Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Zakup i dostarczenie paliwa gazowego /gazu ziemnego wysokometanowego/ do instalacji gazowej w budynku Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Tymienieckiego 5.


Numer ogłoszenia: 257663 - 2010; data zamieszczenia: 20.09.2010

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Dostawy

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Dostaw, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i dostarczenie paliwa gazowego /gazu ziemnego wysokometanowego/ do instalacji gazowej w budynku Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Tymienieckiego 5..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie paliwa gazowego /gazu ziemnego wysokometanowego/ do instalacji gazowej w budynku Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Tymienieckiego 5..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09.12.30.00-7.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    Dostawca gazu Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie jest monopolistą w dostawach gazu ziemnego wysokometanowego z sieci. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 25766320100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-09-20
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia:
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
09123000-7 Gaz ziemny