TI Tytuł Polska-Warszawa: Instrumenty muzyczne i ich części
ND Nr dokumentu 263660-2015
PD Data publikacji 28/07/2015
OJ Dz.U. S 143
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji Jednostka Wojskowa 3964
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 23/07/2015
DT Termin 03/09/2015
NC Zamówienie 2 - Dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 3 - Oferta całościowa lub częściowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 37300000 - Instrumenty muzyczne i ich części
OC Pierwotny kod CPV 37300000 - Instrumenty muzyczne i ich części
RC Kod NUTS PL
IA Adres internetowy (URL) http://www.jw3964.wp.mil.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

28/07/2015    S143    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Instrumenty muzyczne i ich części

2015/S 143-263660

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Jednostka Wojskowa 3964
ul. Bystra 1
Osoba do kontaktów: Jerzy Kaczmarski
03-700 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 226892326
E-mail: w.lewandowski@wp.mil.pl
Faks: +48 226892326

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.jw3964.wp.mil.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: wojskowa jednostka budżetowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Obrona
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Zakup i dostawa instrumentów muzycznych dla orkiestr wojskowych.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Jednostka Wojskowa nr 3964, ul. Nieświeska 54/56, Warszawa.

Kod NUTS PL

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Zakup i dostawa instrumentów muzycznych w następującym asortymencie: klarnety, saksofony, sakshorny, trąbki, tuby, róg-waltornie, puzony, zestawy perkusyjne, kotły, w ogólnej ilości 96 szt.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

37300000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Powyżej 134 000 EUR.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 19.10.2015. Zakończenie 25.11.2015

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Klarnet B
1)Krótki opis
Szczegółowy opis w załączniku nr 4 do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

37300000

3)Wielkość lub zakres
Zakup i dostawa klarnetów różnych w ogólnej ilości 11 szt.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 19.10.2015. Zakończenie 25.11.2015
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Saksofony
1)Krótki opis
Szczegółowy opis w załączniku nr 4 do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

37300000

3)Wielkość lub zakres
Zakup i dostawa saksofonów różnych w ogólnej ilości 19 szt.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Sakshorny
1)Krótki opis
Szczegółowy opis w załączniku nr 4 do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

37300000

3)Wielkość lub zakres
Zakup i dostawa sakshornów różnych w ogólnej ilości 8 szt.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: Trąbki
1)Krótki opis
Szczegółowy opis w załączniku nr 4 do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

37300000

3)Wielkość lub zakres
Zakup i dostawa trąbek różnych w ogólnej ilości 13 szt.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5 Nazwa: Tuby
1)Krótki opis
Szczegółowy opis w załączniku nr 4 do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

37300000

3)Wielkość lub zakres
Zakup i dostawa tub różnych w ogólnej ilości 8 szt.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 6 Nazwa: Róg-waltornia
1)Krótki opis
Szczegółowy opis w załączniku nr 4 do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

37300000

3)Wielkość lub zakres
Zakup i dostawa róg-waltorni różnych w ogólnej ilości 10 szt.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 7 Nazwa: Puzony
1)Krótki opis
Szczegółowy opis w załączniku nr 4 do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

37300000

3)Wielkość lub zakres
Zakup i dostawa puzonów różnych w ogólnej ilości 13 szt.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 8 Nazwa: Zestawy perkusyjne
1)Krótki opis
Szczegółowy opis w załączniku nr 4 do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

37300000

3)Wielkość lub zakres
Zakup i dostawa zestawów perkusyjnych różnych w ogólnej ilości 3 szt.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 9 Nazwa: Kotły
1)Krótki opis
Szczegółowy opis w załączniku nr 4 do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

37300000

3)Wielkość lub zakres
Zakup i dostawa kotłów różnych w ogólnej ilości 5 szt.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 10 Nazwa: Ksylofon
1)Krótki opis
Szczegółowy opis w załączniku nr 4 do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

37300000

3)Wielkość lub zakres
Zakup i dostawa ksylofonu – 1 szt.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 11 Nazwa: Flet mały – pikulina
1)Krótki opis
Szczegółowy opis w załączniku nr 4 do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

37300000

3)Wielkość lub zakres
Zakup i dostawa flet mały – pikulina – 1 szt.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 12 Nazwa: Skrzydłówka flugelhorn B
1)Krótki opis
Szczegółowy opis w załączniku nr 4 do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

37300000

3)Wielkość lub zakres
Zakup i dostawa skrzydłówka flugelhorn B – 2 szt.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 13 Nazwa: Dzwonki
1)Krótki opis
Szczegółowy opis w załączniku nr 4 do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

37300000

3)Wielkość lub zakres
Zakup i dostawa dzwonki – 1 szt.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 14 Nazwa: Konsola cyfrowa
1)Krótki opis
Szczegółowy opis w załączniku nr 4 do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

37300000

3)Wielkość lub zakres
Zakup i dostawa konsola cyfrowa – 1 szt.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości:
— część I zamówienia – 4 500 PLN,
— część II zamówienia – 10 000 PLN,
— część III zamówienia – 2500 PLN,
— część IV zamówienia – 4 500 PLN,
— część V zamówienia – 5 000 PLN,
— część VI zamówienia – 3 500 PLN,
— część VII zamówienia – 6 500 PLN,
— część VIII zamówienia – 1 000 PLN,
— część IX zamówienia – 4 500 PLN,
— część X zamówienia – 250 PLN,
— część XI zamówienia – 350 PLN,
— część XII zamówienia – 450 PLN,
— część XIII zamówienia – 350 PLN,
— część XIV zamówienia – 1 800 PLN.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Określono w projekcie umowy – załącznik do SIWZ.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne zastosowanie ma art. 23 ustawy Pzp.
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (lider konsorcjum). Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty;
2) W związku z faktem, iż wszelka korespondencja związana z postępowaniem będzie kierowana do ustanowionego przez Wykonawców pełnomocnika należy podać adres pełnomocnika (lidera konsorcjum), na jaki ma być wysyłana korespondencja;
3) Pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika (lidera konsorcjum) powinno jednoznacznie wskazywać pełnomocnika, określać zakres pełnomocnictwa oraz termin jego ważności a także precyzować postępowanie, do którego się odnosi. Musi też wskazywać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie i być podpisane przez każdego z nich;
4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie o spełnieniu warunków dotyczących udziału w postępowaniu Wykonawcy składają łącznie (załącznik nr 3 do SIWZ), oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 4 do SIWZ) oraz Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp (załącznik nr 5 do SIWZ) składa każdy uczestnik Konsorcjum. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
III.1.4)Inne szczególne warunki
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Na potwierdzenie powyższego warunku Wykonawca składa oświadczenie zgodnie z rozdziałem VI ust. 1 pkt 1) SIWZ.
2) Posiadają wiedzę i doświadczenie. Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, minimum 1 (jedną) główną dostawę, odpowiadającą swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których dostawy zostały wykonane. Wartość każdej (pojedynczej) dostawy winna być nie mniejsza niż:
a) dla części I zamówienia: jedną dostawę o wartości, co najmniej 150 000 PLN obejmującą dostawę klarnetów;
b) dla części II zamówienia: jedną dostawę o wartości, co najmniej 350 000 PLN obejmującą dostawę saksofonów;
c) dla części III zamówienia: jedną dostawę o wartości, co najmniej 90 000 PLN obejmującą dostawę sakshornów;
d) dla części IV zamówienia: jedną dostawę o wartości, co najmniej 150 000 PLN obejmującą dostawę trąbek;
e) dla części V zamówienia: jedną dostawę o wartości, co najmniej 160 000 PLN obejmującą dostawę tub;
f) dla części VI zamówienia: jedną dostawę o wartości, co najmniej 120 000 PLN obejmującą dostawę rogów waltornia;
g) dla części VII zamówienia; jedną dostawę o wartości, co najmniej 230 000 PLN obejmującą dostawę puzonów;
h) dla części VIII zamówienia: jedną dostawę o wartości, co najmniej 35 000 PLN obejmująca dostawę zestawów perkusyjnych;
i) dla części IX zamówienia: jedną dostawę o wartości co najmniej 150 000 PLN obejmująca dostawę kotłów;
j) dla części X zamówienia: jedną dostawę o wartości co najmniej 9 000 PLN obejmującą dostawę ksylofonów;
k) dla części XI zamówienia: jedną dostawę o wartości co najmniej 12 000 PLN obejmującą dostawę fletów małych-pikulin;
l) dla części XII zamówienia: jedną dostawę o wartości co najmniej 15 000 PLN obejmującą dostawę skrzydłówek flugelhorn B;
m) dla części XIII zamówienia: jedną dostawę o wartości co najmniej 12 000 PLN obejmującą dostawę dzwonków;
n) dla części XIV zamówienia: jedną dostawę o wartości co najmniej 60 000 PLN obejmującą dostawę konsol cyfrowych.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż:
a) dla części I zamówienia o wartości, co najmniej 150 000 PLN,
b) dla części II zamówienia o wartości, co najmniej 350 000 PLN,
c) dla części III zamówienia o wartości, co najmniej 90 000 PLN,
d) dla części IV zamówienia o wartości, co najmniej 150 000 PLN,
e) dla części V zamówienia o wartości, co najmniej 160 000 PLN,
f) dla części VI zamówienia o wartości, co najmniej 120 000 PLN,
g) dla części VII zamówienia o wartości, co najmniej 230 000 PLN,
h) dla części VIII zamówienia o wartości, co najmniej 35 000 PLN,
i) dla części IX zamówienia o wartości co najmniej 150 000 PLN,
j) dla części X zamówienia o wartości co najmniej 9 000 PLN,
k) dla części XI zamówienia o wartości co najmniej 12 000 PLN,
l) dla części XII zamówienia o wartości co najmniej 15 000 PLN,
m) dla części XIII zamówienia o wartości co najmniej 12 000 PLN,
n) dla części XIV zamówienia o wartości co najmniej 60 000 PLN.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 80

2. Termin gwarancji. Waga 20

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
16/2015/Z
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
3.9.2015 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 3.9.2015 - 10:30

Miejscowość:

Warszawa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 225878400

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 225878400

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Na czynność zamawiającego, jeżeli informacje o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy – 10 dni. Na czynność zamawiającego, jeżeli informacje o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób inny niż określony w art. 27 ust. 2 ustawy – 15 dni. Na treść ogłoszenia o zamówieniu od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, a jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego wobec postanowień SIWZ od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – 10 dni.
Wobec czynności innych niż określone w punktach od 1 do 3 odwołanie wnosi się w terminie liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – 10 dni.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23.7.2015
TI Tytuł Polska-Warszawa: Instrumenty muzyczne i ich części
ND Nr dokumentu 361148-2015
PD Data publikacji 14/10/2015
OJ Dz.U. S 199
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji Jednostka Wojskowa 3964
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 09/10/2015
NC Zamówienie 2 - Dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 37300000 - Instrumenty muzyczne i ich części
OC Pierwotny kod CPV 37300000 - Instrumenty muzyczne i ich części
RC Kod NUTS PL127
IA Adres internetowy (URL) http://www.jw3964.wp.mil.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

14/10/2015    S199    - - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Instrumenty muzyczne i ich części

2015/S 199-361148

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Jednostka Wojskowa 3964
ul. Bystra 1
Osoba do kontaktów: Jerzy Kaczmarski
03-700 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 261892326
E-mail: w.lewandowski@wp.mil.pl
Faks: +48 261892320

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.jw3964.wp.mil.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: wojskowa jednostka budżetowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Obrona
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Zakup i dostawa instrumentów muzycznych dla orkiestr wojskowych.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Jednostka Wojskowa Nr 3964, ul. Nieświeska 54/56, 03-700 Warszawa.

Kod NUTS PL127

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Zakup i dostawa instrumentów muzycznych – saksofony różne w ilości 19 szt. dla orkiestr wojskowych.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

37300000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Najniższa oferta 357 373,98 i najwyższa oferta 364 585,36 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 80
2. Termin gwarancji. Waga 20
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
16/2015/Z
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 143-263660 z dnia 28.7.2015

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1 Część nr: 2 - Nazwa: Zakup i dostawa instrumentów muzycznych – 19 saksofonów różnego rodzaju
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
16.9.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

JARMUŁA Jarmuła Music S. C
{Dane ukryte}
33-103 Tarnów
POLSKA
Tel.: +48 146251445
Faks: +48 146251445

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 10 dni od przesłania informacji o publikacji ogłoszenia.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
9.10.2015

TI Tytuł Polska-Warszawa: Instrumenty muzyczne i ich części
ND Nr dokumentu 381062-2015
PD Data publikacji 29/10/2015
OJ Dz.U. S 210
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji Jednostka Wojskowa 3964
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 26/10/2015
NC Zamówienie 2 - Dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 37300000 - Instrumenty muzyczne i ich części
OC Pierwotny kod CPV 37300000 - Instrumenty muzyczne i ich części
RC Kod NUTS PL127
IA Adres internetowy (URL) http://www.jw3964.wp.mil.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

29/10/2015    S210    - - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Instrumenty muzyczne i ich części

2015/S 210-381062

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Jednostka Wojskowa 3964
ul. Bystra 1
Osoba do kontaktów: Jerzy Kaczmarski
03-700 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 261892326
E-mail: w.lewandowski@wp.mil.pl
Faks: +48 261892320

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.jw3964.wp.mil.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: wojskowa jednostka budżetowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Obrona
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Zakup i dostawa instrumentów muzycznych dla orkiestr wojskowych.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Jednostka Wojskowa nr 3964, ul. Nieświeska 54/56, 03-700 Warszawa.

Kod NUTS PL127

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Zakup i dostawa instrumentów muzycznych – trąbki różne w ilości 13 szt. dla orkiestr wojskowych.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

37300000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 145 000 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 80
2. Termin gwarancji. Waga 20
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
16/2015/Z
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 143-263660 z dnia 28.7.2015

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2 Część nr: 6 - Nazwa:
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
14.10.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Jarmuła Jarmuła Music s.c.
{Dane ukryte}
33-103 Tarnów
POLSKA
Tel.: +48 146251445
Faks: +48 146251445

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 10 dni od przesłania informacji o publikacji ogłoszenia.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26.10.2015

TI Tytuł Polska-Warszawa: Instrumenty muzyczne i ich części
ND Nr dokumentu 382669-2015
PD Data publikacji 30/10/2015
OJ Dz.U. S 211
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji Jednostka Wojskowa 3964
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 29/10/2015
NC Zamówienie 2 - Dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 37300000 - Instrumenty muzyczne i ich części
OC Pierwotny kod CPV 37300000 - Instrumenty muzyczne i ich części
RC Kod NUTS PL127
IA Adres internetowy (URL) http://www.jw3964.wp.mil.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

30/10/2015    S211    - - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Instrumenty muzyczne i ich części

2015/S 211-382669

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Jednostka Wojskowa 3964
ul. Bystra 1
Osoba do kontaktów: Jerzy Kaczmarski
03-700 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 261892326
E-mail: w.lewandowski@wp.mil.pl
Faks: +48 261892320

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.jw3964.wp.mil.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: wojskowa jednostka budżetowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Obrona
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Zakup i dostawa instrumentów muzycznych dla orkiestr wojskowych.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Jednostka Wojskowa nr 3964, ul. Nieświeska 54/56, 03-700 Warszawa.

Kod NUTS PL127

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Zakup i dostawa instrumentów muzycznych – sakshorny, bębny marszowe, zestawy perkusyjne, dzwonki, konsola cyfrowa w ilości ogólnej 14 szt. dla orkiestr wojskowych.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

37300000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 190 644,72 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 80
2. Termin gwarancji. Waga 20
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
16/2015/Z
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 143-263660 z dnia 28.7.2015

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 4 Część nr: 3 - Nazwa: Zakup i dostawa instrumentów muzycznych, w tym: sakshornów różnego rodzaju – 8; kotły – 1; Bębny marszowe – 2; zestawt perkusyjne – 2; dzwonki – 1; konsola cyfrowa – 1
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
14.10.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

GAMUZ J. P. GACKA S. J.
{Dane ukryte}
40-133 Katowice
Tel.: +48 322010338
Faks: +48 322033630

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 190 644,72 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29.10.2015

TI Tytuł Polska-Warszawa: Instrumenty muzyczne i ich części
ND Nr dokumentu 385506-2015
PD Data publikacji 31/10/2015
OJ Dz.U. S 212
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji Jednostka Wojskowa 3964
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 30/10/2015
NC Zamówienie 2 - Dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 37300000 - Instrumenty muzyczne i ich części
OC Pierwotny kod CPV 37300000 - Instrumenty muzyczne i ich części
RC Kod NUTS PL127
IA Adres internetowy (URL) http://www.jw3964.wp.mil.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

31/10/2015    S212    - - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Instrumenty muzyczne i ich części

2015/S 212-385506

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Jednostka Wojskowa 3964
ul. Bystra 1
Osoba do kontaktów: Jerzy Kaczmarski
03-700 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 261892326
E-mail: w.lewandowski@wp.mil.pl
Faks: +48 261892320

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.jw3964.wp.mil.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: wojskowa jednostka budżetowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Obrona
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Zakup i dostawa instrumentów muzycznych dla orkiestr wojskowych.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Jednostka Wojskowa nr 3964, ul. Nieświeska 54/56, 03-700 Warszawa.

Kod NUTS PL127

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Zakup i dostawa instrumentów muzycznych, w tym: klarnety różne – 11 szt.; ksylofon – 1 szt. dla orkiestr wojskowych.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

37300000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 150 081,30 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 80
2. Termin gwarancji. Waga 20
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
16/2015/Z
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 143-263660 z dnia 28.7.2015

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 5 Część nr: 1 - Nazwa:
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
16.9.2015
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Serwis Gwarancyjny i Pogwarancyjny Instrumentów Dętych – Piotr Śmietana
{Dane ukryte}
04-025 Katowice
POLSKA
Tel.: +48 327815000
Faks: +48 327332900

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 150 081,30 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 10 dni od przesłania informacji o publikacji ogłoszenia.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 22458771
Faks: +48 22458770

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30.10.2015

Adres: ul. Bystra 1, 03-700 Warszawa
woj. MAZOWIECKIE
Dane kontaktowe: email: w.lewandowski@ron.mil.pl
tel: +48 261892326
fax: +48 261892320
Termin składania wniosków lub ofert:
2015-09-03
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 26366020151
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-07-28
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 82 dni
Wadium: 45200 ZŁ
Szacowana wartość* 1 506 666 PLN  -  2 260 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 14
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.jw3964.wp.mil.pl
Informacja dostępna pod: Jednostka Wojskowa 2420
ul. 29 Listopada 1, 00-904 Warszawa, woj. mazowieckie
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
37300000-1 Instrumenty muzyczne i ich części
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zakup i dostawa instrumentów muzycznych – 19 saksofonów różnego rodzaju JARMUŁA Jarmuła Music S. C
Tarnów
2015-09-16 0,00
Integracja Środków Łączności Jarmuła Jarmuła Music s.c.
Tarnów
2015-10-14 0,00
Zakup i dostawa instrumentów muzycznych, w tym: sakshornów różnego rodzaju – 8; kotły – 1; Bębny marszowe – 2; zestawt perkusyjne – 2; dzwonki – 1; konsola cyfrowa – 1 GAMUZ J. P. GACKA S. J.
Katowice
2015-10-14 190 644,00
Część 8 Komputer stacjonarny AIO – 2 szt. Serwis Gwarancyjny i Pogwarancyjny Instrumentów Dętych – Piotr Śmietana
Katowice
2015-09-16 150 081,00