Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Przygotowanie i zrealizowanie przedsięwzięcia artystycznego o nazwie SE-MA-FOR Film Festival 100 lat Animacji Lalkowej


Numer ogłoszenia: 256555 - 2010; data zamieszczenia: 17.09.2010

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77 , strona internetowa http://www.uml.lodz.pl/


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przygotowanie i zrealizowanie przedsięwzięcia artystycznego o nazwie SE-MA-FOR Film Festival 100 lat Animacji Lalkowej.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przygotowanie i zrealizowanie przedsięwzięcia artystycznego o nazwie SE-MA-FOR Film Festival 100 lat Animacji Lalkowej w dniach 23-25 wrzesień 2010 r. w Łodzi. W ramach przedsięwzięcia zrealizowane zostaną następujące projekty: 1.Organizacji projekcji polskich filmów lalkowych realizowanych we współpracy z Se-Ma-Forem; 2.Organizacja retrospektywy krótkometrażowych filmów lalkowych uznanych światowych twórców współpracujących z Se-Ma-Forem; 3.Organizacja projekcji krótkometrażowych filmów z historii Se-Ma-Fora; 4.Organizacja przeglądu rosyjskich i francuskich filmów twórcy animacji Władysława Starewicza z muzyką na żywo pod obraz filmowy - zespół SzaZa; 5.Organizacja projekcji filmów dokumentalnych o sławnych twórcach animacji; 6.Organizacja projekcji animacji lalkowych PWSFTviT w Łodzi realizowanych we współpracy z Se-Ma-Forem; 7.Organizacja ulicznych warsztatów animacji dla dzieci i młodzieży; 8.Organizacja wystawy lalek i dekoracji filmowych w Muzeum Bajki; 9.Organizacja spektaklu lalkowego w przestrzeni Miasta; 10.Odsłonięcie gwiazdy Władysława Starewicza w Łódzkiej Alei Gwiazd..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.95.30.00-9.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej. Fundacja Filmowa Se-Ma-For, która jest organizatorem wydarzenia powstałego dwa lata temu jako naturalny spadkobierca Studia Małych Form Filmowych Se-Ma-For. Zadaniem Fundacji jest wpieranie twórczości dla dzieci, realizacja filmów autorskich i debiutów oraz prowadzenie Muzeum Bajki, w którym gromadzone są lalki, dekoracje z filmów i sprzęt zdjęciowy. Głównym celem Festiwalu jest podkreślenie wkładu Łódzkiego Se-Ma -Fora w rozwój animacji światowej. Fundacja zaplanowała szereg imprez popularyzujących twórców animacji i postaci z produkowanych przez Se - Ma - Fora bajek. Wszelkie wydarzenia są twórczym i artystycznym pomysłem Fundacji. Możliwość udzielania zamówień w zakresie działalności twórczej lub artystycznej w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit c związana jest z niepowtarzalnością każdego przejawu działalności twórczej i artystycznej, co niewątpliwie również jest istotą niniejszego zamówienia. Okoliczności powyższe wypełniają znamiona przesłanki określonej w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit c ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • Fundacja Filmowa Se-Ma-For, ul. Targowa 1/3 B.24, 90-022 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


Łódź: Przygotowanie i zrealizowanie przedsięwzięcia artystycznego o nazwie SE-MA-FOR Film Festival 100 lat Animacji Lalkowej


Numer ogłoszenia: 307816 - 2010; data zamieszczenia: 27.09.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 256555 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przygotowanie i zrealizowanie przedsięwzięcia artystycznego o nazwie SE-MA-FOR Film Festival 100 lat Animacji Lalkowej.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przygotowanie i zrealizowanie przedsięwzięcia artystycznego o nazwie SE-MA-FOR Film Festival 100 lat Animacji Lalkowej w dniach 23-25 września 2010 r. w Łodzi. W ramach przedsięwzięcia zrealizowane zostaną następujące projekty: 1.Organizacji projekcji polskich filmów lalkowych realizowanych we współpracy z Se-Ma-Forem; 2.Organizacja retrospektywy krótkometrażowych filmów lalkowych uznanych światowych twórców współpracujących z Se-Ma-Forem; 3.Organizacja projekcji krótkometrażowych filmów z historii Se-Ma-Fora; 4.Organizacja przeglądu rosyjskich i francuskich filmów twórcy animacji Władysława Starewicza z muzyką na żywo pod obraz filmowy - zespół SzaZa; 5.Organizacja projekcji filmów dokumentalnych o sławnych twórcach animacji; 6.Organizacja projekcji animacji lalkowych PWSFTviT w Łodzi realizowanych we współpracy z Se-Ma-Forem; 7.Organizacja ulicznych warsztatów animacji dla dzieci i młodzieży; 8.Organizacja wystawy lalek i dekoracji filmowych w Muzeum Bajki; 9.Organizacja spektaklu lalkowego w przestrzeni Miasta; 10.Odsłonięcie gwiazdy Władysława Starewicza w Łódzkiej Alei Gwiazd..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.95.30.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.09.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Fundacja Filmowa Se-Ma-For, ul. Targowa 1/3 B. 24, 90-022 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 81967,21 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  100000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  100000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  100000,00


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej. Fundacja Filmowa Se-Ma-For, która jest organizatorem wydarzenia powstałego dwa lata temu jako naturalny spadkobierca Studia Małych Form Filmowych Se-Ma-For. Zadaniem Fundacji jest wpieranie twórczości dla dzieci, realizacja filmów autorskich i debiutów oraz prowadzenie Muzeum Bajki, w którym gromadzone są lalki, dekoracje z filmów i sprzęt zdjęciowy. Głównym celem Festiwalu jest podkreślenie wkładu Łódzkiego Se-Ma-Fora w rozwój animacji światowej. Fundacja zaplanowała szereg imprez popularyzujących twórców animacji i postaci z produkowanych przez Se - Ma - Fora bajek. Wszelkie wydarzenia są twórczym i artystycznym pomysłem Fundacji. Możliwość udzielania zamówień w zakresie działalności twórczej lub artystycznej w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit c związana jest z niepowtarzalnością każdego przejawu działalności twórczej i artystycznej, co niewątpliwie również jest istotą niniejszego zamówienia. Okoliczności powyższe wypełniają znamiona przesłanki określonej w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit c ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 25655520100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-09-17
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.uml.lodz.pl/
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
79953000-9 Usługi w zakresie organizacji festiwali
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Przygotowanie i zrealizowanie przedsięwzięcia artystycznego o nazwie SE-MA-FOR Film Festival 100 lat Animacji Lalkowej Fundacja Filmowa Se-Ma-For
ul. Targowa 1/3 B. 24, 90-022 Łódź, woj. łódzkie
2010-09-27 100 000,00