Puławy: sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek w 2013 r.


Numer ogłoszenia: 24919 - 2013; data zamieszczenia: 15.02.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy , Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, woj. lubelskie, tel. 081 8893000, faks 081 8862595.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.piwet.pulawy.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: jednostka badawczo-rozwojowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek w 2013 r..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2013 r., do Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach oraz do Zakładu Pryszczycy PIWet-PIB (zadanie 3 i 6) w Zduńskiej Woli. Postępowanie składa się z 6 części..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.12.51.00-2, 30.19.21.13-6, 30.19.23.20-0, 30.19.23.40-6, 30.12.51.10-5, 30.12.51.20-8.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 6.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium na następujące zadania: zadanie 1 - 8.000,00 zł. zadanie 2 - 1.000,00 zł. zadanie 3 - 1.000,00 zł. zadanie 5 - 1.000,00 zł. zadanie 6 - 1.000,00 zł. Wadium należy wnieść na rachunek Nr 35203000451110000000531520 w BGŻ S.A. Oddział w Puławach. Wadium może być wnoszone również w innych formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykonawca starający się o zamówienie musi w okresie ostatnich 3 lat (licząc wstecz od daty składania oferty) a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali z należytą starannością co najmniej 1 umowę na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, która obligowała wykonawcę do dostaw przez min. 1 rok, co ma wynikać z załączonych do oferty Wykonawcy referencji. Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawca ma przedłożyć wykaz wykonanych dostaw materiałów eksploatacyjnych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że zrealizowali z należyta starannością co najmniej 1 umowę na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, która obligowała wykonawcę do dostaw przez min. 1 rok (referencje)


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie
 • zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian do umowy na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w następujących przypadkach i przy spełnieniu określonych warunków: 1/ zmniejszenia liczba zamawianych materiałów w przypadku likwidacji urządzeń, do których przeznaczone były materiały, 2/ zmian cen jednostkowych brutto w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT. 2. Zamawiający przewiduje możliwość wypowiedzenia umowy za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia, w następujących przypadkach: 1/ istotnej zmiany kursów walutowych, jeżeli wpływa to na koszty dostawy, 2/ istotnej zmiany stawek celnych, stawek podatkowych lub innych obowiązkowych obciążeń publicznoprawnych, 3. Zamawiający przewiduje możliwość wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku gdy liczba reklamacji przekroczy: a) 50 zgłoszonych reklamacji dotyczących tonerów do drukarek objętych umową na zadanie 1 (łączna liczba tonerów w tym zadaniu: 1320 szt.) b) 15 zgłoszonych reklamacji dotyczących tonerów do kserokopiarek objętych umową na zadanie 2 (łączna liczba tonerów w tym zadaniu: 157 szt.), c) 8 zgłoszonych reklamacji dotyczących tonerów do drukarek i kserokopiarek oraz taśm do drukarek objętych umową na zadanie 3 (łączna liczba tonerów i taśm w tym zadaniu: 84 szt.), d) 10 zgłoszonych reklamacji dotyczących taśm do drukarek objętych umową na zadanie 4 (łączna liczba taśm w tym zadaniu: 111 szt.), e) 5 zgłoszonych reklamacji dotyczących tonerów do drukarek objętych umową na zadanie 5 (łączna liczba tonerów w tym zadaniu: 45 szt.) f) 15 zgłoszonych reklamacji dotyczących tonerów do drukarek objętych umową na zadanie 6 (łączna liczba tonerów w tym zadaniu: 164 szt.), Z zastrzeżeniem, że: - każda zgłoszona szt. tonera jest liczona jako jedna reklamacja, - na każde zadanie będzie zawarta odrębna umowa.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.piwet.pulawy.pl/zampub/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
anna.kasprzak@piwet.pulawy.pl , przeargi@piwet.pulawy.pl.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
26.02.2013 godzina 13:00, miejsce: kancelaria Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach Al. Partyzantów 57 24-100 Puławy.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
zadanie 1.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa tonerów do drukarek.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.12.51.00-2, 30.19.21.13-6, 30.19.23.20-0, 30.19.23.40-6, 30.12.51.10-5, 30.12.51.20-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
zadanie 2.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa tonerów do kserokopiarek.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.12.51.00-2, 30.19.21.13-6, 30.19.23.20-0, 30.19.23.40-6, 30.12.51.10-5, 30.10.12.51-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
zadanie 3.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa tonerów do drukarek i kserokopiarek, taśm do drukarek - dostawa do Zduńskiej Woli.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.12.51.00-2, 30.19.21.13-6, 30.19.23.20-0, 30.19.23.40-6, 30.12.51.10-5, 30.12.51.20-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
zadanie 4.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa taśm do drukarek.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.12.51.00-2, 30.19.21.13-6, 30.19.23.20-0, 30.19.23.40-6, 30.12.51.10-5, 30.12.51.20-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
zadanie 5.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa tonerów do drukarek - wymagane oryginalne materiały producentów urządzeń z uwagi na zapis w siwz pkt 1 ppkt 7.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.12.51.00-2, 30.19.21.13-6, 30.19.23.20-0, 30.19.23.40-6, 30.12.51.10-5, 30.12.51.20-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
6
NAZWA:
zadanie 6.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa tonerów do drukarek - wymagane oryginalne materiały producentów urządzeń z uwagi na zapis w siwz pkt 1 ppkt 7 - dostawa do Zduńskiej Woli.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.12.51.00-2, 30.19.21.13-6, 30.19.23.20-0, 30.19.23.40-6, 30.12.51.10-5, 30.12.51.20-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Puławy: sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek w 2013r.


Numer ogłoszenia: 65913 - 2013; data zamieszczenia: 30.04.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 24919 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, woj. lubelskie, tel. 081 8893000, faks 081 8862595.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: jednostka badawczo-rozwojowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek w 2013r..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek w 2013r..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.12.51.00-2, 30.19.21.13-6, 30.19.23.20-0, 30.19.23.40-6, 30.12.51.10-5, 30.12.51.20-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
zadanie 1


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.03.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Multikom Adam Papierski, {Dane ukryte}, 85-741 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 521105,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  471866,90


 • Oferta z najniższą ceną:
  410040,18
  / Oferta z najwyższą ceną:
  542474,98


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
zadanie 2


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15.03.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Mak sp. z o.o., {Dane ukryte}, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 31412,08 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  28628,25


 • Oferta z najniższą ceną:
  28628,25
  / Oferta z najwyższą ceną:
  36754,86


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
zadanie 3


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.03.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Multikom Adam Papierski, {Dane ukryte}, 85-741 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 28450,28 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  21659,95


 • Oferta z najniższą ceną:
  13707,12
  / Oferta z najwyższą ceną:
  26645,64


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
zadanie 5


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15.03.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
7.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Multikom Adam Papierski, {Dane ukryte}, 85-741 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 23250,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  14090,85


 • Oferta z najniższą ceną:
  13320,90
  / Oferta z najwyższą ceną:
  19014,57


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
zadanie 6


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15.03.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
7.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM Data s. c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej, {Dane ukryte}, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 42744,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  35424,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  33018,12
  / Oferta z najwyższą ceną:
  44575,20


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy
woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: agata.wawer@piwet.pulawy.pl
tel: 818 893 000
fax: 818 862 595
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-02-25
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 2491920130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-02-14
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 308 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 6
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.piwet.pulawy.pl
Informacja dostępna pod: anna.kasprzak@piwet.pulawy.pl , przeargi@piwet.pulawy.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30125100-2 Wkłady barwiące
30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów
30125120-8 Toner do fotokopiarek
30192113-6 Wkłady drukujące
30192320-0 Taśmy do drukarek
30192340-6 Taśmy do faksów
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
zadanie 1 Multikom Adam Papierski
Bydgoszcz
2013-04-30 471 866,00
zadanie 2 Mak sp. z o.o.
Toruń
2013-04-30 28 628,00
zadanie 3 Multikom Adam Papierski
Bydgoszcz
2013-04-30 21 659,00
zadanie 5 Multikom Adam Papierski
Bydgoszcz
2013-04-30 14 090,00
zadanie 6 JM Data s. c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej
Warszawa
2013-04-30 35 424,00