Góra Kalwaria: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego w miejscowości Góra Kalwaria do miejscowości Czersk (Zamek) - etap II i IV współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Projektu Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Woj. Polskiego w m. Góra Kalwaria do m. Czersk - etap I do VII w ramach działania 1.1 - Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, priorytetu I Gospodarka wodno ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 - nadzór inwestorski


Numer ogłoszenia: 266618 - 2014; data zamieszczenia: 08.08.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Góra Kalwaria , ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, tel. 22/7273414, faks 22/7273414.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.bip.gorakalwaria.pl.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego w miejscowości Góra Kalwaria do miejscowości Czersk (Zamek) - etap II i IV współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Projektu Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Woj. Polskiego w m. Góra Kalwaria do m. Czersk - etap I do VII w ramach działania 1.1 - Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, priorytetu I Gospodarka wodno ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 - nadzór inwestorski.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Inspektor nadzoru będzie odpowiedzialny za całościowy nadzór nad umową na roboty budowlane. Inspektor nadzoru dla wykonania swoich obowiązków zapewni nadzór nad robotami sanitarnymi i drogowymi, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i obowiązującymi przepisami. Jego rola obejmie co najmniej następujące czynności: - Reprezentowanie Zamawiającego (Inwestora) na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, - Monitoring i kontrola wykonania umowy na roboty pod względem technicznym, finansowym, organizacyjnym i czasowym; - Współpraca z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień umowy na roboty; - Informowanie Zamawiającego o wszystkich występujących problemach oraz problemach przewidywanych i podejmowanych działaniach zapobiegawczych lub naprawczych dla ich przezwyciężenia; - Wykonywanie wszystkich czynności koniecznych do prawidłowej realizacji umowy na roboty oraz zabezpieczenie interesów Zamawiającego. Sprawdzenie prawidłowości sporządzenia przez kierownika budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. - Egzekwowanie od Wykonawcy realizacji robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy. - Sprawdzenie posiadania i przedkładanie Zamawiającemu przez wykonawcę wymaganych w kontrakcie na roboty ubezpieczeń i gwarancji - Zatwierdzanie: materiałów budowlanych i instalacyjnych, przewidzianych przez Wykonawcę do wbudowania, kontrola dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów itp., w celu nie dopuszczenia do wbudowania materiałów wadliwych bądź niedopuszczonych do stosowania w budownictwie - Informowanie Zamawiającego o wadach dokumentacji w trakcie wykonania umowy na roboty, w terminie umożliwiającym ich usunięcie bez opóźnienia terminów zakończenia robót, - Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbiorowych , - Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad i usterek oraz kontrolowanie rozliczeń budowy. - Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, - Żądania od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę. - Kontroli prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót. - Udział w naradach dotyczących realizacji robót oraz udział w spotkaniach zwoływanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę robót budowlanych. - Nadzór nad skompletowaniem i sprawdzenie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej przygotowanej przez kierownika budowy. - Nadzór nad skompletowaniem i sprawdzenie dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. - Wyjaśnianie wątpliwości technicznych i współpraca z Inwestorem i innymi uczestnikami procesu budowlanego. - Nadzór nad realizacją robót budowlanych zgodnie z harmonogramem, potwierdzenie jakości i ilości wykonanych robót jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia wykonawcy robót, kontrola prawidłowości wystawiania faktur, zakresu prac i kwot w zakresie zgodności z zawartą umową z wykonawcą robót; sporządzenie końcowego rozliczenia rzeczowo-finansowego inwestycji. - Przygotowanie protokołów odbioru częściowego i końcowego; - Obecność na budowie w dni tygodnia, w których wykonywane są roboty budowlane przez wykonawcę robót, zapewniając skuteczność nadzoru oraz na każdorazowe wezwanie ze strony Zamawiającego oraz na wniosek Wykonawcy robót budowlanych. Dojazd na budowę inspektor nadzoru zapewnia we własnym zakresie. - Udział w przeglądach w okresie rękojmi, gwarancji i przeglądzie pogwarancyjnym. - Organizowanie badań jakości w instytutach specjalistycznych, jeśli będzie to konieczne po uprzedniej akceptacji Zamawiającego - Przeprowadzanie z Wykonawcą odbiorów częściowych i końcowych realizowanego zadania inwestycyjnego - Ocena i weryfikacja robót dodatkowych, uzupełniających i zamiennych przedstawionych przez Wykonawcę w zakresie finansowym i rzeczowym, - Udział w przeprowadzanych próbach niezbędnych do oddania do eksploatacji. - Sporządzanie na wniosek Zamawiającego dla potrzeb składania wniosków o płatność dokumentów wraz z wymaganymi załącznikami zgodnie z wytycznymi POIiŚ. - Uczestnictwo w prezentacji Projektu społeczeństwu lokalnemu, pomoc przy rozwiązywaniu konfliktów lokalnych wynikłych z tytułu realizacji robót budowlanych. - W miarę możliwości doprowadzanie do polubownego rozwiązywania sporów z Wykonawcą - Przygotowanie i dostarczenie raportów z postępu prac kontraktu na roboty zgodnie z wymaganiami Zamawiającego - Sporządzenie we współpracy z Zamawiającym sprawozdania końcowego z realizacji inwestycji - Egzekwowanie od Wykonawcy zobowiązań wynikających z umowy w okresie zgłaszania wad w okresie gwarancji RAPORTOWANIE Inspektor nadzoru dostarczy następujące raporty podczas realizacji umowy: Miesięczne raporty i raport końcowy postępu prac budowlanych i stanu finansowego umowy na roboty w dwóch (2) egzemplarzach w języku polskim, jak również w wersji elektronicznej do 10 dnia następnego miesiąca; MONITORING I OCENA Osiągnięty postęp mający prowadzić do osiągnięcia celu postawionego w niniejszym zakresie wymagań projektu: rzeczowy i finansowy postęp robót zawartych w umowie na roboty, zakończenie umowy na roboty w odpowiednim czasie zakończenie robót ze spełnieniem założeń technicznych, nie przekroczenie budżetu. Wymagania szczególne Inspektor nadzoru, jeżeli otrzyma takie polecenie od Zamawiającego, będzie odpowiedzialny za informowanie wszystkich zaangażowanych stron, że działania podejmowane w ramach projektu są finansowane przez Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. We wszystkich publikacjach i informacjach prasowych związanych z projektem, a także podczas szkoleń, seminariów i konferencji Inspektor nadzoru musi w bardzo wyraźny i widoczny sposób podkreślać rolę Unii Europejskiej w finansowaniu. Wszystkie publikacje i informacje prasowe dotyczące działań wynikających z niniejszego kontraktu powinny zawierać wyraźną informację o finansowaniu przez UE oraz logo UE. Działania związane z wizualizacją udziału UE w realizacji Projektu należy wykonywać zgodnie z wytycznymi POIiŚ..


II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w stosunku do zamówienia podstawowego opisanego w pkt. IV SIWZ na podstawie art. 67 ust.1 pkt. 6) ustawy Pzp. Zamówienie uzupełniające nie może przekroczyć 50% zamówienia podstawowego.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.52.00.00-9, 71.53.00.00-2, 71.54.00.00-5, 71.54.10.00-2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.01.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W szczególności Wykonawca musi spełniać następujący warunek (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będą łącznie ich kwalifikacje i doświadczenie): musi wykazać, że zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwie usługi, w tym jednej usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych (wartość nadzorowanych robót nie może być mniejsza niż za kwotę 300.000,00 zł brutto) i jednej usługi polegającej na pełnieniu funkcji nadzoru inwestorskiego przy budowie kanalizacji sanitarnej współfinansowanej z Funduszu Spójności.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W szczególności Wykonawca musi spełniać następujący warunek (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy): - do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami: Inspektor nadzoru robót sanitarnych - posiadający co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w budownictwie na stanowisku inspektora nadzoru, w tym przy realizacji co najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych o wartości minimum 300.000,00 zł (brutto) oraz co najmniej jednej usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie kanalizacji sanitarnej współfinansowanej z Funduszu Spójności, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważne im ważne uprawnienia budowlane odpowiednie dla robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Inspektora nadzoru robót drogowych - posiadający co najmniej 3 - letnie doświadczenie zawodowe w budownictwie na stanowisku inspektora nadzoru, w robotach branży drogowej, posiadający uprawnienia budowlane w specjalności drogowej wydane zgodnie aktualnie obowiązującymi przepisami lub równoważne im ważne uprawnienia budowlane odpowiednie dla robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zmiana będzie dotyczyła następujących postanowień Umowy: 1) zmiany wymaganego terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, 2) zmiany osób przy pomocy których Wykonawca realizuje Umowę - wskazanych w ofercie, 3) zmiany osób przy pomocy których Zamawiający realizuje Umowę, 4) zmiany zakresu rzeczowego Umowy, 5) zmiany umówionego wynagrodzenia, 6) innych zmian Umowy, w tym związanych ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy. 7) zmiana danych adresowych 8) w przypadku zmiany okresu realizacji umowy i innych zmian wprowadzonych do umowy z wykonawcą robót budowlanych 2. Zmiany o których mowa w ust. 1 mogą być dokonane na skutek zaistnienia następujących zdarzeń: 1) Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy. 2) Wystąpienie błędów w dokumentacji projektowej, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu Umowy. 3) Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony. 4) Wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie (śmierć, choroba, ustania stosunku pracy, inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy) przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy. Przedmiotowa zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób, spełniających na dzień składania ofert, warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ. 5) Wystąpienia konieczności zmiany osób, przy pomocy których Zamawiający realizuje przedmiot Umowy. 6) Wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób, na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w SIWZ, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego. 7) Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami: a) działania siły wyższej utrudniającej i uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami (przez siłę wyższa uważa się okoliczności będące poza rozsądną kontrolą każdej ze stron które powstały po zawarciu Umowy, których żadna ze stron nie mogła przewidzieć, takie jak: wojna, działania wojenne, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, inne klęski żywiołowe, skrajnie niekorzystne warunki atmosferyczne, zarządzenie i zakazy wydane przez władze oraz strajki), b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego), c) zmiany danych teleadresowych, d) zmiana obowiązującej stawki VAT, e) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy, f) wystąpienie innej okoliczności niemożliwej do przewidzenia w dniu zawarcia Umowy, uniemożliwiającej wykonanie Umowy w określonym pierwotnie terminie lub zakresie, 3. Istotna zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.gorakalwaria.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Biuro Zamówień Publicznych.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
18.08.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Biuro Obsługi Mieszkańca.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego w miejscowości Góra Kalwaria do miejscowości Czersk (Zamek) - etap II i IV współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Projektu Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Woj. Polskiego w m. Góra Kalwaria do m. Czersk - etap I do VII w ramach działania 1.1 - Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, priorytetu I Gospodarka wodno ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 Wymagany termin wykonania zamówienia: Od daty zawarcia umowy do 30.01.2015 r. lub do końcowego rozliczenia zadania..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

Adres: ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@gorakalwaria.pl
tel: 22/7273414
fax: 22/7273414
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-08-17
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 26661820140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-08-07
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 166 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.bip.gorakalwaria.pl.
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Biuro Zamówień Publicznych
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego
71530000-2 Doradcze usługi budowlane
71540000-5 Usługi zarządzania budową
71541000-2 Usługi zarządzania projektem budowlanym