Warszawa: Świadczenie usług w zakresie konserwacji dźwigów osobowych oraz platform dla osób niepełnosprawnych zainstalowanych w budynkach mieszkalnych stanowiących własność TBS Warszawa Północ Sp. z o. o. w Warszawie


Numer ogłoszenia: 262811 - 2012; data zamieszczenia: 11.12.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. , ul. gen. T. Pełczyńskiego 30, 01-471 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 3041111, 12, 13, faks 22 3041114.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.tbspolnoc.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Spółka prawa handlowego, budownictwo i obiekty komunalne.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług w zakresie konserwacji dźwigów osobowych oraz platform dla osób niepełnosprawnych zainstalowanych w budynkach mieszkalnych stanowiących własność TBS Warszawa Północ Sp. z o. o. w Warszawie.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Świadczenie usług w zakresie konserwacji dźwigów osobowych oraz platform dla osób niepełnosprawnych zainstalowanych w budynkach mieszkalnych stanowiących własność TBS Warszawa Północ Sp. z o. o. w Warszawie.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
50.75.00.00-7, 50.53.14.00-0.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • n/d


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością dwie usługi o wartości co najmniej 50 000 PLN brutto każda - z podaniem przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie. Wykonawca nie może być wystawcą dokumentów potwierdzających należyte wykonanie zamówienia


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • n/d


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • n/d


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • n/d


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) oświadczenie potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 2 do SIWZ); 2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ); 3) oświadczenie o akceptacji Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 4 do SIWZ); 4) informacje o zakresie usług powierzonych podwykonawcom - jeśli dotyczy (załącznik nr 7 do SIWZ); 5) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług (co najmniej dwóch) w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie. Wykonawca nie może być wystawcą dokumentów potwierdzających należyte wykonanie zamówienia. Za usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, Zamawiający rozumie usługę w zakresie konserwacji dźwigów osobowych oraz platform dla osób niepełnosprawnych, o wartości co najmniej 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto (załącznik nr 8 do SIWZ) 6) formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) 7) formularz cenowy (załącznik nr 1a do SIWZ)


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Istotne postanowienia umowy określające szczegółowe warunki, na których Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, stanowi Załącznik 5 do SIWZ. 2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zastrzega sobie możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy, w niżej przedstawionym zakresie: a) zmiany osób wyznaczonych do uzgodnień i koordynacji przedmiotu umowy; b) zmiany terminów realizacji przedmiotu zamówienia - zmiana ta może być związana z koniecznością przyspieszenia realizacji zamówienia lub przedłużającym się czasem akceptacji wyników postępowania; c) zmiany danych Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy) lub zmiana wynikająca z przekształcenia podmiotowego po stronie Wykonawcy np.: w formie sukcesji uniwersalne; d) innych wynikających ze zmian w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na przedmiot i warunki umowy oraz zmian sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/lub Zamawiającego skutkujących nie możliwością realizacji przedmiotu umowy. 3. Zmiany wskazane w ust. 2 są dopuszczalne pod warunkiem przedstawienia Zamawiającemu przez Wykonawcę lub Wykonawcy przez Zamawiającego informacji o proponowanej zmianie wraz z wyjaśnieniem przyczyn proponowanej zmiany i uzyskaniem pisemnej zgody. 4. Zmiany wskazane w ust. 2 pkt pkt b) - d) wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności, natomiast zmiany wskazane w ust. 2 pkt a) wymagają zachowania formy pisemnej, w postaci skutecznego powiadomienia drugiej strony


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.tbspolnoc.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o. o. ul. gen. T. Pełczyńskiego 30 w Warszawie pokój nr 20.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
19.12.2012 godzina 09:00, miejsce: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o. o. ul. gen. T. Pełczyńskiego 30 w Warszawie pokój nr 20.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
n/d.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Warszawa: Świadczenie usługi w zakresie konserwacji dźwigów osobowych oraz platform dla osób niepełnosprawnych zainstalowanych w budynkach mieszkalnych stanowiących własność TBS Warszawa Północ Sp. z o.o. w Warszawie


Numer ogłoszenia: 5148 - 2013; data zamieszczenia: 03.01.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 262811 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o., ul. gen. T. Pełczyńskiego 30, 01-471 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 3041111, 12, 13, faks 22 3041114.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Spółka prawa handlowego, budownictwo i obiekty komunalne.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usługi w zakresie konserwacji dźwigów osobowych oraz platform dla osób niepełnosprawnych zainstalowanych w budynkach mieszkalnych stanowiących własność TBS Warszawa Północ Sp. z o.o. w Warszawie.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Świadczenie usługi w zakresie konserwacji dźwigów osobowych oraz platform dla osób niepełnosprawnych zainstalowanych w budynkach mieszkalnych stanowiących własność TBS Warszawa Północ Sp. z o.o. w Warszawie.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
50.75.00.00-7, 50.53.14.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31.12.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
7.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
5.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZID-SERVICE Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 00-810 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 132148,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  45600,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  45600,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  64320,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. gen. T. Pełczyńskiego 30, 01471 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: tbs@tbspolnoc.pl
tel: 22 3041111, 12, 13
fax: 223 041 114
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-12-18
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 26281120120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-12-10
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 377 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.tbspolnoc.pl
Informacja dostępna pod: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o. o. ul. gen. T. Pełczyńskiego 30 w Warszawie pokój nr 20
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
50531400-0 Usługi w zakresie napraw i konserwacji dźwigów
50750000-7 Usługi w zakresie konserwacji wind
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Świadczenie usługi w zakresie konserwacji dźwigów osobowych oraz platform dla osób niepełnosprawnych zainstalowanych w budynkach mieszkalnych stanowiących własność TBS Warszawa Północ Sp. z o.o. w Warszawie ZID-SERVICE Sp. z o.o.
Warszawa
2013-01-03 45 600,00