Warszawa: Dostawa papieru, tuszy i tonerów dla Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej


Numer ogłoszenia: 262930 - 2012; data zamieszczenia: 20.07.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej , ul. Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 234 74 89, faks 22 621 3370.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.pw.edu.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa papieru, tuszy i tonerów dla Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Roczne dostawy.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.19.76.30-1, 30.12.51.00-2, 30.12.51.10-5.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 12.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.zamowienia.pw.edu.pl/wykaz

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej ul. Nowowiejska 20 pok. 302 00-653 Warszawa mgr inż. Waldemar Sander tel. 509 190 951, e-mail:waldemar.sander@is.pw.edu.pl.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
31.07.2012 godzina 09:45, miejsce: Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej ul. Nowowiejska 20 pok. 302 00-653 Warszawa.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Warszawa: Dostawa papieru, tuszy i tonerów dla Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej


Numer ogłoszenia: 313546 - 2012; data zamieszczenia: 24.08.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 262930 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, ul. Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 234 74 89, faks 22 621 3370.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa papieru, tuszy i tonerów dla Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Roczne dostawy.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.19.76.30-1, 30.12.51.00-2, 30.12.51.10-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Papier


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • F.H.U. GRAWIT, {Dane ukryte}, 43-430 SKOCZÓW, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 18720,5 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  15195,8


 • Oferta z najniższą ceną:
  15195,8
  / Oferta z najwyższą ceną:
  19620,7


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
tonery i tusze do urządzeń HP


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
8.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM DATA S.C. Jarosław Żebrowski, Maciej Ryciak, {Dane ukryte}, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 76349,93 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  58049,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  58049,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  80718,96


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Tusze i tonery do urządzeń SAMSUNG


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
8.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • F.H.U. GRAWIT, {Dane ukryte}, 43-430 SKOCZÓW, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 6023,2 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  6023,2


 • Oferta z najniższą ceną:
  3796,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  6514,67


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Tusze i tonery do urządzeń BROTHER


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
8.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • F.H.U. GRAWIT, {Dane ukryte}, 43-430 SKOCZÓW, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2229,8 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1918,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1918,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2447,50


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Tusze i tonery do urządzeń EPSON


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
8.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • F.H.U. GRAWIT, {Dane ukryte}, 43-430 SKOCZÓW, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1845,6 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1536,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1536,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2063,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
Tusze i tonery do urządzeń CANON


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
8.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • F.H.U. GRAWIT, {Dane ukryte}, 43-430 SKOCZÓW, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2741,4 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2012,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  2012,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3149,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
Tusze i tonery do urządzeń OKI


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
8.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • F.H.U. GRAWIT, {Dane ukryte}, 43-430 SKOCZÓW, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5037,6 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3636,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3636,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  5451,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
8   


Nazwa:
Tusze i tonery do urządzeń PANASONIC


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
7.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • F.H.U. GRAWIT, {Dane ukryte}, 43-430 SKOCZÓW, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 320,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  218,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  218,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  348,75


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
9   


Nazwa:
Tusze i tonery do urządzeń KONICA MINOLTA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
7.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • F>H>U GRAWIT, {Dane ukryte}, 43-430 SKOCZÓW, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1425,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1209,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1209,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1544,73


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
10   


Nazwa:
wkłady do urządzeń SHARP


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • NET-OFFICE, {Dane ukryte}, 01-922 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 126,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  87,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  87,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  327,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
11   


Nazwa:
tusze i tonery do urządzeń XEROX


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
7.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • F.H.U. GRAWIT, {Dane ukryte}, 43-430 SKOCZÓW, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 455,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  309,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  309,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  449,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
12   


Nazwa:
Tusze i tonery do urządzeń LEXMARC


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02.08.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • F.H.U. GRAWIT, {Dane ukryte}, 43-430 SKOCZÓW, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 4630,5 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  680,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  680,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  5277,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: Dominika.Jastrzebska@pw.edu.pl
tel: +48222345927
fax: +48226286075
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-07-30
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 26293020120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-07-19
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 12
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.pw.edu.pl
Informacja dostępna pod: Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej ul. Nowowiejska 20 pok. 302 00-653 Warszawa mgr inż. Waldemar Sander tel. 509 190 951, e-mail:waldemar.sander@is.pw.edu.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30125100-2 Wkłady barwiące
30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów
30197630-1 Papier do drukowania
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Papier F.H.U. GRAWIT
SKOCZÓW
2012-08-24 151 958,00
tonery i tusze do urządzeń HP JM DATA S.C. Jarosław Żebrowski, Maciej Ryciak
Warszawa
2012-08-24 58 049,00
Tusze i tonery do urządzeń SAMSUNG F.H.U. GRAWIT
SKOCZÓW
2012-08-24 60 232,00
Tusze i tonery do urządzeń BROTHER F.H.U. GRAWIT
SKOCZÓW
2012-08-24 1 918,00
Tusze i tonery do urządzeń EPSON F.H.U. GRAWIT
SKOCZÓW
2012-08-24 1 536,00
Tusze i tonery do urządzeń CANON F.H.U. GRAWIT
SKOCZÓW
2012-08-24 2 012,00
Tusze i tonery do urządzeń OKI F.H.U. GRAWIT
SKOCZÓW
2012-08-24 3 636,00
Tusze i tonery do urządzeń PANASONIC F.H.U. GRAWIT
SKOCZÓW
2012-08-24 218,00
Tusze i tonery do urządzeń KONICA MINOLTA F>H>U GRAWIT
SKOCZÓW
2012-08-24 1 209,00
wkłady do urządzeń SHARP NET-OFFICE
Warszawa
2012-08-24 87,00
tusze i tonery do urządzeń XEROX F.H.U. GRAWIT
SKOCZÓW
2012-08-24 309,00
Tusze i tonery do urządzeń LEXMARC F.H.U. GRAWIT
SKOCZÓW
2012-08-24 680,00