Piaseczno: Wykonanie robót uzupełniających dotyczących rozbudowy polegającej na budowie chodników, ścieżki rowerowej, zatok autobusowych, miejsc postojowych i wjazdów bramowych wzdłuż ul. Julianowskiej na odcinku od ul. Przesmyckiego w Piasecznie do ul. Kameralnej w Józefosławiu wraz z rozbudową ul. Kombatantów w zakresie wydzielonych etapów 1,2,3,4.


Numer ogłoszenia: 256308 - 2015; data zamieszczenia: 30.09.2015

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 022 70 17 654, 70 17 655, faks 022 70 17 692 , strona internetowa www.piaseczno.eu


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie robót uzupełniających dotyczących rozbudowy polegającej na budowie chodników, ścieżki rowerowej, zatok autobusowych, miejsc postojowych i wjazdów bramowych wzdłuż ul. Julianowskiej na odcinku od ul. Przesmyckiego w Piasecznie do ul. Kameralnej w Józefosławiu wraz z rozbudową ul. Kombatantów w zakresie wydzielonych etapów 1,2,3,4..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
W ramach zadania należy wykonać: roboty drogowe, teletechniczne, energetyczne oraz związane z przebudową sieci gazowej..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Zamawiający - Gmina Piaseczno może udzielić zamówienia z wolnej ręki dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych na podstawie art. 66 w związku z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych w ciągu 3 lat od daty udzielenia zamówienia podstawowego, ponieważ zamówienie uzupełniające stanowi nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia. Wykonanie zamówienia uzupełniającego jest możliwe, ponieważ zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, a zamówienie uzupełniające zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamawiającego dla zamówienia podstawowego nr 2963040 - 2014 z dnia 05.09.2014r i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego tj. polega na wykonaniu robót drogowych, teletechnicznych, energetycznych oraz pracach związanych z przebudową gazociągu.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • Przedsiębiorstwo Budowlane JARPOL S.A., ul. Grenadierów 8/25, 04-062 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


Piaseczno: Wykonanie robót uzupełniających dotyczących rozbudowy polegającej na budowie chodników, ścieżki rowerowej, zatok autobusowych, miejsc postojowych i wjazdów bramowych wzdłuż ul. Julianowskiej na odcinku od ul. Przesmyckiego w Piasecznie do ul. Kameralnej w Józefosławiu wraz z rozbudową ul. Kombatantów w zakresie wydzielonych etapów 1,2,3,4.


Numer ogłoszenia: 285868 - 2015; data zamieszczenia: 26.10.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 256308 - 2015r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 022 70 17 654, 70 17 655, faks 022 70 17 692.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie robót uzupełniających dotyczących rozbudowy polegającej na budowie chodników, ścieżki rowerowej, zatok autobusowych, miejsc postojowych i wjazdów bramowych wzdłuż ul. Julianowskiej na odcinku od ul. Przesmyckiego w Piasecznie do ul. Kameralnej w Józefosławiu wraz z rozbudową ul. Kombatantów w zakresie wydzielonych etapów 1,2,3,4..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
W ramach zadania nalezy wykonać: roboty drogowe, teletechniczne, energetyczne, oraz związane z przebudową sieci gazowej..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.10.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Budownictwo Drogowe JARPOL S.A., {Dane ukryte}, 04-062 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 194997,89 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  145571,31


 • Oferta z najniższą ceną:
  145571,31
  / Oferta z najwyższą ceną:
  145571,31


 • Waluta:
  PLN .


ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Zamawiajacy -Gmina Piaseczno może udzielić zamówienia z wolnej ręki dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych na podstawie art 66 w zwiazku z art 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamowien publicznych w ciągu 3 lat od daty udzielenia zamówienia podstawowego, ponieważ zamowienie uzupełniające stanowi nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polega powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia. Wykonanie zamówienia uzupełniajacego jest możliwe, poniewaz zamowienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, a zamówienie uzupełniające zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamawiającego dla zamówienia podstawowego nr 2963040 - 2014 z dnia 05.09.2014r i jest zgodne z przedmiotem zamówienia tj. polega na wykonaniu robót drogowych , teletechnicznych, energetycznych oraz pracach związanych z przebudową gazociągu.

Adres: ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: rzp@piaseczno.eu
tel: 022 70 17 654, 70 17 655
fax: 022 70 17 692
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 25630820150
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-09-29
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.piaseczno.eu
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wykonanie robót uzupełniających dotyczących rozbudowy polegającej na budowie chodników, ścieżki rowerowej, zatok autobusowych, miejsc postojowych i wjazdów bramowych wzdłuż ul. Julianowskiej na odcinku od ul. Przesmyckiego w Piasecznie do ul. K Budownictwo Drogowe JARPOL S.A.
Warszawa
2015-10-26 145 571,00