Zgierz: KONSERWACJA I NAPRAWA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH sygn. post. 124/ZP/12


Numer ogłoszenia: 254389 - 2012; data zamieszczenia: 30.11.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Jednostka Wojskowa Nr 2573 , ul. Konstantynowska 85, 95-100 Zgierz, woj. łódzkie, tel. 42 750 20 98, faks 42 750 21 01.


 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
  www.przetargi.army.mil.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Jednostka Wojskowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
KONSERWACJA I NAPRAWA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH sygn. post. 124/ZP/12.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia (nr sprawy 124/ZP/12) jest usługa konserwacji i naprawy urządzeń dźwigowych oraz sprzętu przeładunkowego i zabezpieczenia ruch wojsk w Jednostce Wojskowej 2573 Zgierz, Jednostkach Wojskowych w Nowym Glinniku; w Jednostkach Wojskowych w Leźnicy Wielkiej oraz w Jednostkach Wojskowych w Tomaszowie Mazowieckim . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
50.53.14.00-0.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 4.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • w zakresie doświadczenia - wykonali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. usługę konserwacji i naprawy urządzeń dźwigowych sprzętu przeładunkowego na kwotę nie mniejszą niż 50% wartości brutto określonej dla zadania na które składana jest oferta a w przypadku złożenia oferty na kilka zadań na kwotę nie mniejsza niż 50 % sumy wartości brutto dla zadań , na które składana jest oferta - w celu oceny spełniania warunku Zamawiający wymaga złożenia dokumentów wskazanych w ppkt 6 pkt 1 Rozdziału VIII;


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - cena roboczogodziny naprawy awaryjnej - 20


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.przetargi.army.mil.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Jednostka Wojskowa Nr 2573 Zgierz, przy ul. Konstantynowskiej 85, 95 - 100 Zgierz w Kancelarii Jawnej bud. nr 1, pok. 4.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
10.12.2012 godzina 10:00, miejsce: Jednostka Wojskowa Nr 2573 Zgierz, przy ul. Konstantynowskiej 85, 95 - 100 Zgierz w Kancelarii Jawnej (budynek Nr 2, I piętro, pomieszczenie Nr 114)..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
konserwacja sprzętu przeładunkowego i zabezpieczenie ruchu wojsk wraz z urządzeniami dźwigowymi w kompleksie JW. 2573 Zgierz, Grupa Zabezpieczenie Łódź, Skład Materiałowy Regny, Skład Materiałowy Gałkówek.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje sie w SIWZ.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  50.53.14.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. cena roboczogodziny naprawy awaryjnej brutto - 20


CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Konserwacja sprzętu przeładunkowego i zabezpieczenia ruchu wojsk wraz z urządzeniami dźwigowymi w kompleksie JW. Nowy Glinnik.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  50.53.14.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. cena roboczogodziny naprawy awaryjnej - 20


CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Konserwacja sprzętu przeładunkowego i zabezpieczenia ruchu wojsk wraz z urządzeniami dźwigowymi w kompleksie JW. Leźnica Wielka.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  50.53.14.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. cena roboczogodziny naprawy awaryjnej - 20


CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Konserwcja sprzętu przeładunkowego i zabezpieczenia ruchu wojsk wraz z urządzeniami dźwigowymi w kompleksie JW. Tomaszów Mazowiecki.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  50.53.14.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. cena roboczogodziny naprawy awaryjnej - 20


Zgierz: konserwacja i naprawy urządzeń dźwigowych


Numer ogłoszenia: 4269 - 2013; data zamieszczenia: 08.01.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 254389 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Jednostka Wojskowa Nr 2573, ul. Konstantynowska 85, 95-100 Zgierz, woj. łódzkie, tel. 42 750 20 98, faks 42 750 21 01.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Jednostka Wojskowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
konserwacja i naprawy urządzeń dźwigowych.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia (nr sprawy 124/ZP/12) jest usługa konserwacji i naprawy urządzeń dźwigowych oraz sprzętu przeładunkowego i zabezpieczenia ruch wojsk w Jednostce Wojskowej 2573 Zgierz, Jednostkach Wojskowych w Nowym Glinniku; w Jednostkach Wojskowych w Leźnicy Wielkiej oraz w Jednostkach Wojskowych w Tomaszowie Mazowieckim ..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
50.53.14.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Konserwacja i naprawa urządzeń dźwigowych w kompleksie JW. 2573 Zgierz, Grupa Zabezpieczenie Łódź, Skład Materiałowy Regny, Skład Materiałowy Gałkówek


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28.12.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Urządzeń Dźwigowych BOGMAR S Mariusz Kossowski, {Dane ukryte}, 03-829 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 26829,27 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  8929,80


 • Oferta z najniższą ceną:
  8472,51
  / Oferta z najwyższą ceną:
  10676,40


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Konserwacja i naprawa urządzeń dźwigowych w kompleksie JW. Nowy Glinnik


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28.12.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZID-SERVICE Sp. z o..o., {Dane ukryte}, 00-810 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 14634,15 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  6132,76


 • Oferta z najniższą ceną:
  6132,76
  / Oferta z najwyższą ceną:
  9348,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Konserwacja i naprawa urządzeń dźwigowych w kompleksie JW. Leźnica Wielka


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28.12.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZID-SERVICE Sp. z o..o., {Dane ukryte}, 00-810 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5691,05 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  6886,25


 • Oferta z najniższą ceną:
  6886,25
  / Oferta z najwyższą ceną:
  11871,96


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Konserwacja i naprawa urządzeń dźwigowych w kompleksie JW. Tomaszów Mazowiecki


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28.12.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZID-SERVICE Sp. z o..o., {Dane ukryte}, 00-810 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 8230,08 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  5687,52


 • Oferta z najniższą ceną:
  5687,52
  / Oferta z najwyższą ceną:
  8516,52


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Konstantynowska 85, 95-100 Zgierz
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: 31wog.zp@ron.mil.pl
tel: 26 1442098
fax: 26 1442101
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-12-09
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 25438920120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-11-29
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 386 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 4
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.przetargi.army.mil.pl
Informacja dostępna pod: Jednostka Wojskowa Nr 2573 Zgierz, przy ul. Konstantynowskiej 85, 95 - 100 Zgierz w Kancelarii Jawnej bud. nr 1, pok. 4
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
50531400-0 Usługi w zakresie napraw i konserwacji dźwigów
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Konserwacja i naprawa urządzeń dźwigowych w kompleksie JW. 2573 Zgierz, Grupa Zabezpieczenie Łódź, Skład Materiałowy Regny, Skład Materiałowy Gałkówek Zakład Urządzeń Dźwigowych BOGMAR S Mariusz Kossowski
Warszawa
2013-01-08 8 929,00
Konserwacja i naprawa urządzeń dźwigowych w kompleksie JW. Nowy Glinnik ZID-SERVICE Sp. z o..o.
Warszawa
2013-01-08 6 132,00
Konserwacja i naprawa urządzeń dźwigowych w kompleksie JW. Leźnica Wielka ZID-SERVICE Sp. z o..o.
Warszawa
2013-01-08 6 886,00
Konserwacja i naprawa urządzeń dźwigowych w kompleksie JW. Tomaszów Mazowiecki ZID-SERVICE Sp. z o..o.
Warszawa
2013-01-08 5 687,00