadania III - minimum jednej usługi leczniczo-pielęgnacyjnej na drzewach rosnących na terenach zieleni o wartości, co najmniej 30.000 PLN brutto. UWAGA: W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedno zadanie Wykonawca winien wykazać wykonanie usługi w ilości i wartości zsumowanej odpowiednio do zadań, na które składa ofertę. W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty: - wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie - zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (zgodnie z § 8 ust. 3 i 4 Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych): a)dla zadania I: - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania pracami konserwatorskimi lub pracami restauratorskimi polegającymi na zabezpieczeniu, uzupełnieniu, rekonstrukcji lub konserwacji parków zabytkowych albo innego rodzaju zorganizowanej zieleni zabytkowej, posiadającą tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu wyższych studiów, obejmujących wiadomości w tym zakresie, oraz odbyła po ukończeniu tych studiów, co najmniej 12-miesięczną praktykę zawodową przy konserwacji i pielęgnacji tego rodzaju zabytków. - co najmniej dwiema osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania prac o charakterze technicznym, polegających na zabezpieczeniu, uzupełnieniu, rekonstrukcji lub konserwacji parków zabytkowych albo innego rodzaju zorganizowanej zieleni zabytkowej, posiadającymi średnie wykształcenie w zakresie pielęgnacji zieleni albo odbyły co najmniej 12-miesięczną praktykę zawodową przy pielęgnacji tego rodzaju zabytków; b)dla zadnia II: - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania pracami konserwatorskimi lub pracami restauratorskimi polegającymi na zabezpieczeniu, uzupełnieniu, rekonstrukcji lub konserwacji parków zabytkowych albo innego rodzaju zorganizowanej zieleni zabytkowej, posiadającą tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu wyższych studiów, obejmujących wiadomości w tym zakresie, oraz odbyła po ukończeniu tych studiów, co najmniej 12-miesięczną praktykę zawodową przy konserwacji i pielęgnacji tego rodzaju zabytków. - co najmniej dwiema osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania prac o charakterze technicznym, polegających na zabezpieczeniu, uzupełnieniu, rekonstrukcji lub konserwacji parków zabytkowych albo innego rodzaju zorganizowanej zieleni zabytkowej, posiadającymi średnie wykształcenie w zakresie pielęgnacji zieleni albo odbyły, co najmniej 12-miesięczną praktykę zawodową przy pielęgnacji tego rodzaju zabytków; c) dla zadania III: - co najmniej dwiema osobami posiadającymi doświadczenie przy wykonywaniu usług leczniczo-pielęgnacyjnych na drzewach rosnących na terenach zieleni które odbyły, co najmniej 12-miesięczną praktykę zawodową w w/w zakresie; UWAGA: W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedno zadanie Wykonawca winien wykazać dysponowanie osobami w ilości zsumowanej odpowiednio do zadań, na które składa ofertę. W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujący dokument: a)wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia odpowiedzialnych za nadzór nad pracami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ, b)oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wskazane w załączniku Nr 3, posiadają wymagane uprawnienia. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, zobowiązany jest wykazać, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość, co najmniej 50.000 PLN, niezależnie od ilości zadań, na które składa ofertę. W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości, co najmniej 50.000 PLN W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, przynajmniej jeden z nich winien posiadać opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wymaganej wartości, co najmniej 50.000 PLN. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Stosownie do treści § 4 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane: a) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie III.4.2 b) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wydział Zamówień Publicznych Urząd Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź, pok. 6.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
20.09.2010 godzina 11:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych Urząd Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź, sekretariat.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamawiający nie przewiduje: dynamicznego systemu zakupó, zawarcia umowy ramowej, porozumiewania się drogą elektroniczną, zwrotu kosztów udziału w postepowaniu..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Wykonanie zabiegów sanitarno - pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody i starodrzewiu parkowym - zadania I..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabiegów sanitarno-pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody i starodrzewiu, rosnących na terenie miasta Łodzi - zadanie I: leczenie pomników przyrody ogółem 131 szt. drzew na terenie działania delegatury: Bałuty, Polesie, Widzew,.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  77.21.15.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.11.2010.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Wykonanie zabiegów sanitarno - pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody i starodrzewiu parkowym - zadania II.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabiegów sanitarno-pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody i starodrzewiu, rosnących na terenie miasta Łodzi - zadanie II: leczenie starodrzewia w parkach zabytkowych ogółem 425 szt. drzew na terenie działania delegatury: Bałuty, Górna, Polesie..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  77.21.15.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.11.2010.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Wykonanie zabiegów sanitarno - pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody i starodrzewiu parkowym - zadania III..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabiegów sanitarno-pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody i starodrzewiu, rosnących na terenie miasta Łodzi -zadanie III: leczenie starodrzewia w parkach niezabytkowych ogółem 91 szt. drzew na terenie działania delegatury: Bałuty, Górna, Śródmieście, Widzew..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  77.21.15.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.11.2010.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Łódź: Wykonanie zabiegów sanitarno - pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody i starodrzewiu parkowym.


Numer ogłoszenia: 325386 - 2010; data zamieszczenia: 08.10.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 249141 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie zabiegów sanitarno - pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody i starodrzewiu parkowym..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabiegów sanitarno-pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody i starodrzewiu, rosnących na terenie miasta Łodzi z podziałem na trzy zadania (części zamówienia): - Zadanie I: leczenie pomników przyrody ogółem 131 szt. drzew na terenie działania delegatury: Bałuty, Polesie, Widzew, - Zadanie II: leczenie starodrzewia w parkach zabytkowych ogółem 425 szt. drzew na terenie działania delegatury: Bałuty, Górna, Polesie, - Zadanie III: leczenie starodrzewia w parkach niezabytkowych ogółem 91 szt. drzew na terenie działania delegatury: Bałuty, Górna, Śródmieście, Widzew.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
77.21.15.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
3   


Nazwa:
Wykonanie zabiegów sanitarno - pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody i starodrzewiu parkowym - zadanie III


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.09.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Łódzkie Przedsiębiorstwo Ogrodnicze Sp. z o.o., ul. Warecka 3, 91-202 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 37704,05 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  26845,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  26845,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  69500,00


 • Waluta:
  PLN.


Łódź: Wykonanie zabiegów sanitarno - pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody i starodrzewiu parkowym.


Numer ogłoszenia: 328610 - 2010; data zamieszczenia: 12.10.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 249141 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie zabiegów sanitarno - pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody i starodrzewiu parkowym..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabiegów sanitarno-pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody i starodrzewiu, rosnących na terenie miasta Łodzi, z podziałem na trzy zadania (części zamówienia): - Zadanie I: leczenie pomników przyrody ogółem 131 szt. drzew na terenie działania delegatury: Bałuty, Polesie, Widzew, - Zadanie II: leczenie starodrzewia w parkach zabytkowych ogółem 425 szt. drzew na terenie działania delegatury: Bałuty, Górna, Polesie, - Zadanie III: leczenie starodrzewia w parkach niezabytkowych ogółem 91 szt. drzew na terenie działania delegatury: Bałuty, Górna, Śródmieście, Widzew..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
77.21.15.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Wykonanie zabiegów sanitarno-pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody i starodrzewiu - zadanie I


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.10.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • CHIRURGIA DRZEW M. Kubacki, W.K. Zbroński Spółka jawna, ul. Piotrkowska 204/210 lok. 175, 90-369 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 75145,94 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  88307,10


 • Oferta z najniższą ceną:
  88307,10
  / Oferta z najwyższą ceną:
  99500,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Wykonanie zabiegów sanitarno-pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody i starodrzewiu - zadanie II


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.10.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo ZIELEŃ MIEJSKA - POŁUDNIE Spółka z o.o., ul. Konstantynowska 3/5, 94-303 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 239782,41 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  193550,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  193550,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  248989,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-09-20
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 24914120100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-09-10
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 71 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 3
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: http://bip.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Wydział Zamówień Publicznych Urząd Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź, pok. 6
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
77211500-7 Usługi pielęgnacji drzew
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wykonanie zabiegów sanitarno - pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody i starodrzewiu parkowym - zadanie III Łódzkie Przedsiębiorstwo Ogrodnicze Sp. z o.o.
ul. Warecka 3, 91-202 Łódź, woj. łódzkie
2010-10-08 26 845,00
Wykonanie zabiegów sanitarno-pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody i starodrzewiu - zadanie I CHIRURGIA DRZEW M. Kubacki, W.K. Zbroński Spółka jawna
ul. Piotrkowska 204/210 lok. 175, 90-369 Łódź, woj. łódzkie
2010-10-12 88 307,00
Wykonanie zabiegów sanitarno-pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody i starodrzewiu - zadanie II Przedsiębiorstwo ZIELEŃ MIEJSKA - POŁUDNIE Spółka z o.o.
ul. Konstantynowska 3/5, 94-303 Łódź, woj. łódzkie
2010-10-12 193 550,00