Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Usługi restauracyjne


Numer ogłoszenia: 258066 - 2011; data zamieszczenia: 24.08.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługi restauracyjne.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi restauracyjnej dla gości zaproszonych na konferencję objętą patronatem przez Prezydent Miasta Łodzi. Termin realizacji zamówienia: w dniu 22 października 2011 r. (sobota). 2. Przedmiotem zamówienia są usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, polegające na wydaniu obiadu w restauracji lub centrum cateringowym. 3. Prognozowana ilość posiłków: 1) 45 obiadów dla prelegentów i gości wysokich rangą; 2) 300 porcji w postaci jednego dania ciepłego dla pozostałych uczestników. 4. Charakterystyka posiłków: 1) obiad: zupa (300 ml), danie główne (300 g), deser (120 g) napój zimny (200 ml) oraz napój gorący (200 ml) przygotowane i wydane w formie bankietu zasiadanego wraz z obsługą kelnerską; zastawa porcelanowa, ceramiczna lub ze szkła hartowanego, sztućce ze stali nierdzewnej; 2) danie ciepłe (300 ml), gulaszowe z pieczywem w formie poczęstunku bez zasiadania przy stole; podane w naczyniach jednorazowych. 5. Dwie propozycje menu obiadu uwzględniające: mięso, sosy do mięs, surówki warzywne, ziemniaki, deser, napoje oraz dania ciepłego z pieczywem należy dołączyć do oferty cenowej..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
55.30.00.00-3.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 22.10.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie III.4.3.1 SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z odpowiednim zachowaniem terminów ich wystawienia.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmiane cen brutto za przedmiot zamówienia w trakcie obowiązywania umowy wyłącznie w przypadku zmiany stawek podatku VAT.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
01.09.2011 godzina 13:30, miejsce: Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wydziału Zamówień Publicznych Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Termin wykonania zamówienia : od dnia podpisania umowy do dnia 22.10.2011 r. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. III. 3 oceniane będzie łącznie..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 263720 - 2011; data zamieszczenia: 29.08.2011


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
258066 - 2011 data 24.08.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, fax. 42 638 48 77.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  II.1.3).

 • W ogłoszeniu jest:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi restauracyjnej dla gości zaproszonych na konferencję objętą patronatem przez Prezydent Miasta Łodzi. Termin realizacji zamówienia: w dniu 22 października 2011 r. (sobota). 2. Przedmiotem zamówienia są usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, polegające na wydaniu obiadu w restauracji lub centrum cateringowym. 3. Prognozowana ilość posiłków: 1) 45 obiadów dla prelegentów i gości wysokich rangą; 2) 300 porcji w postaci jednego dania ciepłego dla pozostałych uczestników. 4. Charakterystyka posiłków: 1) obiad: zupa (300 ml), danie główne (300 g), deser (120 g) napój zimny (200 ml) oraz napój gorący (200 ml) przygotowane i wydane w formie bankietu zasiadanego wraz z obsługą kelnerską; zastawa porcelanowa, ceramiczna lub ze szkła hartowanego, sztućce ze stali nierdzewnej; 2) danie ciepłe (300 ml), gulaszowe z pieczywem w formie poczęstunku bez zasiadania przy stole; podane w naczyniach jednorazowych. 5. Dwie propozycje menu obiadu uwzględniające: mięso, sosy do mięs, surówki warzywne, ziemniaki, deser, napoje oraz dania ciepłego z pieczywem należy dołączyć do oferty cenowej...

 • W ogłoszeniu powinno być:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi restauracyjnej dla gości zaproszonych na konferencję objętą patronatem przez Prezydent Miasta Łodzi. Termin realizacji zamówienia: w dniu 22 października 2011 r. (sobota). 2. Przedmiotem zamówienia są usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, polegające na wydaniu obiadu w restauracji lub centrum cateringowym. Restauracja lub centrum cateringowe winno być usytuowane w granicach miasta Łodzi 3. Prognozowana ilość posiłków: 1) 45 obiadów dla prelegentów i gości wysokich rangą; 2) 300 porcji w postaci jednego dania ciepłego dla pozostałych uczestników. 4. Charakterystyka posiłków: 1) obiad: zupa (300 ml), danie główne (300 g), deser (120 g) napój zimny (200 ml) oraz napój gorący (200 ml) przygotowane i wydane w formie bankietu zasiadanego wraz z obsługą kelnerską; zastawa porcelanowa, ceramiczna lub ze szkła hartowanego, sztućce ze stali nierdzewnej; 2) danie ciepłe (300 ml), gulaszowe z pieczywem w formie poczęstunku bez zasiadania przy stole; podane w naczyniach jednorazowych. 5. Dwie propozycje menu obiadu uwzględniające: mięso, sosy do mięs, surówki warzywne, ziemniaki, deser, napoje oraz dania ciepłego z pieczywem należy dołączyć do oferty cenowej...
Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-09-01
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 25806620110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-08-24
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 51 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/
Informacja dostępna pod: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków