Katowice: Dostawę (sprzedaż) energii elektrycznej do budynków Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach


Numer ogłoszenia: 251441 - 2014; data zamieszczenia: 04.12.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach , ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 2516989 w.117,122; 2055022, faks 32 251 89 67.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.asp.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawę (sprzedaż) energii elektrycznej do budynków Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Zadanie nr 1 : Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do budynków Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 37 i Koszarowej 19 Zadanie nr 2 : Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Dąbrówki 9 Zadanie nr 3 : Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do budynku w budowie między ul. Raciborską - Koszarową..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
65.30.00.00-6.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 3.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane wadium


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności, gdy wykaże się: - posiadaniem aktualnej koncesji na obrót energia elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z art. 32 ustawy - Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (DZ. U. z 2006r., Nr 89, poz. 625 z późn. zm.), - posiadaniem Umowy Generalnej z właściwym (lokalnym) Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, a w przypadku, gdy Wykonawca jest właścicielem sieci dystrybucyjnej posiadaniem aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie konkretyzuje warunku i dokona oceny na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego załącznik nr 1 do siwz.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie konkretyzuje warunku i dokona oceny na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego załącznik nr 1 do siwz.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie konkretyzuje warunku i dokona oceny na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego załącznik nr 1 do siwz.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie konkretyzuje warunku i dokona oceny na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego załącznik nr 1 do siwz.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Umowa Generalna z właściwym (lokalnym) Operatorem Systemu Dystrybucyjnego lub oświadczenie, iż Wykonawca zawarł Umowę Generalną z właściwym (lokalnym) Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, albo koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oferta powinna być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej Specyfikacji.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na określonych poniżej warunkach : Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie : a)wysokość wynagrodzenia, w przypadku zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, której zmiana dotyczy, b)zmiany mocy umownej, bez zmiany stawki jednostkowej za 1 kWh energii elektrycznej.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.asp.katowice.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
w siedzibie Zamawiającego, 40-074 Katowice, ul. Raciborska 37, pokój nr 001.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
12.12.2014 godzina 10:00, miejsce: ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice, Dział Administracyjno - Techniczny i Zamówień Publicznych, pokój nr 001.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do budynków Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 37 i Koszarowej 19.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do budynków przy ul. Raciborskiej 37 i ul. Koszarowej 19 Dane techniczne : Budynek Raciborska 37 1. Rodzaj przyłącza : linie kablowe 4 x 150 mm2 ze stacji K-233; 2. Miejsce przyłączenia do sieci/g-a własności : zaciski prądowe na wejściu przewodów od zabezpieczeń w złączu; 3. Moc umowna : 100 kW; 4. Grupa taryfowa : C21; 5. Napięcie zasilania : 230/400 V; 6. Grupa przyłączeniowa : IV; 7. Układ pomiarowy: zabezpieczenie przelicznikowe 63 A, współczynnik mocy tg = 0,4; 8. Roczne zużycie energii ok. 153 312 kWh. Dane techniczne : Budynek Koszarowa 19 a)lewa strona budynku: 1.Rodzaj przyłącza linia kablowa 4 x 240 mm2 ze stacji transformatorowej K 187; 2.Miejsce przyłączenia do sieci/ g-a własności: zaciski prądowe na wejściu obwodu od zabezpieczeń w polu liniowym rozdzielni n/N w stacji 187 w kierunku instalacji odbiorcy 1 taryfowego licznika energii czynnej, biernej i biernej pojemnościowej oraz przekładników prądowych 100/5 A zainstalowanych w rozdzielni; 3.Moc umowna: 55 kW; 4.Grupa taryfowa: C21; 5.Napięcie zasilania: 230/400 V; 6.Grupa przyłączeniowa: IV; 7.Układ pomiarowy: zabezpieczenie przelicznikowe 100 A, współczynnik mocy tg = 0,4. b)prawa strona budynku: 1.Miejsce przyłączenia do sieci/g-a własności: zaciski prądowe na wyjściu kabla z rozdzielni n/N w stacji transformatorowej K 187; 2.Moc umowna: 55 kW; 3.Grupa taryfowa: C21; 4.Napięcie zasilania: 230/400 V 5.Grupa przyłączeniowa: IV; 6.Układ pomiarowy: zabezpieczenie przelicznikowe 315 A, współczynnik mocy tg = 0,4; Roczne zużycie energii elektrycznej w całym budynku ok. 102 881 kWh..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  65.30.00.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Rozpoczęcie: 01.01.2015.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Dąbrówki 9.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do budynku przy ul. Dąbrówki 9 w Katowicach Dane techniczne: Budynek Dąbrówki 9 1. Rodzaj przyłącza : linie kablowe ze złącza; 2. Miejsce przyłączenia do sieci/g-a własności : zaciski prądowe na wejściu do zabezpieczenia na złączu; 3. Moc umowna : 40 kW; 4. Grupa taryfowa : C11; 5. Napięcie zasilania : 230/400 V; 6. Grupa przyłączeniowa : V; 7. Układ pomiarowy : zabezpieczenie przelicznikowe 63 A, współczynnik mocy tg = 0,4; 8. 10 miesięczne zużycie energii 28 496 kWh..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  65.30.00.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Rozpoczęcie: 01.01.2015.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do budynku w budowie między ul. Raciborską - Koszarową..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do budynku w budowie między ul. Raciborską - Koszarową. Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w dniu 25 października 2010 roku podpisała umowę o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej nowego budynku Akademii znajdującego się pomiędzy ul. Raciborską a Koszarową. Zgodnie z zapisami umowy przyłączenie do sieci elektroenergetycznej obiektu ma nastąpić do dnia 15 grudnia 2014r. Dane techniczne : Budynek w budowie między ul. Raciborską -Koszarową Przewidywany okres obowiązywania umowy od 01.05.2015r. do 31.12.2015r. Na chwilę obecną Zamawiający dysponuje Warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej : 1. Miejsce przyłączenia do sieci elektroenergetycznej : miejsce nacięcia istniejącego kabla 20kV typu HAKnFtA 3x240 relacji stacja K1013-stacja K1094. 2. Dostawa mocy w wysokości 580 kW pod warunkiem dotrzymania zobowiązań zawartych w umowie o przyłączenie. Przyjmujemy, że moc minimalna wymagana dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu zakładu wynosi 70 kW. 3. Obiekt został zakwalifikowany do III grupy przyłączeniowej. Parametry techniczne zasilania : Moc zwarciowa 220,7 MVA przy czasie t=0 w punkcie zasilania tj. rozdzielnica 20kV w stacji 110/20/6 kV GPZ Francuska. Czas nastawy zabezpieczenia ziemnozwarciowego 0,3 sek. Prąd ziemnozwarciowy do 500A (rezystor). Sieć zasilająca nie jest skompensowana. 4.Prognozowane zużycie energii na okres 8 miesięcy 160 000 kWh..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  65.30.00.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Rozpoczęcie: 01.05.2015.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Katowice: Dostawę (sprzedaż) energii elektrycznej do budynków Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach


Numer ogłoszenia: 421054 - 2014; data zamieszczenia: 30.12.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 251441 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 2516989 w.117,122; 2055022, faks 32 251 89 67.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawę (sprzedaż) energii elektrycznej do budynków Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Zadanie nr 1 : Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do budynków Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 37 i Koszarowej 19 Zadanie nr 2 : Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Dąbrówki 9 Zadanie nr 3 : Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do budynku w budowie między ul. Raciborską - Koszarową.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
65.30.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do budynków Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 37 i Koszarowej 19


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.12.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o. o., {Dane ukryte}, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 146962,83 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  77319,05


 • Oferta z najniższą ceną:
  77319,05
  / Oferta z najwyższą ceną:
  77319,05


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Dąbrówki 9


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.12.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o. o., {Dane ukryte}, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 16346,48 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  8600,09


 • Oferta z najniższą ceną:
  8600,09
  / Oferta z najwyższą ceną:
  8600,09


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do budynku w budowie między ul. Raciborską - Koszarową


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.12.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o. o., {Dane ukryte}, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 110139,07 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  48288,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  48288,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  48288,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: asp@asp.katowice.pl
tel: 32 758 77 01
fax: 32 758 77 01
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-12-11
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 25144120140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-12-03
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 3
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.asp.katowice.pl
Informacja dostępna pod: w siedzibie Zamawiającego, 40-074 Katowice, ul. Raciborska 37, pokój nr 001
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
65300000-6 Przesył energii elektrycznej i podobne usługi
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do budynków Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 37 i Koszarowej 19 TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o. o.
Gliwice
2014-12-30 77 319,00
Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ul. Dąbrówki 9 TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o. o.
Gliwice
2014-12-30 8 600,00
Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do budynku w budowie między ul. Raciborską - Koszarową TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o. o.
Gliwice
2014-12-30 48 288,00