Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Warszawa: Wycinka drzew wraz z frezowaniem karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz wykonanie nasadzeń kompensacyjnych (drzewa liściaste, materiał ze szkółki z zakrytym systemem korzeniowym o wysokości od 2.0-2,5 m, każdą sadzonkę należy zabezpieczyć palikiem drewnianym) przy drogach wojewódzkich na terenie jednostek administracyjnych MZDW Rejon Drogowy Otwock- Piaseczno w podziale na Obwody - nr postępowania 098/14.


Numer ogłoszenia: 254633 - 2014; data zamieszczenia: 09.12.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie , ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.mzdw.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wycinka drzew wraz z frezowaniem karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz wykonanie nasadzeń kompensacyjnych (drzewa liściaste, materiał ze szkółki z zakrytym systemem korzeniowym o wysokości od 2.0-2,5 m, każdą sadzonkę należy zabezpieczyć palikiem drewnianym) przy drogach wojewódzkich na terenie jednostek administracyjnych MZDW Rejon Drogowy Otwock- Piaseczno w podziale na Obwody - nr postępowania 098/14..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Wycinka drzew wraz z frezowaniem karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz wykonanie nasadzeń kompensacyjnych (drzewa liściaste, materiał ze szkółki z zakrytym systemem korzeniowym o wysokości od 2.0-2,5 m, każdą sadzonkę należy zabezpieczyć palikiem drewnianym) przy drogach wojewódzkich na terenie jednostek administracyjnych MZDW Rejon Drogowy Otwock- Piaseczno w podziale na Obwody opis podziału na części: CZĘŚĆ 1 - Wycinka drzew wraz z frezowaniem karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz wykonanie nasadzeń przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Otwock-Piaseczno. Obwód Drogowy Nr I Otwock. CZĘŚĆ 2 - Wycinka drzew wraz z frezowaniem karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz wykonanie nasadzeń przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Otwock-Piaseczno. Obwód Drogowy Nr II Maciejowice CZĘŚĆ 3 - Wycinka drzew wraz z frezowaniem karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz wykonanie nasadzeń przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Otwock-Piaseczno. Obwód Drogowy Nr III Piaseczno CZĘŚĆ 4 - Wycinka drzew wraz z frezowaniem karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz wykonanie nasadzeń przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Otwock-Piaseczno. Obwód Drogowy Nr IV Warka UWAGA Za pozyskane drewno wybrany Wykonawca zapłaci, Zamawiającemu kwotę wskazaną pod kosztorysami ofertowymi dla danej części zamówienia..


II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Działając w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 50% wartości zamówienia podstawowego


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
77.21.14.00-6, 77.21.16.00-8.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 4.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.05.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli Wykonawcy wykażą, że wykonali w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu wycinki drzew, o wartości brutto nie mniejszej niż: Część 1 - 30 000,00 zł słownie: trzydzieści tysięcy złotych i zero groszy Część 2 - 30 000,00 zł słownie: trzydzieści tysięcy złotych i zero groszy Część 3 - 30 000,00 zł słownie: trzydzieści tysięcy złotych i zero groszy Część 4 - 30 000,00 zł słownie: trzydzieści tysięcy złotych i zero groszy


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - okres rękojmi dotyczący nasadzeń - 5


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w sytuacjach: 2.1. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia gdy nastąpi: - konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy. W przypadku wystąpienia powyższej okoliczności termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty. 2.2. Zmiany organizacji spełniania świadczenia w zakresie: - Zmiana zasad dokonywania odbiorów świadczonych usług lub robót, jeśli nie zmniejszy to zasad bezpieczeństwa i nie spowoduje zwiększenia kosztów dokonywania odbiorów, które obciążałyby zamawiającego - Zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych zamawiającemu do prawidłowej realizacji umowy 2.3. Płatności - Zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a także zmiany samoistne o ile nie spowodują konieczności zapłaty wykonawcy odsetek wyższych niż odsetki od lokat na rachunku bieżącym zamawiającego Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności częściowych na rzecz wykonawcy 2.6. Pozostałe zmiany - siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; - zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu - rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.mzdw.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, pokój 206,207..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
17.12.2014 godzina 10:00, miejsce: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, Kancelaria ogólna...


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Wymagany termin realizacji Zamówienia: - wycinka drzew do dnia 28-02-2015 r. - wykonanie nasadzeń do 30-05-2015 r..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
CZĘŚĆ 1 - Wycinka drzew wraz z frezowaniem karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz wykonanie nasadzeń przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Otwock-Piaseczno. Obwód Drogowy Nr I Otwock..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  CZĘŚĆ 1 - Wycinka drzew wraz z frezowaniem karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz wykonanie nasadzeń przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Otwock-Piaseczno. Obwód Drogowy Nr I Otwock. Za pozyskane drewno wybrany Wykonawca zapłaci, Zamawiającemu kwotę wskazaną pod kosztorysami ofertowymi dla danej części zamówienia..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  77.21.14.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.05.2015.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. okres rękojmi dotycący nasadzeń - 5


CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
CZĘŚĆ 2 - Wycinka drzew wraz z frezowaniem karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz wykonanie nasadzeń przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Otwock-Piaseczno. Obwód Drogowy Nr II Maciejowice.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  CZĘŚĆ 2 - Wycinka drzew wraz z frezowaniem karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz wykonanie nasadzeń przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Otwock-Piaseczno. Obwód Drogowy Nr II Maciejowice UWAGA Za pozyskane drewno wybrany Wykonawca zapłaci, Zamawiającemu kwotę wskazaną pod kosztorysami ofertowymi dla danej części zamówienia..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  77.21.14.00-6, 77.21.16.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.05.2015.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. okres rękojmi dotyczący nasadzeń - 5


CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
CZĘŚĆ 3 - Wycinka drzew wraz z frezowaniem karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz wykonanie nasadzeń przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Otwock-Piaseczno. Obwód Drogowy Nr III Piaseczno.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  UWAGA Za pozyskane drewno wybrany Wykonawca zapłaci, Zamawiającemu kwotę wskazaną pod kosztorysami ofertowymi dla danej części zamówienia..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  77.21.14.00-6, 77.21.16.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.05.2015.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. okres rekojmi dotyczący nasadzeń - 5


CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
CZĘŚĆ 4 - Wycinka drzew wraz z frezowaniem karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz wykonanie nasadzeń przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Otwock-Piaseczno. Obwód Drogowy Nr IV Warka.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  CZĘŚĆ 4 - Wycinka drzew wraz z frezowaniem karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz wykonanie nasadzeń przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Otwock-Piaseczno. Obwód Drogowy Nr IV Warka UWAGA Za pozyskane drewno wybrany Wykonawca zapłaci, Zamawiającemu kwotę wskazaną pod kosztorysami ofertowymi dla danej części zamówienia..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  77.21.14.00-6, 77.21.16.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.05.2015.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. okres rękojmi dotyczący nasadzeń - 5


Warszawa: Wycinka drzew wraz z frezowaniem karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz wykonanie nasadzeń kompensacyjnych (drzewa liściaste, materiał ze szkółki z zakrytym systemem korzeniowym o wysokości od 2.0-2,5 m, każdą sadzonkę należy zabezpieczyć palikiem drewnianym) przy drogach wojewódzkich na terenie jednostek administracyjnych MZDW Rejon Drogowy Otwock- Piaseczno w podziale na Obwody - nr postępowania 098/14


Numer ogłoszenia: 51801 - 2015; data zamieszczenia: 14.04.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 254633 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wycinka drzew wraz z frezowaniem karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz wykonanie nasadzeń kompensacyjnych (drzewa liściaste, materiał ze szkółki z zakrytym systemem korzeniowym o wysokości od 2.0-2,5 m, każdą sadzonkę należy zabezpieczyć palikiem drewnianym) przy drogach wojewódzkich na terenie jednostek administracyjnych MZDW Rejon Drogowy Otwock- Piaseczno w podziale na Obwody - nr postępowania 098/14.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Wycinka drzew wraz z frezowaniem karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz wykonanie nasadzeń kompensacyjnych (drzewa liściaste, materiał ze szkółki z zakrytym systemem korzeniowym o wysokości od 2.0-2,5 m, każdą sadzonkę należy zabezpieczyć palikiem drewnianym) przy drogach wojewódzkich na terenie jednostek administracyjnych MZDW Rejon Drogowy Otwock- Piaseczno w podziale na Obwody opis podziału na części: CZĘŚĆ 1 - Wycinka drzew wraz z frezowaniem karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz wykonanie nasadzeń przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Otwock-Piaseczno. Obwód Drogowy Nr I Otwock. CZĘŚĆ 2 - Wycinka drzew wraz z frezowaniem karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz wykonanie nasadzeń przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Otwock-Piaseczno. Obwód Drogowy Nr II Maciejowice CZĘŚĆ 3 - Wycinka drzew wraz z frezowaniem karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz wykonanie nasadzeń przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Otwock-Piaseczno. Obwód Drogowy Nr III Piaseczno CZĘŚĆ 4 - Wycinka drzew wraz z frezowaniem karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz wykonanie nasadzeń przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Otwock-Piaseczno. Obwód Drogowy Nr IV Warka UWAGA Za pozyskane drewno wybrany Wykonawca zapłaci, Zamawiającemu kwotę wskazaną pod kosztorysami ofertowymi dla danej części zamówienia...


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
77.21.14.00-6, 71.21.16.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Wycinka drzew wraz z frezowaniem karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz wykonanie nasadzeń przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Otwock-Piaseczno. Obwód Drogowy Nr I Otwock


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.01.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TIMEXPOL Robert Kosiński, Komarówka 1, 21-230 Sosnowica, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 86567,86 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  71982,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  71982,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  106174,80


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Wycinka drzew wraz z frezowaniem karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz wykonanie nasadzeń przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Otwock-Piaseczno. Obwód Drogowy Nr II Maciejowice.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.01.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • RAJTRAK Piotr Kowalski, Rajsko Małe 3B, 97-340 Rozprza, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 47112,05 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  48718,80


 • Oferta z najniższą ceną:
  48718,80
  / Oferta z najwyższą ceną:
  51034,32


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Wycinka drzew wraz z frezowaniem karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz wykonanie nasadzeń przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Otwock-Piaseczno. Obwód Drogowy Nr III Piaseczno


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.01.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • RAJTRAK Piotr Kowalski, Rajsko Małe 3B, 97-340 Rozprza, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 43935,62 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  46715,40


 • Oferta z najniższą ceną:
  46715,40
  / Oferta z najwyższą ceną:
  122731,20


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Wycinka drzew wraz z frezowaniem karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz wykonanie nasadzeń przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Otwock-Piaseczno. Obwód Drogowy Nr IV Warka


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.01.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TIMEXPOL Robert Kosiński, Komarówka 1, 21-230 Sosnowica, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 131953,65 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  85471,20


 • Oferta z najniższą ceną:
  85471,20
  / Oferta z najwyższą ceną:
  136371,60


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@mzdw.pl
tel: 22 244 90 00
fax: 22 244 90 13
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-12-17
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 25463320140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-12-09
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 164 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 4
Kryterium ceny: 95%
WWW ogłoszenia: www.mzdw.pl
Informacja dostępna pod: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, pokój 206,207.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
77211400-6 Usługi wycinania drzew
77211600-8 Sadzenie drzew
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wycinka drzew wraz z frezowaniem karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz wykonanie nasadzeń przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Otwock-Piaseczno. Obwód Drogowy Nr I Otwock TIMEXPOL Robert Kosiński
Komarówka 1, 21-230 Sosnowica, woj. mazowieckie
2015-04-14 71 982,00
Wycinka drzew wraz z frezowaniem karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz wykonanie nasadzeń przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Otwock-Piaseczno. Obwód Drogowy Nr II Maciejowice. RAJTRAK Piotr Kowalski
Rajsko Małe 3B, 97-340 Rozprza, woj. mazowieckie
2015-04-14 48 718,00
Wycinka drzew wraz z frezowaniem karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz wykonanie nasadzeń przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Otwock-Piaseczno. Obwód Drogowy Nr III Piaseczno RAJTRAK Piotr Kowalski
Rajsko Małe 3B, 97-340 Rozprza, woj. mazowieckie
2015-04-14 46 715,00
Wycinka drzew wraz z frezowaniem karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz wykonanie nasadzeń przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Otwock-Piaseczno. Obwód Drogowy Nr IV Warka TIMEXPOL Robert Kosiński
Komarówka 1, 21-230 Sosnowica, woj. mazowieckie
2015-04-14 85 471,00