Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Budowa oświetlenia ulicy Oazowej w Łodzi - etap II


Numer ogłoszenia: 256857 - 2011; data zamieszczenia: 28.09.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Robót Budowlanych , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa oświetlenia ulicy Oazowej w Łodzi - etap II.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Budowa oświetlenia ulicy Oazowej - etap II. Zakres rzeczowy etapu II obejmuje 4 słupy oświetleniowe z pełnym wyposażeniem odbiorników energii odnawialnej i sprzętem oświetleniowym. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, w ramach II etapu inwestycji, obejmuje budowę oświetlenia za pomocą autonomicznego zasilania opraw oświetleniowych, składających się z 4 słupów hybrydowych (od nr 7 do nr 10) z oprawą LED, zasilane energią odnawialną z paneli fotowoltaicznych PV i 1 mikroturbiny wiatrowej. Słupy hybrydowe nie wymagają zasilania z elektroenergetycznej instalacji kablowej. Pojedynczy zestaw autonomicznego oświetlenia ulicy składa się z następujących elementów: -oprawy oświetleniowej z diodami LED (1 szt.) o mocy min. 60 W; -słupa hybrydowego o wysokości 10 m od zamocowania; -fundamentu betonowego ustawionego na gruncie; -akumulatorów żelowych 2 szt po 200 Ah; -turbiny wiatrowej o mocy 600 W; -2 szt. paneli fotowoltaicznych po min. 120 Wp; -sterownika pracy turbiny i ładowania akumulatorów, dostosowanych do mocy elementów. Wymaga się, aby parametry elementów systemu oświetlenia hybrydowego ulicy Oazowej były dostosowane/podobne/równoważne do parametrów systemu (6 słupów) zainstalowanych w I etapie w 2010 r., tj.: 1.Oprawa LED: Trwałość oprawy co najmniej 50 000 h. Barwa świecenia diod LED ciepła o temperaturze barwowej nie wyższej niż 5300 K. Matryca LED zamknięta kloszem ze szkła hartowanego. Obudowa oprawy z aluminium, stopień ochrony oprawy nie gorszy niż IP65. Zestaw hybrydowy oświetlenia powinien zapewnić świecenie opraw LED w ciągu co najmniej 10 godzin na dobę, również w okresie jesienno - zimowym. 2.Słup hybrydowy - stalowy ocynkowany w kształcie wielokątnego ostrosłupa. Wysokość słupa od mocowania na fundamencie betonowym (stawianym na gruncie, nie wkopywanym) do mocowania turbiny wiatrowej wynosi 10 m. 3.Fundament słupa: betonowy, ustawiany na gruncie, nie wkopywany. Kształt fundamentu: prostopadłościenny o wymiarach max 160 x 120 x 55 cm, z wnęką na akumulatory oraz sterowniki, wnęka zamykana drzwiczkami w bocznej ścianie fundamentu, pomalowanymi w kolorze betonu. Zabrania się montowania akumulatorów na słupie. Fundament słupa należy przystosować do siadania osób, czyli zainstalować na nim elementy drewniane lub z tworzywa sztucznego tworzące ławkę (bez oparcia). 4.Akumulatory: żelowe 12V/DC o pojemności min 200Ah każdy. Żywotność akumulatorów nie mniejsza niż 8 lat. Akumulator powinien mieć zdolność do pełnego powrotu ze stanu głębokiego rozładowania. Akumulatory zamocowane w betonowym fundamencie; 5.Turbina wiatrowa : instalowana na wierzchołku słupa, moc nominalna 600W. Oś obrotu turbiny pozioma. 6.Panele fotowoltaiczne: moc 2 x min 120 Wp, zabezpieczone przed wpływami atmosferycznymi powłoką ochronną, mały spadek mocy w trakcie eksploatacji (max 10% na 20 lat). W/w robotami powinna kierować osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub z ograniczeniami, a także w zakresie odpowiadającym zakresowi ww. specjalności, uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane. Szczegółowy zakres robót został przedstawiony w dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Przedmiar robót ma charakter dokumentu pomocniczego umożliwiającego wykonawcom wyliczenie ceny za roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia obrazują skalę robót budowlanych i stanowią pomoc w oszacowaniu zamówienia)..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w wysokości 25% wartości zamówienia podstawowego zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 6 u.p.z.p, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.31.61.10-9.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.11.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia winien wykazać, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie: co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie oświetlenia autonomicznego z oprawami oświetleniowymi LED zasilanych energią odnawialną z paneli fotowoltaicznych PV i mikroturbiną wiatrową o wartości każdej roboty co najmniej 70.000 PLN (siedemdziesiąt tysięcy) brutto oraz że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończone. W przypadku wykazania przez Wykonawców robót rozliczanych w innych walutach niż PLN, jako kurs przeliczeniowy waluty na PLN należy przyjąć: -średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, -jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunku udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie. Ocena spełniania przedstawionego powyżej warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie III.4.3.1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z odpowiednim zachowaniem terminów ich wystawienia.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi - ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
13.10.2011 godzina 10:00, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi - ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź - III piętro, pok. nr 8.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. Projekt nie jest finansowany ze środków Unii Europejskiej. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN (np. dane finansowe), Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie: a)średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, b)jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Łódź: Budowa oświetlenia ulicy Oazowej w Łodzi - etap II


Numer ogłoszenia: 289775 - 2011; data zamieszczenia: 07.11.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 256857 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Robót Budowlanych, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa oświetlenia ulicy Oazowej w Łodzi - etap II.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Budowa oświetlenia ulicy Oazowej - etap II. Zakres rzeczowy etapu II obejmuje 4 słupy oświetleniowe z pełnym wyposażeniem odbiorników energii odnawialnej i sprzętem oświetleniowym. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, w ramach II etapu inwestycji, obejmuje budowę oświetlenia za pomocą autonomicznego zasilania opraw oświetleniowych, składających się z 4 słupów hybrydowych (od nr 7 do nr 10) z oprawą LED, zasilane energią odnawialną z paneli fotowoltaicznych PV i 1 mikroturbiny wiatrowej. Słupy hybrydowe nie wymagają zasilania z elektroenergetycznej instalacji kablowej. Pojedynczy zestaw autonomicznego oświetlenia ulicy składa się z następujących elementów: -oprawy oświetleniowej z diodami LED (1 szt.) o mocy min. 60 W; -słupa hybrydowego o wysokości 10 m od zamocowania; -fundamentu betonowego ustawionego na gruncie; -akumulatorów żelowych 2 szt po 200 Ah; -turbiny wiatrowej o mocy 600 W; -2 szt. paneli fotowoltaicznych po min. 120 Wp; -sterownika pracy turbiny i ładowania akumulatorów, dostosowanych do mocy elementów. Wymaga się, aby parametry elementów systemu oświetlenia hybrydowego ulicy Oazowej były dostosowane/podobne/równoważne do parametrów systemu (6 słupów) zainstalowanych w I etapie w 2010 r., tj.: 1.Oprawa LED: Trwałość oprawy co najmniej 50 000 h. Barwa świecenia diod LED ciepła o temperaturze barwowej nie wyższej niż 5300 K. Matryca LED zamknięta kloszem ze szkła hartowanego. Obudowa oprawy z aluminium, stopień ochrony oprawy nie gorszy niż IP65. Zestaw hybrydowy oświetlenia powinien zapewnić świecenie opraw LED w ciągu co najmniej 10 godzin na dobę, również w okresie jesienno - zimowym. 2.Słup hybrydowy - stalowy ocynkowany w kształcie wielokątnego ostrosłupa. Wysokość słupa od mocowania na fundamencie betonowym (stawianym na gruncie, nie wkopywanym) do mocowania turbiny wiatrowej wynosi 10 m. 3.Fundament słupa: betonowy, ustawiany na gruncie, nie wkopywany. Kształt fundamentu: prostopadłościenny o wymiarach max 160 x 120 x 55 cm, z wnęką na akumulatory oraz sterowniki, wnęka zamykana drzwiczkami w bocznej ścianie fundamentu, pomalowanymi w kolorze betonu. Zabrania się montowania akumulatorów na słupie. Fundament słupa należy przystosować do siadania osób, czyli zainstalować na nim elementy drewniane lub z tworzywa sztucznego tworzące ławkę (bez oparcia). 4.Akumulatory: żelowe 12V/DC o pojemności min 200Ah każdy. Żywotność akumulatorów nie mniejsza niż 8 lat. Akumulator powinien mieć zdolność do pełnego powrotu ze stanu głębokiego rozładowania. Akumulatory zamocowane w betonowym fundamencie; 5.Turbina wiatrowa : instalowana na wierzchołku słupa, moc nominalna 600W. Oś obrotu turbiny pozioma. 6.Panele fotowoltaiczne: moc 2 x min 120 Wp, zabezpieczone przed wpływami atmosferycznymi powłoką ochronną, mały spadek mocy w trakcie eksploatacji (max 10% na 20 lat). W/w robotami powinna kierować osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub z ograniczeniami, a także w zakresie odpowiadającym zakresowi ww. specjalności, uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane. Szczegółowy zakres robót został przedstawiony w dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Przedmiar robót ma charakter dokumentu pomocniczego umożliwiającego wykonawcom wyliczenie ceny za roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia obrazują skalę robót budowlanych i stanowią pomoc w oszacowaniu zamówienia)..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.31.61.10-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • NOVA LIGHT Spółka z o.o (lider Konsorcjum) , ul. Żeligowskiego 46, 90-644 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • CETECO Spółka z o.o. (partner Konsorcjum), ul. Wróblewskiego 39/41, 94-101 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 73170,71 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  70011,60


 • Oferta z najniższą ceną:
  70011,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  70011,60


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-10-13
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 25685720110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-09-28
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 48 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi - ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Budowa oświetlenia ulicy Oazowej w Łodzi - etap II NOVA LIGHT Spółka z o.o (lider Konsorcjum)
ul. Żeligowskiego 46, 90-644 Łódź, woj. łódzkie
2011-11-07 35 005,00
Budowa oświetlenia ulicy Oazowej w Łodzi - etap II CETECO Spółka z o.o. (partner Konsorcjum)
ul. Wróblewskiego 39/41, 94-101 Łódź, woj. łódzkie
2011-11-07 35 005,00