Warszawa: Świadczenie usługi zbiorowego żywienia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Budowlani w Warszawie wraz z dzierżawą pomieszczeń zespołu kuchennego i wyposażenia


Numer ogłoszenia: 251238 - 2015; data zamieszczenia: 24.09.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:

V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani" , ul. Elekcyjna 6, 01-128 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 8366662, faks 22 8366662.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.dpsbudowlani.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Jednostka organizacyjna pomocy społecznej samorządu terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usługi zbiorowego żywienia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Budowlani w Warszawie wraz z dzierżawą pomieszczeń zespołu kuchennego i wyposażenia.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zbiorowego żywienia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Budowlani w Warszawie (dalej zwanym DPS) wraz z dzierżawą pomieszczeń zespołu kuchennego i wyposażenia. Powyższa usługa będzie realizowana od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi zgodnie z postanowieniami projektu umowy - Załączniki nr 3 oraz 3a do SIWZ. Wykonawca po przejęciu części zakładu pracy Zamawiającego na podstawie umowy dzierżawy, zgodnie z art. 231 § 1 Kodeksu pracy z mocy prawa będzie stroną w stosunkach pracy z pracownikiem firmy IMPEL Catering Company sp. z o.o. sp. komandytowa, ul. Ślężna 118, 53-11 Wrocław, byłym pracownikiem Zamawiającego, przekazanego na mocy porozumienia zawartego w dniu 05 listopada 2014 roku między Zamawiającym a IMPEL Catering Company sp. z o.o. sp. komandytowa. Szczegółowe warunki i informacje na temat przejmowanego pracownika Zamawiającego stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej wydzierżawianych pomieszczeń zespołu kuchennego DPS. Wizja lokalna może być przeprowadzona po wcześniejszym umówieniu się Wykonawców z Zamawiającym oraz z Wykonawcą aktualnie realizującym umowę. Wykonawca zobowiązany będzie realizować zamówienie zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 594 z późn. zm.) i rozporządzeń wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy..


II.1.5)

   przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
55.32.10.00-6, 55.32.20.00-3, 55.32.00.00-9, 55.52.11.00-9, 55.40.00.00-4.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 10000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1804). 3. Wykonawca wnoszący wadium w formie, która ze względu na obowiązujące przepisy może zostać wystawiona jako terminowa (np. gwarancja ubezpieczeniowa), jest zobowiązany do niezwłocznego przedłużenia jej ważności - w przypadku, gdy będą tego wymagały warunki prowadzonej procedury zamówienia. 4. Oryginał dokumentu (poręczenie bankowe, poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1804) należy złożyć u Zamawiającego w poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 15:00, w terminie do dnia 06.10.2015 r. do godz. 10:00. Szczegółowe informacje zawarte są w rozdziale 13 SIWZ


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje (co najmniej od roku) co najmniej trzy oddzielne zamówienia o wielkości i charakterze porównywalnym z przedmiotem zamówienia, tj. świadczenie usług całodziennego zbiorowego żywienia w domach pomocy społecznej, domach opieki, podmiotach wykonujących działalność leczniczą, szpitalach, zakładach opiekuńczo-leczniczych co najmniej dla 100 osób o wartości co najmniej 300000,00 zł każde.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dysponuje lub będzie dysponował kuchnią rezerwową/zastępczą (na wypadek awarii kuchni w siedzibie Zamawiającego), znajdującą się w odległości nie większej niż 50 km od siedziby Zamawiającego oraz wpisaną do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 594 z późn. zm.). Ustalenie ww. odległości powinno uwzględniać trasę dojazdu z wykorzystaniem wyłącznie dróg publicznych,


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dysponuje co najmniej jedną osobą z wykształceniem minimum średnim w zakresie technologii żywności lub dietetyki i co najmniej 3-letnim doświadczeniem w żywieniu osób w domach pomocy społecznej (domach opieki, zakładach opiekuńczo - leczniczych, szpitalach, sanatoriach), która będzie odpowiedzialna za wykonanie usługi w zakresie merytorycznym i jakościowym


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wykaże, że posiada zdolność kredytową lub posiada środki finansowe na kwotę co najmniej 200000,00 zł oraz ubezpieczenie w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 600000,00 zł.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu w okresie realizacji zamówienia kuchnią rezerwową/zastępczą (na wypadek awarii kuchni w siedzibie Zamawiającego), znajdującą się w odległości nie większej niż 50 km od siedziby Zamawiającego wraz z dokumentem potwierdzającym wpisanie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz informacją o podstawie do dysponowania tym potencjałem, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 11 do SIWZ. 2. Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, z podaniem ich rodzaju i zakresu rzeczowego, sporządzonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - dołączenie do oferty tego dokumentu nie jest wymagane w przypadku, gdy Wykonawca zamierza wykonać zamówienie bez udziału podwykonawców. Do przedłożonego wykazu Wykonawca załącza pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 3. Formularz ofertowy 4. Jadłospis dekadowy 5. Pełnomocnictwo

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 97
 • 2 - Niepowtarzalność posiłków obiadowych (dwa dania: zupa i drugie danie) w dekadzie - 3


IV.2.2)

   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.dpsbudowlani.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Warszawa (01-128), ul. Elekcyjna 6 - siedziba Zamawiającego.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
06.10.2015 godzina 10:00, miejsce: Warszawa (01-128), ul. Elekcyjna 6, sekretariat - pokój nr 1.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Warszawa: Świadczenie usługi zbiorowego żywienia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Budowlani w Warszawie wraz z dzierżawą pomieszczeń zespołu kuchennego i wyposażenia


Numer ogłoszenia: 290822 - 2015; data zamieszczenia: 29.10.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 251238 - 2015r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani", ul. Elekcyjna 6, 01-128 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 8366662, faks 22 8366662.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Jednostka organizacyjna pomocy społecznej samorządu terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usługi zbiorowego żywienia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Budowlani w Warszawie wraz z dzierżawą pomieszczeń zespołu kuchennego i wyposażenia.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zbiorowego żywienia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Budowlani w Warszawie wraz z dzierżawą pomieszczeń zespołu kuchennego i wyposażenia. Powyższa usługa będzie realizowana od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
55.32.10.00-6, 55.32.20.00-3, 55.32.00.00-9, 55.52.11.00-9, 55.40.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29.10.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • CATERMED Spółka Akcyjna, {Dane ukryte}, 31-201 Kraków, kraj/woj. małopolskie.
 • REBUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, {Dane ukryte}, 05-123 Chotomów, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 753429,87 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  703832,64


 • Oferta z najniższą ceną:
  703832,64
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1040376,96


 • Waluta:
  PLN .


Adres: Elekcyjna 6, 01-128 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: sekretariat@dpsbudowlani.pl
tel: 228 366 662
fax: 228 366 662
Termin składania wniosków lub ofert:
2015-10-05
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 25123820150
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-09-23
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 97%
WWW ogłoszenia: www.dpsbudowlani.pl
Informacja dostępna pod: Warszawa (01-128), ul. Elekcyjna 6 - siedziba Zamawiającego
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
55320000-9 Usługi podawania posiłków
55321000-6 Usługi przygotowywania posiłków
55322000-3 Usługi gotowania posiłków
55400000-4 Usługi podawania napojów
55521100-9 Usługi rozwożenia posiłków
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Świadczenie usługi zbiorowego żywienia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Budowlani w Warszawie wraz z dzierżawą pomieszczeń zespołu kuchennego i wyposażenia CATERMED Spółka Akcyjna
Kraków
2015-10-29 351 916,00
Świadczenie usługi zbiorowego żywienia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Budowlani w Warszawie wraz z dzierżawą pomieszczeń zespołu kuchennego i wyposażenia REBUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Chotomów
2015-10-29 351 916,00