Konstancin-Jeziorna: Remonty dróg gminnych w Konstancinie-Jeziornie w 2014r. (etap IV): Zadanie nr 1 - ulicy Jaworskiego, wraz z odtworzeniem nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych Zadanie nr 2 - drogi na osiedlu Obory w Konstancinie-Jeziornie o nawierzchni z kostki betonowej


Numer ogłoszenia: 249376 - 2014; data zamieszczenia: 25.07.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Konstancin-Jeziorna, Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna , ul. Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna, woj. mazowieckie, tel. +48 22 7564810, +48 22 2011975, faks +48 22 7564885, +48 222011975.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  http://konstancinjeziorna.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remonty dróg gminnych w Konstancinie-Jeziornie w 2014r. (etap IV): Zadanie nr 1 - ulicy Jaworskiego, wraz z odtworzeniem nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych Zadanie nr 2 - drogi na osiedlu Obory w Konstancinie-Jeziornie o nawierzchni z kostki betonowej.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są: remonty dróg gminnych w Konstancinie-Jeziornie w 2014r. realizowane w ramach etapu IV, z podziałem na dwa zadania: Zadanie nr 1 - ulicy Jaworskiego, wraz z odtworzeniem nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, Zadanie nr 2 - drogi na osiedlu Obory w Konstancinie-Jeziornie o nawierzchni z kostki betonowej. W ramach zadania nr 1 - należy wykonać remont istniejącej drogi położonej na terenie zabudowanym, o zniszczonej znacznie jezdni z nawierzchnią z mieszanek mineralno-asfaltowych. W ramach zadania należy wykonać m.in. następujące czynności: - rozebranie części jezdni wraz z podbudową, - odtworzenie podbudowy jezdni, - sfrezowanie pozostałej części nawierzchni, - wykonanie nowej warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni. Zamawiający wykonał badania geotechniczne drogi w wyniku których okazało się, m.in., że poziom wód gruntowych jest stosunkowo wysoki. W powyższej sytuacji może zaistnieć konieczność miejscowego pompowania wód gruntowych. Technologia pompowania wód - za pomocą agregatów z igłofiltrami. Miejsce zrzutu wód gruntowych - do kanalizacji deszczowej zarządzanej przez Zamawiającego, bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Wykonawcę. Uwaga 1: Pompowanie może nie być konieczne, nie należy o tym zdecydowanie przesądzać na etapie przygotowywania przetargu. Okaże się to po rozpoczęciu robót. Zamawiający nie będzie uznawał jako błąd całkowitej rezygnacji Wykonawcy z pompowania lub zaproponowania modyfikacji sposobu wykonania robót które przyśpieszy roboty a jednocześnie nie spowoduje, że będą one gorzej wykonane. Wykonawca otrzyma wówczas wynagrodzenie pod warunkiem, że roboty będą wykonane zgodnie z przepisami i zasadami technicznymi pod ścisłym nadzorem i przy akceptacji inspektora nadzoru. Uwaga 2: technologia i sprzęt użyty do pompowania musi zapewnić przedostawanie się do kanalizacji deszczowej możliwie najmniejszej ilości zanieczyszczeń stałych. W przypadku nie spełnienia tego wymagania Zamawiający może uzależnić bezusterkowy odbiór zadania od wcześniejszego, przed końcowym odbiorem, wyczyszczenia studni wpustów i kanałów deszczowych. W ramach zadania nr 2 - zrealizować dokumentację projektową przewidującą wykonanie krawężników i obrzeży oraz jezdni i chodników z kostki betonowej. Prace należy zrealizować zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarami i specyfikacjami technicznymi. 2. Szczegółowy zakres robót przedstawiony został w przedmiarach robót i dokumentacjach projektowych. 3. Inne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia: 1) roboty drogowe obu zadań będą rozliczane ryczałtowo - przedmiary robót należy traktować wyłącznie jako pomoc precyzującą przedmiot zamówienia i umożliwiającą wykonawcom złożenie porównywalnych ofert. 2) Ewentualne pompowanie wód gruntowych które może być konieczne podczas realizacji zadania nr 1, będzie rozliczone do wielkości 100 godzin pompowania ryczałtowo (przy założeniu 1-krotnego montażu instalacji odwodnieniowej), a powyżej tej ilości kosztorysowo, zgodnie z dzienniczkiem pompowań, ze stawką jednostkową wynikającą z oferty wykonawcy na podstawie odrębnego zamówienia uzupełniającego. 3) Zamawiający oczekuje dołączenia do oferty, w celach poglądowych, kosztorysów ofertowych szczegółowych, opartych na przedmiarach robót, zgodnych z kwotą podaną w ofercie. 4) opis robót, które będą wykonywane w ramach przedmiotowego zamówienia jest zawarty w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ, 4. Na wykonane przez siebie roboty Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na okres 24 miesięcy od daty ostatecznego odbioru robót. 5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia. 6. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: drogi gminne na terenie gminy Konstancin-Jeziorna, o których mowa w ust. 1. 7. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w przedmiarach robót i uproszczonej dokumentacji za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp. 8. W przypadku gdy w przedmiarach robót i uproszczonej dokumentacji pojawią się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy rozumieć, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. W takich okolicznościach Zamawiający dopuszcza możliwość składania w ofercie rozwiązań równoważnych, wskazując, iż minimalne wymagania, jakim mają odpowiadać rozwiązania równoważne, to wymagania nie gorsze od parametrów wskazanych w przedmiarach robót i uproszczonej dokumentacji. 9. W kosztach zadania nr 2 należy uwzględnić konieczność wykonania: 1) wytyczenia geodezyjnego obiektów, 2) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wykonanych robót.


II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Przedmiot zamówień uzupełniających - kontynuacja robót zwiększenie obszaru robót określonych w rozdziale II niniejszej SIWZ. Zakres zamówień uzupełniających będzie wynosić do 50% wartości zamówienia podstawowego


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.42-6.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 2.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 15.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisywania sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający, w przypadku zadania nr 1, uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie dróg i placów z zastosowaniem mieszanek mineralno-asfaltowych o wartości brutto minimum 150 000,00 zł, Zamawiający, w przypadku zadania nr 2, uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie dróg i placów z zastosowaniem kostki betonowej lub kamiennej o wartości brutto minimum 100 000,00 zł


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia co najmniej następującymi narzędziami i urządzeniami: jeden rozściełacz (tylko dla zadania nr 1), dla obu zadań: jeden walec drogowy samojezdny, jedna koparka, jeden samochód samowyładowczy oraz jedna zagęszczarka


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia minimum jedną osobą, która będzie kierować robotami budowlanymi oraz która będzie posiadać uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisywania sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1. 2. Wypełniony formularz dotyczący podwykonawców - załącznik nr 2. 3. Jeżeli uprawnienia do reprezentacji osób podpisujących ofertę nie wynikają z załączonego dokumentu wyszczególnionego w ust. 6, do oferty należy załączyć, np. pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie 4. W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na rozwiązanie równoważne z opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany przedstawić dokument/dokumenty wykazujące, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

4. Zamawiający, stosownie do art. 144 ust. 1 PZP, przewiduje następujące możliwości dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy: 1) zmiany w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, uzasadnione zaistnieniem zdarzenia o charakterze siły wyższej, tj. zdarzenia, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki. 2) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy i sposobu jego realizacji, w przypadku: a) wystąpienia zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, b) wprowadzenia z inicjatywy Zamawiającego lub Wykonawcy nowych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych, które pojawiły się na rynku, o ile zmiany takie są korzystne dla Zamawiającego, c) konieczności wprowadzenia nowych rozwiązań technicznych, technologicznych, lub materiałowych z uwagi na wycofanie z rynku starych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych; 3) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 Kodeksu cywilnego; 4) zmiany Podwykonawców, zgodnie z zasadami przewidzianymi w Kodeksie cywilnym i ustawie Pzp; 5) zmniejszenia zakresu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystąpienia zmiany okoliczności powodującej, że: a) realizacja części przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, b) realizacja części przedmiotu umowy nie jest zasadna na skutek zmiany lub planowanej zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, lub c) realizacja części przedmiotu umowy nie jest możliwa, z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy, przy odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 6) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku: a) wprowadzenia przez Zamawiającego zmiany, na podstawie której Wykonawca realizuje przedmiot umowy, przez co niemożliwe jest dotrzymanie terminu, b) wstrzymania przez Zamawiającego realizacji przedmiotu umowy, nie wynikającego z winy Wykonawcy, c) wyrażenia zgody przez Zamawiającego na skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy, d) opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy, e) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, f) wystąpienia anomalii pogodowych g) nie załatwienia w terminie przez organy administracji publicznej sprawy administracyjnej związanej z wykonaniem przedmiotu umowy


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://bip.konstancinjeziorna.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Warszawska 23, 05-520 Konstancin-Jeziorna, pok. nr 2.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
11.08.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul.Warszawska32, 05-520 Konstancin-Jeziorna, Kancelaria. Obowiązuje System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Remonty dróg gminnych w Konstancinie-Jeziornie w 2014r. (etap IV): Zadanie nr 1 - ulicy Jaworskiego, wraz z odtworzeniem nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  W ramach zadania nr 1 - należy wykonać remont istniejącej drogi położonej na terenie zabudowanym, o zniszczonej znacznie jezdni z nawierzchnią z mieszanek mineralno-asfaltowych. W ramach zadania należy wykonać m.in. następujące czynności: - rozebranie części jezdni wraz z podbudową, - odtworzenie podbudowy jezdni, - sfrezowanie pozostałej części nawierzchni, - wykonanie nowej warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni. Zamawiający wykonał badania geotechniczne drogi w wyniku których okazało się, m.in., że poziom wód gruntowych jest stosunkowo wysoki. W powyższej sytuacji może zaistnieć konieczność miejscowego pompowania wód gruntowych. Technologia pompowania wód - za pomocą agregatów z igłofiltrami. Miejsce zrzutu wód gruntowych - do kanalizacji deszczowej zarządzanej przez Zamawiającego, bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Wykonawcę. Uwaga 1: Pompowanie może nie być konieczne, nie należy o tym zdecydowanie przesądzać na etapie przygotowywania przetargu. Okaże się to po rozpoczęciu robót. Zamawiający nie będzie uznawał jako błąd całkowitej rezygnacji Wykonawcy z pompowania lub zaproponowania modyfikacji sposobu wykonania robót które przyśpieszy roboty a jednocześnie nie spowoduje, że będą one gorzej wykonane. Wykonawca otrzyma wówczas wynagrodzenie pod warunkiem, że roboty będą wykonane zgodnie z przepisami i zasadami technicznymi pod ścisłym nadzorem i przy akceptacji inspektora nadzoru. Uwaga 2: technologia i sprzęt użyty do pompowania musi zapewnić przedostawanie się do kanalizacji deszczowej możliwie najmniejszej ilości zanieczyszczeń stałych. W przypadku nie spełnienia tego wymagania Zamawiający może uzależnić bezusterkowy odbiór zadania od wcześniejszego, przed końcowym odbiorem, wyczyszczenia studni wpustów i kanałów deszczowych.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  42.52.33.14-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 15.09.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Remonty dróg gminnych w Konstancinie-Jeziornie w 2014r. (etap IV):Zadanie nr 2 - drogi na osiedlu Obory w Konstancinie-Jeziornie o nawierzchni z kostki betonowej.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  W ramach zadania nr 2 - zrealizować dokumentację projektową przewidującą wykonanie krawężników i obrzeży oraz jezdni i chodników z kostki betonowej. Prace należy zrealizować zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarami i specyfikacjami technicznymi.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.31.42-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.08.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Konstancin-Jeziorna: Remonty dróg gminnych w Konstancinie-Jeziornie w 2014r. (etap IV): Zadanie nr 1 - ulicy Jaworskiego, wraz z odtworzeniem nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych Zadanie nr 2 - drogi na osiedlu Obory w Konstancinie-Jeziornie o nawierzchni z kostki betonowej


Numer ogłoszenia: 325090 - 2014; data zamieszczenia: 01.10.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 249376 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Konstancin-Jeziorna, Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna, woj. mazowieckie, tel. +48 22 7564810, +48 22 2011975, faks +48 22 7564885, +48 222011975.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remonty dróg gminnych w Konstancinie-Jeziornie w 2014r. (etap IV): Zadanie nr 1 - ulicy Jaworskiego, wraz z odtworzeniem nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych Zadanie nr 2 - drogi na osiedlu Obory w Konstancinie-Jeziornie o nawierzchni z kostki betonowej.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są: remonty dróg gminnych w Konstancinie-Jeziornie w 2014r. realizowane w ramach etapu IV, z podziałem na dwa zadania: Zadanie nr 1 - ulicy Jaworskiego, wraz z odtworzeniem nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, Zadanie nr 2 - drogi na osiedlu Obory w Konstancinie-Jeziornie o nawierzchni z kostki betonowej. W ramach zadania nr 1 - należy wykonać remont istniejącej drogi położonej na terenie zabudowanym, o zniszczonej znacznie jezdni z nawierzchnią z mieszanek mineralno-asfaltowych. W ramach zadania należy wykonać m.in. następujące czynności: - rozebranie części jezdni wraz z podbudową, - odtworzenie podbudowy jezdni, - sfrezowanie pozostałej części nawierzchni, - wykonanie nowej warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni. Zamawiający wykonał badania geotechniczne drogi w wyniku których okazało się, m.in., że poziom wód gruntowych jest stosunkowo wysoki. W powyższej sytuacji może zaistnieć konieczność miejscowego pompowania wód gruntowych. Technologia pompowania wód - za pomocą agregatów z igłofiltrami. Miejsce zrzutu wód gruntowych - do kanalizacji deszczowej zarządzanej przez Zamawiającego, bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Wykonawcę. Uwaga 1: Pompowanie może nie być konieczne, nie należy o tym zdecydowanie przesądzać na etapie przygotowywania przetargu. Okaże się to po rozpoczęciu robót. Zamawiający nie będzie uznawał jako błąd całkowitej rezygnacji Wykonawcy z pompowania lub zaproponowania modyfikacji sposobu wykonania robót które przyśpieszy roboty a jednocześnie nie spowoduje, że będą one gorzej wykonane. Wykonawca otrzyma wówczas wynagrodzenie pod warunkiem, że roboty będą wykonane zgodnie z przepisami i zasadami technicznymi pod ścisłym nadzorem i przy akceptacji inspektora nadzoru. Uwaga 2: technologia i sprzęt użyty do pompowania musi zapewnić przedostawanie się do kanalizacji deszczowej możliwie najmniejszej ilości zanieczyszczeń stałych. W przypadku nie spełnienia tego wymagania Zamawiający może uzależnić bezusterkowy odbiór zadania od wcześniejszego, przed końcowym odbiorem, wyczyszczenia studni wpustów i kanałów deszczowych. W ramach zadania nr 2 - zrealizować dokumentację projektową przewidującą wykonanie krawężników i obrzeży oraz jezdni i chodników z kostki betonowej. Prace należy zrealizować zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarami i specyfikacjami technicznymi. 2. Szczegółowy zakres robót przedstawiony został w przedmiarach robót i dokumentacjach projektowych. 3. Inne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia: 1) roboty drogowe obu zadań będą rozliczane ryczałtowo - przedmiary robót należy traktować wyłącznie jako pomoc precyzującą przedmiot zamówienia i umożliwiającą wykonawcom złożenie porównywalnych ofert. 2) Ewentualne pompowanie wód gruntowych które może być konieczne podczas realizacji zadania nr 1, będzie rozliczone do wielkości 100 godzin pompowania ryczałtowo (przy założeniu 1-krotnego montażu instalacji odwodnieniowej), a powyżej tej ilości kosztorysowo, zgodnie z dzienniczkiem pompowań, ze stawką jednostkową wynikającą z oferty wykonawcy na podstawie odrębnego zamówienia uzupełniającego. 3) Zamawiający oczekuje dołączenia do oferty, w celach poglądowych, kosztorysów ofertowych szczegółowych, opartych na przedmiarach robót, zgodnych z kwotą podaną w ofercie. 4) opis robót, które będą wykonywane w ramach przedmiotowego zamówienia jest zawarty w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ, 4. Na wykonane przez siebie roboty Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na okres 24 miesięcy od daty ostatecznego odbioru robót. 5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia. 6. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: drogi gminne na terenie gminy Konstancin-Jeziorna, o których mowa w ust. 1. 7. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w przedmiarach robót i uproszczonej dokumentacji za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp. 8. W przypadku gdy w przedmiarach robót i uproszczonej dokumentacji pojawią się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy rozumieć, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. W takich okolicznościach Zamawiający dopuszcza możliwość składania w ofercie rozwiązań równoważnych, wskazując, iż minimalne wymagania, jakim mają odpowiadać rozwiązania równoważne, to wymagania nie gorsze od parametrów wskazanych w przedmiarach robót i uproszczonej dokumentacji. 9. W kosztach zadania nr 2 należy uwzględnić konieczność wykonania: 1) wytyczenia geodezyjnego obiektów, 2) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wykonanych robót.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.42-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Remonty dróg gminnych w Konstancinie-Jeziornie w 2014r. (etap IV): Zadanie nr 1 - ulicy Jaworskiego, wraz z odtworzeniem nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26.09.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Budownictwo Drogowe JARPOL S.A., {Dane ukryte}, 04-062 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 481967,67 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  251427,48


 • Oferta z najniższą ceną:
  251427,48
  / Oferta z najwyższą ceną:
  271448,77


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Remonty dróg gminnych w Konstancinie-Jeziornie w 2014r. (etap IV):Zadanie nr 2 - drogi na osiedlu Obory w Konstancinie-Jeziornie o nawierzchni z kostki betonowej


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.09.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Budownictwo Drogowe JARPOL S.A., {Dane ukryte}, 04-062 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 470967,67 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  330900,65


 • Oferta z najniższą ceną:
  330900,65
  / Oferta z najwyższą ceną:
  330900,65


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: zamowienia@konstancinjeziorna.pl
tel: +48 22 484 23 00
fax: +48 22 484 23 09
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-08-10
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 24937620140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-07-24
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 35 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: http://konstancinjeziorna.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Warszawska 23, 05-520 Konstancin-Jeziorna, pok. nr 2
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Remonty dróg gminnych w Konstancinie-Jeziornie w 2014r. (etap IV): Zadanie nr 1 - ulicy Jaworskiego, wraz z odtworzeniem nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych Budownictwo Drogowe JARPOL S.A.
Warszawa
2014-10-01 251 427,00
Remonty dróg gminnych w Konstancinie-Jeziornie w 2014r. (etap IV):Zadanie nr 2 - drogi na osiedlu Obory w Konstancinie-Jeziornie o nawierzchni z kostki betonowej Budownictwo Drogowe JARPOL S.A.
Warszawa
2014-10-01 330 900,00