Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

TI Tytuł Polska-Kraków: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
ND Nr dokumentu 266567-2014
PD Data publikacji 05/08/2014
OJ Dz.U. S 148
TW Miejscowość KRAKÓW
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 01/08/2014
DT Termin 11/09/2014
NC Zamówienie 4 - Usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 71241000 - Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
OC Pierwotny kod CPV 71241000 - Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
RC Kod NUTS PL21
IA Adres internetowy (URL) http://www.zdw.krakow.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

05/08/2014    S148    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

2014/S 148-266567

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Osoba do kontaktów: Inga Gęsiarz-Nowak
30-085 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 124465810
E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.zdw.krakow.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Osoba do kontaktów: Marek Zając
30-085 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 124465843
E-mail: m.zajac@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702
Adres internetowy: http://www.zdw.krakow.pl

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul.Głowackiego 56
Osoba do kontaktów: Katarzyna Jarzębińska
30-085 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 124465811
E-mail: k.jarzebinska@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702
Adres internetowy: http://www.zdw.krakow.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Osoba do kontaktów: Elżbieta Ryńska-Bosak
30-085 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 124465701
E-mail: sekretariat@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702
Adres internetowy: www.zdw.krakow.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Jednostka budżetowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Zarządzanie drogami wojewódzkimi
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Opracowanie Koncepcji Programowej Budowy II etapu Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Województwie Małopolskim: VeloSkawa, VeloDunajec, VeloRaba, VeloPrądnik, VeloRudawa.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Województwo małopolskie.

Kod NUTS PL21

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji programowej budowy II etapu tras rowerowych na terenie województwa małopolskiego wraz z pozyskaniem decyzji i uzgodnień w tym decyzji lokalizacyjnych ULICP lub wypisu z MPZP oraz opracowaniem PFU.
Zamówienie podzielone jest na zadania:
Zadanie 1: VeloSkawa (VSk)
Zadanie 2: VeloDunajec (VD)
Zadanie 3: VeloRaba (VR)
Zadanie 4: VeloPrądnik (VP)
Zadanie 5: VeloRudawa (VRu)
II etap zakłada opracowanie dokumentacji dla następujących tras rowerowych:
- VeloSkawa (VSk, ~101 km) prowadzona doliną rzeki Skawy, nieeksploatowanymi liniami kolejowymi, drogami lokalnymi od Suchej Beskidzkiej na południu do granicy woj. Śląskiego na północy; w zakres wchodzi również łącznik do Chrzanowa trasa VeloChrzanów;
- VeloDunajec (VD, ~171 km) prowadzona doliną rzeki Dunajec, nieeksploatowanymi liniami kolejowymi, drogami lokalnymi od Chochołowa na zachodzie (Zakopanego na południu) do WTR na północy, w zakres wchodzi również trasa VeloDunajecB;
- VeloRaba (VR, ~112 km) prowadzona doliną rzeki Raby, nieeksploatowanymi liniami kolejowymi, drogami lokalnymi od Chabówki na południu do WTR na północy;
- VeloPrądnik (VP, ~57 km) prowadzona doliną rzeki Prądnik przez Ojców, Pieskową Skałę, Sułoszową, Olkusz do granicy woj. Śląskiego;
- VeloRudawa (VRu, ~45 km) prowadzona przez Puszczę Dulowską, wałami i brzegiem Rudawy od Trzebini na zachodzie do Krakowa na wschodzie. Trasa jest równoległa do WTR i prostopadła do VeloSkawa.
Przedmiotem zamówienia jest również uzyskanie niezbędnych decyzji i uzgodnień oraz opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy przedmiotowych ścieżek.
Szczegółowy zakres oraz warunki wykonania przedmiotu zamówienia określa Opis Przedmiotu Zamówienia
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71320000, 71241000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji programowej budowy II etapu tras rowerowych na terenie województwa małopolskiego wraz z pozyskaniem decyzji i uzgodnień w tym decyzji lokalizacyjnych ULICP lub wypisu z MPZP oraz opracowaniem PFU.
Zamówienie podzielone jest na zadania:
Zadanie 1: VeloSkawa (VSk)
Zadanie 2: VeloDunajec (VD)
Zadanie 3: VeloRaba (VR)
Zadanie 4: VeloPrądnik (VP)
Zadanie 5: VeloRudawa (VRu)
II etap zakłada opracowanie dokumentacji dla następujących tras rowerowych:
- VeloSkawa (VSk, ~101 km) prowadzona doliną rzeki Skawy, nieeksploatowanymi liniami kolejowymi, drogami lokalnymi od Suchej Beskidzkiej na południu do granicy woj. Śląskiego na północy; w zakres wchodzi również łącznik do Chrzanowa trasa VeloChrzanów;
- VeloDunajec (VD, ~171 km) prowadzona doliną rzeki Dunajec, nieeksploatowanymi liniami kolejowymi, drogami lokalnymi od Chochołowa na zachodzie (Zakopanego na południu) do WTR na północy, w zakres wchodzi również trasa VeloDunajecB;
- VeloRaba (VR, ~112 km) prowadzona doliną rzeki Raby, nieeksploatowanymi liniami kolejowymi, drogami lokalnymi od Chabówki na południu do WTR na północy;
- VeloPrądnik (VP, ~57 km) prowadzona doliną rzeki Prądnik przez Ojców, Pieskową Skałę, Sułoszową, Olkusz do granicy woj. Śląskiego;
- VeloRudawa (VRu, ~45 km) prowadzona przez Puszczę Dulowską, wałami i brzegiem Rudawy od Trzebini na zachodzie do Krakowa na wschodzie. Trasa jest równoległa do WTR i prostopadła do VeloSkawa.
Przedmiotem zamówienia jest również uzyskanie niezbędnych decyzji i uzgodnień oraz opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy przedmiotowych ścieżek.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Faktury płatne będą w ciągu 30 dni od daty ich złożenia u Zamawiającego na rachunek Wykonawcy
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I. Warunki Udziału w postępowaniu, jakie muszą spełniać wykonawcy oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.1 Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający nie formułuje szczególnych wymagań odnośnie spełniania tego warunku.
1.2 Posiadania wiedzy i doświadczenia - zgodnie z zapisami sekcji III.2.3)
1.3 Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z zapisami sekcji III.2.3)
1.4 Sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie formułuje szczególnych wymagań odnośnie spełniania tego warunku.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zmówienia.
3. Zamawiający w celu zweryfikowania zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia na warunkach określonych w sekcji III dokona oceny spełnienia wyżej wymienionych warunków w oparciu o wymagane dokumenty, których szczegółowa forma opisana jest w pkt II "Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu"
4. Z postępowania wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
5. Wykonawcy wykażą, że nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia złożą Pełnomocnictwo dla pełnomocnika,
do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, określone warunki winien spełniać jeden Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie.
II. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
1. Wykonawcy zobowiązani są w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp złożyć następujące dokumenty:
1.1 W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, należy przedłożyć:
1.1.1 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
1.1.2 Wykaz usług - zgodnie z zapisami sekcji III.2.3)
1.1.3 Wykaz osób - zgodnie z zapisami sekcji III.2.3)
1.1.4 Oświadczenie - zgodnie z zapisami sekcji III.2.3)
1.1.5 Pisemne zobowiązanie - zgodnie z zapisami sekcji III.2.3)
1.2 W zakresie potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, należy przedłożyć:
1.2.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
1.2.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
1.2.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
1.2.4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
1.2.5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
1.2.6 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt. 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
1.2.7 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt. 10-11 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
1.3 1.3. W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę Zamawiający wymaga, aby każdy Wykonawca złożył dokumenty na potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
1.4. Dokumenty podmiotów zagranicznych
1.4.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 1.2.
1.4.1.1. zamiast dokumentów określonych w pkt 1.2.2 - 1.2.4 i 1.2.6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
1.4.1.2. zamiast dokumentów określonych w pkt 1.2.5 i 1.2.7 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 i pkt 10 -11 ustawy Pzp – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
1.4.2. Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 oraz 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 oraz 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
1.4.3. Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w cz. III pkt 1.4.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawione odpowiednio w terminach określonym w cz. III pkt 1.4.1.
1.5. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Wykonawca składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej
2. Informacje dotyczące formy, w jakiej dokumenty mogą być składane
2.1. Wymagane dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
2.2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
2.3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
2.4. Pisemne zobowiązanie, o którym mowa w pkt I.2 oraz pkt II. 1.1.5. musi zostać złożone w oryginale.
2.5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
należy przedłożyć:
1. W zakresie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia
Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - wg wzoru zał. nr 4 SIWZ Wykaz usług.
Jeżeli wartości usług podane w dokumentach potwierdzających, że usługi zostały wykonane podano w innych walutach niż PLN Wykonawca zobowiązany jest do przeliczenia tej waluty wg średniego kursu NBP na dzień zrealizowania usług.
Wykonawca w WYKAZIE USŁUG winien wskazać jedynie usługi określone w ramach warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia oraz złożyć dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.
Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dziennik Ustaw z dnia 19.02.2013 poz. 231) dowodami, o których mowa w Wykazie usług są:
1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert;
2) w przypadku zamówień na dostawy lub usługi – oświadczenie Wykonawcy – jeżeli
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa pkt. 1.
W przypadku gdy zamawiający, jest podmiotem, na rzecz którego dostawy lub usługi wskazane w Wykazie usług, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
2. W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zmówienia
- 1.1.3 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zmówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
- Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
- 1.1.5 Pisemne zobowiązanie – w przypadku gdy wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Pzp.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W zakresie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia -
Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał:
- min. dwa opracowania koncepcji programowej lub projektu budowlanego dla ścieżek rowerowych lub inwestycji liniowej komunikacyjnej zawierającej ścieżki rowerowe o łącznej długości min. 5 km;
- min. dwa opracowania Programu Funkcjonalno- Użytkowego z branży drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i obiektami inżynierskimi,
- pozyskanie co najmniej dwóch decyzji ULICP lub decyzji równoważnych dla ścieżki rowerowej lub drogi publicznej.
Łączna wartość opracowań nie mniejsza niż 300 000 zł.
W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje:
- minimum dwoma doświadczonymi projektantami posiadającymi uprawnienia w zakresie projektowania dróg kołowych, którzy wykonali w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert min. jedno opracowanie koncepcji programowej lub projektu budowlanego w zakresie projektowania ścieżek rowerowych oraz jedno opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego branży drogowej.
- jednym projektantem branży mostowej legitymującym się wykonaniem w ciągu 3 lat przed upływem terminu składania ofert min. jednego opracowania koncepcji programowej lub projektu budowlanego budowy lub przebudowy obiektu mostowego o długości całkowitej min. 50 m;
- jednym pracownikiem posiadającym wyższe wykształcenie w zakresie ochrony środowiska lub inżynierii środowiska, który w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert opracował min. jedną analizę środowiskową na potrzeby koncepcji programowej lub projektu budowlanego dla ścieżki rowerowej lub drogi publicznej w nowym śladzie.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZDW-DN-4-271-87/14
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 6 361,08 PLN
Warunki i sposób płatności: Na podstawie faktury - gotówką w kasie zamawiającego, przelewem, za pobraniem pocztowym (w tym przypadku zostanie doliczona opłata pocztowa).
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
11.9.2014 - 09:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 11.9.2014 - 10:00

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 30.9.2015
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
3. Zamówienie zostało zgłoszone do finansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
4. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przyznane na współfinansowanie zamówienia.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych - KIO
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z przepisami Działu VI, Rozdział 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.1.2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych - KIO
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
1.8.2014
TI Tytuł Polska-Kraków: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
ND Nr dokumentu 299205-2014
PD Data publikacji 03/09/2014
OJ Dz.U. S 168
TW Miejscowość KRAKÓW
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 01/09/2014
DT Termin 24/09/2014
NC Zamówienie 4 - Usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 71241000 - Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
OC Pierwotny kod CPV 71241000 - Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
RC Kod NUTS PL21

03/09/2014    S168    - - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

2014/S 168-299205

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, Osoba do kontaktów: Inga Gęsiarz-Nowak, Kraków30-085, POLSKA. Tel.: +48 124465810. Faks: +48 124465702. E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 5.8.2014, 2014/S 148-266567)

Przedmiot zamówienia:
CPV:71320000, 71241000

Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy

Zamiast: 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Opracowanie Koncepcji Programowej Budowy II etapu Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Województwie Małopolskim: VeloSkawa, VeloDunajec, VeloRaba, VeloPrądnik, VeloRudawa.

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji programowej budowy II etapu tras rowerowych na terenie województwa małopolskiego wraz z pozyskaniem decyzji i uzgodnień w tym decyzji lokalizacyjnych ULICP lub wypisu z MPZP oraz opracowaniem PFU.

Zamówienie podzielone jest na zadania:

Zadanie 1: VeloSkawa (VSk)

Zadanie 2: VeloDunajec (VD)

Zadanie 3: VeloRaba (VR)

Zadanie 4: VeloPrądnik (VP)

Zadanie 5: VeloRudawa (VRu)

II etap zakłada opracowanie dokumentacji dla następujących tras rowerowych:

- VeloSkawa (VSk, ~101 km) prowadzona doliną rzeki Skawy, nieeksploatowanymi liniami kolejowymi, drogami lokalnymi od Suchej Beskidzkiej na południu do granicy woj. Śląskiego na północy; w zakres wchodzi również łącznik do Chrzanowa trasa VeloChrzanów;

- VeloDunajec (VD, ~171 km) prowadzona doliną rzeki Dunajec, nieeksploatowanymi liniami kolejowymi, drogami lokalnymi od Chochołowa na zachodzie (Zakopanego na południu) do WTR na północy, w zakres wchodzi również trasa VeloDunajecB;

- VeloRaba (VR, ~112 km) prowadzona doliną rzeki Raby, nieeksploatowanymi liniami kolejowymi, drogami lokalnymi od Chabówki na południu do WTR na północy;

- VeloPrądnik (VP, ~57 km) prowadzona doliną rzeki Prądnik przez Ojców, Pieskową Skałę, Sułoszową, Olkusz do granicy woj. Śląskiego;

- VeloRudawa (VRu, ~45 km) prowadzona przez Puszczę Dulowską, wałami i brzegiem Rudawy od Trzebini na zachodzie do Krakowa na wschodzie. Trasa jest równoległa do WTR i prostopadła do VeloSkawa.

Przedmiotem zamówienia jest również uzyskanie niezbędnych decyzji i uzgodnień oraz opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy przedmiotowych ścieżek.

Szczegółowy zakres oraz warunki wykonania przedmiotu zamówienia określa Opis Przedmiotu Zamówienia

II.1.8) Części:

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

Całkowita wielkość lub zakres:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji programowej budowy II etapu tras rowerowych na terenie województwa małopolskiego wraz z pozyskaniem decyzji i uzgodnień w tym decyzji lokalizacyjnych ULICP lub wypisu z MPZP oraz opracowaniem PFU.

Zamówienie podzielone jest na zadania:

Zadanie 1: VeloSkawa (VSk)

Zadanie 2: VeloDunajec (VD)

Zadanie 3: VeloRaba (VR)

Zadanie 4: VeloPrądnik (VP)

Zadanie 5: VeloRudawa (VRu)

II etap zakłada opracowanie dokumentacji dla następujących tras rowerowych:

- VeloSkawa (VSk, ~101 km) prowadzona doliną rzeki Skawy, nieeksploatowanymi liniami kolejowymi, drogami lokalnymi od Suchej Beskidzkiej na południu do granicy woj. Śląskiego na północy; w zakres wchodzi również łącznik do Chrzanowa trasa VeloChrzanów;

- VeloDunajec (VD, ~171 km) prowadzona doliną rzeki Dunajec, nieeksploatowanymi liniami kolejowymi, drogami lokalnymi od Chochołowa na zachodzie (Zakopanego na południu) do WTR na północy, w zakres wchodzi również trasa VeloDunajecB;

- VeloRaba (VR, ~112 km) prowadzona doliną rzeki Raby, nieeksploatowanymi liniami kolejowymi, drogami lokalnymi od Chabówki na południu do WTR na północy;

- VeloPrądnik (VP, ~57 km) prowadzona doliną rzeki Prądnik przez Ojców, Pieskową Skałę, Sułoszową, Olkusz do granicy woj. Śląskiego;

- VeloRudawa (VRu, ~45 km) prowadzona przez Puszczę Dulowską, wałami i brzegiem Rudawy od Trzebini na zachodzie do Krakowa na wschodzie. Trasa jest równoległa do WTR i prostopadła do VeloSkawa.

Przedmiotem zamówienia jest również uzyskanie niezbędnych decyzji i uzgodnień oraz opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy przedmiotowych ścieżek.

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

Sekcja III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego - pkt I. 1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1.1 Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający nie formułuje szczególnych wymagań odnośnie spełniania tego warunku.

1.2 Posiadania wiedzy i doświadczenia - zgodnie z zapisami sekcji III.2.3)

1.3 Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z zapisami sekcji III.2.3)

1.4 Sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie formułuje szczególnych wymagań odnośnie spełniania tego warunku.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne - Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: W zakresie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia:

Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał:

- min. dwa opracowania koncepcji programowej lub projektu budowlanego dla ścieżek rowerowych lub inwestycji liniowej komunikacyjnej zawierającej ścieżki rowerowe o łącznej długości min. 5 km;

- min. dwa opracowania Programu Funkcjonalno- Użytkowego z branży drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i obiektami inżynierskimi,

- pozyskanie co najmniej dwóch decyzji ULICP lub decyzji równoważnych dla ścieżki rowerowej lub drogi publicznej.

Łączna wartość opracowań nie mniejsza niż 300 000 zł.

VI.3) Informacje dodatkowe - pkt 2:

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

11.9.2014 (09:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

11.9.2014 (10:00)

Powinno być: 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Opracowanie Koncepcji Programowej Budowy I etapu Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Województwie Małopolskim z podziałem na 5 zadań: Zadanie nr 4 - VeloSkawa,

Zadanie nr 5 - VeloDunajec, Zadanie nr 6 - VeloRaba, Zadanie nr 7 - VeloPrądnik, Zadanie nr 8 - VeloRudawa

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji programowej budowy I etapu tras rowerowych na terenie województwa małopolskiego wraz z pozyskaniem decyzji i uzgodnień w tym decyzji lokalizacyjnych ULICP lub wypisu z MPZP oraz opracowaniem PFU.

Zamówienie podzielone jest na zadania objęte możliwością składania ofert częściowych:

Opracowanie Koncepcji Programowej Budowy I etapu Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Województwie Małopolskim: Zadanie nr 4 - VeloSkawa (VSk)

Opracowanie Koncepcji Programowej Budowy I etapu Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Województwie Małopolskim: Zadanie nr 5 - VeloDunajec (VD)

Opracowanie Koncepcji Programowej Budowy I etapu Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Województwie Małopolskim: Zadanie nr 6 - VeloRaba (VR)

Opracowanie Koncepcji Programowej Budowy I etapu Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Województwie Małopolskim: Zadanie nr 7 - VeloPrądnik (VP)

Opracowanie Koncepcji Programowej Budowy I etapu Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Województwie Małopolskim: Zadanie nr 8 - VeloRudawa (VRu)

I etap zakłada opracowanie dokumentacji dla następujących tras rowerowych:

Zadanie nr 4 - VeloSkawa (VSk, ~101 km) prowadzona doliną rzeki Skawy, nieeksploatowanymi liniami kolejowymi, drogami lokalnymi od Suchej Beskidzkiej na południu do granicy woj. Śląskiego na północy; w zakres wchodzi również łącznik do Chrzanowa trasa VeloChrzanów

Zadanie nr 5 - VeloDunajec (VD, ~171 km) prowadzona doliną rzeki Dunajec, nieeksploatowanymi liniami kolejowymi, drogami lokalnymi od Chochołowa na zachodzie (Zakopanego na południu) do WTR na północy, w zakres wchodzi również trasa VeloDunajecB

Zadanie nr 6 - VeloRaba (VR, ~112 km) prowadzona doliną rzeki Raby, nieeksploatowanymi liniami kolejowymi, drogami lokalnymi od Chabówki na południu do WTR na północy

Zadanie nr 7 - VeloPrądnik (VP, ~57 km) prowadzona doliną rzeki Prądnik przez Ojców, Pieskową Skałę, Sułoszową, Olkusz do granicy woj. Śląskiego

Zadanie nr 8 - VeloRudawa (VRu, ~45 km) prowadzona przez Puszczę Dulowską, wałami i brzegiem Rudawy od Trzebini na zachodzie do Krakowa na wschodzie. Trasa jest równoległa do WTR i prostopadła do VeloSkawa.

Przedmiotem zamówienia jest również uzyskanie niezbędnych decyzji i uzgodnień oraz opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy przedmiotowych ścieżek.

Szczegółowy zakres oraz warunki wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie każdego z zadań określa Opis Przedmiotu Zamówienia.

II.1.8) Części:

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji programowej budowy I etapu tras rowerowych na terenie województwa małopolskiego wraz z pozyskaniem decyzji i uzgodnień w tym decyzji lokalizacyjnych ULICP lub wypisu z MPZP oraz opracowaniem PFU.

Zamówienie podzielone jest na zadania objęte możliwością składania ofert częściowych:

Opracowanie Koncepcji Programowej Budowy I etapu Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Województwie Małopolskim: Zadanie nr 4 - VeloSkawa (VSk)

Opracowanie Koncepcji Programowej Budowy I etapu Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Województwie Małopolskim: Zadanie nr 5 - VeloDunajec (VD)

Opracowanie Koncepcji Programowej Budowy I etapu Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Województwie Małopolskim: Zadanie nr 6 - VeloRaba (VR)

Opracowanie Koncepcji Programowej Budowy I etapu Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Województwie Małopolskim: Zadanie nr 7 - VeloPrądnik (VP)

Opracowanie Koncepcji Programowej Budowy I etapu Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Województwie Małopolskim: Zadanie nr 8 - VeloRudawa (VRu)

I etap zakłada opracowanie dokumentacji dla następujących tras rowerowych:

Zadanie nr 4 - VeloSkawa (VSk, ~101 km) prowadzona doliną rzeki Skawy, nieeksploatowanymi liniami kolejowymi, drogami lokalnymi od Suchej Beskidzkiej na południu do granicy woj. Śląskiego na północy; w zakres wchodzi również łącznik do Chrzanowa trasa VeloChrzanów

Zadanie nr 5 - VeloDunajec (VD, ~171 km) prowadzona doliną rzeki Dunajec, nieeksploatowanymi liniami kolejowymi, drogami lokalnymi od Chochołowa na zachodzie (Zakopanego na południu) do WTR na północy, w zakres wchodzi również trasa VeloDunajecB

Zadanie nr 6 - VeloRaba (VR, ~112 km) prowadzona doliną rzeki Raby, nieeksploatowanymi liniami kolejowymi, drogami lokalnymi od Chabówki na południu do WTR na północy

Zadanie nr 7 - VeloPrądnik (VP, ~57 km) prowadzona doliną rzeki Prądnik przez Ojców, Pieskową Skałę, Sułoszową, Olkusz do granicy woj. Śląskiego

Zadanie nr 8 - VeloRudawa (VRu, ~45 km) prowadzona przez Puszczę Dulowską, wałami i brzegiem Rudawy od Trzebini na zachodzie do Krakowa na wschodzie. Trasa jest równoległa do WTR i prostopadła do VeloSkawa.

Przedmiotem zamówienia jest również uzyskanie niezbędnych decyzji i uzgodnień oraz opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy przedmiotowych ścieżek.

Szczegółowy zakres oraz warunki wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie każdego z zadań określa Opis Przedmiotu Zamówienia.

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

1. Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości:

Zadanie 4 – 2 000 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)

Zadanie 5 – 3 500 PLN (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100)

Zadanie 6 – 2 500 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100)

Zadanie 7 – 1 000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)

Zadanie 8 – 1 000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)

Sekcja III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego - pkt I. 1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1.1 Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający nie formułuje szczególnych wymagań odnośnie spełniania tego warunku.

1.2 Posiadania wiedzy i doświadczenia - zgodnie z zapisami sekcji III.2.3)

1.3 Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z zapisami sekcji III.2.3)

1.4 Sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie formułuje szczególnych wymagań odnośnie spełniania tego warunku.

Spełnienie powyższych warunków umożliwia Wykonawcy złożenie ofert na dowolną ilość zadań.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne - Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: W zakresie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia:

Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie:

- wykonał minimum dwa opracowania koncepcji programowej lub projektu budowlanego dla ścieżek rowerowych lub inwestycji liniowej komunikacyjnej zawierającej ścieżki rowerowe o łącznej długości min. 1 km;

- wykonał minimum dwa opracowania Programu Funkcjonalno- Użytkowego z branży drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i obiektami inżynierskimi,

- pozyskał co najmniej dwie decyzje ULICP lub ZRID lub pozwolenia na budowę lub decyzje równoważne dla ścieżki rowerowej lub drogi publicznej.

Łączna wartość opracowań nie mniejsza niż 300 000 PLN.

VI.3) Informacje dodatkowe - pkt 2:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

24.9.2014 (09:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

24.9.2014 (10:00)

Inne dodatkowe informacje

Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Informacje o częściach zamówienia

Część nr 1

Nazwa: Opracowanie Koncepcji Programowej Budowy I etapu Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Województwie Małopolskim: Zadanie nr 4 - VeloSkawa (VSk)

1) Krótki opis

I etap zakłada opracowanie dokumentacji dla następujących tras rowerowych:

Zadanie nr 4 - VeloSkawa (VSk, ~101 km) prowadzona doliną rzeki Skawy, nieeksploatowanymi liniami kolejowymi, drogami lokalnymi od Suchej Beskidzkiej na południu do granicy woj. Śląskiego na północy; w zakres wchodzi również łącznik do Chrzanowa trasa VeloChrzanów.

Przedmiotem zamówienia jest również uzyskanie niezbędnych decyzji i uzgodnień oraz opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy przedmiotowych ścieżek.

Szczegółowy zakres oraz warunki wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie każdego z zadań określa Opis Przedmiotu Zamówienia

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 71320000, 71241000

3) Wielkość lub zakres

I etap zakłada opracowanie dokumentacji dla następujących tras rowerowych:

Zadanie nr 4 - VeloSkawa (VSk, ~101 km) prowadzona doliną rzeki Skawy, nieeksploatowanymi liniami kolejowymi, drogami lokalnymi od Suchej Beskidzkiej na południu do granicy woj. Śląskiego na północy; w zakres wchodzi również łącznik do Chrzanowa trasa VeloChrzanów.

Przedmiotem zamówienia jest również uzyskanie niezbędnych decyzji i uzgodnień oraz opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy przedmiotowych ścieżek.

Szczegółowy zakres oraz warunki wykonania przedmiotu zamówienia określa Opis Przedmiotu Zamówienia

Część nr 2:

Nazwa: Opracowanie Koncepcji Programowej Budowy I etapu Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Województwie Małopolskim: Zadanie nr 5 - VeloDunajec (VD)

1) Krótki opis

I etap zakłada opracowanie dokumentacji dla następujących tras rowerowych: Zadanie nr 5 - VeloDunajec (VD, ~171 km) prowadzona doliną rzeki Dunajec, nieeksploatowanymi liniami kolejowymi, drogami lokalnymi od Chochołowa na zachodzie (Zakopanego na południu) do WTR na północy, w zakres wchodzi również trasa VeloDunajecB.

Przedmiotem zamówienia jest również uzyskanie niezbędnych decyzji i uzgodnień oraz opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy przedmiotowych ścieżek.

Szczegółowy zakres oraz warunki wykonania przedmiotu zamówienia określa Opis Przedmiotu Zamówienia

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 71320000, 71241000

3) Wielkość lub zakres

I etap zakłada opracowanie dokumentacji dla następujących tras rowerowych: Zadanie nr 5 - VeloDunajec (VD, ~171 km) prowadzona doliną rzeki Dunajec, nieeksploatowanymi liniami kolejowymi, drogami lokalnymi od Chochołowa na zachodzie (Zakopanego na południu) do WTR na północy, w zakres wchodzi również trasa VeloDunajecB.

Przedmiotem zamówienia jest również uzyskanie niezbędnych decyzji i uzgodnień oraz opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy przedmiotowych ścieżek.

Szczegółowy zakres oraz warunki wykonania przedmiotu zamówienia określa Opis Przedmiotu Zamówienia.

Część nr: 3

Nazwa: Opracowanie Koncepcji Programowej Budowy I etapu Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Województwie Małopolskim: Zadanie nr 6 - VeloRaba (VR)

I etap zakłada opracowanie dokumentacji dla następujących tras rowerowych:Zadanie nr 6 - VeloRaba (VR, ~112 km) prowadzona doliną rzeki Raby, nieeksploatowanymi liniami kolejowymi, drogami lokalnymi od Chabówki na południu do WTR na północy.

Przedmiotem zamówienia jest również uzyskanie niezbędnych decyzji i uzgodnień oraz opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy przedmiotowych ścieżek.

Szczegółowy zakres oraz warunki wykonania przedmiotu zamówienia określa Opis Przedmiotu Zamówienia

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 71320000, 71241000

3) Wielkość lub zakres

I etap zakłada opracowanie dokumentacji dla następujących tras rowerowych:Zadanie nr 6 - VeloRaba (VR, ~112 km) prowadzona doliną rzeki Raby, nieeksploatowanymi liniami kolejowymi, drogami lokalnymi od Chabówki na południu do WTR na północy.

Przedmiotem zamówienia jest również uzyskanie niezbędnych decyzji i uzgodnień oraz opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy przedmiotowych ścieżek.

Szczegółowy zakres oraz warunki wykonania przedmiotu zamówienia określa Opis Przedmiotu Zamówienia.

Część: 4

Nazwa: Opracowanie Koncepcji Programowej Budowy I etapu Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Województwie Małopolskim: Zadanie nr 7 - VeloPrądnik (VP)

1) Krótki opis

I etap zakłada opracowanie dokumentacji dla następujących tras rowerowych: Zadanie nr 7 - VeloPrądnik (VP, ~57 km) prowadzona doliną rzeki Prądnik przez Ojców, Pieskową Skałę, Sułoszową, Olkusz do granicy woj. Śląskiego. Przedmiotem zamówienia jest również uzyskanie niezbędnych decyzji i uzgodnień oraz opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy przedmiotowych ścieżek.

Szczegółowy zakres oraz warunki wykonania przedmiotu zamówienia określa Opis Przedmiotu Zamówienia

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71320000, 71241000

3) Wielkość lub zakres

I etap zakłada opracowanie dokumentacji dla następujących tras rowerowych: Zadanie nr 7 - VeloPrądnik (VP, ~57 km) prowadzona doliną rzeki Prądnik przez Ojców, Pieskową Skałę, Sułoszową, Olkusz do granicy woj. Śląskiego. Przedmiotem zamówienia jest również uzyskanie niezbędnych decyzji i uzgodnień oraz opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy przedmiotowych ścieżek.

Szczegółowy zakres oraz warunki wykonania przedmiotu zamówienia określa Opis Przedmiotu Zamówienia

Część 5:

Nazwa: Opracowanie Koncepcji Programowej Budowy I etapu Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Województwie Małopolskim: Zadanie nr 8 - VeloRudawa (VRu)

1) Krótki opis

I etap zakłada opracowanie dokumentacji dla następujących tras rowerowych: Zadanie nr 8 - VeloRudawa (VRu, ~45 km) prowadzona przez Puszczę Dulowską, wałami i brzegiem Rudawy od Trzebini na zachodzie do Krakowa na wschodzie. Trasa jest równoległa do WTR i prostopadła do VeloSkawa.

Przedmiotem zamówienia jest również uzyskanie niezbędnych decyzji i uzgodnień oraz opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy przedmiotowych ścieżek.

Szczegółowy zakres oraz warunki wykonania przedmiotu zamówienia określa Opis Przedmiotu Zamówienia

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71320000, 71241000

3) Wielkość lub zakres: I etap zakłada opracowanie dokumentacji dla następujących tras rowerowych: Zadanie nr 8 - VeloRudawa (VRu, ~45 km) prowadzona przez Puszczę Dulowską, wałami i brzegiem Rudawy od Trzebini na zachodzie do Krakowa na wschodzie. Trasa jest równoległa do WTR i prostopadła do VeloSkawa.

Przedmiotem zamówienia jest również uzyskanie niezbędnych decyzji i uzgodnień oraz opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy przedmiotowych ścieżek.

Szczegółowy zakres oraz warunki wykonania przedmiotu zamówienia określa Opis Przedmiotu Zamówienia


TI Tytuł Polska-Kraków: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
ND Nr dokumentu 357885-2014
PD Data publikacji 21/10/2014
OJ Dz.U. S 202
TW Miejscowość KRAKÓW
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 16/10/2014
NC Zamówienie 4 - Usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 71241000 - Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
OC Pierwotny kod CPV 71241000 - Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
RC Kod NUTS PL21
IA Adres internetowy (URL) http://www.zdw.krakow.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

21/10/2014    S202    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

2014/S 202-357885

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Osoba do kontaktów: Inga Gęsiarz-Nowak
30-085 Kraków
Polska
Tel.: +48 124465810
E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.zdw.krakow.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka budżetowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Zarządzanie drogami wojewódzkimi
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Opracowanie Koncepcji Programowej Budowy I etapu Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Województwie Małopolskim z podziałem na 5 zadań: Zadanie nr 4 – VeloSkawa, Zadanie nr 5 – VeloDunajec, Zadanie nr 6 – VeloRaba, Zadanie nr 7 – VeloPrądnik, Zadanie nr 8 – VeloRudawa.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Województwo małopolskie.

Kod NUTS PL21

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji programowej budowy I etapu tras rowerowych na terenie województwa małopolskiego wraz z pozyskaniem decyzji i uzgodnień w tym decyzji lokalizacyjnych ULICP lub wypisu z MPZP oraz opracowaniem PFU.
Zamówienie podzielone jest na zadania objęte możliwością składania ofert częściowych:
— Opracowanie Koncepcji Programowej Budowy I etapu Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Województwie Małopolskim: Zadanie nr 4 – VeloSkawa (VSk)
— Opracowanie Koncepcji Programowej Budowy I etapu Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Województwie Małopolskim: Zadanie nr 5 – VeloDunajec (VD)
— Opracowanie Koncepcji Programowej Budowy I etapu Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Województwie Małopolskim: Zadanie nr 6 – VeloRaba (VR)
— Opracowanie Koncepcji Programowej Budowy I etapu Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Województwie Małopolskim: Zadanie nr 7 – VeloPrądnik (VP)
— Opracowanie Koncepcji Programowej Budowy I etapu Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Województwie Małopolskim: Zadanie nr 8 – VeloRudawa (VRu).
I etap zakłada opracowanie dokumentacji dla następujących tras rowerowych:
Zadanie nr 4 – VeloSkawa (VSk, ~101 km) prowadzona doliną rzeki Skawy, nieeksploatowanymi liniami kolejowymi, drogami lokalnymi od Suchej Beskidzkiej na południu do granicy woj. Śląskiego na północy, w zakres wchodzi również łącznik do Chrzanowa trasa VeloChrzanów.
Zadanie nr 5 – VeloDunajec (VD, ~171 km) prowadzona doliną rzeki Dunajec, nieeksploatowanymi liniami kolejowymi, drogami lokalnymi od Chochołowa na zachodzie (Zakopanego na południu) do WTR na północy, w zakres wchodzi również trasa VeloDunajecB.
Zadanie nr 6 – VeloRaba (VR, ~112 km) prowadzona doliną rzeki Raby, nieeksploatowanymi liniami kolejowymi, drogami lokalnymi od Chabówki na południu do WTR na północy.
Zadanie nr 7 – VeloPrądnik (VP, ~57 km) prowadzona doliną rzeki Prądnik przez Ojców, Pieskową Skałę, Sułoszową, Olkusz do granicy woj. Śląskiego.
Zadanie nr 8 – VeloRudawa (VRu, ~45 km) prowadzona przez Puszczę Dulowską, wałami i brzegiem Rudawy od Trzebini na zachodzie do Krakowa na wschodzie. Trasa jest równoległa do WTR i prostopadła do VeloSkawa.
Przedmiotem zamówienia jest również uzyskanie niezbędnych decyzji i uzgodnień oraz opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy przedmiotowych ścieżek.
Szczegółowy zakres oraz warunki wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie każdego z zadań określa Opis Przedmiotu Zamówienia
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71320000, 71241000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 2 933 550 PLN

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZDW-DN-4-271-87/14
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 148-266567 z dnia 5.8.2014

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa: Opracowanie Koncepcji Programowej Budowy I etapu Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Województwie Małopolskim: Zadanie nr 4 – VeloSkawa (VSk)
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
14.10.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Konsorcjum: Klotoida Bajor, Zygmunt Spółka jawna – Lider, Pracownia Inżynierska Klotoida Sp. z o.o. – Partner
ul. Bochenka 16a
30-693 Kraków
Polska
E-mail: biuro@klotoida.pl
Tel.: +48 123591725
Faks: +48 123585610

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 487 805 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 584 250 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Nazwa: Opracowanie Koncepcji Programowej Budowy I etapu Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Województwie Małopolskim: Zadanie nr 5 – VeloDunajec (VD)
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
14.10.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Konsorcjum: Klotoida Bajor, Zygmunt Spółka jawna – Lider, Pracownia Inżynierska Klotoida Sp. z o.o. – Partner
ul. Bochenka 16a
30-693 Kraków
E-mail: biuro@klotoida.pl
Tel.: +48 123591725
Faks: +48 123585610

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 853 659 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 027 050 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Nazwa: Opracowanie Koncepcji Programowej Budowy I etapu Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Województwie Małopolskim: Zadanie nr 6 – VeloRaba (VR)
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
14.10.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Konsorcjum: Klotoida Bajor, Zygmunt Spółka jawna – Lider, Pracownia Inżynierska Klotoida Sp. z o.o. – Partner
ul. Bochenka 16a
30-693 Kraków
E-mail: biuro@klotoida.pl
Tel.: +48 123591725
Faks: +48 123585610

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 609 756,10 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 731 850 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Nazwa: Opracowanie Koncepcji Programowej Budowy I etapu Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Województwie Małopolskim: Zadanie nr 7 - VeloPrądnik (VP)
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
14.10.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Konsorcjum: Klotoida Bajor, Zygmunt Spółka jawna ul. Bochenka 16a, 30-693 Kraków – Lider, Pracownia Inżynierska Klotoida Sp. z o.o. ul. Bochenka 16a, 30-693 Kraków – Partner
ul. Bochenka 16a
30-693 Kraków
E-mail: biuro@klotoida.pl
Tel.: +48 123591725
Faks: +48 123585610

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 243 902,41 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 295 200 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Nazwa: Opracowanie Koncepcji Programowej Budowy I etapu Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Województwie Małopolskim: Zadanie nr 8 VeloRudawa (VRu)
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
14.10.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Konsorcjum: Klotoida Bajor, Zygmunt Spółka jawna – Lider, Pracownia Inżynierska Klotoida Sp. z o.o. – Partner
ul. Bochenka 16a
30-693 Kraków
E-mail: biuro@klotoida.pl
Tel.: +48 123591725
Faks: +48 123585610

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 243 902,41 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 295 200 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych – KIO
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z przepisami działu VI środki ochrony prawnej, Rozdział 2 – Odwołanie ustawy z dnia 29.1.2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z póżn. zm.).
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych – KIO
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16.10.2014

Adres: ul. B. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
tel: 12 44 65 700, 44 65 810
fax: 12 44 65 702
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-09-11
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 26656720141
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-08-05
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 10000 ZŁ
Szacowana wartość* 333 333 PLN  -  500 000 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.zdw.krakow.pl
Informacja dostępna pod: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56, 30-085 kraków, woj. małopolskie
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
71241000-9 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Opracowanie Koncepcji Programowej Budowy I etapu Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Województwie Małopolskim: Zadanie nr 4 – VeloSkawa (VSk) Konsorcjum: Klotoida Bajor, Zygmunt Spółka jawna – Lider, Pracownia Inżynierska Klotoida Sp. z o.o. – Partner
ul. Bochenka 16a, 30-693 Kraków, woj. MAŁOPOLSKIE
2014-10-14 584 250,00
Opracowanie Koncepcji Programowej Budowy I etapu Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Województwie Małopolskim: Zadanie nr 5 – VeloDunajec (VD) Konsorcjum: Klotoida Bajor, Zygmunt Spółka jawna – Lider, Pracownia Inżynierska Klotoida Sp. z o.o. – Partner
ul. Bochenka 16a, 30-693 Kraków, woj. MAŁOPOLSKIE
2014-10-14 1 027 050,00
Opracowanie Koncepcji Programowej Budowy I etapu Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Województwie Małopolskim: Zadanie nr 6 – VeloRaba (VR) Konsorcjum: Klotoida Bajor, Zygmunt Spółka jawna – Lider, Pracownia Inżynierska Klotoida Sp. z o.o. – Partner
ul. Bochenka 16a, 30-693 Kraków, woj. MAŁOPOLSKIE
2014-10-14 731 850,00
Opracowanie Koncepcji Programowej Budowy I etapu Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Województwie Małopolskim: Zadanie nr 7 - VeloPrądnik (VP) Konsorcjum: Klotoida Bajor, Zygmunt Spółka jawna ul. Bochenka 16a, 30-693 Kraków – Lider, Pracownia Inżynierska Klotoida Sp. z o.o. ul. Bochenka 16a, 30-693 Kraków – Partner
ul. Bochenka 16a, 30-693 Kraków, woj. MAŁOPOLSKIE
2014-10-14 295 200,00
Opracowanie Koncepcji Programowej Budowy I etapu Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Województwie Małopolskim: Zadanie nr 8 VeloRudawa (VRu) Konsorcjum: Klotoida Bajor, Zygmunt Spółka jawna – Lider, Pracownia Inżynierska Klotoida Sp. z o.o. – Partner
ul. Bochenka 16a, 30-693 Kraków, woj. MAŁOPOLSKIE
2014-10-14 295 200,00