TI Tytuł Polska-Jastrzębie-Zdrój: Urządzenia wiertnicze
ND Nr dokumentu 256406-2013
PD Data publikacji 31/07/2013
OJ Dz.U. S 147
TW Miejscowość JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
AU Nazwa instytucji Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 4 - Zamówienia sektorowe
DS Dokument wysłany 26/07/2013
DT Termin 06/09/2013
NC Zamówienie 2 - Zamówienie publiczne na dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 43136000 - Urządzenia wiertnicze
OC Pierwotny kod CPV 43136000 - Urządzenia wiertnicze
RC Kod NUTS PL225
IA Adres internetowy (URL) www.jsw.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa sektorowa (2004/17/WE)

31/07/2013    S147    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Jastrzębie-Zdrój: Urządzenia wiertnicze

2013/S 147-256406

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
al. Jana Pawła II 4
Punkt kontaktowy: Jastrzębie Zdrój, al. Jana Pawła II 4, pok. nr 009
Osoba do kontaktów: Grażyna Pytel
44-330 Jastrzębie-Zdrój
POLSKA
Tel.: +48 327564423
E-mail: gpytel@jsw.pl
Faks: +48 327564445

Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.jsw.pl

Adres profilu nabywcy: www.jsw.pl/przetargi

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
al. Jana Pawła II 4
Punkt kontaktowy: Parter, pok. nr 009, 005
Osoba do kontaktów: Grażyna Pytel, Elżbieta Pawelec
44-330 Jastrzębie-Zdrój
POLSKA
Tel.: +48 327564423 / 327564480
E-mail: gpytel@jsw.pl
Faks: +48 327564445
Adres internetowy: www.jsw.pl/przetargi

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
al. Jana Pawła II 4
Punkt kontaktowy: Parter, pok. nr 009, 005
Osoba do kontaktów: Grażyna Pytel, Elżbieta Pawelec
44-330 Jastrzębie-Zdrój
POLSKA
Tel.: +48 327564423 / 327564480
E-mail: gpytel@jsw.pl
Faks: +48 327564445
Adres internetowy: www.jsw.pl/przetargi

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
al. Jana Pawła II 4
Punkt kontaktowy: Parter, pok. nr 39
Osoba do kontaktów: Grażyna Pytel, Elżbieta Pawelec
44-330 Jastrzębie Zdrój
POLSKA
Tel.: +48 327564423 / 327564480
E-mail: gpytel@jsw.pl
Faks: +48 327564445
Adres internetowy: www.jsw.pl/przetargi

I.2)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych
I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Dostawa fabrycznie nowego modułowego systemu do wierceń kierunkowych w złożu dla JSW S.A. KWK „Pniówek”.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno

Kod NUTS PL225

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Dostawa fabrycznie nowego modułowego systemu do wierceń kierunkowych w złożu dla JSW S.A. KWK „Pniówek”.
Termin wykonania zamówienia:
1) dostawa przedmiotu zamówienia do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy;
2) miejsce dostawy przedmiotu zamówienia:
a) skład celny portu Gdynia lub Gdańsk (dla importowanych elementów wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia),
b) magazyn Zamawiającego przy KWK „Pniówek” (dla elementów wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia zakupionych w kraju Zamawiającego).
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

43136000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Informacje o częściach zamówienia
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Powyżej 400 000,00 EUR.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 6 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Wadium należy wnieść w wysokości: 200 000,00 PLN.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
1. Regulowanie należności nastąpi na podstawie wystawionych przez Wykonawcę dwóch faktur VAT (w przypadku Konsorcjum wskazać jednego z uczestników Konsorcjum, który będzie wystawiał fakturę):
a) pierwsza faktura za realizację przedmiotu umowy (z wyłączeniem szkolenia) – wystawiona i złożona na Zakład Logistyki Materiałowej JSW S.A., ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój.
b) druga faktura za szkolenie pracowników w zakresie obsługi, konserwacji i kontroli przedmiotu zamówienia – wystawiona na JSW S.A. KWK „Pniówek”, ul. Krucza 18, 43-251 Pawłowice i dostarczona na adres JSW SA ul. Armii Krajowej 56, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
2. Faktura, o której mowa w punkcie 1 a) płatna będzie w ratach:
a) 30 % wartości faktury – uregulowane zostanie w terminie 60 dni od daty dostarczenia przedmiotu umowy wraz z kopią certyfikatu typu WE, wydanego przez jednostkę notyfikowaną, jednak nie wcześniej niż 60 dni od daty dostarczenia faktury.
b) 40 % wartości faktury – uregulowane zostanie po zmontowaniu wiertnicy na dole kopalni, jednak nie wcześniej niż 60 dni od daty dostarczenia faktury,
c) 20 % wartości faktury – uregulowane zostanie po zakończeniu szkolenia,
d) 10 % wartości faktury – uregulowane zostanie po upływie gwarancji, pod warunkiem osiągnięcia postępu wiercenia wiertnicy w węglu – min. 60 m/zmianę, a w skałach o Rc 60 – 70 MPa – min. 40 m/zmianę oraz wykonania otworu długości 1000 m w korzystnych warunkach górniczo-geologicznych (bez zaburzeń geologicznych i uskoków).
3. Faktura, o której mowa w punkcie 1 b) płatna będzie w terminie 60 dni od daty dostarczenia.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki:
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca dołączy do oferty:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku spółki cywilnej wymaga się, aby wspólnicy spółki cywilnej przedstawili zaświadczenia o nie zaleganiu z opłacaniem podatków wobec Urzędu Skarbowego wystawione oddzielnie na każdego wspólnika, jak również odrębne zaświadczenie dotyczące spółki cywilnej.
4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku spółki cywilnej wymaga się, aby wspólnicy spółki cywilnej przedstawili zaświadczenia o nie zaleganiu z opłacaniem składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wystawione oddzielnie na każdego wspólnika, jak również odrębne zaświadczenie dotyczące spółki cywilnej.
5) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa
w art. 24 ust 1 pkt 5–8 ustawy Prawo zamówień publicznych mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 5–8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie:
1) pkt. 1.2), 1.3), 1.4) i 1.6) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) pkt 1.5) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Dokumenty o których mowa w pkt 3.1) lit. a) i c) oraz pkt 3.2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 3.1) lit b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. VIII.3 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis pkt. VIII.4 stosuje się odpowiednio.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, ww. dokumenty musi złożyć każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
Ponadto Wykonawca dołączy do oferty pisemne oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:
1) Wykaz zamówień potwierdzający posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie dostaw lub dostawy co najmniej dwóch systemów do wierceń kierunkowych w złożu dla podziemnego zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli systemy do wierceń kierunkowych w złożu, pracowały lub pracują przez okres minimum 1 roku w zakładzie górniczym wydobywającym węgiel kamienny.
Jeżeli Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych Podmiotów (niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków) zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych Podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
W przypadku ubiegania się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, warunki opisane w punkcie 1–4 muszą spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy składający ofertę wspólną.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarty
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena brutto (z VAT) za realizację przedmiotu zamówienia. Waga 85

2. Termin dostawy przedmiotu zamówienia. Waga 5

3. Okres gwarancji na zabudowany kompletny modułowy system do wierceń kierunkowych w złożu wraz z wyposażeniem elektrycznym bez materiałów eksploatacyjnych. Waga 10

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
61/ZZ/13.
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: ..
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 40 PLN
Warunki i sposób płatności: SIWZ można odebrać u Zamawiającego, Jastrzębie-Zdrój, Al. Jana Pawła II 4, parter, pok. nr 005, płatność w kasie lub za zaliczeniem pocztowym. Kasa jest czynna w dni robocze w godzinach 8:00–10:00 oraz 12:00–14:00.
Uwaga.
SIWZ można otrzymać również bezpłatnie, w wersji elektronicznej (na adres e-mail), po przesłaniu do Zamawiającego pisma na fax nr +48 327564445 (nie ma potrzeby wcześniejszego wykupu SIWZ w wersji papierowej).
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
6.9.2013 - 09:00
IV.3.5)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Do: 4.11.2013
IV.3.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 6.9.2013 - 10:00

Miejscowość

JSW S.A., al. Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, parter, sala nr 4.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania, informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem, przy czym przekazanie za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli jego treść dotarła do adresata przed upływem terminu. Zaleca się, aby faks został potwierdzony pisemnie.
Wykonawcy przekazują korespondencję na adres Zamawiającego: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Zespół Zamówień Publicznych, al. Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, fax: +48 327564445.
Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Art. 180 i 182 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26.7.2013
TI Tytuł Polska-Jastrzębie-Zdrój: Urządzenia wiertnicze
ND Nr dokumentu 287731-2013
PD Data publikacji 27/08/2013
OJ Dz.U. S 165
TW Miejscowość JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
AU Nazwa instytucji Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 4 - Zamówienia sektorowe
DS Dokument wysłany 23/08/2013
DT Termin 06/09/2013
NC Zamówienie 2 - Zamówienie publiczne na dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 43136000 - Urządzenia wiertnicze
OC Pierwotny kod CPV 43136000 - Urządzenia wiertnicze
RC Kod NUTS PL225

27/08/2013    S165    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Jastrzębie-Zdrój: Urządzenia wiertnicze

2013/S 165-287731

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., al. Jana Pawła II 4, Osoba do kontaktów: Grażyna Pytel, Jastrzębie-Zdrój44-330, POLSKA. Tel.: +48 327564423. Faks: +48 327564445. E-mail: gpytel@jsw.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.7.2013, 2013/S 147-256406)

Przedmiot zamówienia:
CPV:43136000

Urządzenia wiertnicze

Zamiast: 

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

1. Regulowanie należności nastąpi na podstawie wystawionych przez Wykonawcę dwóch faktur VAT (w przypadku Konsorcjum wskazać jednego z uczestników Konsorcjum, który będzie wystawiał fakturę):

a) pierwsza faktura za realizację przedmiotu umowy (z wyłączeniem szkolenia) – wystawiona i złożona na Zakład Logistyki Materiałowej JSW S.A., ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój.

b) druga faktura za szkolenie pracowników w zakresie obsługi, konserwacji i kontroli przedmiotu zamówienia – wystawiona na JSW S.A. KWK „Pniówek”, ul. Krucza 18, 43-251 Pawłowice i dostarczona na adres JSW SA ul. Armii Krajowej 56, 44-330 Jastrzębie-Zdrój

2.Faktura, o której mowa w punkcie 1 a) płatna będzie w ratach:

a) 30 % wartości faktury – uregulowane zostanie w terminie 60 dni od daty dostarczenia przedmiotu umowy wraz z kopią certyfikatu typu WE, wydanego przez jednostkę notyfikowaną, jednak nie wcześniej niż 60 dni od daty dostarczenia faktury.

b) 40 % wartości faktury - uregulowane zostanie po zmontowaniu wiertnicy na dole kopalni, jednak nie wcześniej niż 60 dni od daty dostarczenia faktury,

c) 20 % wartości faktury - uregulowane zostanie po zakończeniu szkolenia,

d) 10 % wartości faktury - uregulowane zostanie po upływie gwarancji, pod warunkiem osiągnięcia postępu wiercenia wiertnicy w węglu – min. 60 m/zmianę, a w skałach o Rc 60 – 70 MPa – min. 40 m/zmianę oraz wykonania otworu długości 1000m w korzystnych warunkach górniczo-geologicznych (bez zaburzeń geologicznych i uskoków).

3. Faktura, o której mowa w punkcie 1 b) płatna będzie w terminie 60 dni od daty dostarczenia.

Powinno być: 

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

1. Regulowanie należności nastąpi na podstawie wystawionych przez Wykonawcę dwóch faktur VAT (w przypadku Konsorcjum wskazać jednego z uczestników Konsorcjum, który będzie wystawiał fakturę):

a) pierwsza faktura za realizację przedmiotu umowy (z wyłączeniem szkolenia) – wystawiona i złożona na Zakład Logistyki Materiałowej JSW S.A., ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój;

b) druga faktura za szkolenie pracowników w zakresie obsługi, konserwacji i kontroli przedmiotu zamówienia – wystawiona na JSW S.A. KWK „Pniówek”, ul. Krucza 18, 43-251 Pawłowice i dostarczona na adres JSW SA ul. Armii Krajowej 56, 44-330 Jastrzębie-Zdrój.

2. Faktura, o której mowa w punkcie 1 a) płatna będzie w ratach:

a) 30 % wartości faktury – uregulowane zostanie w terminie do 85 dni od daty dostarczenia przedmiotu umowy wraz z kopią certyfikatu typu WE, wydanego przez jednostkę notyfikowaną, jednak nie wcześniej niż do 85 dni od daty dostarczenia faktury.

b) 40 % wartości faktury – uregulowane zostanie po zmontowaniu wiertnicy na dole kopalni, jednak nie wcześniej niż do 85 dni od daty dostarczenia faktury.

c) 20 % wartości faktury – uregulowane zostanie po zakończeniu szkolenia.

d) 10 % wartości faktury – uregulowane zostanie po upływie gwarancji, pod warunkiem osiągnięcia postępu wiercenia wiertnicy w węglu – min. 60 m/zmianę, a w skałach o Rc 60–70 MPa – min. 40 m/zmianę oraz wykonania otworu długości 1 000 m w korzystnych warunkach górniczo-geologicznych (bez zaburzeń geologicznych i uskoków).

3. Faktura, o której mowa w punkcie 1 b) płatna będzie w terminie do 85 dni od daty dostarczenia.


TI Tytuł Polska-Jastrzębie-Zdrój: Urządzenia wiertnicze
ND Nr dokumentu 293923-2013
PD Data publikacji 31/08/2013
OJ Dz.U. S 169
TW Miejscowość JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
AU Nazwa instytucji Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 4 - Zamówienia sektorowe
DS Dokument wysłany 29/08/2013
DT Termin 06/09/2013
NC Zamówienie 2 - Zamówienie publiczne na dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 43136000 - Urządzenia wiertnicze
OC Pierwotny kod CPV 43136000 - Urządzenia wiertnicze
RC Kod NUTS PL225

31/08/2013    S169    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Jastrzębie-Zdrój: Urządzenia wiertnicze

2013/S 169-293923

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., al. Jana Pawła II 4, Osoba do kontaktów: Grażyna Pytel, Jastrzębie-Zdrój44-330, POLSKA. Tel.: +48 327564423. Faks: +48 327564445. E-mail: gpytel@jsw.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.7.2013, 2013/S 147-256406)

Przedmiot zamówienia:
CPV:43136000

Urządzenia wiertnicze

Zamiast: 

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

1. Regulowanie należności nastąpi na podstawie wystawionych przez Wykonawcę dwóch faktur VAT (w przypadku Konsorcjum wskazać jednego z uczestników Konsorcjum, który będzie wystawiał fakturę):

a) pierwsza faktura za realizację przedmiotu umowy (z wyłączeniem szkolenia) – wystawiona i złożona na Zakład Logistyki Materiałowej JSW S.A., ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój;

b) druga faktura za szkolenie pracowników w zakresie obsługi, konserwacji i kontroli przedmiotu zamówienia – wystawiona na JSW S.A. KWK „Pniówek”, ul. Krucza 18, 43-251 Pawłowice i dostarczona na adres JSW SA ul. Armii Krajowej 56, 44-330 Jastrzębie-Zdrój.

2. Faktura, o której mowa w punkcie 1 a) płatna będzie w ratach:

a) 30 % wartości faktury – uregulowane zostanie w terminie do 85 dni od daty dostarczenia przedmiotu umowy wraz z kopią certyfikatu typu WE, wydanego przez jednostkę notyfikowaną, jednak nie wcześniej niż do 85 dni od daty dostarczenia faktury.

b) 40 % wartości faktury – uregulowane zostanie po zmontowaniu wiertnicy na dole kopalni, jednak nie wcześniej niż do 85 dni od daty dostarczenia faktury.

c) 20 % wartości faktury – uregulowane zostanie po zakończeniu szkolenia.

d) 10 % wartości faktury – uregulowane zostanie po upływie gwarancji, pod warunkiem osiągnięcia postępu wiercenia wiertnicy w węglu – min. 60 m/zmianę, a w skałach o Rc 60–70 MPa – min. 40 m/zmianę oraz wykonania otworu długości 1 000 m w korzystnych warunkach górniczo-geologicznych (bez zaburzeń geologicznych i uskoków).

3. Faktura, o której mowa w punkcie 1 b) płatna będzie w terminie do 85 dni od daty dostarczenia.

Powinno być: 

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

1. Regulowanie należności nastąpi na podstawie wystawionych przez Wykonawcę czterech faktur VAT (w przypadku Konsorcjum wskazać jednego z uczestników Konsorcjum, który będzie wystawiał fakturę):

a) pierwsza faktura za realizację przedmiotu umowy (z wyłączeniem szkolenia) – wystawiona i złożona na Zakład Logistyki Materiałowej JSW S.A., ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój.

b) trzy faktury za szkolenie pracowników w zakresie obsługi, konserwacji i kontroli przedmiotu zamówienia – wystawione na JSW S.A. KWK „Pniówek”, ul. Krucza 18, 43-251 Pawłowice i dostarczone na adres JSW SA ul. Armii Krajowej 56, 44-330 Jastrzębie-Zdrój

2. Faktura, o której mowa w punkcie 1 a) płatna będzie w ratach:

a) 30 % wartości faktury – uregulowane zostanie w terminie do 85 dni od daty dostarczenia przedmiotu umowy wraz z kopią certyfikatu typu WE, wydanego przez jednostkę notyfikowaną, jednak nie wcześniej niż do 85 dni od daty dostarczenia faktury.

b) 40 % wartości faktury - uregulowane zostanie po zmontowaniu wiertnicy na dole kopalni, jednak nie wcześniej niż do 85 dni od daty dostarczenia faktury,

c) 20 % wartości faktury - uregulowane zostanie po zakończeniu szkolenia,

d) 10 % wartości faktury - uregulowane zostanie po upływie gwarancji, pod warunkiem osiągnięcia postępu wiercenia wiertnicy w węglu – min. 60 m/zmianę, a w skałach o Rc 60 – 70 MPa – min. 40 m/zmianę oraz wykonania otworu długości 1000m w korzystnych warunkach górniczo-geologicznych (bez zaburzeń geologicznych i uskoków).

4. Faktury, o których mowa w punkcie 1 b) wystawione będą po każdym 4 tygodniowym okresie szkolenia, płatne w terminie do 60 dni od daty otrzymania faktury.


TI Tytuł Polska-Jastrzębie-Zdrój: Urządzenia wiertnicze
ND Nr dokumentu 301154-2013
PD Data publikacji 07/09/2013
OJ Dz.U. S 174
TW Miejscowość JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
AU Nazwa instytucji Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 4 - Zamówienia sektorowe
DS Dokument wysłany 05/09/2013
DT Termin 17/09/2013
NC Zamówienie 2 - Zamówienie publiczne na dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 43136000 - Urządzenia wiertnicze
OC Pierwotny kod CPV 43136000 - Urządzenia wiertnicze
RC Kod NUTS PL225

07/09/2013    S174    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Jastrzębie-Zdrój: Urządzenia wiertnicze

2013/S 174-301154

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., al. Jana Pawła II 4, Osoba do kontaktów: Grażyna Pytel, Jastrzębie-Zdrój44-330, POLSKA. Tel.: +48 327564423. Faks: +48 327564445. E-mail: gpytel@jsw.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.7.2013, 2013/S 147-256406)

Przedmiot zamówienia:
CPV:43136000

Urządzenia wiertnicze

Zamiast: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

06.09.2013

IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:

04.11.2013

IV.3.7) Warunki otwarcia ofert:

06.09.2013

Powinno być: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

17.09.2013

IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:

15.11.2013

IV.3.7) Warunki otwarcia ofert:

17.09.2013


TI Tytuł Polska-Jastrzębie-Zdrój: Urządzenia wiertnicze
ND Nr dokumentu 418175-2013
PD Data publikacji 11/12/2013
OJ Dz.U. S 240
TW Miejscowość JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
AU Nazwa instytucji Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 4 - Zamówienia sektorowe
DS Dokument wysłany 10/12/2013
NC Zamówienie 2 - Zamówienie publiczne na dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Udzielenie zamówienia
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 43136000 - Urządzenia wiertnicze
OC Pierwotny kod CPV 43136000 - Urządzenia wiertnicze
RC Kod NUTS PL225
IA Adres internetowy (URL) www.jsw.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa sektorowa (2004/17/WE)

11/12/2013    S240    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Jastrzębie-Zdrój: Urządzenia wiertnicze

2013/S 240-418175

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
al. Jana Pawła II 4
Punkt kontaktowy: siedziba Zamawiającego, pok. nr 009
Osoba do kontaktów: Grażyna Pytel
44-330 Jastrzębie-Zdrój
POLSKA
Tel.: +48 327564423
E-mail: gpytel@jsw.pl
Faks: +48 327564445

Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.jsw.pl

Adres profilu nabywcy: www.jsw.pl/przetargi

I.2)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych
I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Dostawa fabrycznie nowego modułowego systemu do wierceń kierunkowych w złożu dla JSW S.A. KWK "Pniówek".
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Pawłowice, JSW KWK „Pniówek".

Kod NUTS PL225

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Dostawa fabrycznie nowego modułowego systemu do wierceń kierunkowych w złożu dla JSW S.A. KWK "Pniówek".
Termin wykonania zamówienia:
1) Dostawa przedmiotu zamówienia do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.
2) Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia:
a) skład celny portu Gdynia lub Gdańsk (dla importowanych elementów wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia),
b) magazyn Zamawiającego przy KWK „Pniówek” (dla elementów wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia zakupionych w kraju Zamawiającego).
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

43136000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 2 005 468,94 EUR
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
61/ZZ/13
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S 147-256406 z dnia 31.7.2013

Inne wcześniejsze publikacje

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S 174-301154 z dnia 7.9.2013

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S 169-293923 z dnia 31.8.2013

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S 165-287731 z dnia 27.8.2013

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Udzielenie zamówienia i jego wartość
Zamówienie nr: 1
Nazwa: Dostawa fabrycznie nowego modułowego systemu do wierceń kierunkowych w złożu dla JSW S.A. KWK "Pniówek"
V.1.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
14.11.2013
V.1.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.1.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

VLI Drilling Pty Ltd.
8 Balook Drive
NSW 2322 Beresfield, NSW 2322
AUSTRALIA
Tel.: +61 265416000
Faks: +61 265425318

V.1.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 11 110 095,63 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 2 005 468,94 EUR
Bez VAT
V.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
V.1.6)Cena zapłacona za zakupy okazyjne

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10.12.2013

Adres: Al. Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
woj. ŚLĄSKIE
Dane kontaktowe: email: przetargi@zwp.jsw.pl
tel: +48 327564067
fax: +48 327564943
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-09-06
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 25640620131
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-07-31
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 6 miesięcy
Wadium: 200000 ZŁ
Szacowana wartość* 6 666 666 PLN  -  10 000 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.jsw.pl
Informacja dostępna pod: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
ul. Armii Krajowej 56, 44-330 jastrzębie-zdrój, woj. śląskie
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
43136000-5 Urządzenia wiertnicze