Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Promocja Łodzi w wydawnictwach branżowych poprzez przygotowanie i emisję reklam i artykułów promocyjnych w ramach projektu Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.


Numer ogłoszenia: 264320 - 2014; data zamieszczenia: 07.08.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Projektów Europejskich w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Promocja Łodzi w wydawnictwach branżowych poprzez przygotowanie i emisję reklam i artykułów promocyjnych w ramach projektu Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Część 1 - usługa promocji Łodzi w krajowych wydawnictwach branżowych (MICE i rynek spotkań) poprzez przygotowanie i emisję reklam i artykułów promocyjnych w ramach realizacji projektu Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi Część 2- usługa promocji Łodzi w krajowych i międzynarodowych wydawnictwach branżowych (gospodarczych i ogólnoekonomicznych) poprzez przygotowanie i emisję reklam oraz artykułów promocyjnych w ramach realizacji projektu Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.34.22.00-5, 79.97.00.00-4.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 2.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium .


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie III.4.3.1. ogłoszenia zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokumenty te winny być wystawione nie wcześniej niż w terminie określonym w punkcie III.4.3.1. ogłoszenia.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi. ul. ks. I. Skorupki 21, 90-532 Łódź - sekretariat -III piętro, pok 8.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
18.08.2014 godzina 09:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi. ul. ks. I. Skorupki 21, 90-532 Łódź - sekretariat -III piętro, pok 8.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
1. Zamawiający nie przewiduje: 1.1 zawarcia umowy ramowej, 1.2 wprowadzenia zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 1.3 składania ofert wariantowych, 1.4 rozliczania w walutach obcych, 1.5 aukcji elektronicznej, 1.6 dynamicznego systemu zakupów, 1.7 zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, 1.8 udzielenie zamówień uzupełniających 1.9 prawa opcji Termin realizacji: dla części 1 Emisja reklam i artykułów w okresie od dnia zawarcia umowy do 31 stycznia 2015 r we wskazanych przez Zamawiającego terminach. Terminy emisji: - Pierwsza emisja - sierpień bądź wrzesień 2014 r. - Druga emisja - październik bądź listopad 2014 r. - Trzecia emisja - styczeń 2015 r. dla części 2 Terminy emisji reklamy i artykułów w czasopiśmie o zasięgu krajowym: - pierwsza emisja - sierpień bądź wrzesień 2014 r. - druga emisja - listopad 2014 r, - trzecia emisja - styczeń 2015 r. Termin emisji reklamy w międzynarodowym magazynie - pomiędzy wrześniem a grudniem 2014..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
usługa promocji Łodzi w krajowych wydawnictwach branżowych (MICE i rynek spotkań) poprzez przygotowanie i emisję reklam i artykułów promocyjnych w ramach realizacji projektu Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  usługa promocji Łodzi w krajowych wydawnictwach branżowych (MICE i rynek spotkań) poprzez przygotowanie i emisję reklam i artykułów promocyjnych w ramach realizacji projektu Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  79.34.22.00-5, 79.97.00.00-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.01.2015.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
usługa promocji Łodzi w krajowych i międzynarodowych wydawnictwach branżowych (gospodarczych i ogólnoekonomicznych) poprzez przygotowanie i emisję reklam oraz artykułów promocyjnych w ramach realizacji projektu Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  usługa promocji Łodzi w krajowych i międzynarodowych wydawnictwach branżowych (gospodarczych i ogólnoekonomicznych) poprzez przygotowanie i emisję reklam oraz artykułów promocyjnych w ramach realizacji projektu Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  79.34.22.00-5, 79.97.00.00-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.01.2015.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Łódź: Promocja Łodzi w wydawnictwach branżowych poprzez przygotowanie i emisję reklam i artykułów promocyjnych w ramach projektu Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013


Numer ogłoszenia: 205169 - 2014; data zamieszczenia: 26.09.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 264320 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Projektów Europejskich w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Promocja Łodzi w wydawnictwach branżowych poprzez przygotowanie i emisję reklam i artykułów promocyjnych w ramach projektu Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Część 1 usługa promocji Łodzi w krajowych wydawnictwach branżowych (MICE i rynek spotkań) poprzez przygotowanie i emisję reklam i artykułów promocyjnych w ramach realizacji projektu Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi. Część 2 usługa promocji Łodzi w krajowych i międzynarodowych wydawnictwach branżowych (gospodarczych i ogólnoekonomicznych) poprzez przygotowanie i emisję reklam oraz artykułów promocyjnych w ramach realizacji projektu Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.34.22.00-5, 79.97.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Przedmiotem niniejszego zamówienia dotyczy realizacji projektu Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
usługa promocji Łodzi w krajowych wydawnictwach branżowych (MICE i rynek spotkań) poprzez przygotowanie i emisję reklam i artykułów promocyjnych w ramach realizacji projektu Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.09.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Meeting Planner Sp. z o.o., ul. Smyczkowa 12/28, Warszawa, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 20025,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  21586,50


 • Oferta z najniższą ceną:
  21586,50
  / Oferta z najwyższą ceną:
  36900,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-08-18
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 26432020140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-08-07
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi. ul. ks. I. Skorupki 21, 90-532 Łódź - sekretariat -III piętro, pok 8
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
79342200-5 Usługi w zakresie promocji
79970000-4 Usługi publikacji
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
usługa promocji Łodzi w krajowych wydawnictwach branżowych (MICE i rynek spotkań) poprzez przygotowanie i emisję reklam i artykułów promocyjnych w ramach realizacji projektu Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi Meeting Planner Sp. z o.o.
ul. Smyczkowa 12/28, Warszawa, woj. Polska
2014-09-26 21 586,00