Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Wykonanie ocieplenia części ściany zewnętrznej budynku D i malowanie wieży zegarowej przy ul. Piotrkowskiej 104 w Łodzi


Numer ogłoszenia: 256909 - 2011; data zamieszczenia: 28.09.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Robót Budowlanych , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie ocieplenia części ściany zewnętrznej budynku D i malowanie wieży zegarowej przy ul. Piotrkowskiej 104 w Łodzi.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Zakres robót obejmuje: 1. Roboty demontażowe: a) demontaż kratek wentylacyjnych osadzonych w otworach ścian zewnętrznych, b) demontaż rury spustowej wraz z koszem spustowym w elewacji wschodniej wieży zegarowej, c) demontaż parapetów okiennych i gzymsowych z blachy stalowej ocynkowanej, d) demontaż obróbek blacharskich pilastrów elewacji zachodniej, e) demontaż okna przejazdu bramowego, f) skucie uszkodzonych i odparzonych fragmentów tynków ścian zewnętrznych, g) skucie pilastrów międzyokiennych z elewacji zachodniej budynku, h) skucie gzymsów podokiennych i parapetów, i) usunięcie niszczących się fragmentów powłok malarskich ze ścian elewacji, j) odkrycie ściany fundamentowej, odkucie zniszczonych i odparzonych tynków, k) demontaż lamp oświetleniowych w przejeździe bramowym, l) demontaż drzwi zewnętrznych wraz z futrynami wieży zegarowej, m) demontaż instalacji kablowych. 2. Roboty montażowe: a) wykonanie nowych tynków zewnętrznych cementowo- wapiennych w miejsce uprzednio skutych, b) wykonanie rapówki ścian fundamentowych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, wykonanie ocieplenia i tynku żywicznego, c) wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych (metoda lekka - mokra ),tynk sylikatowy, d) wykonanie ocieplenia ościeży okiennych i gzymsów, e) wykonanie pilastrów międzyokiennych ze styropianu, f) wykonanie tynku cienkowarstwowego, sylikatowego, na ścianach wieży zegarowej, g) malowanie tarcz zegarowych wieży zegarowej h) malowanie wskazówek zegarowych i wiatrowskazu oraz drabinki wieży zegarowej i) montaż drzwi zewnętrznych wieży zegarowej, stalowych, ocieplanych, j) montaż parapetów okiennych i obróbek blacharskich gzymsów pod i nadokiennych z blachy stalowej powlekanej, k) montaż nowych kratek wentylacyjnych osadzonych w otworach ścian zewnętrznych, l) montaż nowej rury spustowej i kosza spustowego, z blachy stalowej ocynkowanej, na elewacji wschodniej wieży zegarowej., m) montaż instalacji kablowych elektrycznych i teletechnicznych po ścianach elewacji budynku, n) montaż w przejeździe bramowym lamp oświetlenia zewnętrznego, o) zasypanie ścian fundamentowych budynku oraz odtworzenie nawierzchni w pasie przyściennym z kostki betonowej i granitowej wraz z odpowiednią podbudową, p) zamurowanie otworu okiennego przejazdu bramowego, q) dwukrotne malowanie farbą emulsyjną w kolorze białym, tynków ściany r) wykonanie lamperii wys. l ,5m ścian przejazdu bramowego z tynku żywicznego, s) dwukrotne malowanie sufitu oraz ścian ( powyżej lamperii) przejazdu bramowego farbą elewacyjną sylikatową. Szczegółowy zakres prac określony jest w następujących dokumentach: 1. Projekt budowlany ocieplenia ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką budynku D Urzędu Miasta Łodzi. 2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 3. Przedmiar robót. Przedmiar robót ma charakter dokumentu pomocniczego umożliwiającego wykonawcom wyliczenie ceny za roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia obrazują skalę robót budowlanych i stanowią pomoc w oszacowaniu kosztów inwestycji..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.44.30.00-4.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.11.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia winien wykazać, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert -a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - co najmniej: roboty budowlane polegające na ocieplaniu budynków o wartości robót min. 500 000 PLN brutto łącznie oraz, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. III.3.2 oceniane będzie łącznie, jeżeli w opisie sposobu dokonywania oceny spełniania warunków nie zastrzeżono inaczej Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie III.4.3.1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z odpowiednim zachowaniem terminów ich wystawienia.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwości zmian postanowień umowy w zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia. Zmiana terminu wykonania będzie możliwa tylko w przypadku: a) zdarzeń losowych niezależnych od stron takich jak np. pożar, brak wody spowodowany awarią u gestora sieci i innych gwałtownych zdarzeń wywołanych czynnikami atmosferycznymi, b) warunków pogodowych uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z technologią, c) konieczności przeprowadzenia robót dodatkowych, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia i wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, d) przedłużenia się okresu pozyskiwania wszelkich decyzji administracyjnych niezależnych od Wykonawcy, e) regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany. Zmiany, o których mowa musza zostać udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczące ww. zmian wraz z uzasadnieniem, strona występująca z wnioskiem zobowiązana jest złożyć drugiej stronie w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o takiej okoliczności. Wszelkie zmiany wymagają uprzedniej zgody Zamawiającego.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta Łodzi, Departament Obsługi i Administracji, Wydział Zamówień Publicznych, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
13.10.2011 godzina 11:00, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
1. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN (np. dane finansowe), Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie: a) średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, b) jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany. 2. Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3. Zamówienie nie jest współfinansowane ze środkow Unii Europejskiej..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Łódź: Wykonanie ocieplenia części ściany zewnętrznej budynku D i malowanie wieży zegarowej przy ul. Piotrkowskiej 104 w Łodzi


Numer ogłoszenia: 277471 - 2011; data zamieszczenia: 21.10.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 256909 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Robót Budowlanych, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie ocieplenia części ściany zewnętrznej budynku D i malowanie wieży zegarowej przy ul. Piotrkowskiej 104 w Łodzi.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Zakres robót obejmuje: 1. Roboty demontażowe: a) demontaż kratek wentylacyjnych osadzonych w otworach ścian zewnętrznych, b) demontaż rury spustowej wraz z koszem spustowym w elewacji wschodniej wieży zegarowej, c) demontaż parapetów okiennych i gzymsowych z blachy stalowej ocynkowanej, d) demontaż obróbek blacharskich pilastrów elewacji zachodniej, e) demontaż okna przejazdu bramowego, f) skucie uszkodzonych i odparzonych fragmentów tynków ścian zewnętrznych, g) skucie pilastrów międzyokiennych z elewacji zachodniej budynku, h) skucie gzymsów podokiennych i parapetów, i) usunięcie niszczących się fragmentów powłok malarskich ze ścian elewacji, j) odkrycie ściany fundamentowej, odkucie zniszczonych i odparzonych tynków, k) demontaż lamp oświetleniowych w przejeździe bramowym, l) demontaż drzwi zewnętrznych wraz z futrynami wieży zegarowej, m) demontaż instalacji kablowych. 2. Roboty montażowe: a) wykonanie nowych tynków zewnętrznych cementowo- wapiennych w miejsce uprzednio skutych, b) wykonanie rapówki ścian fundamentowych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, wykonanie ocieplenia i tynku żywicznego, c) wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych (metoda lekka - mokra ),tynk sylikatowy, d) wykonanie ocieplenia ościeży okiennych i gzymsów, e) wykonanie pilastrów międzyokiennych ze styropianu, f) wykonanie tynku cienkowarstwowego, sylikatowego, na ścianach wieży zegarowej, g) malowanie tarcz zegarowych wieży zegarowej h) malowanie wskazówek zegarowych i wiatrowskazu oraz drabinki wieży zegarowej i) montaż drzwi zewnętrznych wieży zegarowej, stalowych, ocieplanych, j) montaż parapetów okiennych i obróbek blacharskich gzymsów pod i nadokiennych z blachy stalowej powlekanej, k) montaż nowych kratek wentylacyjnych osadzonych w otworach ścian zewnętrznych, l) montaż nowej rury spustowej i kosza spustowego, z blachy stalowej ocynkowanej, na elewacji wschodniej wieży zegarowej., m) montaż instalacji kablowych elektrycznych i teletechnicznych po ścianach elewacji budynku, n) montaż w przejeździe bramowym lamp oświetlenia zewnętrznego, o) zasypanie ścian fundamentowych budynku oraz odtworzenie nawierzchni w pasie przyściennym z kostki betonowej i granitowej wraz z odpowiednią podbudową, p) zamurowanie otworu okiennego przejazdu bramowego, q) dwukrotne malowanie farbą emulsyjną w kolorze białym, tynków ściany r) wykonanie lamperii wys. l ,5m ścian przejazdu bramowego z tynku żywicznego, s) dwukrotne malowanie sufitu oraz ścian ( powyżej lamperii) przejazdu bramowego farbą elewacyjną sylikatową..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.44.30.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.10.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • INTERAL MICHAŁ ZABŁOCKI, ul. Kijaków 6, 62-500 Konin, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 95764,62 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  105169,31


 • Oferta z najniższą ceną:
  105169,31
  / Oferta z najwyższą ceną:
  159900,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-10-13
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 25690920110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-09-28
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 48 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta Łodzi, Departament Obsługi i Administracji, Wydział Zamówień Publicznych, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45443000-4 Roboty elewacyjne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wykonanie ocieplenia części ściany zewnętrznej budynku D i malowanie wieży zegarowej przy ul. Piotrkowskiej 104 w Łodzi INTERAL MICHAŁ ZABŁOCKI
ul. Kijaków 6, 62-500 Konin, woj. wielkopolskie
2011-10-21 105 169,00