Tarczyn: remont dróg


Numer ogłoszenia: 263000 - 2013; data zamieszczenia: 05.07.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Tarczyn , ul. Rynek 8a, 05-555 Tarczyn, woj. mazowieckie, tel. 22 7157900, 7157938, faks 22 7278191.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.bip.tarczyn.pl

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
  -


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
remont dróg.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego remontów wybranych dróg na terenie Gminy Tarczyn. Zamawiający udziela zamówienia w trzech częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania. Wykonawca może złożyć ofertę na dowlna ilość części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera siwz.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.40-2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 3.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
nie jest wymagane


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi legitymować się należytym wykonaniem zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonych (w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie) co najmniej 3 robót, polegających na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na powierzchni co najmniej 2 000 m2 - osobno każda z robót (dotyczy każdego zadania). Wykonawca może wykazać się wykonaniem tych samych robót w więcej niż jednym zadaniu.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje tego warunku (dotyczy każdego zadania)


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca ma wykazać, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika robót w specjalności drogowej (dotyczy każdego zadania). Wykonawca może wykazać tą samą osobę w więcej niż jednym zadaniu.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje tego warunku (dotyczy każdego zadania)


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

wypełniony formularz oferty, informacja o pomiocie wspólnym, kosztorysy ofertowe

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

zgodnie z pkt. 14.4 siwz


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.tarczyn.pl zakładka zamówienia publiczne 2013

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miejski w Tarczynie ul. Rynek 8a, 05-555 Tarczyn, pok. nr 16 lub zostanie wysłana pocztą na pisemny wniosek.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
23.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Tarczynie ul. Rynek 8a, 05-555 Tarczyn, pok. nr 2 (Punkt Obsługi Interesantów) na parterze.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Remont dróg - Pawłowice, Wylezin, Racibory.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu ul. Topolowej w m. Pawłowice na odcinku 190mb, ul. Polnej w m. Wylezin na odcinku 165 mb, ul. Wierzbowej w m. Racibory na odcinku 610 mb.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.31.40-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 21.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Remont dróg - Tarczyn, Drozdy, Janówek.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont ul. Spacerowej w m. Drozdy na odcinku 560 mb, ul. Sadowej w Tarczynie na odcinku 75 mb, ul. Sosnowej w m. Janówek na odcinku 88 mb.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.31.40-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 30.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Remont dróg - Prace Duże, Prace Małe, Kotorydz.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont ul. Uroczej w m. Prace Duże na odcinku 120 mb, Alei Krystyny w m. Prace Duże na odcinku 250 mb, ul. Krótkiej w m. Prace Małe na odcinku 145 mb i ul. Wesołej w m. Kotorydz na odcinku 365 mb.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.31.40-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 30.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Tarczyn: remont dróg


Numer ogłoszenia: 333670 - 2013; data zamieszczenia: 19.08.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 263000 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Tarczyn, ul. Rynek 8a, 05-555 Tarczyn, woj. mazowieckie, tel. 22 7157900, 7157938, faks 22 7278191.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
remont dróg.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego remontów wybranych dróg na terenie Gminy Tarczyn. Zamawiający udziela zamówienia w trzech częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera siwz..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Remont dróg- Pawłowice, Wylezin, Racibory


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
07.08.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Budownictwo Drogowe JARPOL S.A., {Dane ukryte}, 04-062 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 196127,40 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  207218,47


 • Oferta z najniższą ceną:
  207218,47
  / Oferta z najwyższą ceną:
  291458,96


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Remont dróg- Tarczyn, Drozdy, Janówek


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
07.08.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Budownictwo Drogowe JARPOL S.A., {Dane ukryte}, 04-062 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 154088,65 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  165104,01


 • Oferta z najniższą ceną:
  165104,01
  / Oferta z najwyższą ceną:
  235021,94


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Remont dróg- Prace Duże, Prace Małe, Kotorydz


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
09.08.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FAL-BRUK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa, {Dane ukryte}, 02-868 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 156459,68 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  178350,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  178350,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  235185,23


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Juliana Stępkowskiego 17, 05555 Tarczyn
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: zamowienia.publiczne@tarczyn.pl
tel: 22 7157900, 7157938
fax: 227 278 191
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-07-22
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 26300020130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-07-04
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 3
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.bip.tarczyn.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Miejski w Tarczynie ul. Rynek 8a, 05-555 Tarczyn, pok. nr 16 lub zostanie wysłana pocztą na pisemny wniosek
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45233140-2 Roboty drogowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Remont dróg- Pawłowice, Wylezin, Racibory Budownictwo Drogowe JARPOL S.A.
Warszawa
2013-08-19 207 218,00
Remont dróg- Tarczyn, Drozdy, Janówek Budownictwo Drogowe JARPOL S.A.
Warszawa
2013-08-19 165 104,00
Remont dróg- Prace Duże, Prace Małe, Kotorydz FAL-BRUK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa
Warszawa
2013-08-19 178 350,00