Tuchola: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek


Numer ogłoszenia: 26668 - 2014; data zamieszczenia: 23.01.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Tucholski , Ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 5590700, faks 52 5590701.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.bippowiat.tuchola.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Starostwa Powiatowego w Tucholi określonych szczegółowo w Załączniku Nr 6 do SIWZ. 2. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 30192113-6 wkłady drukujące, 30125110-5 toner do drukarek laserowych/faksów, 30125120-8 toner do fotokopiarek. 3. Zamawiający wymaga dostarczenia materiałów eksploatacyjnych oryginalnych, tj. zalecanych do stosowania przez producenta urządzeń drukujących, określonych szczegółowo w załączniku Nr 6 do SIWZ. Przez zalecane do stosowania przez producenta urządzenia drukującego należy rozumieć materiały eksploatacyjne wskazane do stosowania w instrukcji obsługi urządzenia lub innym dokumencie sygnowanym przez producenta urządzenia, których stosowanie nie powoduje wyłączenia uprawnień gwarancyjnych wystawianych przez producenta urządzenia drukującego. 4. Materiały eksploatacyjne muszą być fabrycznie nowe, nie noszące śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz uprzedniego używania. 5. W przypadku materiałów eksploatacyjnych równoważnych, zgodnie z art. 30 ust 5 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania opisane przez Zamawiającego oraz dołączyć do ofert dokument wydany przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości potwierdzający wydajność mierzoną zgodnie z normą ISO/IEC 19752 (w przypadku monochromatycznych drukarek laserowych), ISO/IEC 24711 (w przypadku tuszy do drukarek atramentowych) i ISO/IEC 19798 (w przypadku tonerów do kolorowych drukarek laserowych). Przez materiał eksploatacyjny równoważny Zamawiający rozumie produkt kompatybilny z urządzeniami, do których jest zamówiony, o parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych i użytkowych takich samych bądź lepszych w stosunku do materiału oryginalnego wyprodukowanego przez producenta urządzenia. 6. Przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości rozumie się podmiot zewnętrzny będący uznaną właściwie urzędowo instytucją lub agencją kontroli jakości oraz mający siedzibę w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 7. Dostarczone materiały eksploatacyjne nie mogą powodować utraty gwarancji na urządzenia, do którego są przeznaczone. 8. Jeżeli w trakcie trwania umowy Zamawiający stwierdzi, iż wydajność lub jakość dostarczonych materiałów eksploatacyjnych równoważnych odbiega od parametrów materiału oryginalnego, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wymiany dostarczonego materiału na materiał spełniający wymagania Zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia telefonicznego, faxem lub pocztą elektroniczną bez zmiany ceny. 9. W przypadku uszkodzenia urządzenia, którego przyczyną będzie użycie dostarczonych przez Wykonawcę materiałów eksploatacyjnych innych niż zalecane przez producenta urządzenia, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy urządzenia w terminie 5 dni roboczych od zgłoszenia uszkodzenia, natomiast w przypadku konieczności naprawy specjalistycznej w terminie 10 dni roboczych od zgłoszenia oraz do pokrycia kosztów tej naprawy. Wykonawca zobowiązany będzie również do pokrycia kosztów ekspertyzy w przypadku, gdy będzie z niej wynikać, że uszkodzenie spowodowane było stosowaniem dostarczonego materiału równoważnego. Gdy naprawa będzie niemożliwa wykonawca będzie zobowiązany do wymiany sprzętu na nowy o tej samej jakości, na swój koszt. 10. W przypadku niedotrzymania terminu naprawy urządzenia, o którym mowa w ust. 9 Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu na swój koszt urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż urządzenie uszkodzone. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy urządzenia zastępczego, Zamawiający uprawniony będzie do naliczenia kary umownej w wysokości 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia. 11. Ilekroć w niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy: lub równoważne. 12. Ilości wskazane w Załącznikach Nr 6 SIWZ mają charakter szacunkowy i Zamawiający nie gwarantuje ich całkowitej realizacji. W przypadku konieczności zwiększenia dostaw planowanych materiałów eksploatacyjnych Wykonawca zobowiązuje się do ich dostawy w cenach określonych w złożonej ofercie. 13. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany Zamawiającemu sukcesywnie na podstawie jego pisemnego zapotrzebowania zawierającego nazwę i ilość towaru przesłanego Wykonawcy pocztą, faksem, drogą elektroniczną lub zgłoszonego telefonicznie. 14. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienia w terminie do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego. 15. Materiały eksploatacyjne muszą być fabrycznie nowe, nie noszące śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz uprzedniego używania. 16. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia na własny koszt, własnym środkiem transportu do siedziby Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.19.21.13-6, 30.12.51.10-5, 30.12.51.20-8.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek, o którym mowa w pkt. 3.1, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek, o którym mowa w pkt. 3.2, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek, o którym mowa w pkt. 3.3, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek, o którym mowa w pkt. 3.4, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek, o którym mowa w pkt. 3.5, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  W przypadku zaoferowania materiałów eksploatacyjnych równoważnych, w celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca winien dołączyć do oferty dokument wydany przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości potwierdzający wydajność mierzoną zgodnie z normą ISO/IEC 19752 (w przypadku monochromatycznych drukarek laserowych), ISO/IEC 24711 (w przypadku tuszy do drukarek atramentowych) i ISO/IEC 19798 (w przypadku tonerów do kolorowych drukarek laserowych).


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Ponadto Wykonawca w ofercie składa: 1) formularz ofertowy na załączonym druku stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, 2) wypełniony formularz cenowy zgodnie z wzorem określonym w Załączniku Nr 6 do SIWZ, 3) dokument potwierdzający uprawnienia osoby (osób) do złożenia oferty, w przypadku, gdy prawo to nie wynika z innych złożonych dokumentów, 4) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ. 2. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia. Pełnomocnictwo w oryginale należy dołączyć do oferty.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy: 1) jeżeli konieczność zmiany wysokości wynagrodzenia będzie wynikała ze zmian w obowiązującym prawie, w szczególności, gdy zmiana prawa spowoduje zmianę stawki podatku od towarów i usług - w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie wyłącznie w zakresie odpowiadającym zmianie wysokości podatku VAT, 2) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od którejkolwiek ze stron, 3) jeżeli konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 4) innych nie wymienionych zmian korzystnych dla Zamawiającego. 2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w postaci kolejnych aneksów, pod rygorem nieważności takiej zmiany.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bippowiat.tuchola.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Starostwo Powiatowe w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
31.01.2014 godzina 08:00, miejsce: Punkt Obsługi Interesantów Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 32852 - 2014; data zamieszczenia: 29.01.2014


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
26668 - 2014 data 23.01.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiat Tucholski, Ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 5590700, fax. 52 5590701.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  II.1.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  6. Przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości rozumie się podmiot zewnętrzny będący uznaną właściwie urzędowo instytucją lub agencją kontroli jakości oraz mający siedzibę w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  6. Przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości rozumie się podmiot zewnętrzny inny niż producent materiałów, importer i wykonawca, przeprowadzający testy jakościowe w oparciu o normy, o których mowa w ust. 5 oraz mający siedzibę w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego..

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.01.2014 godzina 08:00, miejsce: Punkt Obsługi Interesantów Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.02.2014 godzina 08:00, miejsce: Punkt Obsługi Interesantów Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola..


Tuchola: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek


Numer ogłoszenia: 42673 - 2014; data zamieszczenia: 28.02.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 26668 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Tucholski, Ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 5590700, faks 52 5590701.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Starostwa Powiatowego w Tucholi określonych szczegółowo w Załączniku Nr 6 do SIWZ. 2. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 30192113-6 wkłady drukujące, 30125110-5 toner do drukarek laserowych/faksów, 30125120-8 toner do fotokopiarek. 3. Zamawiający wymaga dostarczenia materiałów eksploatacyjnych oryginalnych, tj. zalecanych do stosowania przez producenta urządzeń drukujących, określonych szczegółowo w załączniku Nr 6 do SIWZ. Przez zalecane do stosowania przez producenta urządzenia drukującego należy rozumieć materiały eksploatacyjne wskazane do stosowania w instrukcji obsługi urządzenia lub innym dokumencie sygnowanym przez producenta urządzenia, których stosowanie nie powoduje wyłączenia uprawnień gwarancyjnych wystawianych przez producenta urządzenia drukującego. 4. Materiały eksploatacyjne muszą być fabrycznie nowe, nie noszące śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz uprzedniego używania. 5. W przypadku materiałów eksploatacyjnych równoważnych, zgodnie z art. 30 ust 5 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania opisane przez Zamawiającego oraz dołączyć do ofert dokument wydany przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości potwierdzający wydajność mierzoną zgodnie z normą ISO/IEC 19752 (w przypadku monochromatycznych drukarek laserowych), ISO/IEC 24711 (w przypadku tuszy do drukarek atramentowych) i ISO/IEC 19798 (w przypadku tonerów do kolorowych drukarek laserowych). Przez materiał eksploatacyjny równoważny Zamawiający rozumie produkt kompatybilny z urządzeniami, do których jest zamówiony, o parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych i użytkowych takich samych bądź lepszych w stosunku do materiału oryginalnego wyprodukowanego przez producenta urządzenia. 6. Przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości rozumie się podmiot zewnętrzny będący uznaną właściwie urzędowo instytucją lub agencją kontroli jakości oraz mający siedzibę w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 7. Dostarczone materiały eksploatacyjne nie mogą powodować utraty gwarancji na urządzenia, do którego są przeznaczone. 8. Jeżeli w trakcie trwania umowy Zamawiający stwierdzi, iż wydajność lub jakość dostarczonych materiałów eksploatacyjnych równoważnych odbiega od parametrów materiału oryginalnego, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wymiany dostarczonego materiału na materiał spełniający wymagania Zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia telefonicznego, faxem lub pocztą elektroniczną bez zmiany ceny. 9. W przypadku uszkodzenia urządzenia, którego przyczyną będzie użycie dostarczonych przez Wykonawcę materiałów eksploatacyjnych innych niż zalecane przez producenta urządzenia, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy urządzenia w terminie 5 dni roboczych od zgłoszenia uszkodzenia, natomiast w przypadku konieczności naprawy specjalistycznej w terminie 10 dni roboczych od zgłoszenia oraz do pokrycia kosztów tej naprawy. Wykonawca zobowiązany będzie również do pokrycia kosztów ekspertyzy w przypadku, gdy będzie z niej wynikać, że uszkodzenie spowodowane było stosowaniem dostarczonego materiału równoważnego. Gdy naprawa będzie niemożliwa wykonawca będzie zobowiązany do wymiany sprzętu na nowy o tej samej jakości, na swój koszt. 10. W przypadku niedotrzymania terminu naprawy urządzenia, o którym mowa w ust. 9 Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu na swój koszt urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż urządzenie uszkodzone. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy urządzenia zastępczego, Zamawiający uprawniony będzie do naliczenia kary umownej w wysokości 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia. 11. Ilekroć w niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy lub równoważne. 12. Ilości wskazane w Załącznikach Nr 6 SIWZ mają charakter szacunkowy i Zamawiający nie gwarantuje ich całkowitej realizacji. W przypadku konieczności zwiększenia dostaw planowanych materiałów eksploatacyjnych Wykonawca zobowiązuje się do ich dostawy w cenach określonych w złożonej ofercie. 13. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany Zamawiającemu sukcesywnie na podstawie jego pisemnego zapotrzebowania zawierającego nazwę i ilość towaru przesłanego Wykonawcy pocztą, faksem, drogą elektroniczną lub zgłoszonego telefonicznie. 14. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienia w terminie do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego. 15. Materiały eksploatacyjne muszą być fabrycznie nowe, nie noszące śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz uprzedniego używania. 16. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia na własny koszt, własnym środkiem transportu do siedziby Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.19.21.13-6, 30.12.51.10-5, 30.12.51.20-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28.02.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM DATA s. c. Żebrowski Jarosław Ryciak Maciej, {Dane ukryte}, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 43390,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  51621,87


 • Oferta z najniższą ceną:
  15561,96
  / Oferta z najwyższą ceną:
  53295,90


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola
woj. kujawsko-pomorskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@tuchola.pl
tel: 525 590 700
fax: 525 590 701
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-01-30
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 2666820140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-01-22
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 334 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.bippowiat.tuchola.pl
Informacja dostępna pod: Starostwo Powiatowe w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów
30125120-8 Toner do fotokopiarek
30192113-6 Wkłady drukujące
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek JM DATA s. c. Żebrowski Jarosław Ryciak Maciej
Warszawa
2014-02-28 51 621,00