Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Dostawa wody pitnej wraz z odprowadzeniem ścieków do budynku przy ul. Piotrkowskiej 104.


Numer ogłoszenia: 263209 - 2013; data zamieszczenia: 05.12.2013

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Dostawy

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Dostaw, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa wody pitnej wraz z odprowadzeniem ścieków do budynku przy ul. Piotrkowskiej 104..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wody pitnej wraz z odprowadzeniem ścieków dla kompleksu budynków Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez dwa przyłącza wodociągowe: - z wodociągu ulicznego z działki nr 26/14 w obrębie S-6 do posesji oznaczonej Piotrkowska nr 104a na działce nr 235/22 w obrębie S-6, - z wodociągu ulicznego z działki nr 237/80 w obrębie S-6 do posesji oznaczonej Plac Komuny Paryskiej nr 5 na działce 235/23 w obrębie S-6..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
41.11.00.00-3.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ul. Wierzbowa 52 jest naturalnym monopolistą w odniesieniu do przedmiotu zamówienia. Zamówienie może być wykonane tylko przez wskazanego Wykonawcę, który jako jedyny podmiot na terenie działania gminy Łódź, posiada wyłączność na dostawy wody i odprowadzania ścieków do sieci kanalizacyjnej.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 52, 90-133 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


Łódź: Dostawa wody pitnej wraz z odprowadzeniem ścieków do budynku przy ul. Piotrkowskiej 104


Numer ogłoszenia: 569 - 2014; data zamieszczenia: 02.01.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 263209 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Dostaw, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa wody pitnej wraz z odprowadzeniem ścieków do budynku przy ul. Piotrkowskiej 104.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wody pitnej wraz z odprowadzeniem ścieków dla kompleksu budynków Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 przez dwa przyłącza wodociągowe: - z wodociągu ulicznego z działki nr 26/14 w obrębie S-6 do posesji oznaczonej Piotrkowska nr 104a na działce nr 235/22 w obrębie S-6, - z wodociągu ulicznego z działki nr 237/80 w obrębie S-6 do posesji oznaczonej Plac Komuny Paryskiej nr 5 na działce 235/23 w obrębie S-6..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
41.11.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.12.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 52, 90-133 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 240000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  259200,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  259200,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  259200,00


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Dostawa wody pitnej wraz z odprowadzeniem scieków do budynku przy ul. Piotrkowskiej 104 może być zrealizowana tylko przez jednego Wykonawcę - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Wierzbowej 52 z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Wykonawca jest naturalnym monopolistą w odniesieniu do przedmiotu zamówienia. Zamówienie może być wykonane tylko przez wskazanego Wykonawcę, który jako jedyny podmiot na terenie działania gminy Łódź, posiada wyłączność dostawy wody i odprowadzania ścieków do sieci kanalizacyjnej.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 26320920130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-12-05
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia:
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
41110000-3 Woda pitna
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa wody pitnej wraz z odprowadzeniem ścieków do budynku przy ul. Piotrkowskiej 104 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Wierzbowa 52, 90-133 Łódź, woj. łódzkie
2014-01-02 259 200,00