Warszawa: zamówienie uzupełniającego do zamówienia podstawowego nr DZP/107/PN/86/10 na kompleksowe usługi konserwacji i naprawy urządzeń dźwigowych dla osób niepełnosprawnych przy obiektach inżynierskich na terenie Warszawy w 2011 r. - polegające na wykonaniu usług konserwacyjnych zmiennych - usuwanie awarii będących skutkiem dewastacji, kradzieży i zużycia eksploatacyjnego urządzeń dźwigowych dla niepełnosprawnych i innych, pozwalających zapewnić prawidłowe ich działanie i eksploatację.


Numer ogłoszenia: 255341 - 2011; data zamieszczenia: 27.09.2011

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 55 89 000, faks 22 8909211


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
zamówienie uzupełniającego do zamówienia podstawowego nr DZP/107/PN/86/10 na kompleksowe usługi konserwacji i naprawy urządzeń dźwigowych dla osób niepełnosprawnych przy obiektach inżynierskich na terenie Warszawy w 2011 r. - polegające na wykonaniu usług konserwacyjnych zmiennych - usuwanie awarii będących skutkiem dewastacji, kradzieży i zużycia eksploatacyjnego urządzeń dźwigowych dla niepełnosprawnych i innych, pozwalających zapewnić prawidłowe ich działanie i eksploatację..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
zamówienie uzupełniającego do zamówienia podstawowego nr DZP/107/PN/86/10 na kompleksowe usługi konserwacji i naprawy urządzeń dźwigowych dla osób niepełnosprawnych przy obiektach inżynierskich na terenie Warszawy w 2011 r. - polegające na wykonaniu usług konserwacyjnych zmiennych - usuwanie awarii będących skutkiem dewastacji, kradzieży i zużycia eksploatacyjnego urządzeń dźwigowych dla niepełnosprawnych i innych, pozwalających zapewnić prawidłowe ich działanie i eksploatację. Wartość szacunkowa zamówienia przekracza równowartość kwoty 14.000 EURO, a jest mniejsza niż równowartość kwoty 193.000 EURO..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
50.74.00.00-4, 50.75.00.00-7.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Zgodnie z art.66 w zw. Z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 6) w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Uzasadnienie faktyczne: Z uwagi na fakt wyczerpania środków finansowych w zamówieniu podstawowym i zamówieniu uzupełniającym, z tytułu naprawy uszkodzeń urządzeń dźwigowych dla osób niepełnosprawnych spowodowanych aktami wandalizmu, kradzieżami i zużyciem eksploatacyjnym materiałów i podzespołów, dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń dźwigowych wystąpiła konieczność udzielenia zamówienia uzupełniającego do zamówienia podstawowego, na wykonanie napraw po dewastacjach i zużyciu eksploatacyjnym części i materiałów urządzeń dźwigowych dla osób niepełnosprawnych dotychczasowemu wykonawcy usług, stanowiącego nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. Zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   

Nazwa:
Zamówienie uzupełniającego do zamówienia podstawowego nr DZP/107/PN/86/10 na kompleksowe usługi konserwacji i naprawy urządzeń dźwigowych dla osób niepełnosprawnych przy obiektach inżynierskich na terenie Warszawy w 2011 r. - polegające na wykonaniu usług konserwacyjnych zmiennych - usuwanie awarii będących skutkiem dewastacji, kradzieży i zużycia eksploatacyjnego urządzeń dźwigowych dla niepełnosprawnych i innych, pozwalających zapewnić prawidłowe ich działanie i eksploatację,


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • ZID-SERVICE Sp. z o.o., Srebrna 6, 00-810 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


Warszawa: Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego nr DZP107PN8610 na kompleksowe usługi konserwacji i naprawy urządzeń dźwigowych dla osób niepełnosprawnych przy obiektach inżynierskich na terenie Warszawy w 2011 r.


Numer ogłoszenia: 275871 - 2011; data zamieszczenia: 20.10.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 255341 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 55 89 000, faks 22 8909211.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego nr DZP107PN8610 na kompleksowe usługi konserwacji i naprawy urządzeń dźwigowych dla osób niepełnosprawnych przy obiektach inżynierskich na terenie Warszawy w 2011 r..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego nr DZP107PN8610 na kompleksowe usługi konserwacji i naprawy urządzeń dźwigowych dla osób niepełnosprawnych przy obiektach inżynierskich na terenie Warszawy w 2011 r. - polegające na wykonaniu usług konserwacyjnych zmiennych - usuwaniu awarii będących skutkiem dewastacji, kradzieży i zużycia eksploatacyjnego urządzeń dźwigowych dla niepełnosprawnych i innych, pozwalających zapewnić prawidłowe ich działanie i eksploatację..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
50.74.00.00-4, 50.75.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego nr DZP107PN8610 na kompleksowe usługi konserwacji i naprawy urządzeń dźwigowych dla osób niepełnosprawnych przy obiektach inżynierskich na terenie Warszawy w 2011 r.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.10.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZID-SERVICE Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 00-810 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 284552,85 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  350000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  350000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  350000,00


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 66 w zw. Z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 6) w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 procent wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Uzasadnienie faktyczne: Z uwagi na fakt wyczerpania środków finansowych w zamówieniu podstawowym i zamówieniu uzupełniającym, z tytułu naprawy uszkodzeń urządzeń dźwigowych dla osób niepełnosprawnych spowodowanych aktami wandalizmu, kradzieżami i zużyciem eksploatacyjnym materiałów i podzespołów, dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń dźwigowych wystąpiła konieczność udzielenia zamówienia uzupełniającego do zamówienia podstawowego, na wykonanie napraw po dewastacjach i zużyciu eksploatacyjnym części i materiałów urządzeń dźwigowych dla osób niepełnosprawnych dotychczasowemu wykonawcy usług, stanowiącego nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. Zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Adres: ul. Chmielna 120, 00801 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: zzp@zdm.waw.pl
tel: 22 55 89 000
fax: 228 909 211
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 25534120110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-09-26
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia:
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
50740000-4 Usługi w zakresie napraw i konserwacji podnośników
50750000-7 Usługi w zakresie konserwacji wind
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego nr DZP107PN8610 na kompleksowe usługi konserwacji i naprawy urządzeń dźwigowych dla osób niepełnosprawnych przy obiektach inżynierskich na terenie Warszawy w 2011 r. ZID-SERVICE Sp. z o.o.
Warszawa
2011-10-20 350 000,00