Łomża: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAKUP I DOSTAWĘ PŁYT CD, KOPERT DO PŁYT CD ORAZ WKŁADÓW DO DRUKAREK ATRAMENTOWYCH I LASEROWYCH


Numer ogłoszenia: 25393 - 2013; data zamieszczenia: 18.02.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Szpital Wojewódzki w Łomży im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego , Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża, woj. podlaskie, tel. 086 4733610, faks 086 4733210.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.szpital-lomza.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAKUP I DOSTAWĘ PŁYT CD, KOPERT DO PŁYT CD ORAZ WKŁADÓW DO DRUKAREK ATRAMENTOWYCH I LASEROWYCH.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa płyt CD, kopert do płyt CD oraz wkładów do drukarek atramentowych i laserowych dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży zwanego dalej Zamawiającym w ilościach i o asortymencie wg załącznika 1 do SIWZ. Ilość pakietów - 2. Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego, rodzaj materiału eksploatacyjnego zalecanego przez producenta sprzętu oraz orientacyjne ilości dostaw w okresie objętym zamówieniem, został zawarty w załączniku nr 1 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.23.43.00-1, 30.12.51.10-5, 30.19.21.13-6, 30.19.92.30-1.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 2 dostawy płyt CD wkładów do drukarek, potwierdzone dokumentami na łączną kwotę brutto minimum w: PAKIECIE 1 - 52.000,00 zł; PAKIECIE 2 - 63.000,00 zł. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach załączonych do oferty.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wykonawca dołączy do oferty opinię producenta urządzeń drukujących, będących w użytkowaniu Zamawiającego, potwierdzającą spełnienie wszystkich wymogów technicznych oraz akceptację użytkowania w/w materiałów w okresie gwarancyjnym urządzeń - dotyczy Wykonawców oferujących materiały eksploatacyjne równoważne. 2. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że oferowane produkty są dopuszczone do obrotu na terytorium Polski oraz że są wytworzone w zgodzie z prawami patentowymi


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Nie przewiduje się zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty (art. 144 ust 1 ustawy) z wyjątkiem: a) obniżenia cen towaru o procent zmiany ceny; b) zmiany nazwy towaru w przypadku kiedy nowy towar spełnia wszystkie parametry towaru, który przestał być wytwarzany; c) zmiany obowiązującej stawki VAT, o procent +/- zmienionej ustawowo stawki podatku; d) zmiany nazwy, siedziby stron umowy, nr-ów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych; e) Zamawiający zastrzega sobie wycofanie wybranych pozycji i zamianę na inne w momencie trwałego uszkodzenia użytkowanych obecnie urządzeń i zakupu nowych; f) Kupujący zastrzega sobie prawo do niezrealizowania ilości, będących przedmiotem zamówienia, w trakcie trwania umowy


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.szpital-lomza.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Al. Piłsudskiego 11, 18 - 404 Łomża, Sekcja zamówień publicznych, Hotel Pielęgniarek II piętro, pokój 218, Al. Piłsudskiego 11a.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
26.02.2013 godzina 10:00, miejsce: Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Al. Piłsudskiego 11, 18 - 404 Łomża, Kancelaria II piętro, pokój 235.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony w części V pkt. 1.1. SIWZ winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Warunek określony w części V pkt 2. SIWZ powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zamawiający dopuszcza tylko te materiały eksploatacyjne równoważne, które posiadają opinię producenta urządzeń drukujących, będących w użytkowaniu Zamawiającego, potwierdzającą spełnienie wszystkich wymogów technicznych oraz akceptację użytkowania w/w materiałów w okresie gwarancyjnym urządzeń. Pod pojęciem ,fabrycznie nowe, Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku, posiadające wszelkie zabezpieczenia szczelności zbiorników z tonerem..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Pakiet 1.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.23.43.00-1, 30.19.92.30-1, 30.19.21.13-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Pakiet 2.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.12.51.10-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Łomża: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAKUP I DOSTAWĘ PŁYT CD, KOPERT DO PŁYT CD ORAZ WKŁADÓW DO DRUKAREK ATRAMENTOWYCH I LASEROWYCH


Numer ogłoszenia: 45507 - 2013; data zamieszczenia: 26.03.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 25393 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Szpital Wojewódzki w Łomży im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża, woj. podlaskie, tel. 086 4733610, faks 086 4733210.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAKUP I DOSTAWĘ PŁYT CD, KOPERT DO PŁYT CD ORAZ WKŁADÓW DO DRUKAREK ATRAMENTOWYCH I LASEROWYCH.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa płyt CD, kopert do płyt CD oraz wkładów do drukarek atramentowych i laserowych dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży zwanego dalej Zamawiającym w ilościach i o asortymencie wg załącznika 1 do SIWZ. Ilość pakietów - 2. Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego, rodzaj materiału eksploatacyjnego zalecanego przez producenta sprzętu oraz orientacyjne ilości dostaw w okresie objętym zamówieniem, został zawarty w załączniku nr 1 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.23.43.00-1, 30.12.51.10-5, 30.19.21.13-6, 30.19.92.30-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Pakiet 1


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
25.03.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM Data S.C. Jarosław Żebrowski, Maciej Ryciak, {Dane ukryte}, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 83400,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  72187,47


 • Oferta z najniższą ceną:
  72187,47
  / Oferta z najwyższą ceną:
  72187,47


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Pakiet 2


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
25.03.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • LEMFAX PHU, {Dane ukryte}, 18-400 Łomża, kraj/woj. podlaskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 102599,15 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  53454,57


 • Oferta z najniższą ceną:
  53454,57
  / Oferta z najwyższą ceną:
  122743,69


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża
woj. podlaskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@szpital-lomza.pl
tel: 864 733 610
fax: 864 733 210
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-02-25
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 2539320130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-02-17
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.szpital-lomza.pl
Informacja dostępna pod: Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Al. Piłsudskiego 11, 18 - 404 Łomża, Sekcja zamówień publicznych, Hotel Pielęgniarek II piętro, pokój 218, Al. Piłsudskiego 11a
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów
30192113-6 Wkłady drukujące
30199230-1 Koperty
30234300-1 Płyty kompaktowe (CD)
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Pakiet 1 JM Data S.C. Jarosław Żebrowski, Maciej Ryciak
Warszawa
2013-03-26 72 187,00
Pakiet 2 LEMFAX PHU
Łomża
2013-03-26 53 454,00