Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Rawa Mazowiecka: Przygotowanie i prowadzenie dodatkowych zajęć zawodowych, dodatkowych zajęć dydaktyczno - wyrównawczych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych z języka polskiego i matematyki, dodatkowych zajęć z języka niemieckiego oraz dodatkowych zajęć sportowych w ramach projektu Mechatronik zawód przyszłości współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.


Numer ogłoszenia: 262090 - 2011; data zamieszczenia: 26.08.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej , ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 46 815 41 41, faks 46 815 41 41.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.rawa-kopernik.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: zespół szkół.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przygotowanie i prowadzenie dodatkowych zajęć zawodowych, dodatkowych zajęć dydaktyczno - wyrównawczych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych z języka polskiego i matematyki, dodatkowych zajęć z języka niemieckiego oraz dodatkowych zajęć sportowych w ramach projektu Mechatronik zawód przyszłości współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z przygotowaniem i prowadzeniem zajęć w ramach projektu Mechatronik zawód przyszłości realizowanym w ZSCEZiU w Rawie Mazowieckiej współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Zajęcia prowadzone będą od 6 września 2011r. do 31 marca 2013r. Zorganizowanych będzie 5 rodzajów zajęć. (1 godzina lekcyjna = 45 min.) Cześć 1. Zajęcia dodatkowe zawodowe gr.I Zajęcia dodatkowe zawodowe gr.II Cześć 2. Zajęcia dodatkowe dydaktyczno - wyrównawczych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych z języka polskiego ( 2grupy) Cześć 3. Zajęcia dodatkowe dydaktyczno - wyrównawczych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych z matematyki ( 2grupy) Cześć 4. Zajęcia dodatkowe z języka niemieckiego ( 2grupy) Cześć 5. Dodatkowe zajęcia sportowe gr.I Dodatkowe zajęcia sportowe gr.II Wykonawca w ramach umowy oprócz prowadzenia zajęć zobowiązany jest prowadzić dokumentację związaną z zajęciami, tj. prowadzenie dzienników zajęć, list obecności, opracowanie własnego planu i programu zajęć, przygotowanie i przeprowadzenie testów sprawdzających wiedzę i umiejętności uczniów (na początek i koniec zajęć) opracowanie sprawozdań z przeprowadzonych testów oraz dokumentowanie pracy poprzez wypełnianie karty czasu pracy. Wykonywanie zleconych zadań odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego przez czas trwania umowy, w terminach ustalonych przez Zamawiającego we wszystkie dni robocze tygodnia to jest od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Dopuszcza się również wykonywanie części zadań w inne dni jak ustalone powyżej. W przypadku kolizji świadczeń, świadczenie na rzecz Zamawiającego posiada pierwszeństwo przed świadczeniami na rzecz osób trzecich..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
80.20.00.00-6.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 5.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.03.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie załączonych dokumentów.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony w stosunku do Wykonawcy który oświadczy, że dysponuje bądź będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia spełniające kryteria ustalone przez Zamawiającego: posiadają kwalifikacje: wykształcenie wyższe, pedagogiczne, kierunkowe (stosowne do wymienionych rodzajów zajęć) znają specyfikę pracy środowiska szkolnego, w którym będzie realizowany przedmiot umowy odbyli szkolenie (co najmniej 10 godzin) dotyczące realizacji projektów w ramach POKL poświadczą znajomość procedur wymaganych przy realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy jako nauczyciel w szkole ponadgimnazjalnej,


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie przewiduje oceny tego warunku


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie przewiduje oceny tego warunku


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie przewiduje oceny tego warunku


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie stosowne do wymagań przedstawionych w pkt. III.3.2 dla poszczególnych rodzajów zajęć, parafowany wzór umowy


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Istotna zmiana umowy jest niedopuszczalna, za wyjątkiem okoliczności niemożliwych uprzednio do przewidzenia, a niezależnych od Stron, w szczególności wynikających z przypadków losowych. Termin wykonania zamówienia może ulec przesunięciu, jeżeli nastąpią okoliczności niezależne od Wykonawcy uniemożliwiające wykonanie zamówienia w terminie określonym w umowie. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym Zamawiającego na piśmie z podaniem uzasadnienia.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.rawa-kopernik.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Zwolińskiego 46.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
05.09.2011 godzina 11:00, miejsce: Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Zwolińskiego 46 - sekretariat.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Projekt Mechatronik zawód przyszłości realizowany w Zespole Szkół - CEZiU w Rawie Mazowieckiej współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Rawa Mazowiecka: Przygotowanie i prowadzenie dodatkowych zajęć zawodowych, dodatkowych zajęć dydaktyczno - wyrównawczych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych z jęz. polskiego i matematyki, dodatkowych zajęć z jęz. niemieckiego oraz dodatkowych zajęć sportowych w ramach projektu Mechatronik zawód przyszłości współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, realizowanego w Zespole Szkół - CEZiU w Rawie Mazowieckiej


Numer ogłoszenia: 293654 - 2011; data zamieszczenia: 18.09.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 262090 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 46 815 41 41, faks 46 815 41 41.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: zespół szkół.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przygotowanie i prowadzenie dodatkowych zajęć zawodowych, dodatkowych zajęć dydaktyczno - wyrównawczych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych z jęz. polskiego i matematyki, dodatkowych zajęć z jęz. niemieckiego oraz dodatkowych zajęć sportowych w ramach projektu Mechatronik zawód przyszłości współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, realizowanego w Zespole Szkół - CEZiU w Rawie Mazowieckiej.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z przygotowaniem i prowadzeniem zajęć w ramach projektu Mechatronik zawód przyszłości realizowanym w ZSCEZiU w Rawie Mazowieckiej współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Zajęcia prowadzone będą od 6 września 2011r. do 31 marca 2013r. Zorganizowanych będzie 5 rodzajów zajęć. (1 godzina lekcyjna = 45 min.) Cześć 1. Zajęcia dodatkowe zawodowe gr.I Zajęcia dodatkowe zawodowe gr.II Cześć 2. Zajęcia dodatkowe dydaktyczno - wyrównawczych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych z języka polskiego ( 2grupy) Cześć 3. Zajęcia dodatkowe dydaktyczno - wyrównawczych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych z matematyki ( 2grupy) Cześć 4. Zajęcia dodatkowe z języka niemieckiego ( 2grupy) Cześć 5. Dodatkowe zajęcia sportowe gr.I Dodatkowe zajęcia sportowe gr.II Wykonawca w ramach umowy oprócz prowadzenia zajęć zobowiązany jest prowadzić dokumentację związaną z zajęciami, tj. prowadzenie dzienników zajęć, list obecności, opracowanie własnego planu i programu zajęć, przygotowanie i przeprowadzenie testów sprawdzających wiedzę i umiejętności uczniów (na początek i koniec zajęć) opracowanie sprawozdań z przeprowadzonych testów oraz dokumentowanie pracy poprzez wypełnianie karty czasu pracy. Wykonywanie zleconych zadań odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego przez czas trwania umowy, w terminach ustalonych przez Zamawiającego we wszystkie dni robocze tygodnia to jest od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Dopuszcza się również wykonywanie części zadań w inne dni jak ustalone powyżej. W przypadku kolizji świadczeń, świadczenie na rzecz Zamawiającego posiada pierwszeństwo przed świadczeniami na rzecz osób trzecich..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
80.20.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Projekt Mechatronik zawód przyszłości realizowany w Zespole Szkół - CEZiU w Rawie Mazowieckiej współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, nr Konkursu POKL/I/9.2./10.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Zajęcia dodatkowe zawodowe gr.I Zajęcia dodatkowe zawodowe gr.II


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
06.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Tytus Cichocki ZS-CEZiU w Rawie Maz. (Igrupa), ul. Zwolinskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.
 • Dariusz Iwaszkiewicz ZS-CEZiU w Rawie Maz. (II grupa), ul. Zwolinskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, 92-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 7500,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  7500,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  7500,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  7500,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Zajęcia dodatkowe dydaktyczno - wyrównawczych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych z języka polskiego ( 2grupy)


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
06.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Bogusława Szczypińska ZS-CEZiU w Rawie Maz., ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 7500,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  7500,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  7500,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  7500,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Zajęcia dodatkowe dydaktyczno - wyrównawczych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych z matematyki ( 2grupy)


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
06.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Ewa Machnicka ZS-CEZiU w Rawie Maz., ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 7500,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  7500,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  7500,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  7500,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Zajęcia dodatkowe z języka niemieckiego ( 2grupy)


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
06.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Anna Jagniątkowska ZS-CEZiU w Rawie Maz., ul. Zwolińskiego 46 , 96-200 Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 15000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  15000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  15000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  15000,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Dodatkowe zajęcia sportowe gr.I Dodatkowe zajęcia sportowe gr.II


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
06.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Agnieszka Zientara ZS-CEZiU w Rawie Maz. (Igrupa), ul. Zwolińskiego 46, 92-200 Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.
 • Jadwiga Smyczek ZS-CEZiU w Rawie Maz. (II grupa), ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 15000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  15000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  15000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  15000,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: zsceziu@hoga.pl
tel: 46 815 41 41
fax: 46 815 41 41
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-09-05
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 26209020110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-08-26
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 573 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 5
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.rawa-kopernik.pl
Informacja dostępna pod: Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Zwolińskiego 46
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
80200000-6 Usługi szkolnictwa średniego
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zajęcia dodatkowe zawodowe gr.I Zajęcia dodatkowe zawodowe gr.II Tytus Cichocki ZS-CEZiU w Rawie Maz. (Igrupa)
ul. Zwolinskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2011-09-18 3 750,00
Zajęcia dodatkowe zawodowe gr.I Zajęcia dodatkowe zawodowe gr.II Dariusz Iwaszkiewicz ZS-CEZiU w Rawie Maz. (II grupa)
ul. Zwolinskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, 92-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2011-09-18 3 750,00
Zajęcia dodatkowe dydaktyczno - wyrównawczych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych z języka polskiego ( 2grupy) Bogusława Szczypińska ZS-CEZiU w Rawie Maz.
ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2011-09-18 7 500,00
Zajęcia dodatkowe dydaktyczno - wyrównawczych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych z matematyki ( 2grupy) Ewa Machnicka ZS-CEZiU w Rawie Maz.
ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2011-09-18 7 500,00
Zajęcia dodatkowe z języka niemieckiego ( 2grupy) Anna Jagniątkowska ZS-CEZiU w Rawie Maz.
ul. Zwolińskiego 46 , 96-200 Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2011-09-18 15 000,00
Dodatkowe zajęcia sportowe gr.I Dodatkowe zajęcia sportowe gr.II Agnieszka Zientara ZS-CEZiU w Rawie Maz. (Igrupa)
ul. Zwolińskiego 46, 92-200 Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2011-09-18 7 500,00
Dodatkowe zajęcia sportowe gr.I Dodatkowe zajęcia sportowe gr.II Jadwiga Smyczek ZS-CEZiU w Rawie Maz. (II grupa)
ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
2011-09-18 7 500,00