Czerwionka-Leszczyny: Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach


Numer ogłoszenia: 256007 - 2014; data zamieszczenia: 10.12.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. 3 Maja 36 A, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, woj. śląskie, tel. 32 4318842, 4270317, faks 32 4318842, 4270317.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.mosircl.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej do 14 punktów odbioru energii - dla zasilania budynków, lokali biurowych i obiektów użytkowych, dla których płatnikiem faktur za energię elektryczną jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09.30.00.00-2, 65.31.00.00-9.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają koncesję na sprzedaż energii elektrycznej i posiadają zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wymagania dotyczące dokumentów, określonych w punktach od 6.1. do 6.2. specyfikacji. 1.1. Wszystkie ww. dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (y) uprawnioną (e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz tłumaczeniem na język polski. 1.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to: 1) zamiast dokumentów, o których mowa w punktach 6.1.b) specyfikacji, składa dokument lub dokumenty wystawione w  kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 2) Dokumenty, o których mowa w podpunkcie 1) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w podpunkcie 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis podpunktu 3) stosuje się odpowiednio. Jeżeli wykonawca ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a osoby zarządzające wykonawcą, czyli te, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Prawo zamówień publicznych mieszkają poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca w takiej sytuacji składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania tej osoby dotyczące jej niekaralności w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum), każdy ze wspólników musi złożyć dokumenty wymienione w punkcie 6.1. specyfikacji (lub w punkcie 6.3.2. specyfikacji - jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej). Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników. Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, tj. przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, kopie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków, dotyczących odpowiednio wspólników konsorcjum lub innych podmiotów, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wspólników konsorcjum (każdy w odniesieniu do dotyczących go dokumentów) lub przez upoważnionych przedstawicieli innych podmiotów (także każdy w odniesieniu do dotyczących go dokumentów). 1.3. Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego: a) wypełniony druk OFERTA, zawierający oświadczenie, że Wykonawca spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji; b) wypełniony i podpisany formularz cenowy - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3 specyfikacji c) oświadczenie o posiadaniu zawartej umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego TAURON DYSTRYBUCJA S.A.- zawarte w druku (OFERTA)

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.mosircl.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 44-230 Czerwionka-Leszczyny ul. Wolności 2a (I piętro - pok. Kadry).


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
18.12.2014 godzina 11:00, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 44-230 Czerwionka-Leszczyny ul. Wolności 2a (I piętro - pok. Kadry).


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Czerwionka-Leszczyny: Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach


Numer ogłoszenia: 11546 - 2015; data zamieszczenia: 16.01.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 256007 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. 3 Maja 36 A, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, woj. śląskie, tel. 32 4318842, 4270317, faks 32 4318842, 4270317.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej do 14 punktów odbioru energii - dla zasilania budynków, lokali biurowych i obiektów użytkowych, dla których płatnikiem faktur za energię elektryczną jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09.30.00.00-2, 65.31.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31.12.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Tauron Sprzedaż GZE Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 270000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  301064,22


 • Oferta z najniższą ceną:
  301064,22
  / Oferta z najwyższą ceną:
  301064,22


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. ul. 3 Maja  36 A, 44230   Czerwionka-Leszczyny
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: mosircl.o@op.pl; mosir@czerwionka-leszczyny.com.pl
tel: 32 4318842, 4270317
fax: 32 4318842, 4270317
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-12-17
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 25600720140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-12-09
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.mosircl.pl
Informacja dostępna pod: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 44-230 Czerwionka-Leszczyny ul. Wolności 2a (I piętro - pok. Kadry)
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
65310000-9 Przesył energii elektrycznej
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach Tauron Sprzedaż GZE Sp. z o.o.
Gliwice
2015-01-16 301 064,00