Łódź: Dostawa aparatury medycznej i drobnego sprzętu medycznego 47/ZP/2011


Numer ogłoszenia: 261210 - 2011; data zamieszczenia: 26.08.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi , ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 677 68 24, 42 291 95 70, faks 42 678 99 52.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.barlicki.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa aparatury medycznej i drobnego sprzętu medycznego 47/ZP/2011.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Pakiet 1 - wózek do przewożenia chorych (Dopuszczalne przystąpienie do poszczególnych pozycji w obrębie tego pakietu) a. Wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej, z koszykami do transportu i możliwością zastosowania pozycji siedzącej (opis techniczny załącznik 1C1)1 szt. b. Wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej, z możliwością zastosowania pozycji siedzącej (opis techniczny załącznik 1C2) 1szt. c. Wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej (opis techniczny załącznik 1C3)1szt. Pakiet 2 - Kardiomonitory (Dopuszczalne przystąpienie do poszczególnych pozycji w obrębie tego pakietu) a. Kardiomonitor wielofunkcyjny mocowany na uchwycie (opis techniczny załącznik 1C4) 7szt. b. Kardiomonitor wielofunkcyjny przenośny (opis techniczny załącznik 1C5)2szt. Pakiet 3 - Materac przeciwodleżynowy a.Materac przeciwodleżynowy z pompą dla pacjentów bariatrycznych do 190 kg masy ciała (opis techniczny załącznik 1C6) 1szt. b.Materac przeciwodleżynowy z pompą (opis techniczny załącznik 1C7) 4szt. Pakiet 4 - Stymulator jednojamowy a. Stymulator jednojamowy (opis techniczny załącznik 1C8) 20szt. b. Elektroda endokawitarna stymulująca do przedsionka i do komory o pasywnej lub aktywnej fiksacji prosta lub J. (dł do wyboru) 15szt. Pakiet 5 - Stymulator kaloryczny a. Stymulator kaloryczny (opis techniczny załącznik 1C9) 1szt..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.10.00.00-1.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 8.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
nie dotyczy


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie kryterium spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach - Załącznik 2


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia Zamawiający żąda wykaz wykonanych dostaw (minimum 1 dostawy), w okresie ostatnich 3 lat (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) o wartości odpowiadającej 50% ceny tj.: Pakiet 1 poz. 1 : 4 985,00 PLN, słownie: cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć PLN Pakiet 1 poz. 2 : 3 915,00 PLN, słownie: trzy tysiące dziewięćset piętnaście PLN Pakiet 1 poz. 3 : 3 510,00 PLN, słownie: trzy tysiące pięćset dziesięć PLN Pakiet 2 poz. 1 : 57 190,00 PLN, słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt PLN Pakiet 2 poz. 2 : 9 335,00 PLN, słownie: dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści pięć PLN Pakiet 3 : 6 280,00 PLN, słownie: sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt PLN Pakiet 4 : 20 725,00 PLN, słownie: dwadzieścia siedemset dwadzieścia pięć PLN Pakiet 5 : 7 550,00 PLN, słownie: siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt PLN


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę dysponowania potencjałem technicznym do wykonania zamówienia Zamawiający żąda wykaz wykonanych dostaw (minimum 1 dostawy), w okresie ostatnich 3 lat (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) o wartości odpowiadającej 50% ceny tj.: Pakiet 1 poz. 1 : 4 985,00 PLN, słownie: cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć PLN Pakiet 1 poz. 2 : 3 915,00 PLN, słownie: trzy tysiące dziewięćset piętnaście PLN Pakiet 1 poz. 3 : 3 510,00 PLN, słownie: trzy tysiące pięćset dziesięć PLN Pakiet 2 poz. 1 : 57 190,00 PLN, słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt PLN Pakiet 2 poz. 2 : 9 335,00 PLN, słownie: dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści pięć PLN Pakiet 3 : 6 280,00 PLN, słownie: sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt PLN Pakiet 4 : 20 725,00 PLN, słownie: dwadzieścia siedemset dwadzieścia pięć PLN Pakiet 5 : 7 550,00 PLN, słownie: siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt PLN


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie kryterium spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach - Załącznik 2


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie kryterium spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach - Załącznik 2


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.W celu potwierdzenia, że oferowany sprzęt medyczny będący przedmiotem zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, oraz spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (dz. U. z 2010r, Nr 107, poz. 679) Zamawiający żąda: -- DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI z wymogami zasadniczymi Dyrektywy Rady 93/42/EEC Medical Devices, - CERTYFIKAT wystawiony przez jednostkę notyfikowaną potwierdzający spełnienie dyrektywy 93/42/EEC, - ZGŁOSZENIE WYROBU MEDYCZNEGO do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (dla wytwórców i autoryzowanych przedstawicieli), - POWIADOMIENIE Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu medycznego do używania (dla dystrybutorów i importerów), lub - WNIOSEK O PRZENIESIENIE DANYCH zgodnie z art. 133 powołanej ustawy o wyrobach medycznych dla wyrobów wpisanych do rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania na podstawie ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004r; o ile wymaga tego ustawa, lub złożenie stosownego oświadczenia jeśli na oferowany asortyment ww. dokumenty nie są wymagane Dokumenty te powinny być oznakowane, którego pakietu i pozycji asortymentowej dotyczą, 2. W celu potwierdzenia, że oferowany sprzęt medyczny będący przedmiotem zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia aktualnego katalogu, dopuszcza się katalog w języku angielskim; Dokumenty te powinny być oznakowane, którego pakietu i pozycji asortymentowej dotyczą, 3. Pełnomocnictwo do reprezentacji podmiotów występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - w przypadku konsorcjum lub spółki cywilnej 4. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osobą upoważnioną na podstawie dokumentu wymienionego w rozdziale V punkt 3 w oryginale lub poświadczone notarialnie lub opatrzone adnotacją (za zgodność z oryginałem) pieczęcią Wykonawcy, imienna pieczątka osoby upoważnionej na podstawie dokumentu wymienionego w rozdziale V punkt 3 oraz jej podpisem. 5. Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiany wymienione w ust. 2, 3, 4, 5 i 6 mogą być dokonane na wniosek Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia przesłania zawiadomienia w formie aneksu do umowy. 2. Zmiany cen rzeczy, będących przedmiotem niniejszej umowy, mogą być dokonywane w następujących przypadkach: a. w przypadku zmiany cen urzędowych - na towary z cenami urzędowymi, b. w przypadku zmian stawek podatku od towarów i usług lub stawek opłat celnych. 3. W przypadku szczególnych okoliczności, takich jak wstrzymanie lub zakończenie produkcji, strony dopuszczają możliwość dostarczania odpowiedników towarów objętych umową w cenach nie przewyższających cen zawartych w ofercie przetargowej. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania odpowiedników towarów objętych umową w cenach niższych niż ceny zawarte w ofercie przetargowej. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wielkości opakowania towaru objętego umową przetargową z możliwością przeliczenia ceny nie przekraczającej ceny zaoferowanej w ofercie przetargowej. 6. W przypadku niezrealizowania umowy w terminie - w zakresie ilości i wartości przedmiotu zamówienia, z przyczyn dotyczących Zamawiającego - wynikających z niewykorzystania w działalności leczniczej ilości wyrobów dostarczanych, Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy, nie dłużej niż o dwa miesiące.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.barlicki.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Dział Zamówień Publicznych SP ZOZ USK Nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, pokój 208, II piętro w budynku administracyjnym..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
05.09.2011 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Finansowo - Techniczny SP ZOZ USK nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, pokój 201, II piętro w budynku administracyjnym,.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 269598 - 2011; data zamieszczenia: 01.09.2011


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
261210 - 2011 data 26.08.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 677 68 24, 42 291 95 70, fax. 42 678 99 52.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4.

 • W ogłoszeniu jest:
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.09.2011 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Finansowo - Techniczny SP ZOZ USK nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, pokój 201, II piętro w budynku administracyjnym.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.09.2011 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Finansowo - Techniczny SP ZOZ USK nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, pokój 201, II piętro w budynku administracyjnym.


Numer ogłoszenia: 278124 - 2011; data zamieszczenia: 07.09.2011


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
261210 - 2011 data 26.08.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 677 68 24, 42 291 95 70, fax. 42 678 99 52.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  05.09.2011 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Finansowo-Techniczny SP ZOZ USK nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, pokój 201, II piętro w budynku administracyjnym..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  13.09.2011 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Finansowo-Techniczny SP ZOZ USK nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, pokój 201, II piętro w budynku administracyjnym..


Łódź: Dostawa aparatury medycznej i drobnego sprzętu medycznego 47/ZP/2011.


Numer ogłoszenia: 350584 - 2011; data zamieszczenia: 25.10.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 261210 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 677 68 24, 42 291 95 70, faks 42 678 99 52.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa aparatury medycznej i drobnego sprzętu medycznego 47/ZP/2011..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Pakiet 1 - wózek do przewożenia chorych (Dopuszczalne przystąpienie do poszczególnych pozycji w obrębie tego pakietu) a. Wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej, z koszykami do transportu i możliwością zastosowania pozycji siedzącej (opis techniczny załącznik 1C1)1 szt. b. Wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej, z możliwością zastosowania pozycji siedzącej (opis techniczny załącznik 1C2) 1szt. c. Wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej (opis techniczny załącznik 1C3)1szt. Pakiet 2 - Kardiomonitory (Dopuszczalne przystąpienie do poszczególnych pozycji w obrębie tego pakietu) a. Kardiomonitor wielofunkcyjny mocowany na uchwycie (opis techniczny załącznik 1C4) 7szt. b. Kardiomonitor wielofunkcyjny przenośny (opis techniczny załącznik 1C5)2szt. Pakiet 3 - Materac przeciwodleżynowy a.Materac przeciwodleżynowy z pompą dla pacjentów bariatrycznych do 190 kg masy ciała (opis techniczny załącznik 1C6) 1szt. b.Materac przeciwodleżynowy z pompą (opis techniczny załącznik 1C7) 4szt. Pakiet 4 - Stymulator jednojamowy a. Stymulator jednojamowy (opis techniczny załącznik 1C8) 20szt. b. Elektroda endokawitarna stymulująca do przedsionka i do komory o pasywnej lub aktywnej fiksacji prosta lub J. (dł do wyboru) 15szt. Pakiet 5 - Stymulator kaloryczny a. Stymulator kaloryczny (opis techniczny załącznik 1C9) 1szt...


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.10.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Pakiet 1 poz. 2 - Wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej, z możliwością zastosowania pozycji siedzącej


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • STOLTER Sp. z. o.o., {Dane ukryte}, 86-212 Stolno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 7830,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  6700,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  6700,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  6700,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Pakiet 1 poz. 3 -Wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • STOLTER Sp. z. o.o., {Dane ukryte}, 86-212 Stolno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 7020,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2950,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  2950,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2950,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Pakiet 2 poz. 1 - Kardiomonitor wielofunkcyjny mocowany na uchwycie


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BiaMediTek sp. z o.o.,, {Dane ukryte}, 15-399 Białystok, kraj/woj. podlaskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 114380,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  111006,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  111006,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  111006,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Pakiet 2 poz. 2 - Kardiomonitor wielofunkcyjny przenośny


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BiaMediTek sp. z o.o., {Dane ukryte}, 15-399 Białystok,, kraj/woj. podlaskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 18670,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  16036,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  16036,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  16036,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Pakiet 3 - Materace przeciwodleżynowe


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.10.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Revita Rafał Krutul,, {Dane ukryte}, 76-031 Mścice, kraj/woj. zachodniopomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 12560,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  8605,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  8605,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  31500,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
Pakiet 4 - Stymulator jednojamowy


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Medtronic Poland sp. z o.o., {Dane ukryte}, 04-041 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 41450,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  41450,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  41450,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  41450,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
Pakiet 5 - Stymulator kaloryczny


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.10.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • RONEST Spółka Jawna Jerzy Nędzewicz, Lech Rosochowicz, Tomasz Stawarz,, {Dane ukryte}, 61-893 Poznań,, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 15100,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  14960,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  14960,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  17506,22


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: dzial.zamowien.publicznych@barlicki.pl
tel: 42 677 68 24, 42 291 95 70
fax: 42 678 99 52
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-09-04
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 26121020110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-08-25
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 8
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.barlicki.pl
Informacja dostępna pod: Dział Zamówień Publicznych SP ZOZ USK Nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, pokój 208, II piętro w budynku administracyjnym.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
33100000-1 Urządzenia medyczne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Pakiet 1 poz. 2 - Wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej, z możliwością zastosowania pozycji siedzącej STOLTER Sp. z. o.o.
Stolno
2011-10-25 6 700,00
Pakiet 1 poz. 3 -Wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej STOLTER Sp. z. o.o.
Stolno
2011-10-25 2 950,00
Pakiet 2 poz. 1 - Kardiomonitor wielofunkcyjny mocowany na uchwycie BiaMediTek sp. z o.o.,
Białystok
2011-10-25 111 006,00
Pakiet 2 poz. 2 - Kardiomonitor wielofunkcyjny przenośny BiaMediTek sp. z o.o.
Białystok,
2011-10-25 16 036,00
Pakiet 3 - Materace przeciwodleżynowe Revita Rafał Krutul,
Mścice
2011-10-25 8 605,00
Pakiet 4 - Stymulator jednojamowy Medtronic Poland sp. z o.o.
Warszawa
2011-10-25 41 450,00
Pakiet 5 - Stymulator kaloryczny RONEST Spółka Jawna Jerzy Nędzewicz, Lech Rosochowicz, Tomasz Stawarz,
Poznań,
2011-10-25 14 960,00