Warszawa: dostawa wkładów drukujących, wkładów barwiących, taśm barwiących do Instytutu Kardiologii. Znak sprawy: 10/2012


Numer ogłoszenia: 26045 - 2012; data zamieszczenia: 31.01.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Instytut Kardiologii , ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8120440, faks 022 8126732.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.ikard.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
dostawa wkładów drukujących, wkładów barwiących, taśm barwiących do Instytutu Kardiologii. Znak sprawy: 10/2012.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
dostawa wkładów drukujących, wkładów barwiących, taśm barwiących do Instytutu Kardiologii w podziale na 5 części: Część nr 1 - WKŁADY DRUKUJĄCE (14 pozycji), Część nr 2 - WKŁADY DRUKUJĄCE DO DRUKAREK KOLOROWYCH (43 pozycje), Część nr 3 - WKŁADY BARWIĄCE (27 pozycji), Część nr 4 - TAŚMY BARWIĄCE (2 pozycje), Część nr 5 - TONERY/ FOLIE DO KOPIAREK I FAKSÓW (14 pozycji).


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.19.21.13-6, 30.19.23.00-4, 30.12.51.00-2.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 5.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące: posiadania wiedzy i doświadczenia tj.: zrealizowali/ realizują dostawy w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia (dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek, faksów w tym tuszy i tonerów) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej 1 dostawę z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Spełnienie warunku w tym zakresie nastąpi poprzez potwierdzenie należycie wykonanych (wykonanej) dostaw (dostawy), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych (wykonywanej) dostaw (dostawy) przy czym wartość (suma wartości części, której oferta dotyczy) nie może być niższa niż określona przez Zamawiającego dla każdej części, która wynosi odpowiednio: Nr części Wartość dostaw brutto 1 - 87.500,00 PLN, 2 - 33.500,00 PLN, 3 - 8.500 PLN, 4 - 1.600,00 PLN, 5 - 13.300,00 PLN. 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 3. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od wykonawcy, aby przedstawił w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w punkcie III.4.2) (w rozdziale VIII. pkt 2 ppkt. 1) - 3) SIWZ). 4. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia/ nie spełnia na podstawie złożonych przez wykonawców oświadczeń i dokumentów wymaganych w punkcie III.4) (w rozdziale VIII. SIWZ).


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dotyczy pkt III.4) 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (oprócz oświadczeń, wg Załącznika nr 3 i 3a do SIWZ), zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie III.4.2) (w rozdziale VIII. pkt 2 ppkt 1), 2) i 3) SIWZ) składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, odpowiednio że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert); 2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert). 2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Wymagana data wystawienia dokumentów zgodnie z zapisami pkt 1. 3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 4. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnie, wymagane warunki udziału w postępowaniu winni spełnić wspólnie. 1) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, oświadczenie, wg Załącznika nr 3 do SIWZ podpisuje ustanowiony pełnomocnik do reprezentowania wykonawców w danym postępowaniu. 2) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Każdy oddzielnie składa oświadczenie, wg Załącznika nr 3a do SIWZ. Dotyczy pkt III.5) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawca składa, dla każdego zaoferowanego wyrobu: 1. w zakresie Części nr 1: raport z badań wydajności lub deklarację wydajności o wydajności produktu, zmierzonej wg normy ISO 19752:2004, w tym minimum informacji o średniej wydajności kasety, deklarowanej wartości wydajności zgodnie z normą ISO/IEC 19752, rozmiaru papieru użytego do testu, badania; 2. w zakresie Części nr 2: raport z badań wydajności przeprowadzonych wg normy ISO 19798:2006, o wydajności produktu, zmierzonej wg normy ISO 19798, w tym min. informacji o średniej wydajności kaset, deklarowanej wartości wydajności zgodnie z normą ISO/IEC 19798, 90% poziomu ufności, terminu testu, badania, liczby kaset użytych do testowania, liczby kaset użytych w obliczeniach, określenia czy stosowano procedurę wstrząśnięcia, podanie trybu druku, ilości urządzeń użytych do testowania, typu papieru użytego do testowania, rozmiaru papieru, wersji strony testowej, numerów seryjnych kaset. 3. w zakresie Części nr 3: informację o średniej wydajności naboju, zadeklarowania wartości wydajności zgodnie z normą ISO/IEC 24711:2006 z uwzględnieniem ISO 24712. 4. w zakresie Części nr 4: informację o średniej wydajności taśmy (długość, mln znaków). 5. w zakresie Części nr 5: deklarację wydajności wg normy ISO 19798:2006, o wydajności produktu, zmierzonej wg normy ISO 19798, w tym min. informacji o średniej wydajności kasety, kaset, zadeklarowanej wartości wydajności zgodnie z normą ISO/IEC 19798, rozmiaru papieru użytego do testu, badania dla poz. 11-14 oraz informacji w przypadku pozostałych pozycji w zakresie ilości stron wydruku, długości folii. Uwaga: Wykonawca składa powyższe dokumenty tylko w przypadku zaoferowania produktu równoważnego w stosunku do oryginału producenta urządzenia.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy: 1) w zakresie wynagrodzenia z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia lub, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności gdy Wykonawca zaproponuje upusty; 2) w przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy (np.: w wyniku przekształcenia, przejęcia itp.); 3) w zakresie zmiany typu/ modelu/ numeru katalogowego danego towaru, jeżeli nie spowoduje to zmiany przedmiotu umowy; 4) w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia asortymentu towarów wskazanych w umowie w formularzu asortymentowo - cenowym, jeżeli nie spowoduje to przekroczenia wartości brutto umowy; 5) w zakresie przedłużenia terminu realizacji umowy o okres nie dłuższy niż 6 miesięcy w przypadku niewykorzystania kwoty brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy; 6) w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT możliwa jest zmiana cen proporcjonalnie do zmiany stawki VAT, tak w przypadku podwyżki jak i obniżki. Zmiana cen wymaga udokumentowania przez Wykonawcę i każdorazowo wyrażonej zgody przez Zamawiającego w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności. Wartość umowy zmienia się odpowiednio.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.ikard.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
www.ikard.pl wersja elektroniczna bezpłatna i/lub za zaliczeniem pocztowym 10,00 zł netto+ 23%VAT w Instytucie Kardiologii, 04-635 Warszawa, ul. Niemodlińska 33, Dział Handlowy, pokój nr 330, IIIp.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
08.02.2012 godzina 10:00, miejsce: Instytut Kardiologii, 04-635 Warszawa, ul. Niemodlińska 33, Dział Handlowy, pokój nr 330, III piętro.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
WKŁADY DRUKUJĄCE.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  WKŁADY DRUKUJĄCE - 14 pozycji.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.21.13-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
WKŁADY DRUKUJĄCE DO DRUKAREK KOLOROWYCH.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  WKŁADY DRUKUJĄCE DO DRUKAREK KOLOROWYCH- 43 pozycje.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.21.13-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
WKŁADY BARWIĄCE.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  WKŁADY BARWIĄCE- 27 pozycji.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.12.51.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
TAŚMY BARWIĄCE.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  TAŚMY BARWIĄCE- 2 pozycje.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.23.00-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
TONERY/ FOLIE DO KOPIAREK I FAKSÓW.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  TONERY/ FOLIE DO KOPIAREK I FAKSÓW- 14 pozycji.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.21.13-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Warszawa: dostawa wkładów drukujących, wkładów barwiących, taśm barwiących do Instytutu Kardiologii. Znak sprawy: 10/2012


Numer ogłoszenia: 102037 - 2012; data zamieszczenia: 09.05.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 26045 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Instytut Kardiologii, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8120440, faks 022 8126732.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
dostawa wkładów drukujących, wkładów barwiących, taśm barwiących do Instytutu Kardiologii. Znak sprawy: 10/2012.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
dostawa wkładów drukujących, wkładów barwiących, taśm barwiących do Instytutu Kardiologii w podziale na 5 części: Część nr 1 - WKŁADY DRUKUJĄCE (14 pozycji), Część nr 2 - WKŁADY DRUKUJĄCE DO DRUKAREK KOLOROWYCH (43 pozycje), Część nr 3 - WKŁADY BARWIĄCE (27 pozycji), Część nr 4 - TAŚMY BARWIĄCE (2 pozycje), Część nr 5 - TONERY/ FOLIE DO KOPIAREK I FAKSÓW (14 pozycji)..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.19.21.13-6, 30.19.23.00-4, 30.12.51.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
WKŁADY DRUKUJĄCE.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02.05.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BS Polska Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 32-052 Radziszów, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 88990,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  24787,91


 • Oferta z najniższą ceną:
  24787,91
  / Oferta z najwyższą ceną:
  30618,39


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
WKŁADY DRUKUJĄCE DO DRUKAREK KOLOROWYCH.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27.04.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JET-PRINTER Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 02-180 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 34120,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  20315,91


 • Oferta z najniższą ceną:
  20315,91
  / Oferta z najwyższą ceną:
  29611,02


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
WKŁADY BARWIĄCE


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26.04.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM DATA spółka cywilna Maciej Ryciak Jarosław Żebrowski, {Dane ukryte}, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 8660,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  8621,07


 • Oferta z najniższą ceną:
  8127,84
  / Oferta z najwyższą ceną:
  8621,07


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
TAŚMY BARWIĄCE


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26.04.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM DATA spółka cywilna Maciej Ryciak Jarosław Żebrowski, {Dane ukryte}, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1710,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  815,49


 • Oferta z najniższą ceną:
  815,49
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1937,25


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
TONERY/ FOLIE DO KOPIAREK I FAKSÓW.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26.04.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM DATA spółka cywilna Maciej Ryciak Jarosław Żebrowski, {Dane ukryte}, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 13540,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  11753,88


 • Oferta z najniższą ceną:
  11324,61
  / Oferta z najwyższą ceną:
  11753,88


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: dh@ikard.pl
tel: 228 120 440
fax: 228 126 732
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-02-07
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 2604520120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-01-30
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 5
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.ikard.pl
Informacja dostępna pod: www.ikard.pl wersja elektroniczna bezpłatna i/lub za zaliczeniem pocztowym 10,00 zł netto+ 23%VAT w Instytucie Kardiologii, 04-635 Warszawa, ul. Niemodlińska 33, Dział Handlowy, pokój nr 330, IIIp
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30125100-2 Wkłady barwiące
30192113-6 Wkłady drukujące
30192300-4 Taśmy barwiące
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
WKŁADY DRUKUJĄCE. BS Polska Sp. z o.o.
Radziszów
2012-05-09 24 787,00
WKŁADY DRUKUJĄCE DO DRUKAREK KOLOROWYCH. JET-PRINTER Sp. z o.o.
Warszawa
2012-05-09 20 315,00
WKŁADY BARWIĄCE JM DATA spółka cywilna Maciej Ryciak Jarosław Żebrowski
Warszawa
2012-05-09 8 621,00
TAŚMY BARWIĄCE JM DATA spółka cywilna Maciej Ryciak Jarosław Żebrowski
Warszawa
2012-05-09 815,00
TONERY/ FOLIE DO KOPIAREK I FAKSÓW. JM DATA spółka cywilna Maciej Ryciak Jarosław Żebrowski
Warszawa
2012-05-09 11 753,00