Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: WYCINKA DRZEW OD KM 51+350 DO KM 53+250, INSTALACJA BARIER I BALUSTRAD OCHRONNYCH OD KM 45+190 DO KM 53+816 ORAZ ODTWORZENIE ROWU OD KM 56+147 DO KM 56+741 DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 935, zamówienie uzupełniające do zadania: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 935 WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKÓW NA ODCINKU OD KM 45+190 DO KM 56+741 NA TERENIE GMINY SUSZEC - ETAP II OD KM 53+816 DO KM 56+741 (UMOWA Z DNIA 7 SIERPNIA 2012 NR WI/P/120601/1/1).


Numer ogłoszenia: 266029 - 2012; data zamieszczenia: 14.12.2012

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
WYCINKA DRZEW OD KM 51+350 DO KM 53+250, INSTALACJA BARIER I BALUSTRAD OCHRONNYCH OD KM 45+190 DO KM 53+816 ORAZ ODTWORZENIE ROWU OD KM 56+147 DO KM 56+741 DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 935, zamówienie uzupełniające do zadania: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 935 WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKÓW NA ODCINKU OD KM 45+190 DO KM 56+741 NA TERENIE GMINY SUSZEC - ETAP II OD KM 53+816 DO KM 56+741 (UMOWA Z DNIA 7 SIERPNIA 2012 NR WI/P/120601/1/1)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
WYCINKA DRZEW OD KM 51+350 DO KM 53+250, INSTALACJA BARIER I BALUSTRAD OCHRONNYCH OD KM 45+190 DO KM 53+816 ORAZ ODTWORZENIE ROWU OD KM 56+147 DO KM 56+741 DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 935, zamówienie uzupełniające do zadania: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 935 WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKÓW NA ODCINKU OD KM 45+190 DO KM 56+741 NA TERENIE GMINY SUSZEC - ETAP II OD KM 53+816 DO KM 56+741 (UMOWA Z DNIA 7 SIERPNIA 2012 NR WI/P/120601/1/1)..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Roboty objęte niniejszym zamówieniem stanowią zamówienie uzupełniające, ich udzielenie Zamawiający przewidział na etapie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 20 czerwca 2012 r. pod nr 211334-2012 w punkcie II.1.4) i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 2.3 dla zadania pod nazwą: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 935 WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKÓW NA ODCINKU OD KM 45+208 DO KM 56+741 NA TERENIE GMINY SUSZEC - ETAP II OD KM 53+816 DO KM 56+741, gdzie zawarł informację o następującej treści: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających (art. 67 ust.1 pkt. 6). Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót. Wartość robót zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające będą polegały na: przygotowaniu terenu pod budowę, stabilizacji gruntu, wykonaniu robót ziemnych, przebudowie drogi, budowie chodników, odwodnieniu korpusu drogowego, urządzeniu bezpieczeństwa ruchu, przebudowie urządzeń obcych. Zamówienie uzupełniające polegać będzie na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia i Zamawiający w ramach robót uzupełniających zamierza wykonać WYCINKĘ DRZEW OD KM 51+350 DO KM 53+250, INSTALACJĘ BARIER I BALUSTRAD OCHRONNYCH OD KM 45+190 DO KM 53+816 ORAZ ODTWORZENIE ROWU OD KM 56+147 DO KM 56+741 DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 935. Zakres robót uzupełniających obejmuje: - Wycinkę drzew w ilości 1513 szt., - Montaż barier i balustrad ochronnych o łącznej długości 12 440 mb, - Odtworzenie istniejącego rowu od km 56+147 do km 56+459. W ramach realizacji zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 935 wraz z budową chodników na odcinku od km 45+190 do km 56+741 na terenie gminy Suszec, po zakończeniu wycinki drzew i krzewów w zakresie zgodnym z decyzją Wójta Gminy Suszec nr GKŚ 159/2010 została przeprowadzona wizja w terenie, w wyniku której stwierdzono, że zakres przeprowadzonej wycinki jest niewystarczający. Konieczność wykonania robót uzupełniających wynika ze stwierdzenia w terenie drzew w pasie drogowym kolidujących z budowanymi rowami odwadniającymi, a nie przewidzianych do wycinki we wzmiankowanej Decyzji. Ponadto zwraca się uwagę, że dokumentacja projektowa nie uwzględniała wycinki drzew w sąsiedztwie działek stanowiących własność Lasów Państwowych. Zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dn. 25.08.2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Ustawa o ochronie przyrody w Dz. U. Nr 151 z 2008 r., poz. 1220) wycinka drzew i krzewów, kolidujących z planowaną rozbudową drogi, była możliwa po uzyskaniu decyzji administracyjnej - zezwolenie na wycinkę zieleni. W związku z tym w dniu 04.10.2011 r. wystąpiono do Wójta Gminy Suszec o wydanie decyzji zezwalającej na dodatkową wycinkę drzew. Przedmiotową Decyzję nr GKŚ.6131.3.4.2011 wydaną przez Wójta Gminy Suszec uzyskano w dniu 03.07.2012 r. Stanowi ona podstawę do przystąpienia do robót związanych z wycinką drzew. Ze względu na docelową geometrię drogi oraz rzeczywistą głębokość rowów odwadniających w stosunku do rzędnej drogi, dla zachowania bezpieczeństwa użytkowników drogi, konieczne jest zamontowanie barier ochronnych na odcinkach, dla których w dokumentacji projektowej nie zostały zaznaczone bariery ochronne. W ramach przedmiotowej inwestycji zachodzi konieczność zachowania, odtworzenia istniejącego rowu prawostronnego w zakresie od km 56+147 do km 56+459 w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 935, który w dokumentacji projektowej - projekcie wykonawczym nie był uwzględniony do regulacji. Dokumentacja projektowa zakłada na tym odcinku wykonanie chodnika prawostronnego i uchwycenie wód deszczowych pochodzących z odwodnienia korpusu drogi do projektowanej kanalizacji deszczowej, w związku z czym do celów odwodnienia drogi rów ten nie był konieczny. W trakcie realizacji zadania zaobserwowano, że w rejonie przepustu pod koroną drogi w km 56+218,97 u podnóża prawej skarpy nasypu drogowego tworzą się zastoiska wody napływającej z terenów przyległych. W celu zabezpieczenia korpusu drogowego przed wodami opadowymi spływającymi z przyległych pól uprawnych, których nie przyjmuje zaniedbany system melioracji założono wykonanie odtworzenia rowu wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 935. Po analizie dostępnych map topograficznych oraz wizji w terenie zaprojektowano regulację istniejącego rowu od km 56+147 do km 56+459, który nie będzie rowem odprowadzającym wody deszczowe pochodzące z odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 935. Wykonanie robót objętych zamówieniem uzupełniających w znaczący sposób poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG DROGOPOL - ZW SP. Z O.O., ul. Siemianowicka 52d, 40-301 Katowice, kraj/woj. śląskie.


Katowice: INSTALACJA BARIER I BALUSTRAD OCHRONNYCH OD KM 45+190 DO KM 53+816 ORAZ ODTWORZENIE ROWU OD KM 56+147 DO KM 56+741 DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 935, zamówienie uzupełniające do zadania: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 935 WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKÓW NA ODCINKU OD KM 45+190 DO KM 56+741 NA TERENIE GMINY SUSZEC - ETAP II OD KM 53+816 DO KM 56+741 (UMOWA Z DNIA 7 SIERPNIA 2012 NR WI/P/120601/1/1).


Numer ogłoszenia: 270471 - 2012; data zamieszczenia: 21.12.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 266029 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
INSTALACJA BARIER I BALUSTRAD OCHRONNYCH OD KM 45+190 DO KM 53+816 ORAZ ODTWORZENIE ROWU OD KM 56+147 DO KM 56+741 DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 935, zamówienie uzupełniające do zadania: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 935 WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKÓW NA ODCINKU OD KM 45+190 DO KM 56+741 NA TERENIE GMINY SUSZEC - ETAP II OD KM 53+816 DO KM 56+741 (UMOWA Z DNIA 7 SIERPNIA 2012 NR WI/P/120601/1/1)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
INSTALACJA BARIER I BALUSTRAD OCHRONNYCH OD KM 45+190 DO KM 53+816 ORAZ ODTWORZENIE ROWU OD KM 56+147 DO KM 56+741 DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 935, zamówienie uzupełniające do zadania: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 935 WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKÓW NA ODCINKU OD KM 45+190 DO KM 56+741 NA TERENIE GMINY SUSZEC - ETAP II OD KM 53+816 DO KM 56+741 (UMOWA Z DNIA 7 SIERPNIA 2012 NR WI/P/120601/1/1)..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.12.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG DROGOPOL - ZW SP. Z O.O., ul. Siemianowicka 52d, 40-301 Katowice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1868309,23 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2272506,46


 • Oferta z najniższą ceną:
  2272506,46
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2272506,46


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Roboty objęte niniejszym zamówieniem stanowią zamówienie uzupełniające, ich udzielenie Zamawiający przewidział na etapie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 20 czerwca 2012 r. pod nr 211334-2012 w punkcie II.1.4) i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 2.3 dla zadania pod nazwą: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 935 WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKÓW NA ODCINKU OD KM 45+208 DO KM 56+741 NA TERENIE GMINY SUSZEC - ETAP II OD KM 53+816 DO KM 56+741, gdzie zawarł informację o następującej treści: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających (art. 67 ust.1 pkt. 6). Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót. Wartość robót zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające będą polegały na: przygotowaniu terenu pod budowę, stabilizacji gruntu, wykonaniu robót ziemnych, przebudowie drogi, budowie chodników, odwodnieniu korpusu drogowego, urządzeniu bezpieczeństwa ruchu, przebudowie urządzeń obcych. Zamówienie uzupełniające polegać będzie na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia i Zamawiający w ramach robót uzupełniających zamierza zlecić INSTALACJĘ BARIER I BALUSTRAD OCHRONNYCH OD KM 45+190 DO KM 53+816 ORAZ ODTWORZENIE ROWU OD KM 56+147 DO KM 56+741 DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 935. Zakres robót uzupełniających po negocjacjach obejmuje: - Montaż barier i balustrad ochronnych o łącznej długości 12 440 mb, - Odtworzenie istniejącego rowu od km 56+147 do km 56+459. Ze względu na docelową geometrię drogi oraz rzeczywistą głębokość rowów odwadniających w stosunku do rzędnej drogi, dla zachowania bezpieczeństwa użytkowników drogi, konieczne jest zamontowanie barier ochronnych na odcinkach, dla których w dokumentacji projektowej nie zostały zaznaczone bariery ochronne. W ramach przedmiotowej inwestycji zachodzi konieczność zachowania, odtworzenia istniejącego rowu prawostronnego w zakresie od km 56+147 do km 56+459 w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 935, który w dokumentacji projektowej - projekcie wykonawczym nie był uwzględniony do regulacji. Dokumentacja projektowa zakłada na tym odcinku wykonanie chodnika prawostronnego i uchwycenie wód deszczowych pochodzących z odwodnienia korpusu drogi do projektowanej kanalizacji deszczowej, w związku z czym do celów odwodnienia drogi rów ten nie był konieczny. W trakcie realizacji zadania zaobserwowano, że w rejonie przepustu pod koroną drogi w km 56+218,97 u podnóża prawej skarpy nasypu drogowego tworzą się zastoiska wody napływającej z terenów przyległych. W celu zabezpieczenia korpusu drogowego przed wodami opadowymi spływającymi z przyległych pól uprawnych, których nie przyjmuje zaniedbany system melioracji założono wykonanie odtworzenia rowu wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 935. Po analizie dostępnych map topograficznych oraz wizji w terenie zaprojektowano regulację istniejącego rowu od km 56+147 do km 56+459, który nie będzie rowem odprowadzającym wody deszczowe pochodzące z odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 935. Wykonanie robót objętych zamówieniem uzupełniających w znaczący sposób poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego. W wyniku negocjacji strony ustaliły, że z robót objętych zamówieniem uzupełniającym zostanie wyłączona wycinka drzew i stwierdziły, że nie będzie ona realizowana w ramach niniejszego zamówienia.

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 26602920120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-12-14
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
INSTALACJA BARIER I BALUSTRAD OCHRONNYCH OD KM 45+190 DO KM 53+816 ORAZ ODTWORZENIE ROWU OD KM 56+147 DO KM 56+741 DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 935, zamówienie uzupełniające do zadania: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 935 WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKÓW NA ODCIN PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG DROGOPOL - ZW SP. Z O.O.
ul. Siemianowicka 52d, 40-301 Katowice, woj. śląskie
2012-12-21 2 272 506,00