Warszawa: Wymiana nawierzchni jezdni ul. Afrykańskiej na odcinku pomiędzy ul.Egipską a ul.Wał Miedzeszyński


Numer ogłoszenia: 261104 - 2014; data zamieszczenia: 05.08.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe , ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 33 80 717, faks 22 33 80 767.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.pragapld.waw.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wymiana nawierzchni jezdni ul. Afrykańskiej na odcinku pomiędzy ul.Egipską a ul.Wał Miedzeszyński.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wymiana nawierzchni jezdni ul. Afrykańskiej na odcinku pomiędzy ul. Egipską a ul. Wał Miedzeszyński. Orientacyjny zakres robót obejmuje: - rozebranie i ułożenie krawężników 20x30 na ławie betonowej ok. 466 mb, - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 7 cm ok. 2070 m2, - wykonanie ścieków z prefabrykatów o grubości 10 cm, ok. 466 mb, - przełożenie nawierzchni z kostki betonowej 8 cm (spowalniacze) na podsypce cementowo piaskowej o powierzchni ok. 108 m2, - rozebranie i ułożenie opaski z płyt chodnikowych 50x50 na podsypce cementowo- piaskowej ok. 233 m2, - skropienie podbudowy asfaltem - powierzchnia ok. 1980 m2, - ułożenie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wyrównawcza gr. 4 cm, o powierzchni ok. 1980,00 m2, - ułożenie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa ścieralna gr. 3cm, o powierzchni ok. 1980,00 m2, - regulacja studzienek szt. 14.


II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiących nie więcej niż 50% zamówienia podstawowego.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.40-2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.



II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 42.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga: wykazania co najmniej 2 robót budowlanych w branży drogowej o wartości brutto po min. 200 000,00 zł każda polegających na wykonaniu wymiany nawierzchni bitumicznej (położenie nakładki z mas mineralno-bitumicznych), wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga: dysponowania osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi, w tym co najmniej: - 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika budowy i posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga: posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 150 000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony Formularz Oferty. 2. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków - zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów lub inny dokument potwierdzający oddanie Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Okres gwarancji - 10


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://zamowienia.pragapld.waw.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych przy ul. Podskarbińskiej 6, 03-833 Warszawa, pok. 217 (II piętro).


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
20.08.2014 godzina 12:00, miejsce: w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych przy ul. Podskarbińskiej 6, 03-833 Warszawa, pok. 217 (II piętro).


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 273002 - 2014; data zamieszczenia: 14.08.2014


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
261104 - 2014 data 05.08.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 33 80 717, fax. 22 33 80 767.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  II.1.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wymiana nawierzchni jezdni ul. Afrykańskiej na odcinku pomiędzy ul. Egipską a ul. Wał Miedzeszyński. Orientacyjny zakres robót obejmuje: - rozebranie i ułożenie krawężników 20x30 na ławie betonowej ok. 466 mb, - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 7 cm ok. 2070 m2, - wykonanie ścieków z prefabrykatów o grubości 10 cm, ok. 466 mb, - przełożenie nawierzchni z kostki betonowej 8 cm (spowalniacze) na podsypce cementowo piaskowej o powierzchni ok. 108 m2, - rozebranie i ułożenie opaski z płyt chodnikowych 50x50 na podsypce cementowo- piaskowej ok. 233 m2, - skropienie podbudowy asfaltem - powierzchnia ok. 1980 m2, - ułożenie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wyrównawcza gr. 4 cm, o powierzchni ok. 1980,00 m2, - ułożenie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa ścieralna gr. 3cm, o powierzchni ok. 1980,00 m2, - regulacja studzienek szt. 14.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wymiana nawierzchni jezdni ul. Afrykańskiej na odcinku pomiędzy ul. Egipską a ul. Wał Miedzeszyński. Orientacyjny zakres robót obejmuje: - rozebranie krawężników 20x30 i ułożenie krawężników 15x30 na ławie betonowej ok. 466 mb, - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 7 cm ok. 2070 m2, - wykonanie ścieków z prefabrykatów o grubości 10 cm, ok. 466 mb, - przełożenie nawierzchni z kostki betonowej 8 cm (spowalniacze) na podsypce cementowo piaskowej o powierzchni ok. 108 m2, - rozebranie i ułożenie opaski z płyt chodnikowych 50x50 na podsypce cementowo- piaskowej ok. 233 m2, - skropienie podbudowy asfaltem - powierzchnia ok. 1980 m2, - ułożenie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wyrównawcza gr. 4 cm, o powierzchni ok. 1980,00 m2, - ułożenie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa ścieralna gr. 3cm, o powierzchni ok. 1980,00 m2, - regulacja studzienek szt. 14.

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.08.2014 godzina 12:00, miejsce: w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych przy ul. Podskarbińskiej 6, 03-833 Warszawa, pok. 217 (II piętro).

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.08.2014 godzina 12:00, miejsce: w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych przy ul. Podskarbińskiej 6, 03-833 Warszawa, pok. 217 (II piętro).


Warszawa: Wymiana nawierzchni jezdni ul. Afrykańskiej na odcinku pomiędzy ul.Egipską a ul.Wał Miedzeszyński


Numer ogłoszenia: 320662 - 2014; data zamieszczenia: 26.09.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 261104 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 33 80 717, faks 22 33 80 767.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wymiana nawierzchni jezdni ul. Afrykańskiej na odcinku pomiędzy ul.Egipską a ul.Wał Miedzeszyński.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wymiana nawierzchni jezdni ul. Afrykańskiej na odcinku pomiędzy ul. Egipską a ul. Wał Miedzeszyński. Orientacyjny zakres robót obejmuje: - rozebranie krawężników 20x30 i ułożenie krawężników 15x30 na ławie betonowej ok. 466 mb, - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 7 cm ok. 2070 m2, - wykonanie ścieków z prefabrykatów o grubości 10 cm, ok. 466 mb, - przełożenie nawierzchni z kostki betonowej 8 cm (spowalniacze) na podsypce cementowo piaskowej o powierzchni ok. 108 m2, - rozebranie i ułożenie opaski z płyt chodnikowych 50x50 na podsypce cementowo- piaskowej ok. 233 m2, - skropienie podbudowy asfaltem - powierzchnia ok. 1980 m2, - ułożenie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wyrównawcza gr. 4 cm, o powierzchni ok. 1980,00 m2, - ułożenie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa ścieralna gr. 3cm, o powierzchni ok. 1980,00 m2, - regulacja studzienek szt. 14.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
25.09.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Budownictwo Drogowe JARPOL S.A., {Dane ukryte}, 04-062 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 292596,80 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  260261,24


 • Oferta z najniższą ceną:
  260261,24
  / Oferta z najwyższą ceną:
  483799,76


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: dzp@pragapld.waw.pl
tel: 22 44 35 509
fax: 22 44 35 552
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-08-19
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 26110420140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-08-04
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 42 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 90%
WWW ogłoszenia: www.pragapld.waw.pl
Informacja dostępna pod: w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych przy ul. Podskarbińskiej 6, 03-833 Warszawa, pok. 217 (II piętro)
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45233140-2 Roboty drogowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wymiana nawierzchni jezdni ul. Afrykańskiej na odcinku pomiędzy ul.Egipską a ul.Wał Miedzeszyński Budownictwo Drogowe JARPOL S.A.
Warszawa
2014-09-26 260 261,00